Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
        Tuloarviot
        Määrärahat
   Yksityiskohtaiset perustelut

Talousarvioesitys 2017

  1000 €
TULOARVIOT
11. VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT43 203 450
01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot 14 410 000
01. Ansio- ja pääomatuloverot 9 029 000
02. Yhteisövero 4 377 000
03. Korkotulojen lähdevero 74 000
04. Perintö- ja lahjavero 930 000
04. Liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja maksut 18 435 200
01. Arvonlisävero 17 475 000
02. Eräistä vakuutusmaksuista suoritettava vero 792 000
03. Apteekkimaksut 168 200
08. Valmisteverot 7 102 000
01. Tupakkavero 940 000
04. Alkoholijuomavero 1 343 000
05. Virvoitusjuomavero 158 000
07. Energiaverot 4 647 000
08. Eräiden juomapakkausten valmistevero 14 000
10. Muut verot 3 119 000
03. Autovero 937 000
05. Varainsiirtovero 767 000
06. Arpajaisvero 230 000
07. Ajoneuvovero 1 170 000
08. Jätevero 15 000
19. Muut veronluonteiset tulot 137 250
03. Ratavero 5 184
04. Eräät viestinnän maksut 41 970
05. Eräät liikenteen maksut 27 851
06. Väylämaksut 46 200
08. Öljyjätemaksu 4 000
09. Muut verotulot 6 000
10. Sähkö- ja maakaasuverkkomaksut ja Perämeren tuulivoima-alueella perittävä tuulivoimamaksu  3 595
11. Rahoitusvakausviraston hallintomaksut 2 450
12. SEKALAISET TULOT5 296 157
24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala 40 126
20. Tiede- ja kulttuuri-instituuttikiinteistöjen vuokratulot 982
99. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan tulot 39 144
25. Oikeusministeriön hallinnonala 145 160
10. Tuomioistuintulot 46 110
15. Yleisen edunvalvonnan tulot 23 300
20. Ulosottomaksut 73 000
99. Oikeusministeriön hallinnonalan muut tulot 2 750
26. Sisäministeriön hallinnonala 10 396
98. EU:lta saatavat tulot  9 946
99. Sisäministeriön hallinnonalan muut tulot 450
27. Puolustusministeriön hallinnonala 4 064
01. Puolustushallinnon rakennuslaitoksen tulot 8
20. Tulot irtaimen omaisuuden myynnistä ja rojaltimaksuista 18
99. Puolustusministeriön hallinnonalan muut tulot 4 038
28. Valtiovarainministeriön hallinnonala 2 288 528
10. Tullin tulot 2 320
11. Kuntien osuudet verotuskustannuksista 135 473
12. Kansaneläkelaitoksen osuus verotuskustannuksista 25 951
13. Evankelisluterilaisten seurakuntien osuudet verotuskustannuksista 14 854
20. Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskuksen eräät tulot 4 500
25. Metallirahatulot 15 000
50. Siirto valtion eläkerahastosta 1 827 079
51. Muiden eläkelaitosten puolesta maksettujen eläkemenojen hyvitykset 198 471
52. Vakuutusmaksuja vastaavat maksut 18 230
60. Työturvallisuusmaksu 850
92. Euroopan unionin perinteisten omien varojen kantopalkkiot 31 300
93. Euroopan unionilta saatavat tulot matkamenojen korvaamiseen 1 500
99. Valtiovarainministeriön hallinnonalan muut tulot 13 000
29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala 586 686
70. Opintotukitoiminnan tulot 24 000
88. Opetus- ja kulttuuriministeriön osuus rahapelitoiminnan voittovaroista 558 686
99. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan muut tulot 4 000
30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala 935 051
01. EU:n maataloustukirahastosta saatavat tulot 544 503
02. Maaseudun kehittämiseen saatavat tulot EU:lta 310 000
03. Elinkeinokalatalouden kehittämiseen saatavat tulot EU:lta 8 000
04. EU:lta saatavat muut tulot 718
20. Hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistämiseen käytettävä osuus rahapelitoiminnan tuotosta 40 100
40. Vesioikeudelliset kalatalousmaksut 3 000
41. Tenojoen kalastuslupamaksut 500
42. Hirvieläinten metsästysmaksut 3 400
44. Kalastonhoitomaksut  8 700
45. Riistanhoitomaksut 10 130
99. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan muut tulot 6 000
31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala 24 636
10. Liikenneviraston tulot 23 786
99. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan muut tulot 850
32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala 321 205
20. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston tulot 2 840
31. Palkkaturvamaksujen palautukset 31 865
50. EU:n rakennerahastoista ja muista koheesiopolitiikan rahastoista saatavat tulot 170 000
99. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan muut tulot 116 500
33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala 562 905
02. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston tulot 1 600
03. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tulot 500
90. Rahapelitoiminnan tuotto 466 300
98. Valtionapujen palautukset 93 200
99. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan muut tulot 1 305
35. Ympäristöministeriön hallinnonala 31 650
10. Korvaukset ympäristövahinkojen torjuntatoimista 1 650
20. Siirto valtion asuntorahastosta 26 500
99. Ympäristöministeriön hallinnonalan muut tulot 3 500
39. Muut sekalaiset tulot 345 750
01. Sakkotulot ja tulot hallinnollisista maksuseuraamuksista 168 250
02. Verotukseen liittyvät korkotulot 75 000
04. Siirrettyjen määrärahojen peruutukset 100 000
10. Muut sekalaiset tulot 2 500
13. KORKOTULOT, OSAKKEIDEN MYYNTITULOT JA VOITON TULOUTUKSET2 478 164
01. Korkotulot 96 164
04. Korot valtion lainoista liikelaitoksille 9 100
05. Korot muista lainoista 71 131
(07.) Korot talletuksista 200
09. Muiden eläkelaitosten puolesta maksettujen eläkemenojen ja valtion muille eläkelaitoksille maksamien ennakoiden korkotulot 15 733
03. Osinkotulot ja osakkeiden myyntitulot 2 110 000
01. Osinkotulot, pääomanpalautukset ja osakkeiden myyntitulot 2 110 000
04. Osuus valtion rahalaitosten voitosta 91 000
01. Osuus Suomen Pankin voitosta 91 000
05. Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset 181 000
01. Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset 181 000
15. LAINAT4 945 507
01. Valtiolle takaisin maksettavat lainat 459 241
02. Takaisinmaksut valtion lainoista liikelaitoksille 68 300
04. Muiden lainojen lyhennykset 390 941
03. Valtion nettolainanotto ja velanhallinta 4 486 266
01. Nettolainanotto ja velanhallinta 4 486 266
Tuloarvioiden kokonaismäärä55 923 278