Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
         01. Hallinto ja tutkimus
         10. Maaseudun kehittäminen
         20. Maa- ja elintarviketalous
         40. Luonnonvaratalous
            (63.) Metsähallitus
         64. Metsähallitus
              50. (30.63.50) Metsähallituksen eräät julkiset hallintotehtävät
         70. Maanmittaus ja tietovarannot
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2017

64. MetsähallitusPDF-versio

Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)

Metsähallituksen liiketoiminnalle asetetaan seuraavat tavoitteet ja tehdään muita metsähallituslain (234/2016) edellyttämiä päätöksiä seuraavasti:

1. Liiketoiminnan keskeiset palvelutavoitteet ja muut toimintatavoitteet

Metsähallitus ottaa huomioon liiketoimintaa harjoittaessaan ja ohjatessaan tytäryhtiöitä metsähallituslain mukaiset yleiset yhteiskunnalliset velvoitteet. Yhteiskunnallisten velvoitteiden huomioon ottamisella aikaansaadut hyödyt eivät vähene. Metsähallituksen liiketoimintojen kannattavuus paranee edelleen.

2. Peruspääoman muutokset

Metsähallituksen peruspääomaa voidaan alentaa 4,963 milj. eurolla.

3. Liiketoiminnan lainanoton enimmäismäärä

Metsähallitus oikeutetaan ottamaan liiketoimintaansa varten lainaa enintään 60 milj. euroa.

4. Liiketoiminnan investointien ja investointisitoumusten enimmäismäärä

Metsähallituksen investoinneista saa aiheutua menoja vuonna 2017 enintään 20 milj. euroa. Lisäksi Metsähallitus saa tehdä vuonna 2017 investointeja koskevia sitoumuksia, joista saa aiheutua menoja myöhempinä tilikausina enintään 25 milj. euroa.

5. Liiketoiminnan vakuuksien enimmäismäärä

Metsähallitus saa antaa liiketoimintaansa varten tarvittavia vakuuksia konsernin ulkopuolisille toimijoille enintään 2,5 milj. euron arvosta.

Lisäksi valtion edustajana Metsähallitus oikeutetaan tekemään vastikkeettomat käyttöoikeussopimukset Etelä-Savon Koulutus Oy:n kanssa 2 600 hehtaarin suuruisen opetusmetsän käytöstä ja Länsirannikon Koulutus Oy:n kanssa 700 hehtaarin suuruisen opetusmetsän käytöstä. Käyttöoikeussopimukset ovat voimassa kunnes uusi vastikkeellinen opetusmetsäjärjestelmä otetaan käyttöön kaikkien metsäalan koulutuksen järjestäjien osalta tai enintään 31.12.2018 asti.

Selvitysosa: Metsähallituksesta on muodostettu 15.4.2016 alkaen valtion liikelaitos. Metsähallituksen yleistehtävänä on käyttää, hoitaa ja suojella hallinnassaan olevaa valtion maa- ja vesiomaisuutta kestävästi ja toimia tuloksellisesti. Metsätaloutta ja muuta markkinaehtoista liiketoimintaa Metsähallitus harjoittaa omistamiensa tytäryhtiöiden kautta.

Liiketoiminnan keskeiset palvelutavoitteet ja muut toimintatavoitteet

Ottaen huomioon eduskunnan hyväksymät vuoden 2017 palvelu- ja muut toimintatavoitteet, maa- ja metsätalousministeriö on alustavasti asettanut Metsähallituksen liiketoiminnan vuoden 2017 tulostavoitteeksi (tilikauden tulos) 107,5 milj. euroa ja liiketoimintakonsernille 115,3 milj. euroa. Tavoite vastaa 4,4 prosentin tuottoa Metsähallituksen liiketoimintaan sijoitetulle pääomalle. Tuloutustavoite vuonna 2018 on 107,5 milj. euroa. Tuloutustavoitteen saavuttamiseksi Metsähallitus jatkaa valtion toiminnan ja talouden kannalta epätarkoituksenmukaisen maan myyntiä ja parantaa liiketoiminnan kannattavuutta. Valtioneuvosto päättää tuloutuksen määrästä vuoden 2017 tilinpäätöksen vahvistamisen yhteydessä.

Alustava liiketoiminnan liikevaihtotavoite on 97,5 milj. euroa ja liiketoimintakonsernin 345,7 milj. euroa. Metsähallituksen tytäryhtiöiden vuoden 2017 arvioitu liikevaihto on konsernin sisäiset erät huomioon ottaen 328,2 milj. euroa ja liikevoitto 23,4 milj. euroa.

Metsähallitus toteuttaa sille asetettuja metsätaloutta koskevia tavoitteita metsätaloutta harjoittavan tytäryhtiön, Metsähallitus Metsätalous Oy:n omistajaohjauksella ja asettamalla sille tulostavoitteet ja tavoitetasot toiminnan vaikutuksia kuvaaville keskeisille tunnuksille. Tämän mukaisesti maa- ja metsätalousministeriö on alustavasti asettanut Metsähallituksen tavoitteeksi ohjata Metsähallitus Metsätalous Oy:n toimintaa siten, että liiketoiminnassa yhteiskunnallisten velvoitteiden huomioon ottamisella aikaansaadut hyödyt eivät vähene.

Monimuotoisuuden huomioon ottamisella saavutettavien hyötyjen kehitystä arvioidaan monikäyttömetsien lahopuun määrän muutoksella. Virkistyshyödyn kehitystä arvioidaan monikäyttömetsissä liikkuvien virkistyskäyttäjien määrillä ja metsästys- ja kalastusluvan lunastaneiden määrillä. Työllisyydelle, saamelaiskulttuurille ja porotaloudelle aiheutettuja hyötyjä ei tällä hetkellä pystytä mittaamaan. Hyötyjen voidaan kuitenkin arvioida säilyvän nykyisellä tasolla, jos näihin osa-alueisiin käytettyjen panosten määrät eivät merkittävästi laske. Metsähallitus kehittää yleisten yhteiskunnallisten velvoitteiden hyötyjen raportointia nykyistä monipuolisemmaksi.

Metsähallituksen liiketoiminnan metsämaan pinta-ala oli vuoden 2015 lopussa 3 610 000 ha, mistä metsähallituslain mukaisten yleisten yhteiskunnallisten velvoitteiden takia käyttörajoituksen piirissä olevaksi pinta-alaksi arvioitiin 528 000 hehtaaria. Hakkuiden ulkopuolella tai poimintahakkuiden piirissä oli tuolloin 255 000 ha ja rajoitetussa käytössä 263 000 ha. Tämä tarkoittaa sitä, että metsätalouden metsämaan pinta-alasta 14,8 %:lla (millä on 19,4 % metsätalouden puustosta) on eriasteisia käyttörajoitteita. Yhteiskunnallisten velvoitteiden huomioonottamisesta aiheutuva kokonaispanostuksen taso oli vuoden 2015 lopussa n. 55,6 milj. euroa.

Peruspääoman muutokset

Peruspääoman määrä oli 31.12.2015 vuoden 2015 tilinpäätöksen mukaan 2 509,7 milj. euroa. Vuoden 2016 ensimmäisessä lisätalousarviossa eduskunta hyväksyi peruspääoman ehdoin 15.4.2016 Metsähallituksen hallintaan siirrettävän maa- ja vesiomaisuuden arvoksi n. 2 500 milj. euroa. Valtioneuvosto tulee päättämään peruspääoman tarkasta määrästä eduskunnan valtuutuksen perusteella.

Vuonna 2017 peruspääomaa ehdotetaan alennettavaksi 4,963 milj. eurolla. Peruspääoma kasvaa 0,167 milj. eurolla hallinnan siirtojen, valtionperintöjen sekä muiden vastaavien muutosten nettovaikutuksena. Tämän lisäksi esitetään siirrettäväksi 5,130 milj. euron arvosta liiketoiminnan omaisuutta julkisten hallintotehtävien taseeseen Hossan kansallispuiston perustamiseen liittyen sekä muiden maankäytön muutosten nettovaikutuksena.

Investoinnit

Metsähallitus tekee liiketoiminnan investointeja alustavan investointisuunnitelman mukaan 12,1 milj. eurolla. Merkittävimmät investointikohteet ovat puolustusvoimien ja tutkimuksen tarpeisiin tehtävät maa- ja vesialuehankinnat, teiden ja tuulivoimapuistojen rakenteet sekä maa- ja vesirakennushankkeet. Puolustusvoimien tarpeisiin on tarkoitus hankkia alueita n. 3,4 milj. eurolla.

Opetusmetsien vastikkeettomat käyttöoikeussopimukset

Etelä-Savon Koulutus Oy ja Länsirannikon Koulutus Oy ovat vuoden 2012 toisen lisätalousarvion mukaisesti voineet toimia käytössään olevissa opetusmetsissä vastikkeettomien käyttöoikeussopimusten perusteella vuoden 2016 loppuun saakka. Nyt järjestelyä on tarkoitus jatkaa vuoden 2018 loppuun asti, koska uuden vastikkeellisen opetusmetsämallin käyttöönotto on viivästynyt. Useiden opetuksen järjestäjien vastikkeettomat opetusmetsäsopimukset ovat päättymässä samaan aikaan, jolloin uuden sopimusmallin käyttöönotto tulee välttämättömäksi. Vastikkeettomien käyttöoikeussopimusten määräaikainen jatkaminen on tarpeen, jotta Etelä-Savon Koulutus Oy ja Länsirannikon Koulutus Oy olisivat muiden koulutuksen järjestäjien kanssa omistuspohjasta riippumatta tasapuolisessa asemassa. Menettely ei muuta Metsähallituksen suunniteltua tuloutusta.

Tavoitteena on, että uusi opetusmetsämalli otettaisiin käyttöön viimeistään vuoden 2019 alusta lukien kaikissa metsäopetusta antavissa organisaatioissa. Järjestelystä aiheutuvat lisäkustannukset on tarkoitus kompensoida opetuksen antajille niiden saaman valtionavun mitoituksessa tai muulla tavalla. Järjestelyä valmistelemaan asetetaan työryhmä.

Metsähallituksen liiketoiminnan tunnuslukutaulukko

 2015 toteutuma2016 ennakoitu2017 esitys
 LiikelaitosKonserniLiikelaitosKonserniLiikelaitosKonserni
       
Liikevaihto, milj. €329,8337,2142,9357,397,5345,7
— muutos, %-4-5-576-32-3
Käyttökate, %3836793411037
Liikevoitto/tappio, milj. €123,8116,2112,0118,8105,8126,2
Tilikauden tulos, milj. €107,9107,9106,2106,3107,5115,3
— liikevaihdosta, %3332743011033
— peruspääomasta, %4,34,34,24,24,24,6
Tuloutus valtion talousarvioon, milj. €110,01) 116,52) 86,03) 
       
Pääoman palautus, milj. €15,0     
       
Sijoitetun pääoman tuotto, %4)4,74,44,04,74,44,8
Investoinnit liikevaihdosta, %55104124
Omavaraisuusaste, %989898999898
Taseen loppusumma, milj. €2 6842 6912 6692 7022 6692 734
Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä (htv)9019993301 007149997

1) Valtioneuvoston vahvistama tuloutus.

2) Vuonna 2016 tehtävä tuloutus sisältää vuoden 2015 toiminnan perusteella tehtävän 106,5 milj. euron tuloutuksen sekä ajanjakson 1.1.2016—14.4.2016 toiminnan perusteella tehtävän 10 milj. euron tuloutuksen. Tuloutusarvio on siten yhteensä 116,5 milj. euroa.

3) 15.4.2016—31.12.2016 toiminnan perusteella vuoden 2017 talousarvioesityksen tuloutusarvio (mom. 13.05.01).

4) Sijoitetun pääoman tuottoprosentissa mukana osingot tytäryhtiöiltä.

Liikelaitoksen tuloutus ja rahoitus momenteittain (milj. euroa)

 2015
toteutuma
2016
ennakoitu
2017
esitys
    
Liikelaitoksen tuloutus tulomomenteille   
13.05.01 Voiton tuloutus110,0001)116,5002)86,0003)
Yhteensä110,000116,50086,000
    
Julkisten hallintotehtävien määräraharahoitus   
30.64.50 (30.63.50) Metsähallituksen eräät julkiset hallintotehtävät6,2505,7545,514
MMM:n hallinnonala yhteensä6,2505,7545,514
    
35.10.52 Metsähallituksen julkiset hallintotehtävät34,59839,61629,406
YM:n hallinnonala yhteensä34,59839,61629,406
    
Yhteensä (MMM ja YM)40,84845,37034,920

1) Vuoden 2015 tuloutuksen lisäksi (110 milj. euroa) Metsähallitus maksoi pääoman palautusta 15 milj. euroa.

2) Vuoden 2015 tuloksesta 106,5 milj. euroa ja 1.1.2016—14.4.2016 väliseltä ajalta 10 milj. euroa.

3) 15.4.2016—31.12.2016 väliseltä ajalta.

Julkiset hallintotehtävät

Metsähallituksesta annetun lain mukaisten julkisten hallintotehtävien palvelutavoitteet ja muut toimintatavoitteet sekä niiden rahoitus on maa- ja metsätalousministeriön toimialan osalta momentilla 30.64.50 sekä ympäristöministeriön toimialan osalta momentilla 35.10.52.

Julkisten hallintotehtävien rahoitus ja menorakenne (1 000 euroa, sisältää koko toiminnan myös ympäristöministeriön toimialaan liittyvän osuuden)

 2015
toteutuma
2016
ennakoitu
2017
esitys
    
Rahoitus1)   
Maa- ja metsätalousministeriö (30.64.50 (30.63.50))6 4286 4285 514
Ympäristöministeriö (35.10.52)35 29243 65829 406
Ympäristöministeriö (35.10.63)1 1891 369-
Ympäristöministeriö (35.10.22)169150180
Muiden ministeriöiden rahoitus1 9991 5001 000
Euroopan unionin rahoitus1 6842 0002 500
Tulorahoituksella maksetut menot9 6929 0709 500
Muu rahoitus3 1503 0003 000
Yhteensä59 60367 17551 100
    
Menot   
Palkkausmenot25 97826 20026 200
Muut kulutusmenot31 32538 77523 900
Maa-aluehankinnat1 3201 200-
Muut investoinnit9801 0001 000
Yhteensä59 60367 17551 100

1) Rahoituseriin 2015—2016 sisältyvät myös edellisiltä vuosilta siirtyneet erät.

Julkisten hallintotehtävien kehitystä kuvaava tunnuslukutaulukko

 2015
toteutuma
2016
ennakoitu
2017
esitys
    
Tuotot (1 000 euroa)   
Maksullinen toiminta10 7229 50010 000
Muut tuotot2 5412 5002 500
Tuotot yhteensä13 26312 00012 500
    
Kulut (1 000 euroa)   
Henkilöstökulut25 97826 20026 200
Muut kulut34 56835 50025 800
Kulut yhteensä60 54661 70052 000
Valtion talousarviosta saatu rahoitus45 29547 80037 500
    
Yli-/alijäämä-1 988-1 900-2 000
Siirto muuhun omaan pääomaan 1 9001)2 0001)
Tilikauden tulos --
    
Henkilöstömäärä (htv)520524524
— josta virkamiehiä (htv)686868

1) Vuosien 2016 ja 2017 tuloslaskelmat on laadittu 15.4.2016 voimaan tulleen Metsähallituslain edellyttämällä tavalla niin, että julkisten hallintotehtävien tilikauden tulos kirjataan muuhun omaan pääomaan.

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 249/2016 vp (18.11.2016)

3. Liiketoiminnan lainanoton enimmäismäärä

Metsähallitus oikeutetaan ottamaan liiketoimintaansa varten konsernin ulkopuolista lainaa enintään 60 milj. euroa.

4. Liiketoiminnan investointien ja investointisitoumusten enimmäismäärä

Metsähallituksen investoinneista saa aiheutua menoja vuonna 2017 enintään 15 milj. euroa. Lisäksi Metsähallitus saa tehdä vuonna 2017 investointeja koskevia sitoumuksia, joista saa aiheutua menoja myöhempinä tilikausina enintään 15 milj. euroa.

5. Liiketoiminnan vakuuksien enimmäismäärä

Metsähallitus saa antaa liiketoimintaansa varten tarvittavia vakuuksia konsernin ulkopuolisille toimijoille enintään 5 milj. euron arvosta.

Selvitysosa: Päätösosan kohta 3. Liiketoiminnan lainanoton enimmäismäärä korvaa talousarvioesityksen luvun päätösosan kohdan 3., päätösosan kohta 4. Liiketoiminnan investointien ja investointisitoumusten enimmäismäärä korvaa talousarvioesityksen luvun päätösosan kohdan 4. ja päätösosan kohta 5. Liiketoiminnan vakuuksien enimmäismäärä korvaa talousarvioesityksen luvun päätösosan kohdan 5. ensimmäisen kappaleen.

Metsähallituksen liiketoiminnan lainavaltuutta on täsmennetty talousarvioesitykseen nähden siten, että lainavaltuus koskee konsernin ulkopuolista lainaa.

Metsähallituksen liiketoiminnan investointien enimmäismäärää on laskettu 5 milj. eurolla talousarvioesityksen 20 milj. euroon nähden ja investointisitoumusten enimmäismäärää 10 milj. eurolla talousarvioesityksen 25 milj. euroon nähden. Investointien ja investointisitoumusten enimmäismäärissä on otettu huomioon 15.4.2016 voimaantullut uusi metsähallituslaki (234/2016). Uuden lain myötä osa liikelaitoksen investoinneista siirtyi perustetulle Metsähallitus Metsätalous Oy:lle.

Liiketoiminnan vakuuksien enimmäismäärää on nostettu 2,5 milj. eurolla talousarvioesityksen 2,5 milj. euroon nähden. Korotus aiheutuu muuttuneesta liiketoimintatilanteesta.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2016 vp (21.12.2016)

Metsähallituksen liiketoiminnalle asetetaan seuraavat tavoitteet ja tehdään muita metsähallituslain (234/2016) edellyttämiä päätöksiä seuraavasti:

1. Liiketoiminnan keskeiset palvelutavoitteet ja muut toimintatavoitteet

Metsähallitus ottaa huomioon liiketoimintaa harjoittaessaan ja ohjatessaan tytäryhtiöitä metsähallituslain mukaiset yleiset yhteiskunnalliset velvoitteet. Yhteiskunnallisten velvoitteiden huomioon ottamisella aikaansaadut hyödyt eivät vähene. Metsähallituksen liiketoimintojen kannattavuus paranee edelleen.

2. Peruspääoman muutokset

Metsähallituksen peruspääomaa voidaan alentaa 4,963 milj. eurolla.

3. Liiketoiminnan lainanoton enimmäismäärä

Metsähallitus oikeutetaan ottamaan liiketoimintaansa varten konsernin ulkopuolista lainaa enintään 60 milj. euroa.

4. Liiketoiminnan investointien ja investointisitoumusten enimmäismäärä

Metsähallituksen investoinneista saa aiheutua menoja vuonna 2017 enintään 15 milj. euroa. Lisäksi Metsähallitus saa tehdä vuonna 2017 investointeja koskevia sitoumuksia, joista saa aiheutua menoja myöhempinä tilikausina enintään 15 milj. euroa.

5. Liiketoiminnan vakuuksien enimmäismäärä

Metsähallitus saa antaa liiketoimintaansa varten tarvittavia vakuuksia konsernin ulkopuolisille toimijoille enintään 5 milj. euron arvosta.

Lisäksi valtion edustajana Metsähallitus oikeutetaan tekemään vastikkeettomat käyttöoikeussopimukset Etelä-Savon Koulutus Oy:n kanssa 2 600 hehtaarin suuruisen opetusmetsän käytöstä ja Länsirannikon Koulutus Oy:n kanssa 700 hehtaarin suuruisen opetusmetsän käytöstä. Käyttöoikeussopimukset ovat voimassa kunnes uusi vastikkeellinen opetusmetsäjärjestelmä otetaan käyttöön kaikkien metsäalan koulutuksen järjestäjien osalta tai enintään 31.12.2018 asti.

50. (30.63.50) Metsähallituksen eräät julkiset hallintotehtävät (siirtomääräraha 3 v)

Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)

Momentille myönnetään 5 514 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) Metsähallitusta koskevan lain (234/2016) 5 §:n mukaisten Metsähallituksen julkisista hallintotehtävistä maa- ja metsätalousministeriön toimialalla aiheutuvien menojen maksamiseen

2) EU:n rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen.

Lisäksi Metsähallitus saa käyttää edellä 1) kohdassa mainittuihin julkisiin hallintotehtäviin Metsähallitukselle kertyvät ne julkisten hallintotehtävien tulot, jotka kuuluvat maa- ja metsätalousministeriön toimialaan.

Toiminnan vaikuttavuustavoitteet maa- ja metsätalousministeriön toimialan osalta ovat:

 • — riista- ja kalakannat säilyvät elinvoimaisina ja metsästys ja kalastus on eettistä ja vastuullista
 • — eräpalveluja tarjotaan kattavasti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävästi ja sillä luodaan hyvinvointia
 • — luonnossa virkistäytyminen lisää hyvinvointia ja luonnon arvostusta, jota tuetaan aktiivisella viestinnällä.

Selvitysosa: Maa- ja metsätalousministeriö asettaa Metsähallituksen julkisille hallintotehtäville maa- ja metsätalousministeriön toimialan osalta seuraavat alustavat tulostavoitteet:

 • — tarjotaan mahdollisimman laajalti kansalaisille metsästys- ja kalastusmahdollisuuksia ekologisesti ja sosiaalisesti kestävällä tavalla ja seurataan toiminnan vaikuttavuutta
 • — viestitään tehokkaasti riista- ja kalakantojen hoidosta sekä valtion retkeilyalueiden ja muiden valtion alueiden käyttömahdollisuuksista edistäen luonnossa virkistäytymisestä koituvia myönteisiä vaikutuksia
 • — varmistetaan, että asiakastyytyväisyys säilyy hyvänä
 • — kehitetään erävalvonnan viranomaisten yhteistyöverkoston toimintaa sekä uusia yhteistyömalleja riistakonsernin ja kalatalouskentän toimijoiden kanssa
 • — luodaan edellytyksiä luontomatkailulle ja luonnon virkistyskäytölle parantamalla käytön kannalta keskeisten retkeilyalueiden palveluvarustusta, opastusta ja kulutuskestävyyttä sekä seurataan näiden alueiden taloudellista merkitystä ja muita hyötyjä.

Metsähallituksen julkisista hallintotehtävistä arvioidaan Metsähallitukselle kertyvän tuloja arviolta 5 100 000 euroa, joista metsästyksen ja kalastuksen tuloja 4 400 000 euroa ja metsäpuiden siemenen myyntituloja 700 000 euroa.

Määrälliset ja laadulliset tavoitteet Metsähallituksen julkisille hallintotehtäville

 2015
toteutuma
2016
tavoite
2017
esitys
    
Käyntimäärät: kansallispuistot, valtion retkeilyalueet, luontokeskukset, historiakohteet 5 297 2005 280 0005 300 000
Luontokeskusten, maastopalveluiden ja lupa-asiakkaiden asiakastyytyväisyys (asteikko 1—5)4,09 4,04 4,04
Metsästysluvat (kpl)56 48950 00050 000
Kalastusluvat (kpl)68 69580 00085 000
Erävalvontatapahtumien määrä10 82711 0009 500

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

  
Luonnon virkistyskäyttö3 506 000
Eräasiat1 690 000
Muut tehtävät318 000
Yhteensä5 514 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Hossan kansallispuiston perustaminen (siirto momentille 35.10.52)-240
Yhteensä-240

2017 talousarvio5 514 000
2016 I lisätalousarvio
2016 talousarvio5 754 000
2015 tilinpäätös6 250 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2016 vp (21.12.2016)

Momentille myönnetään 5 514 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) Metsähallitusta koskevan lain (234/2016) 5 §:n mukaisten Metsähallituksen julkisista hallintotehtävistä maa- ja metsätalousministeriön toimialalla aiheutuvien menojen maksamiseen

2) EU:n rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen.

Lisäksi Metsähallitus saa käyttää edellä 1) kohdassa mainittuihin julkisiin hallintotehtäviin Metsähallitukselle kertyvät ne julkisten hallintotehtävien tulot, jotka kuuluvat maa- ja metsätalousministeriön toimialaan.

Toiminnan vaikuttavuustavoitteet maa- ja metsätalousministeriön toimialan osalta ovat:

 • — riista- ja kalakannat säilyvät elinvoimaisina ja metsästys ja kalastus on eettistä ja vastuullista
 • — eräpalveluja tarjotaan kattavasti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävästi ja sillä luodaan hyvinvointia
 • — luonnossa virkistäytyminen lisää hyvinvointia ja luonnon arvostusta, jota tuetaan aktiivisella viestinnällä.