Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2017

    1000 €
TULOARVIOT
11. VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT 43 203 450
01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot   14 410 000
01. Ansio- ja pääomatuloverot   9 029 000
02. Yhteisövero   4 377 000
03. Korkotulojen lähdevero   74 000
04. Perintö- ja lahjavero   930 000
04. Liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja maksut   18 435 200
01. Arvonlisävero   17 475 000
02. Eräistä vakuutusmaksuista suoritettava vero   792 000
03. Apteekkimaksut   168 200
08. Valmisteverot   7 102 000
01. Tupakkavero   940 000
04. Alkoholijuomavero   1 343 000
05. Virvoitusjuomavero   158 000
07. Energiaverot   4 647 000
08. Eräiden juomapakkausten valmistevero   14 000
10. Muut verot   3 119 000
03. Autovero   937 000
05. Varainsiirtovero   767 000
06. Arpajaisvero   230 000
07. Ajoneuvovero   1 170 000
08. Jätevero   15 000
19. Muut veronluonteiset tulot   137 250
03. Ratavero   5 184
04. Eräät viestinnän maksut   41 970
05. Eräät liikenteen maksut   27 851
06. Väylämaksut   46 200
08. Öljyjätemaksu   4 000
09. Muut verotulot   6 000
10. Sähkö- ja maakaasuverkkomaksut ja Perämeren tuulivoima-alueella perittävä tuulivoimamaksu   3 595
11. Rahoitusvakausviraston hallintomaksut   2 450
12. SEKALAISET TULOT 5 296 157
24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala   40 126
20. Tiede- ja kulttuuri-instituuttikiinteistöjen vuokratulot   982
99. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan tulot   39 144
25. Oikeusministeriön hallinnonala   145 160
10. Tuomioistuintulot   46 110
15. Yleisen edunvalvonnan tulot   23 300
20. Ulosottomaksut   73 000
99. Oikeusministeriön hallinnonalan muut tulot   2 750
26. Sisäministeriön hallinnonala   10 396
98. EU:lta saatavat tulot   9 946
99. Sisäministeriön hallinnonalan muut tulot   450
27. Puolustusministeriön hallinnonala   4 064
01. Puolustushallinnon rakennuslaitoksen tulot   8
20. Tulot irtaimen omaisuuden myynnistä ja rojaltimaksuista   18
99. Puolustusministeriön hallinnonalan muut tulot   4 038
28. Valtiovarainministeriön hallinnonala   2 288 528
10. Tullin tulot   2 320
11. Kuntien osuudet verotuskustannuksista   135 473
12. Kansaneläkelaitoksen osuus verotuskustannuksista   25 951
13. Evankelisluterilaisten seurakuntien osuudet verotuskustannuksista   14 854
20. Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskuksen eräät tulot   4 500
25. Metallirahatulot   15 000
50. Siirto valtion eläkerahastosta   1 827 079
51. Muiden eläkelaitosten puolesta maksettujen eläkemenojen hyvitykset   198 471
52. Vakuutusmaksuja vastaavat maksut   18 230
60. Työturvallisuusmaksu   850
92. Euroopan unionin perinteisten omien varojen kantopalkkiot   31 300
93. Euroopan unionilta saatavat tulot matkamenojen korvaamiseen   1 500
99. Valtiovarainministeriön hallinnonalan muut tulot   13 000
29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala   586 686
70. Opintotukitoiminnan tulot   24 000
88. Opetus- ja kulttuuriministeriön osuus rahapelitoiminnan voittovaroista   558 686
99. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan muut tulot   4 000
30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala   935 051
01. EU:n maataloustukirahastosta saatavat tulot   544 503
02. Maaseudun kehittämiseen saatavat tulot EU:lta   310 000
03. Elinkeinokalatalouden kehittämiseen saatavat tulot EU:lta   8 000
04. EU:lta saatavat muut tulot   718
20. Hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistämiseen käytettävä osuus rahapelitoiminnan tuotosta   40 100
40. Vesioikeudelliset kalatalousmaksut   3 000
41. Tenojoen kalastuslupamaksut   500
42. Hirvieläinten metsästysmaksut   3 400
44. Kalastonhoitomaksut   8 700
45. Riistanhoitomaksut   10 130
99. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan muut tulot   6 000
31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala   24 636
10. Liikenneviraston tulot   23 786
99. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan muut tulot   850
32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala   321 205
20. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston tulot   2 840
31. Palkkaturvamaksujen palautukset   31 865
50. EU:n rakennerahastoista ja muista koheesiopolitiikan rahastoista saatavat tulot   170 000
99. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan muut tulot   116 500
33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala   562 905
02. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston tulot   1 600
03. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tulot   500
90. Rahapelitoiminnan tuotto   466 300
98. Valtionapujen palautukset   93 200
99. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan muut tulot   1 305
35. Ympäristöministeriön hallinnonala   31 650
10. Korvaukset ympäristövahinkojen torjuntatoimista   1 650
20. Siirto valtion asuntorahastosta   26 500
99. Ympäristöministeriön hallinnonalan muut tulot   3 500
39. Muut sekalaiset tulot   345 750
01. Sakkotulot ja tulot hallinnollisista maksuseuraamuksista   168 250
02. Verotukseen liittyvät korkotulot   75 000
04. Siirrettyjen määrärahojen peruutukset   100 000
10. Muut sekalaiset tulot   2 500
13. KORKOTULOT, OSAKKEIDEN MYYNTITULOT JA VOITON TULOUTUKSET 2 478 164
01. Korkotulot   96 164
04. Korot valtion lainoista liikelaitoksille   9 100
05. Korot muista lainoista   71 131
(07.) Korot talletuksista   200
09. Muiden eläkelaitosten puolesta maksettujen eläkemenojen ja valtion muille eläkelaitoksille maksamien ennakoiden korkotulot   15 733
03. Osinkotulot ja osakkeiden myyntitulot   2 110 000
01. Osinkotulot, pääomanpalautukset ja osakkeiden myyntitulot   2 110 000
04. Osuus valtion rahalaitosten voitosta   91 000
01. Osuus Suomen Pankin voitosta   91 000
05. Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset   181 000
01. Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset   181 000
15. LAINAT 4 945 507
01. Valtiolle takaisin maksettavat lainat   459 241
02. Takaisinmaksut valtion lainoista liikelaitoksille   68 300
04. Muiden lainojen lyhennykset   390 941
03. Valtion nettolainanotto ja velanhallinta   4 486 266
01. Nettolainanotto ja velanhallinta   4 486 266
Tuloarvioiden kokonaismäärä 55 923 278