Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
        Tuloarviot

Talousarvioesitys 2017

Talousarvioesitys 2017PDF-versio

  euroa
TULOARVIOT
11. VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT 41 564 184 000
01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot 13 049 000 000
01. Ansio- ja pääomatuloverot 8 929 000 000
02. Yhteisövero 3 567 000 000
03. Korkotulojen lähdevero 43 000 000
04. Perintö- ja lahjavero 510 000 000
04. Liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja maksut 18 111 200 000
01. Arvonlisävero 17 131 000 000
02. Eräistä vakuutusmaksuista suoritettava vero 812 000 000
03. Apteekkimaksut 168 200 000
08. Valmisteverot 7 190 000 000
01. Tupakkavero 998 000 000
04. Alkoholijuomavero 1 373 000 000
05. Virvoitusjuomavero 158 000 000
07. Energiaverot 4 647 000 000
08. Eräiden juomapakkausten valmistevero 14 000 000
10. Muut verot 3 077 000 000
03. Autovero 853 000 000
05. Varainsiirtovero 817 000 000
06. Arpajaisvero 230 000 000
07. Ajoneuvovero 1 155 000 000
08. Jätevero 22 000 000
19. Muut veronluonteiset tulot 136 984 000
03. Ratavero 5 184 000
04. Eräät viestinnän maksut 40 704 000
05. Eräät liikenteen maksut 28 851 000
06. Väylämaksut 46 200 000
08. Öljyjätemaksu 4 000 000
09. Muut verotulot 6 000 000
10. Sähkö- ja maakaasuverkkomaksut ja Perämeren tuulivoima-alueella perittävä tuulivoimamaksu 3 595 000
11. Rahoitusvakausviraston hallintomaksut 2 450 000
12. SEKALAISET TULOT 5 240 658 000
24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala 30 685 000
20. Tiede- ja kulttuuri-instituuttikiinteistöjen vuokratulot 982 000
99. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan tulot 29 703 000
25. Oikeusministeriön hallinnonala 145 250 000
10. Tuomioistuintulot 46 200 000
15. Yleisen edunvalvonnan tulot 23 300 000
20. Ulosottomaksut 73 000 000
99. Oikeusministeriön hallinnonalan muut tulot 2 750 000
26. Sisäministeriön hallinnonala 2 984 000
98. EU:lta saatavat tulot 2 534 000
99. Sisäministeriön hallinnonalan muut tulot 450 000
27. Puolustusministeriön hallinnonala 3 376 000
01. Puolustushallinnon rakennuslaitoksen tulot 8 000
20. Tulot irtaimen omaisuuden myynnistä ja rojaltimaksuista 18 000
99. Puolustusministeriön hallinnonalan muut tulot 3 350 000
28. Valtiovarainministeriön hallinnonala 2 288 528 000
10. Tullin tulot 2 320 000
11. Kuntien osuudet verotuskustannuksista 135 473 000
12. Kansaneläkelaitoksen osuus verotuskustannuksista 25 951 000
13. Evankelisluterilaisten seurakuntien osuudet verotuskustannuksista 14 854 000
20. Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskuksen eräät tulot 4 500 000
25. Metallirahatulot 15 000 000
50. Siirto valtion eläkerahastosta 1 827 079 000
51. Muiden eläkelaitosten puolesta maksettujen eläkemenojen hyvitykset 198 471 000
52. Vakuutusmaksuja vastaavat maksut 18 230 000
60. Työturvallisuusmaksu 850 000
92. Euroopan unionin perinteisten omien varojen kantopalkkiot 31 300 000
93. Euroopan unionilta saatavat tulot matkamenojen korvaamiseen 1 500 000
99. Valtiovarainministeriön hallinnonalan muut tulot 13 000 000
29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala 573 686 000
70. Opintotukitoiminnan tulot 24 000 000
88. Opetus- ja kulttuuriministeriön osuus rahapelitoiminnan voittovaroista 545 686 000
99. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan muut tulot 4 000 000
30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala 886 031 000
01. EU:n maataloustukirahastosta saatavat tulot 534 503 000
02. Maaseudun kehittämiseen saatavat tulot EU:lta 310 000 000
03. Elinkeinokalatalouden kehittämiseen saatavat tulot EU:lta 8 000 000
04. EU:lta saatavat muut tulot 718 000
20. Hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistämiseen käytettävä osuus rahapelitoiminnan tuotosta 1 080 000
40. Vesioikeudelliset kalatalousmaksut 3 000 000
41. Tenojoen kalastuslupamaksut 500 000
42. Hirvieläinten metsästysmaksut 3 400 000
44. Kalastonhoitomaksut 8 700 000
45. Riistanhoitomaksut 10 130 000
99. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan muut tulot 6 000 000
31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala 4 995 000
10. Liikenneviraston tulot 4 145 000
99. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan muut tulot 850 000
32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala 357 205 000
20. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston tulot 2 840 000
31. Palkkaturvamaksujen palautukset 31 865 000
50. EU:n rakennerahastoista ja muista koheesiopolitiikan rahastoista saatavat tulot 170 000 000
99. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan muut tulot 152 500 000
33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala 545 768 000
02. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston tulot 1 600 000
03. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tulot 500 000
90. Rahapelitoiminnan tuotto 449 163 000
98. Valtionapujen palautukset 93 200 000
99. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan muut tulot 1 305 000
35. Ympäristöministeriön hallinnonala 31 650 000
10. Korvaukset ympäristövahinkojen torjuntatoimista 1 650 000
20. Siirto valtion asuntorahastosta 26 500 000
99. Ympäristöministeriön hallinnonalan muut tulot 3 500 000
39. Muut sekalaiset tulot 370 500 000
01. Sakkotulot ja tulot hallinnollisista maksuseuraamuksista 193 000 000
02. Verotukseen liittyvät korkotulot 75 000 000
04. Siirrettyjen määrärahojen peruutukset 100 000 000
10. Muut sekalaiset tulot 2 500 000
13. KORKOTULOT, OSAKKEIDEN MYYNTITULOT JA VOITON TULOUTUKSET 2 484 964 000
01. Korkotulot 95 964 000
04. Korot valtion lainoista liikelaitoksille 9 100 000
05. Korot muista lainoista 71 131 000
07. Korot talletuksista 0
09. Muiden eläkelaitosten puolesta maksettujen eläkemenojen ja valtion muille eläkelaitoksille maksamien ennakoiden korkotulot 15 733 000
03. Osinkotulot ja osakkeiden myyntitulot 2 110 000 000
01. Osinkotulot, pääomanpalautukset ja osakkeiden myyntitulot 2 110 000 000
04. Osuus valtion rahalaitosten voitosta 98 000 000
01. Osuus Suomen Pankin voitosta 98 000 000
05. Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset 181 000 000
01. Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset 181 000 000
15. LAINAT 5 946 670 000
01. Valtiolle takaisin maksettavat lainat 459 241 000
02. Takaisinmaksut valtion lainoista liikelaitoksille 68 300 000
04. Muiden lainojen lyhennykset 390 941 000
03. Valtion nettolainanotto ja velanhallinta 5 487 429 000
01. Nettolainanotto ja velanhallinta 5 487 429 000
Tuloarvioiden kokonaismäärä 55 236 476 000
  euroa
MÄÄRÄRAHAT
21. EDUSKUNTA 179 988 000
01. Kansanedustajat 21 639 000
01. Kansanedustajien toimintamenot (arviomääräraha) 21 639 000
10. Eduskunnan kanslia 128 542 000
01. Eduskunnan kanslian toimintamenot (arviomääräraha) 54 034 000
02. Peruskorjaukseen liittyvät toimintamenot (arviomääräraha) 6 893 000
29. Arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 15 500 000
51. Avustajatuki eduskuntaryhmille (arviomääräraha) 2 790 000
70. Tietohallinnon laitehankinnat ja kehittämishankkeet (siirtomääräraha 3 v) 5 325 000
74. Eduskunnan rakennusten peruskorjaukset (siirtomääräraha 3 v) 44 000 000
20. Eduskunnan oikeusasiamies 6 201 000
01. Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian toimintamenot (arviomääräraha) 6 201 000
30. Ulkopoliittinen instituutti 3 608 000
01. Ulkopoliittisen instituutin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 3 398 000
29. Arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 210 000
40. Valtiontalouden tarkastusvirasto 15 915 000
01. Valtiontalouden tarkastusviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 15 325 000
29. Arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 590 000
90. Eduskunnan muut menot 4 083 000
50. Eduskuntaryhmien ryhmäkanslioiden tukeminen (kiinteä määräraha) 4 083 000
22. TASAVALLAN PRESIDENTTI 13 729 000
01. Tasavallan presidentti 2 875 000
01. Tasavallan presidentin palkkio (kiinteä määräraha) 126 000
02. Tasavallan presidentin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 199 000
20. Vierailuista ja kokousmatkoista aiheutuvat menot (arviomääräraha) 2 550 000
02. Tasavallan presidentin kanslia 10 854 000
01. Tasavallan presidentin kanslian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 7 754 000
02. Eläkkeellä olevien presidenttien menot (siirtomääräraha 2 v) 600 000
29. Arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 2 500 000
23. VALTIONEUVOSTON KANSLIA 210 391 000
01. Hallinto 160 789 000
01. Valtioneuvoston kanslian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 122 501 000
02. Ministereiden, heidän valtiosihteeriensä ja erityisavustajiensa palkkaukset (arviomääräraha) 5 575 000
03. Euroopan unionin kansallisten asiantuntijoiden palkkamenot (siirtomääräraha 2 v) 1 000 000
04. Pääministerin, kansliassa toimivien ministereiden ja heidän avustajiensa matkat (siirtomääräraha 2 v) 867 000
22. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta (siirtomääräraha 3 v) 11 400 000
29. Arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 19 446 000
10. Omistajaohjaus 5 700 000
88. Osakehankinnat (siirtomääräraha 3 v) 5 700 000
20. Poliittisen toiminnan avustaminen 29 635 000
50. Puoluetoiminnan tukeminen (kiinteä määräraha) 29 635 000
30. Oikeuskanslerinvirasto 3 467 000
01. Oikeuskanslerinviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 3 467 000
90. Muut menot 10 800 000
21. Kunniamerkit (arviomääräraha) 700 000
26. Suomi 100 (siirtomääräraha 3 v) 10 100 000
24. ULKOASIAINMINISTERIÖN HALLINNONALA 1 066 939 000
01. Ulkoasiainhallinto 247 074 000
01. Ulkoasiainhallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 219 828 000
20. Tiede- ja kulttuuri-instituuttikiinteistöjen menot (siirtomääräraha 3 v) 2 282 000
21. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v) 1 155 000
29. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 16 059 000
74. Talonrakennukset (siirtomääräraha 3 v) 7 750 000
76. Kiinteistöjen ja huoneistojen hankkiminen (siirtomääräraha 3 v) 0
10. Kriisinhallinta 53 218 000
20. Suomalaisten kriisinhallintajoukkojen ylläpitomenot (siirtomääräraha 2 v) 37 858 000
21. Siviilihenkilöstön osallistuminen kriisinhallintaan (kiinteä määräraha) 15 360 000
30. Kansainvälinen kehitysyhteistyö 675 195 000
50. Valtionapu Teollisen yhteistyön rahasto Oy:lle 0
66. Varsinainen kehitysyhteistyö (siirtomääräraha 3 v) 535 195 000
80. Kehitysyhteistyölainat (siirtomääräraha 3 v) 100 000 000
88. Finnfundin (Teollisen yhteistyön rahasto Oy) pääoman korottaminen (siirtomääräraha 3 v) 10 000 000
89. Kehitysyhteistyön finanssisijoitukset (siirtomääräraha 3 v) 30 000 000
90. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan muut menot 91 452 000
50. Eräät valtionavut (kiinteä määräraha) 1 341 000
51. Hädänalaisten avustaminen (arviomääräraha) 45 000
66. Eräät jäsenmaksut ja rahoitusosuudet (siirtomääräraha 2 v) 87 166 000
67. Kansainvälisen ilmastosopimuksen alaisen yhteistyön menot (siirtomääräraha 3 v) 100 000
68. Itämeren, Barentsin ja arktisen alueen yhteistyö (siirtomääräraha 3 v) 1 800 000
95. Kurssivaihtelut (arviomääräraha) 1 000 000
25. OIKEUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 915 834 000
01. Ministeriö ja hallinto 126 708 000
01. Oikeusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 20 458 000
03. Oikeusministeriön yhteydessä toimivien viranomaisten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 7 188 000
05. Oikeusrekisterikeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 6 591 000
20. Erityismenot (arviomääräraha) 19 032 000
21. Oikeusministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v) 245 000
22. Toimisto- ja viestintäjärjestelmien valtavirtaistaminen (siirtomääräraha 3 v) 2 184 000
29. Oikeusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 43 705 000
50. Avustukset (kiinteä määräraha) 8 305 000
51. Eräät valtion maksamat korvaukset (arviomääräraha) 19 000 000
10. Tuomioistuimet ja oikeusapu 416 803 000
01. Korkeimman oikeuden toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 8 627 000
02. Korkeimman hallinto-oikeuden toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 13 109 000
03. Muiden tuomioistuinten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 256 702 000
04. Oikeusapu- ja edunvalvontapiirien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 61 165 000
50. Yksityisille oikeusavustajille maksettavat korvaukset (arviomääräraha) 77 200 000
20. Maksuhäiriöt, ulosotto ja konkurssivalvonta 103 383 000
01. Ulosottolaitoksen ja konkurssivalvonnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 103 383 000
30. Syyttäjät 44 758 000
01. Syyttäjälaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 44 758 000
40. Rangaistusten täytäntöönpano 215 729 000
01. Rikosseuraamuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 210 329 000
74. Avolaitostyöt (siirtomääräraha 3 v) 5 400 000
50. Vaalimenot 8 453 000
20. Vaalimenot (arviomääräraha) 8 453 000
26. SISÄMINISTERIÖN HALLINNONALA 1 508 153 000
01. Hallinto 132 203 000
01. Sisäministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 13 781 000
03. Hallinnon tietotekniikkakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 0
04. Siviilikriisinhallinnan kotimaan valmiudet (siirtomääräraha 2 v) 1 439 000
20. Tietohallinnon yhteiset menot (siirtomääräraha 2 v) 8 517 000
24. EU:n osuus sisäisen turvallisuuden ja maahanmuuton hallintaan (siirtomääräraha 3 v) 32 224 000
29. Sisäministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 75 000 000
50. Eräät avustukset (siirtomääräraha 2 v) 225 000
66. Kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksut ja maksuosuudet ulkomaille (arviomääräraha) 1 017 000
10. Poliisitoimi 735 235 000
01. Poliisitoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 687 678 000
02. Suojelupoliisin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 25 891 000
20. Maasta poistamis- ja noutokuljetuksista aiheutuvat menot (arviomääräraha) 17 666 000
21. KEJO-hankkeen yhteiset toimintamenot (siirtomääräraha 3 v) 4 000 000
20. Rajavartiolaitos 239 879 000
01. Rajavartiolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 230 479 000
70. Ilma- ja vartioalusten hankinta (siirtomääräraha 5 v) 9 400 000
30. Pelastustoimi ja hätäkeskustoiminta 73 015 000
01. Pelastustoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 12 914 000
02. Hätäkeskuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 49 595 000
20. Erityismenot (arviomääräraha) 2 406 000
43. Turvallisuusviranomaisten viestintäverkot (siirtomääräraha 3 v) 8 100 000
40. Maahanmuutto 327 821 000
01. Maahanmuuttoviraston ja valtion vastaanottokeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 59 777 000
20. Paluumuuttajien muuttovalmennus (arviomääräraha) 0
21. Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanotto (arviomääräraha) 225 244 000
22. Vapaaehtoinen paluu (siirtomääräraha 2 v) 5 800 000
63. Vastaanottotoiminnan asiakkaille maksettavat tuet (arviomääräraha) 37 000 000
27. PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 2 824 125 000
01. Puolustuspolitiikka ja hallinto 381 689 000
01. Puolustusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 14 716 000
21. Puolustusministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v) 2 875 000
29. Puolustusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 364 098 000
10. Sotilaallinen maanpuolustus 2 395 433 000
01. Puolustusvoimien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 1 914 035 000
18. Puolustusmateriaalihankinnat (siirtomääräraha 5 v) 475 173 000
19. Hawk Mk 51 -koneiden modifiointi (siirtomääräraha 3 v) 4 600 000
50. Maanpuolustusjärjestöjen toiminnan tukeminen (kiinteä määräraha) 1 625 000
30. Sotilaallinen kriisinhallinta 47 003 000
20. Sotilaallisen kriisinhallinnan kalusto- ja hallintomenot (siirtomääräraha 2 v) 46 993 000
95. Kurssivaihtelut (arviomääräraha) 10 000
28. VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALA 16 967 305 000
01. Hallinto 135 575 000
01. Valtiovarainministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 29 330 000
20. Valtion kiinteistöstrategian toteuttaminen ja hallinnonalan omistajaohjaus (siirtomääräraha 2 v) 245 000
21. Valtiovarainministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v) 0
29. Valtiovarainministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 106 000 000
10. Verotus ja tulli 608 679 000
01. Verohallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 405 929 000
02. Tullin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 159 150 000
63. Takaisin maksetut verot (arviomääräraha) 15 900 000
95. Verotukseen liittyvät korkomenot (arviomääräraha) 22 700 000
97. Autoveron vientipalautus (arviomääräraha) 5 000 000
20. Palvelut valtioyhteisölle 38 488 000
01. Valtiokonttorin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 22 487 000
02. Keskitettyjen valuuttatilien kurssierot (arviomääräraha) 1 000
06. Sähköisen asioinnin ja hallinnon yhteiset palvelut (siirtomääräraha 2 v) 1 000 000
07. Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 3 v) 2 000 000
08. Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) 0
09. Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 3 000 000
10. Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskuksen investointimenot (siirtomääräraha 2 v) 10 000 000
88. Senaatti-kiinteistöt 0
30. Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto 59 868 000
01. Tilastokeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 47 138 000
02. Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 3 382 000
03. Väestörekisterikeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 9 348 000
40. Valtion alue- ja paikallishallinto 81 998 000
01. Aluehallintoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 53 300 000
02. Maistraattien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 28 346 000
03. Alue- ja paikallishallinnon tukitoimet (siirtomääräraha 3 v) 352 000
50. Eläkkeet ja korvaukset 4 836 002 000
15. Eläkkeet (arviomääräraha) 4 577 377 000
16. Ylimääräiset eläkkeet (arviomääräraha) 2 096 000
17. Muut eläkemenot (arviomääräraha) 2 625 000
50. Vahingonkorvaukset (arviomääräraha) 39 700 000
63. Muiden eläkelaitosten vastattavaksi kuuluvat eläkemenot (arviomääräraha) 198 471 000
95. Muiden eläkelaitosten valtion puolesta maksamien eläkemenojen ja valtiolle maksamien ennakoiden korkomenot (arviomääräraha) 15 733 000
60. Valtionhallinnon yhteiset henkilöstömenot 16 105 000
02. Erikseen budjetoidut palkkamenot (arviomääräraha) 25 000
10. Työturvallisuuden edistäminen (siirtomääräraha 2 v) 850 000
12. Osaamisen kehittäminen (siirtomääräraha 2 v) 15 000 000
60. Siirto Koulutusrahastolle (arviomääräraha) 230 000
70. Valtionhallinnon kehittäminen 127 880 000
01. Valtion ICT:n ohjaus ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) 7 000 000
02. Valtion talous-, henkilöstö- ja toimitilahallinnon tietojärjestelmät (siirtomääräraha 3 v) 5 300 000
03. Kansallisen tietoalan ohjaus ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) 27 500 000
20. Tuottavuuden edistäminen (siirtomääräraha 3 v) 55 580 000
21. Kansallisen tulorekisterin toteutus (siirtomääräraha 3 v) 10 828 000
22. Hallinnon palveluiden digitalisoinnin tuki (siirtomääräraha 3 v) 21 672 000
80. Siirrot Ahvenanmaan maakunnalle 251 871 000
30. Ahvenanmaan tasoitusmaksu (arviomääräraha) 223 871 000
31. Verohyvitys Ahvenanmaan maakunnalle (arviomääräraha) 15 000 000
33. Arpajaisveron tuoton palauttaminen Ahvenanmaan maakunnalle (arviomääräraha) 13 000 000
90. Kuntien tukeminen 8 594 339 000
20. Valtion, maakuntien ja kuntien yhteisen tietohallinnon ja tiedon hallinnan kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) 10 000 000
22. Maakuntien sekä hallinto- ja palvelurakenteiden kehittäminen ja tukeminen (siirtomääräraha 3 v) 14 300 000
30. Valtionosuus kunnille peruspalvelujen järjestämiseen (arviomääräraha) 8 542 914 000
31. Kuntien yhdistymisen taloudellinen tuki (arviomääräraha) 27 125 000
34. Paikallisten kuntakokeilujen rahoitus (siirtomääräraha 3 v) 0
91. Työllisyyden ja elinkeinoelämän tukeminen 251 000 000
41. Energiaverotuki (arviomääräraha) 251 000 000
92. EU ja kansainväliset järjestöt 1 930 050 000
03. Rahoitusvakausviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 2 450 000
20. Euroopan unionin osallistuminen matkamenojen korvauksiin (siirtomääräraha 2 v) 1 500 000
40. Isäntämaakorvaus Pohjoismaiden Investointipankille (kiinteä määräraha) 11 100 000
67. Kansainvälisille rahoituslaitoksille annettujen sitoumusten lunastaminen (arviomääräraha) 170 000
69. Maksut Euroopan unionille (arviomääräraha) 1 903 000 000
87. Suomen osuus Aasian infrastruktuuri-investointipankin peruspääomasta (arviomääräraha) 11 030 000
95. Valtion takaussuoritukset (arviomääräraha) 800 000
99. Erikseen budjetoidut valtionhallinnon menot 35 450 000
95. Satunnaiset säädösperusteiset menot (arviomääräraha) 300 000
96. Ennakoimattomat menot (siirtomääräraha 3 v) 5 000 000
97. Valtion saatavien turvaaminen (arviomääräraha) 150 000
98. Kassasijoitusten riskienhallinta (siirtomääräraha 3 v) 30 000 000
29. OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA 6 772 812 000
01. Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot 242 453 000
01. Opetus- ja kulttuuriministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 18 032 000
02. Opetushallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 46 077 000
03. Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskuksen CIMOn toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 0
04. Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 3 687 000
21. Kansainvälinen yhteistyö (siirtomääräraha 2 v) 3 008 000
22. Eräät käyttöoikeuskorvaukset (siirtomääräraha 3 v) 14 203 000
29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 28 540 000
50. Eräät avustukset (kiinteä määräraha) 1 277 000
51. Avustukset kirkolliseen ja uskonnolliseen toimintaan (kiinteä määräraha) 3 313 000
52. Valtion rahoitus evankelis-luterilaisen kirkon yhteiskunnallisiin tehtäviin (arviomääräraha) 114 000 000
53. Eräät turvapaikanhakijoista ja maahanmuuttajista aiheutuvat avustukset (siirtomääräraha 2 v) 8 090 000
66. Rahoitusosuudet kansainvälisille järjestöille (arviomääräraha) 2 226 000
10. Yleissivistävä koulutus ja varhaiskasvatus 951 467 000
01. Valtion yleissivistävän koulutuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 41 990 000
02. Ylioppilastutkintolautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 3 285 000
20. Yleissivistävän koulutuksen, varhaiskasvatuksen ja vapaan sivistystyön yhteiset menot (siirtomääräraha 3 v) 32 046 000
30. Valtionosuus ja -avustus yleissivistävän koulutuksen käyttökustannuksiin (arviomääräraha) 720 558 000
31. Valtionosuus ja -avustus vapaan sivistystyön oppilaitosten käyttökustannuksiin (arviomääräraha) 146 325 000
51. Valtionavustus yleissivistävän koulutuksen järjestöille (kiinteä määräraha) 976 000
52. Valtionavustus vapaan sivistystyön järjestöille (kiinteä määräraha) 6 287 000
20. Ammatillinen koulutus 767 446 000
01. Valtion ammatillisen koulutuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 7 975 000
21. Ammatillisen koulutuksen kehittäminen (siirtomääräraha 2 v) 8 541 000
30. Valtionosuus ja -avustus ammatillisen koulutuksen käyttökustannuksiin (arviomääräraha) 725 789 000
33. Nuorten aikuisten osaamisohjelma (arviomääräraha) 25 141 000
30. Aikuiskoulutus 0
40. Korkeakouluopetus ja tutkimus 3 331 063 000
01. Suomen Akatemian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 12 081 000
02. Arkistolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 17 850 000
03. Kotimaisten kielten keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 1 145 000
04. Varastokirjaston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 1 681 000
20. Korkeakoululaitoksen ja tieteen yhteiset menot (siirtomääräraha 3 v) 91 857 000
22. Tutkimusinfrastruktuurihankkeiden rahoitus (siirtomääräraha 3 v) 8 500 000
50. Valtionrahoitus yliopistojen toimintaan (siirtomääräraha 2 v) 1 795 674 000
51. Suomen Akatemian tutkimusmäärärahat (arviomääräraha) 246 231 000
52. Erityinen valtionrahoitus Helsingin yliopiston ja Itä-Suomen yliopiston opetus- ja tutkimustoimintaan (kiinteä määräraha) 0
53. Rahapelitoiminnan voittovarat tieteen edistämiseen (arviomääräraha) 104 383 000
54. Strateginen tutkimusrahoitus (arviomääräraha) 47 000 000
55. Valtionrahoitus ammattikorkeakoulujen toimintaan (siirtomääräraha 2 v) 834 915 000
66. Rahoitusosuudet kansainvälisille järjestöille (arviomääräraha) 19 746 000
89. Valtion rahoitus yliopistojen pääomasijoituksiin (kiinteä määräraha) 150 000 000
70. Opintotuki 780 958 000
01. Opintotuen muutoksenhakulautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 621 000
52. Opintolainojen valtiontakaus (arviomääräraha) 40 200 000
55. Opintoraha ja asumislisä (arviomääräraha) 655 381 000
57. Korkeakouluopiskelijoiden ateriatuki (arviomääräraha) 31 456 000
59. Lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuki (arviomääräraha) 53 300 000
80. Taide ja kulttuuri 462 827 000
01. Taiteen edistämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 4 052 000
03. Suomenlinnan hoitokunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 2 121 000
04. Museoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 22 993 000
05. Näkövammaisten kirjaston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 4 937 000
06. Kansallisen audiovisuaalisen instituutin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 6 080 000
16. Ylimääräiset taiteilija- ja sanomalehtimieseläkkeet (arviomääräraha) 18 848 000
20. Museoviraston kulttuuri- ja nähtävyyskohteiden tilakustannukset (siirtomääräraha 2 v) 15 400 000
30. Valtionavustukset yleisten kirjastojen toimintaan (kiinteä määräraha) 3 700 000
31. Valtionosuus ja -avustus teattereiden, orkestereiden ja museoiden käyttökustannuksiin (arviomääräraha) 48 661 000
32. Valtionosuudet ja -avustukset museoille (arviomääräraha) 0
35. Valtionavustus Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden merkkihankkeen perustamiskustannuksiin (siirtomääräraha 3 v) 8 000 000
40. Korvaus Suomenlinnan huoltoliikenteen käyttötappioon (arviomääräraha) 252 000
41. Eräät käyttöoikeuskorvaukset (siirtomääräraha 3 v) 26 648 000
50. Eräät avustukset (siirtomääräraha 3 v) 8 143 000
51. Apurahat taiteilijoille, kirjailijoille ja kääntäjille (arviomääräraha) 14 508 000
52. Rahapelitoiminnan voittovarat taiteen edistämiseen (arviomääräraha) 233 589 000
53. Valtionavustus tilakustannuksiin (kiinteä määräraha) 27 257 000
54. Valtionavustus taide- ja kulttuurilaitosten toimitilainvestointeihin (kiinteä määräraha) 0
55. Digitaalisen kulttuuriperinnön saatavuus ja säilyttäminen (siirtomääräraha 3 v) 1 950 000
59. Eräät avustukset Kansallisgallerialle (siirtomääräraha 2 v) 10 000 000
72. Kansallisgallerian kokoelman kartuttaminen (siirtomääräraha 3 v) 739 000
75. Toimitilojen ja kiinteistövarallisuuden perusparannukset ja kunnossapito (siirtomääräraha 3 v) 4 899 000
95. Kulttuuriympäristön suojelusta aiheutuvat menot (arviomääräraha) 50 000
90. Liikuntatoimi 161 958 000
30. Avustus Liikkuva koulu -ohjelmaan (siirtomääräraha 3 v) 7 000 000
50. Rahapelitoiminnan voittovarat urheilun ja liikuntakasvatuksen edistämiseen (arviomääräraha) 154 097 000
52. Valtionosuus liikunnan koulutuskeskuksille ja rahoitus liikuntatieteellisten hankkeiden arviointikustannuksiin (kiinteä määräraha) 861 000
91. Nuorisotyö 74 640 000
50. Rahapelitoiminnan voittovarat nuorisotyön edistämiseen (arviomääräraha) 53 617 000
51. Nuorten työpajatoiminta ja etsivä nuorisotyö (siirtomääräraha 2 v) 19 523 000
52. Eräät avustukset (siirtomääräraha 2 v) 1 500 000
30. MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 2 545 240 000
01. Hallinto ja tutkimus 125 988 000
01. Maa- ja metsätalousministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 22 171 000
05. Luonnonvarakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 70 311 000
22. Tutkimus ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) 1 343 000
23. Hallinnolliset järjestelyt (siirtomääräraha 2 v) 420 000
29. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 27 390 000
66. Eräät jäsenmaksut ja rahoitusosuudet (arviomääräraha) 4 353 000
10. Maaseudun kehittäminen 330 962 000
40. Maatalouden aloittamis- ja investointiavustukset (siirtomääräraha 3 v) 71 976 000
41. Maaseutuelinkeinotoiminnan korkotuki (arviomääräraha) 14 000 000
42. Luopumistuet ja -eläkkeet (siirtomääräraha 2 v) 57 230 000
43. Eläinten hyvinvointikorvaukset (siirtomääräraha 3 v) 67 767 000
50. Valtionapu maaseudun elinkeinojen kehittämiseen (siirtomääräraha 3 v) 3 466 000
51. Porotalouden edistäminen (siirtomääräraha 2 v) 1 843 000
54. Hevostalouden edistäminen hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistämiseen tarkoitetulla rahapelitoiminnan tuotolla (siirtomääräraha 2 v) 912 000
55. Valtionapu 4H-toimintaan (siirtomääräraha 2 v) 3 305 000
63. Maaseudun kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) 1 023 000
64. EU:n ja valtion rahoitusosuus alueelliseen ja paikalliseen maaseudun kehittämiseen (arviomääräraha) 109 440 000
20. Maa- ja elintarviketalous 1 840 193 000
02. Elintarviketurvallisuusviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 39 941 000
03. Maaseutuviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 24 202 000
20. Eläinlääkintähuolto ja kasvintuhoojien torjunta (arviomääräraha) 6 028 000
40. Maa- ja puutarhatalouden kansallinen tuki (siirtomääräraha 2 v) 335 400 000
41. EU-tulotuki ja EU-markkinatuki (arviomääräraha) 530 000 000
42. Eräät korvaukset (siirtomääräraha 3 v) 0
43. Ympäristökorvaukset, luonnonmukainen tuotanto, neuvonta ja ei-tuotannolliset investoinnit (siirtomääräraha 3 v) 300 043 000
44. Luonnonhaittakorvaukset (siirtomääräraha 3 v) 551 888 000
46. EU:n osarahoittama ruokaketjun kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) 4 605 000
47. Kansallinen ruokaketjun kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) 4 169 000
60. Siirto interventiorahastoon (kiinteä määräraha) 200 000
61. Siirto Maatilatalouden kehittämisrahastoon (siirtomääräraha 3 v) 38 000 000
62. Eräät valtionavut (siirtomääräraha 2 v) 5 717 000
40. Luonnonvaratalous 194 231 000
20. Kalakannan hoitovelvoitteet (siirtomääräraha 3 v) 3 000 000
21. Vesivarojen käytön ja hoidon menot (siirtomääräraha 3 v) 13 520 000
22. Luonnonvara- ja biotalouden edistäminen (siirtomääräraha 3 v) 16 880 000
31. Vesi- ja kalataloushankkeiden tukeminen (siirtomääräraha 3 v) 7 136 000
40. Eräät luonnonvaratalouden korvaukset (arviomääräraha) 1 245 000
41. Hirvieläinten aiheuttamien vahinkojen korvaaminen (siirtomääräraha 3 v) 3 400 000
42. Petoeläinten aiheuttamien vahinkojen korvaaminen (siirtomääräraha 2 v) 7 900 000
44. Tuki puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen (arviomääräraha) 56 230 000
45. Metsäluonnon hoidon edistäminen (siirtomääräraha 3 v) 3 027 000
46. Valtionapu Suomen metsäkeskukselle (siirtomääräraha 2 v) 40 800 000
50. Riistatalouden edistäminen (siirtomääräraha 2 v) 10 130 000
51. Kalatalouden edistäminen (siirtomääräraha 2 v) 8 700 000
53. Eräät luonnonvaratalouden valtionavut (siirtomääräraha 2 v) 1 332 000
62. Elinkeinokalatalouden edistäminen (siirtomääräraha 3 v) 20 881 000
83. Lainat puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen (siirtomääräraha 3 v) 50 000
63. Metsähallitus 0
64. Metsähallitus 5 514 000
50. Metsähallituksen eräät julkiset hallintotehtävät (siirtomääräraha 3 v) 5 514 000
70. Maanmittaus ja tietovarannot 48 352 000
01. Maanmittauslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 45 352 000
40. Kiinteistötoimitusten tukemisesta aiheutuvat menot (arviomääräraha) 3 000 000
31. LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA 3 235 870 000
01. Hallinto ja toimialan yhteiset menot 485 242 000
01. Liikenne- ja viestintäministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 15 188 000
21. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v) 1 660 000
29. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 468 394 000
10. Liikenneverkko 1 919 510 000
01. Liikenneviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 74 313 000
20. Perusväylänpito (siirtomääräraha 2 v) 1 279 000 000
35. Valtionavustus länsimetron rakentamiseen (siirtomääräraha 3 v) 83 000 000
41. Valtionavustus eräiden lentopaikkojen rakentamiseen ja ylläpitoon (siirtomääräraha 3 v) 1 000 000
50. Valtionavustus yksityisten teiden kunnossapitoon ja parantamiseen (siirtomääräraha 3 v) 13 000 000
76. Maa- ja vesialueiden hankinnat ja korvaukset (arviomääräraha) 34 997 000
77. Väyläverkon kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) 272 800 000
78. Eräät väylähankkeet (siirtomääräraha 3 v) 54 400 000
79. Elinkaarirahoitushankkeet (siirtomääräraha 3 v) 107 000 000
20. Liikenteen viranomaispalvelut 57 709 000
01. Liikenteen turvallisuusviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 48 609 000
41. Tieliikenteen turvallisuustoiminnan edistäminen (siirtomääräraha 2 v) 9 100 000
30. Liikenteen tukeminen ja ostopalvelut 209 228 000
42. Valtionavustus koulutuksesta (siirtomääräraha 3 v) 841 000
43. Meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantaminen (arviomääräraha) 101 420 000
51. Luotsauksen hintatuki (siirtomääräraha 2 v) 4 200 000
63. Joukkoliikenteen palvelujen osto ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) 84 474 000
64. Saariston yhteysalusliikennepalvelujen ostot ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) 12 990 000
66. Yhteysalusliikennepalvelujen ostosopimukset (siirtomääräraha 3 v) 5 303 000
40. Viestintäpalvelut ja -verkot sekä viestinnän tukeminen 518 997 000
01. Viestintäviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 11 049 000
44. Median innovaatiotuki (siirtomääräraha 3 v) 0
50. Valtionavustus valtakunnallisen laajakaistahankkeen toteuttamiseen (siirtomääräraha 3 v) 0
60. Siirto valtion televisio- ja radiorahastoon (siirtomääräraha 3 v) 507 948 000
50. Sää-, meri- ja ilmastopalvelut 45 184 000
01. Ilmatieteen laitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 45 184 000
32. TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA 2 928 060 000
01. Hallinto 271 373 000
01. Työ- ja elinkeinoministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 33 650 000
02. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 179 626 000
20. Siviilipalvelus (arviomääräraha) 4 939 000
21. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 3 v) 526 000
29. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 30 854 000
40. Valtionavustus yritysten kansainvälistymiseen ja yrittäjyyden edistämiseen (siirtomääräraha 3 v) 13 251 000
60. Siirrot hallinnonalan rahastoihin (arviomääräraha) 20 000
66. Kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksut ja rahoitusosuudet (siirtomääräraha 2 v) 8 507 000
20. Elinkeino- ja innovaatiopolitiikka 860 042 000
01. Geologian tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 31 557 000
06. Innovaatiorahoituskeskus Tekesin toimintamenot (siirtomääräraha 3 v) 36 557 000
28. Materiaalitehokkuuden edistäminen (siirtomääräraha 3 v) 400 000
40. Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tukeminen (arviomääräraha) 274 500 000
41. Erityisavustus Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n tutkimusinfrastruktuuriin (arviomääräraha) 2 500 000
42. Innovaatiokeskittymien kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) 2 300 000
43. Cleantech- ja biotalousratkaisujen sekä innovaatioiden kaupallistamisen tukeminen (siirtomääräraha 3 v) 43 000 000
47. Finnvera Oyj:n tappiokorvaukset (arviomääräraha) 64 643 000
48. Korko- ja muu tuki julkisesti tuetuille vienti- ja alusluotoille (arviomääräraha) 40 300 000
49. Valtionavustus Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n toimintaan (siirtomääräraha 2 v) 87 303 000
50. Avustus kansainvälisen teknologiapalkinnon maksamiseen (siirtomääräraha 2 v) 0
51. Naisille suunnattu innovaatiopalkinto (siirtomääräraha 2 v) 110 000
80. Lainat Suomen Vientiluotto Oy:n jälleenrahoitustoimintaan (arviomääräraha) 82 462 000
82. Lainat Finnvera Oyj:n varainhankintaan (arviomääräraha) 10 000
83. Lainat tutkimus- ja innovaatiotoimintaan (arviomääräraha) 139 900 000
87. Pääomalaina Finnvera Oyj:lle (siirtomääräraha 3 v) 5 000 000
88. Pääomasijoitus Suomen Teollisuussijoitus Oy:lle (siirtomääräraha 3 v) 29 500 000
89. Pääomasijoitus Tekes Pääomasijoitus Oy:lle (siirtomääräraha 3 v) 20 000 000
30. Työllisyys- ja yrittäjyyspolitiikka 595 331 000
01. Työ- ja elinkeinotoimistojen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 173 131 000
51. Julkiset työvoima- ja yrityspalvelut (siirtomääräraha 2 v) 422 200 000
40. Yritysten toimintaympäristö, markkinoiden sääntely ja työelämä 76 331 000
01. Kilpailu- ja kuluttajaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 10 619 000
03. Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 3 v) 6 055 000
05. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 19 482 000
31. Korvaus talous- ja velkaneuvonnan järjestämisestä (siirtomääräraha 2 v) 4 731 000
50. Valtionavustus kuluttajajärjestölle (kiinteä määräraha) 822 000
51. Eräät merimiespalvelut (arviomääräraha) 2 572 000
52. Palkkaturva (arviomääräraha) 32 000 000
95. Eräät oikeudenkäyntikulut ja korvaukset (arviomääräraha) 50 000
50. Alueiden kehittäminen ja rakennerahastopolitiikka 437 451 000
40. Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistäminen (siirtomääräraha 3 v) 11 000 000
41. Valtionavustus Finpron toimintaan (siirtomääräraha 3 v) 33 600 000
42. Yritysten kehittämishankkeiden tukeminen (arviomääräraha) 20 078 000
43. Kansainvälistymisavustus yritysten yhteishankkeisiin (arviomääräraha) 5 315 000
44. Alueellinen kuljetustuki (siirtomääräraha 3 v) 5 000 000
64. EU:n ja valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-, ulkorajayhteistyö- ja muihin koheesiopolitiikan ohjelmiin (arviomääräraha) 357 458 000
65. Työllisyysperusteiset siirtomenot investointeihin (arviomääräraha) 5 000 000
60. Energiapolitiikka 464 483 000
01. Energiaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 6 407 000
20. Energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian käytön edistäminen (siirtomääräraha 3 v) 2 500 000
40. Energiatuki (arviomääräraha) 70 076 000
41. LNG-terminaalien investointituki (arviomääräraha) 28 465 000
42. Valtiontuki sähköhuollon varmistamiseksi (arviomääräraha) 385 000
43. Kioton mekanismit (arviomääräraha) 250 000
44. Uusiutuvan energian tuotantotuki (arviomääräraha) 273 400 000
45. Uusiutuvan energian ja uuden energiateknologian investointituki (siirtomääräraha 3 v) 40 000 000
46. Päästökaupan epäsuorien kustannusten kompensaatiotuki (arviomääräraha) 43 000 000
70. Kotouttaminen 223 049 000
03. Maahanmuuttajien kotoutumisen ja työllistymisen edistäminen (siirtomääräraha 2 v) 2 091 000
30. Valtion korvaukset kotouttamisesta (arviomääräraha) 220 958 000
33. SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN HALLINNONALA 14 580 451 000
01. Hallinto 95 404 000
01. Sosiaali- ja terveysministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 31 399 000
02. Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 2 536 000
03. Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 5 102 000
04. Valtion mielisairaaloiden toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 563 000
05. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen alaisten lastensuojeluyksiköiden toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 1 011 000
06. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen alaisen vankiterveydenhuollon yksikön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 16 085 000
25. Sosiaali- ja terveydenhuollon kansalliset sähköiset asiakastietojärjestelmät (siirtomääräraha 3 v) 16 330 000
29. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 18 671 000
66. Kansainväliset jäsenmaksut ja maksuosuudet (siirtomääräraha 2 v) 3 707 000
02. Valvonta 59 951 000
03. Säteilyturvakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 12 438 000
05. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 10 762 000
06. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 3 879 000
07. Työsuojelun aluehallintoviranomaisten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 24 308 000
20. Oikeuslääketieteellisen kuolemansyyn selvittämisen menot (arviomääräraha) 8 564 000
87. Osakehankinnat (siirtomääräraha 3 v) 0
03. Tutkimus- ja kehittämistoiminta 137 247 000
04. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 49 153 000
25. Kansallinen genomikeskus ja kansallinen syöpäkeskus (siirtomääräraha 2 v) 5 800 000
31. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen (siirtomääräraha 3 v) 56 000 000
50. Valtionapu Työterveyslaitoksen menoihin (siirtomääräraha 2 v) 23 222 000
63. Eräät erityishankkeet (siirtomääräraha 3 v) 3 072 000
10. Perhe- ja asumiskustannusten tasaus, perustoimeentulotuki ja eräät palvelut 4 098 685 000
50. Äitiysavustus ja valtion tuki kansainväliseen adoptioon (arviomääräraha) 10 500 000
51. Lapsilisät (arviomääräraha) 1 360 500 000
52. Eräät valtion korvattavat perhe-etuudet (arviomääräraha) 4 600 000
53. Sotilasavustus (arviomääräraha) 16 500 000
54. Asumistuki (arviomääräraha) 1 268 500 000
55. Elatustuki (arviomääräraha) 213 500 000
56. Vaikeavammaisten tulkkauspalvelut (arviomääräraha) 46 900 000
57. Perustoimeentulotuki (arviomääräraha) 830 938 000
60. Kansaneläkelaitoksen sosiaaliturvarahastojen toimintakulut (siirtomääräraha 2 v) 346 747 000
20. Työttömyysturva 2 806 840 000
31. Valtion korvaus kunnille kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä (arviomääräraha) 26 840 000
50. Valtionosuus ansiopäivärahasta (arviomääräraha) 1 086 000 000
51. Valtionosuus peruspäivärahasta (arviomääräraha) 112 000 000
52. Valtionosuus työmarkkinatuesta (arviomääräraha) 1 503 000 000
55. Valtionosuus aikuiskoulutustuesta (arviomääräraha) 53 000 000
56. Valtionosuus vuorottelukorvauksesta (arviomääräraha) 26 000 000
30. Sairausvakuutus 1 918 000 000
60. Valtion osuus sairausvakuutuslaista johtuvista menoista (arviomääräraha) 1 918 000 000
40. Eläkkeet 4 525 300 000
50. Valtion osuus merimieseläkekassan menoista (arviomääräraha) 60 100 000
51. Valtion osuus maatalousyrittäjän eläkelaista johtuvista menoista (arviomääräraha) 660 000 000
52. Valtion osuus yrittäjän eläkelaista johtuvista menoista (arviomääräraha) 149 000 000
53. Valtion korvaus lapsen hoidon ja opiskelun ajalta kertyvästä eläkkeestä (arviomääräraha) 12 200 000
54. Valtion osuus maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuksen kustannuksista (arviomääräraha) 15 000 000
60. Valtion osuus kansaneläkelaista ja eräistä muista laeista johtuvista menoista (arviomääräraha) 3 629 000 000
50. Veteraanien tukeminen 226 896 000
30. Valtion korvaus sodista kärsineiden huoltoon (arviomääräraha) 1 450 000
50. Rintamalisät (arviomääräraha) 16 000 000
51. Sotilasvammakorvaukset (arviomääräraha) 104 500 000
52. Valtion korvaus sota- ja sotilasinvalidien kuntoutus- ja hoitolaitosten kustannuksiin (siirtomääräraha 2 v) 57 000 000
53. Valtionapu sotainvalidien puolisoiden kuntoutustoimintaan (siirtomääräraha 2 v) 3 100 000
54. Rintama-avustus eräille ulkomaalaisille vapaaehtoisille rintamasotilaille (siirtomääräraha 2 v) 50 000
55. Eräät kuntoutustoiminnan menot (siirtomääräraha 2 v) 3 500 000
56. Rintamaveteraanien kuntoutustoiminnan menot (siirtomääräraha 2 v) 37 688 000
57. Valtionapu rintamaveteraanien kuntoutustoimintaan (siirtomääräraha 2 v) 3 608 000
60. Kuntien järjestämä sosiaali- ja terveydenhuolto 181 760 000
30. Valtion korvaus terveydenhuollon valtakunnallisen valmiuden kustannuksiin (siirtomääräraha 3 v) 500 000
31. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksen tuki ja eräät muut menot (siirtomääräraha 3 v) 5 600 000
32. Valtion rahoitus terveydenhuollon yksiköille yliopistotasoiseen tutkimukseen (kiinteä määräraha) 15 000 000
33. Valtion korvaus terveydenhuollon yksiköille lääkäri- ja hammaslääkärikoulutuksesta aiheutuviin kustannuksiin (arviomääräraha) 94 140 000
34. Valtion korvaus terveydenhuollon toimintayksiköille oikeuspsykiatrisista tutkimuksista sekä potilassiirroista aiheutuviin kustannuksiin (arviomääräraha) 15 200 000
36. Valtionavustus saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaamiseksi (kiinteä määräraha) 480 000
40. Valtion rahoitus lääkäri- ja lääkintähelikopteritoiminnan menoihin (siirtomääräraha 3 v) 28 990 000
50. Valtionavustus valtakunnallista julkista terveydenhoitoa antavan lastensairaalan perustamiskustannuksiin (siirtomääräraha 2 v) 0
52. Valtion rahoitus turvakotitoiminnan menoihin (siirtomääräraha 2 v) 13 550 000
63. Valtionavustus sosiaalialan osaamiskeskusten toimintaan (kiinteä määräraha) 2 000 000
64. Valtion korvaus rikosasioiden sovittelun järjestämisen kustannuksiin (siirtomääräraha 3 v) 6 300 000
70. Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen 34 478 000
20. Rokotteiden hankinta (siirtomääräraha 3 v) 27 990 000
21. Terveysvalvonta (siirtomääräraha 2 v) 750 000
22. Tartuntatautien valvonta (siirtomääräraha 2 v) 580 000
50. Terveyden edistäminen (siirtomääräraha 3 v) 2 330 000
51. Valtion korvaus työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksesta aiheutuviin kustannuksiin (siirtomääräraha 3 v) 1 900 000
52. Valtionavustus UKK-instituutin toimintaan (siirtomääräraha 2 v) 928 000
80. Maatalousyrittäjien ja turkistuottajien lomitustoiminta 178 290 000
40. Valtion korvaus maatalousyrittäjien lomituspalvelujen kustannuksiin (arviomääräraha) 159 300 000
41. Valtion korvaus turkistuottajien lomituspalvelujen kustannuksiin (siirtomääräraha 2 v) 2 550 000
42. Valtion korvaus poronhoitajien sijaisavun kustannuksiin (siirtomääräraha 2 v) 300 000
50. Valtion korvaus maatalousyrittäjien ja turkistuottajien lomituspalvelujen hallintomenoihin (kiinteä määräraha) 16 140 000
90. Avustukset terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen 317 600 000
50. Avustukset yhteisöille ja säätiöille terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen (siirtomääräraha 3 v) 317 600 000
35. YMPÄRISTÖMINISTERIÖN HALLINNONALA 180 069 000
01. Ympäristöhallinnon toimintamenot 62 295 000
01. Ympäristöministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 27 782 000
04. Suomen ympäristökeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 25 878 000
29. Ympäristöministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 6 405 000
65. Avustukset järjestöille ja ympäristönhoitoon (siirtomääräraha 3 v) 2 230 000
10. Ympäristön- ja luonnonsuojelu 92 083 000
20. Ympäristövahinkojen torjunta (siirtomääräraha 2 v) 5 900 000
21. Eräät luonnonsuojelun menot (siirtomääräraha 3 v) 2 440 000
22. Eräät ympäristömenot (siirtomääräraha 3 v) 14 725 000
52. Metsähallituksen julkiset hallintotehtävät (siirtomääräraha 3 v) 29 406 000
60. Siirto öljysuojarahastoon (siirtomääräraha 3 v) 3 000 000
61. Vesien- ja ympäristönhoidon edistäminen (siirtomääräraha 3 v) 6 042 000
63. Luonnonsuojelualueiden hankinta- ja korvausmenot (siirtomääräraha 3 v) 18 630 000
64. EU:n ympäristörahaston osallistuminen ympäristö- ja luonnonsuojeluhankkeisiin (siirtomääräraha 3 v) 4 500 000
65. Öljyjätemaksulla rahoitettava öljyjätehuolto (siirtomääräraha 3 v) 1 000 000
66. Kansainvälisen yhteistyön jäsenmaksut ja rahoitusosuudet (siirtomääräraha 2 v) 1 440 000
70. Alusinvestoinnit (siirtomääräraha 3 v) 5 000 000
20. Yhdyskunnat, rakentaminen ja asuminen 25 691 000
01. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 4 841 000
55. Avustukset korjaustoimintaan (siirtomääräraha 3 v) 20 000 000
60. Siirto valtion asuntorahastoon 0
64. Avustukset rakennusperinnön hoitoon (siirtomääräraha 3 v) 850 000
36. VALTIONVELAN KOROT 1 307 510 000
01. Valtionvelan korko 1 296 000 000
90. Valtionvelan korko (arviomääräraha) 1 296 000 000
09. Muut menot valtionvelasta 11 510 000
20. Palkkiot ja muut menot valtionvelasta (arviomääräraha) 11 510 000
Määrärahojen kokonaismäärä 55 236 476 000