Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto ja tutkimus
         10. Maaseudun kehittäminen
         20. Maa- ja elintarviketalous
         40. Luonnonvaratalous
              51. Kalatalouden edistäminen
            (63.) Metsähallitus
         64. Metsähallitus
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2017

42. Petoeläinten aiheuttamien vahinkojen korvaaminen (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)

Momentille myönnetään 7 900 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) riistavahinkolaissa (105/2009) määriteltyjen suurpetojen aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta, ehkäisemisestä, valvonnasta ja riistavahinkolain toimeenpanosta aiheutuvien menojen maksamiseen

2) enintään viittä henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamisesta aiheutuvien menojen ja muiden kulutusmenojen maksamiseen.

Määräraha budjetoidaan maksatuspäätösperusteisena.

Selvitysosa:Määrärahan tarpeeksi arvioidaan 10,5 milj. euroa, josta korvattavien petovahinkojen osuus on noin 10,0 milj. euroa ja vahinkojen ehkäisemistoimenpiteiden osuus noin 0,5 milj. euroa. Kun tästä arvioidaan katettavan 2,6 milj. euroa edelliseltä vuodelta siirtyvällä määrärahalla, vuoden 2017 määrärahan tarve on 7,9 milj. euroa.

Petovahinkokorvausten arvioidaan kasvavan vuonna 2016 (vuonna 2015 vahinkojen määrä oli 7,9 milj. euroa), mikä aiheutuu porovahinkojen korvaamisessa käytettävien porolajeittaisten käypien arvojen päivittämisestä 1.1.2016 lukien. Poronlihan tuottajahintojen kohoamisen vuoksi porovahingoista maksettavat korvaukset nousivat noin kolmanneksella.

Suurpetojen aiheuttamien vahinkojen korvaamiseen tarkoitetun määrärahan budjetointia muutetaan vuodesta 2017 alkaen siten, että talousarvion määräraha käytetään edellisenä vuonna tapahtuneiden vahinkojen korvaamiseen (aikaisemmin määräraha varattu talousarviovuoden vahinkojen korvaamiseen). Vuoden 2017 talousarvion määrärahaa on näin ollen tarkoitus käyttää suurpetojen vuonna 2016 aiheuttamien vahinkojen korvaamiseen.

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Suurpetojen aiheuttamien porovahinkojen korvaaminen 6 900 000
Suurpetojen aiheuttamien kotieläin-, viljelys- ja mehiläisvahinkojen korvaaminen 500 000
Vahinkojen ehkäiseminen ja valvonta 500 000
Yhteensä 7 900 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Tasomuutos -100
Yhteensä -100

2017 talousarvio 7 900 000
2016 talousarvio 8 000 000
2015 tilinpäätös 8 000 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 35/2016 vp (13.12.2016)

Momentille esitetään 7,9 milj. euron määrärahaa, jonka lisäksi käytössä on vuodelta 2016 siirtyvä erä. Valiokunnan saaman selvityksen mukaan määrärahan arvioidaan riittävän vuoden 2016 petovahinkojen täysimääräiseen korvaamiseen. Lisäksi määrärahasta käytetään 0,5 milj. euroa vahinkojen ehkäisemiseen. Myönteistä on myös, että momentin määrärahan budjetointi muutetaan siten, että määräraha käytetään edellisenä vuonna tapahtuneiden vahinkojen korvaamiseen. Tämä selkeyttää momentin käyttöä.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2016 vp (21.12.2016)

Momentille myönnetään 7 900 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) riistavahinkolaissa (105/2009) määriteltyjen suurpetojen aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta, ehkäisemisestä, valvonnasta ja riistavahinkolain toimeenpanosta aiheutuvien menojen maksamiseen

2) enintään viittä henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamisesta aiheutuvien menojen ja muiden kulutusmenojen maksamiseen.

Määräraha budjetoidaan maksatuspäätösperusteisena.