Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
   Tuloarviot
       01. Hallinto
       60. Energiapolitiikka

Talousarvioesitys 2017

20. Elinkeino- ja innovaatiopolitiikkaPDF-versio

40. Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tukeminen (arviomääräraha)

Momentille myönnetään lisäystä 40 000 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu rahoituspäätösten maksatusarvioiden tarkentumisesta. Innovaatiorahoituskeskus Tekesin avustusvaltuuksista kasvava osuus on sidottu uudenlaisiin rahoitusvälineisiin, joiden rahoitussykli on aiempaa nopeampi. Rahoituksesta maksetaan ennakkona 70 %, kun taas perinteisessä rahoituksessa maksatukset perustuvat toteutuneisiin kustannuksiin.


2017 III lisätalousarvio 40 000 000
2017 I lisätalousarvio 10 000 000
2017 talousarvio 274 500 000
2016 tilinpäätös 335 351 786
2015 tilinpäätös 367 194 625

42. Innovaatiokeskittymien kehittäminen (siirtomääräraha 3 v)

Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää avustusten maksamiseen muihin innovaatiokeskittymiä ja -ekosysteemejä tukeviin kehittämistoimenpiteisiin yrityksille ja yhteisöille, korkeakouluille, tutkimuslaitoksille, kunnille ja kuntayhtymille. Määrärahaa saa käyttää myös valtion budjettitalouden piiriin kuuluvien organisaatioiden kulutusmenojen maksamiseen.

Selvitysosa:Muutos mahdollistaa työ- ja elinkeinoministeriön osallistumisen innovaatiokeskittymien ja -ekosysteemien kehittämiseen yhteistyössä muiden julkisten toimijoiden kanssa.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2017 III lisätalousarvio
2017 I lisätalousarvio 4 000 000
2017 talousarvio 4 100 000
2016 tilinpäätös 7 024 000
2015 tilinpäätös 9 800 000

46. Laivanrakennuksen innovaatiotuki (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 30 860 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää laivanrakennuksen innovaatioihin myönnettävästä valtionavustuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen (364/2015) mukaisiin avustuksiin.

Määräraha budjetoidaan maksatuspäätösperusteisena.

Vuoden 2015 ensimmäisessä lisätalousarviossa myönnetystä 20 000 000 euron kolmevuotisesta siirtomäärärahasta peruutetaan 6 510 000 euroa.

Selvitysosa:Määrärahaa on tarkoitus myöntää rekisteröidyille laivanrakennusyrityksille, laivankorjausyrityksille tai laivakonversioyrityksille uuden alustyypin kehittämiseen ja suunnitteluun, aluksen innovatiivisiin osiin, jotka voidaan erottaa aluksesta erillisinä osina sekä innovatiivisiin tuotanto-, suunnittelu- ja logistiikkamenetelmien kehittämiseen ja toteuttamiseen.

Innovaatiotuen viimeinen osa maksetaan alushankkeen valmistuttua, joten vuoden 2015 määräraha ei ole enää käytettävissä, kun viimeiset tukea saaneet alushankkeet valmistuvat vuosina 2018—2019.

Määrärahan peruuttaminen on otettu huomioon momentin 12.39.04 tuloarviossa.


2017 III lisätalousarvio 30 860 000
2015 tilinpäätös 20 000 000

47. Finnvera Oyj:n tappiokorvaukset (arviomääräraha)

Momentilta vähennetään 10 000 000 euroa.

Selvitysosa:Vähennys aiheutuu ennakoitua pienemmistä valtiolle maksettavaksi tulevista Finnvera Oyj:n tappiokorvauksista.


2017 III lisätalousarvio -10 000 000
2017 talousarvio 64 643 000
2016 tilinpäätös 36 044 150
2015 tilinpäätös 90 497 129

80. Lainat Suomen Vientiluotto Oy:n jälleenrahoitustoimintaan (arviomääräraha)

Momentille myönnetään lisäystä 12 000 000 euroa.

Selvitysosa:Lisämäärärahan tarve aiheutuu tarkentuneista korko- ja valuuttakurssimuutoksiin liittyvistä suojautumismenoista sekä lainan ennenaikaisesta takaisinmaksusta aiheutuneesta kurssitappiosta.


2017 III lisätalousarvio 12 000 000
2017 talousarvio 82 462 000
2016 tilinpäätös 97 976 810
2015 tilinpäätös 505 067 841