Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
        Tuloarviot
   Tuloarviot

Talousarvioesitys 2017

III lisätalousarvioesitys 2017PDF-versio

  euroa
MÄÄRÄRAHAT
23. VALTIONEUVOSTON KANSLIA 200 000
01. Hallinto 200 000
01. Valtioneuvoston kanslian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 200 000
24. ULKOASIAINMINISTERIÖN HALLINNONALA 5 867 000
01. Ulkoasiainhallinto 367 000
01. Ulkoasiainhallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 257 000
74. Talonrakennukset (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 110 000
10. Kriisinhallinta 5 500 000
20. Suomalaisten kriisinhallintajoukkojen ylläpitomenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 5 500 000
30. Kansainvälinen kehitysyhteistyö 0
66. Varsinainen kehitysyhteistyö (siirtomääräraha 3 v) 0
25. OIKEUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 1 700 000
10. Tuomioistuimet ja oikeusapu 1 700 000
50. Yksityisille oikeusavustajille maksettavat korvaukset (arviomääräraha), lisäystä 1 700 000
26. SISÄMINISTERIÖN HALLINNONALA 77 491 000
01. Hallinto 60 258 000
01. Sisäministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 173 000
24. EU:n osuus sisäisen turvallisuuden ja maahanmuuton hallintaan (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 85 000
29. Sisäministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha), lisäystä 60 000 000
10. Poliisitoimi 1 792 000
21. KEJO-hankkeen yhteiset toimintamenot (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 1 792 000
20. Rajavartiolaitos 4 241 000
70. Ilma- ja vartioalusten hankinta (siirtomääräraha 5 v), lisäystä 4 241 000
40. Maahanmuutto 11 200 000
01. Maahanmuuttoviraston ja valtion vastaanottokeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä -2 808 000
21. Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanotto (arviomääräraha), lisäystä 2 808 000
63. Vastaanottotoiminnan asiakkaille maksettavat tuet (arviomääräraha), lisäystä 11 200 000
27. PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 6 957 000
10. Sotilaallinen maanpuolustus 6 957 000
01. Puolustusvoimien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä -472 000
18. Puolustusmateriaalihankinnat (siirtomääräraha 5 v), lisäystä 7 429 000
28. VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALA -26 140 000
20. Palvelut valtioyhteisölle 0
88. Senaatti-kiinteistöt 0
30. Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto 300 000
03. Väestörekisterikeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 300 000
40. Valtion alue- ja paikallishallinto 260 000
01. Aluehallintoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 260 000
70. Valtionhallinnon kehittäminen -9 512 000
05. Maakunta- ja sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen valmistelun ja toimeenpanon tuki ja ohjaus (siirtomääräraha 3 v) 0
22. Hallinnon palveluiden digitalisoinnin tuki (siirtomääräraha 3 v), vähennystä -9 512 000
80. Siirrot Ahvenanmaan maakunnalle -1 538 000
30. Ahvenanmaan tasoitusmaksu (arviomääräraha), lisäystä 12 000
33. Arpajaisveron tuoton palauttaminen Ahvenanmaan maakunnalle (arviomääräraha), vähennystä -1 550 000
92. EU ja kansainväliset järjestöt 0
69. Maksut Euroopan unionille (siirtomääräraha 3 v) 0
99. Erikseen budjetoidut valtionhallinnon menot -15 650 000
97. Valtion saatavien turvaaminen (arviomääräraha), lisäystä 150 000
98. Kassasijoitusten riskienhallinta (arviomääräraha), vähennystä -15 800 000
29. OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA 24 172 000
01. Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot 1 662 000
01. Opetus- ja kulttuuriministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 1 662 000
40. Korkeakouluopetus ja tutkimus 15 250 000
02. Kansallisarkiston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 110 000
20. Korkeakoululaitoksen ja tieteen yhteiset menot (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 10 000 000
50. Valtionrahoitus yliopistojen toimintaan (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 5 140 000
80. Taide ja kulttuuri 260 000
06. Kansallisen audiovisuaalisen instituutin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 0
50. Eräät avustukset (siirtomääräraha 3 v) 0
59. Eräät avustukset Kansallisgallerialle (siirtomääräraha 3 v) 0
75. Toimitilojen ja kiinteistövarallisuuden perusparannukset ja kunnossapito (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 260 000
90. Liikuntatoimi 7 000 000
50. Rahapelitoiminnan voittovarat urheilun ja liikuntakasvatuksen edistämiseen (arviomääräraha), lisäystä 7 000 000
30. MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 65 401 000
10. Maaseudun kehittäminen 26 560 000
44. Maatalouden toimintaedellytysten turvaaminen (siirtomääräraha 3 v) 0
64. EU:n ja valtion rahoitusosuus alueelliseen ja paikalliseen maaseudun kehittämiseen (arviomääräraha), lisäystä 26 560 000
20. Maa- ja elintarviketalous 36 741 000
02. Elintarviketurvallisuusviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 321 000
44. Luonnonhaittakorvaukset (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 21 000 000
46. EU:n osarahoittama ruokaketjun kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) 0
47. Kansallinen ruokaketjun kehittäminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 420 000
61. Siirto Maatilatalouden kehittämisrahastoon (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 15 000 000
70. Maanmittaus ja tietovarannot 2 100 000
01. Maanmittauslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 2 100 000
31. LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA 288 000
10. Liikenneverkko 288 000
20. Perusväylänpito (siirtomääräraha 2 v), vähennystä -150 000
41. Valtionavustus eräiden lentopaikkojen rakentamiseen ja ylläpitoon (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 150 000
77. Väyläverkon kehittäminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 288 000
40. Viestintäpalvelut ja -verkot sekä viestinnän tukeminen 0
50. Valtionavustus valtakunnallisen laajakaistahankkeen toteuttamiseen (siirtomääräraha 3 v) 0
32. TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA 24 512 000
01. Hallinto 2 895 000
01. Työ- ja elinkeinoministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 895 000
21. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 2 000 000
40. Valtionavustus yritysten kansainvälistymiseen ja yrittäjyyden edistämiseen (siirtomääräraha 3 v) 0
20. Elinkeino- ja innovaatiopolitiikka 72 860 000
40. Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tukeminen (arviomääräraha), lisäystä 40 000 000
42. Innovaatiokeskittymien kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) 0
46. Laivanrakennuksen innovaatiotuki (siirtomääräraha 3 v) 30 860 000
47. Finnvera Oyj:n tappiokorvaukset (arviomääräraha), vähennystä -10 000 000
80. Lainat Suomen Vientiluotto Oy:n jälleenrahoitustoimintaan (arviomääräraha), lisäystä 12 000 000
50. Alueiden kehittäminen ja rakennerahastopolitiikka -15 913 000
40. Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistäminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 5 987 000
41. Valtionavustus Finpron toimintaan (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 800 000
42. Yritysten kehittämishankkeiden tukeminen (arviomääräraha), lisäystä 1 800 000
43. Kansainvälistymisavustus yritysten yhteishankkeisiin (arviomääräraha), vähennystä -2 000 000
64. EU:n ja valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-, ulkorajayhteistyö- ja muihin koheesiopolitiikan ohjelmiin (arviomääräraha), vähennystä -20 000 000
65. Työllisyysperusteiset siirtomenot investointeihin (arviomääräraha), vähennystä -2 500 000
60. Energiapolitiikka -35 330 000
40. Energiatuki (arviomääräraha), vähennystä -2 700 000
41. LNG-terminaalien investointituki (arviomääräraha), vähennystä -13 830 000
44. Uusiutuvan energian tuotantotuki (arviomääräraha), vähennystä -18 800 000
33. SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN HALLINNONALA -75 150 000
01. Hallinto 1 250 000
02. Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 400 000
03. Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 450 000
06. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen alaisen vankiterveydenhuollon yksikön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 400 000
10. Perhe- ja asumiskustannusten tasaus, perustoimeentulotuki ja eräät palvelut -17 000 000
60. Kansaneläkelaitoksen sosiaaliturvarahastojen toimintakulut (siirtomääräraha 2 v), vähennystä -17 000 000
20. Työttömyysturva -35 000 000
50. Valtionosuus ansiopäivärahasta (arviomääräraha), vähennystä -35 000 000
40. Eläkkeet -18 400 000
51. Valtion osuus maatalousyrittäjän eläkelaista johtuvista menoista (arviomääräraha), lisäystä 500 000
52. Valtion osuus yrittäjän eläkelaista johtuvista menoista (arviomääräraha), lisäystä 11 100 000
60. Valtion osuus kansaneläkelaista ja eräistä muista laeista johtuvista menoista (arviomääräraha), vähennystä -30 000 000
50. Veteraanien tukeminen -7 000 000
51. Sotilasvammakorvaukset (arviomääräraha), vähennystä -7 000 000
80. Maatalousyrittäjien ja turkistuottajien lomitustoiminta 1 000 000
50. Valtion korvaus maatalousyrittäjien ja turkistuottajien lomituspalvelujen hallintomenoihin (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 1 000 000
35. YMPÄRISTÖMINISTERIÖN HALLINNONALA 3 750 000
20. Yhdyskunnat, rakentaminen ja asuminen 3 750 000
02. Rakennetun ympäristön ja rakentamisen digitalisaatio (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 3 750 000
Määrärahojen kokonaismäärä 109 048 000