Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
     1. Yhteenveto
            Kriisinhallinta
            Lähialueyhteistyö
            Kehitysyhteistyö
            Siviilikriisinhallinta
            Poliisitoimi
            Rajavartiolaitos
            Maahanmuutto
            Aluehallintovirastot
            Vero- ja tullihallinto
            Kuntien tukeminen
            Valtion eläkemenot
            Energiaveron tuki
            Maksut EU:lle
            Opintotuki
            Maaseudun kehittäminen
            Maatalous
            Metsätalous
            Viestintäpolitiikka
            Liikennepolitiikka
            Liiketoiminta
            Tutkimus
            Hallinto
            Energiapolitiikka
            Muut politiikkalohkot
            Sosiaalivakuutusmaksut
            Eläkemenot
            Takuueläke
            Kuntouttava työtoiminta
            Työttömyysturva
            Veteraanit
            Virastot ja laitokset
   Numerotaulu

Talousarvioesitys 2017

Veteraanit

Veteraanien tukemiseen esitetään yhteensä 345 milj. euroa, josta 190,9 milj. euroa kohdentuu sotilasvammakorvauksiin, 65,2 milj. euroa sotainvalidien laitosten käyttökustannuksiin, 50,0 milj. euroa rintamalisiin ja 30,6 milj. euroa rintamaveteraanien kuntoutukseen. Edelleen määrärahoja osoitetaan sotainvalidien puolisoiden kuntoutukseen, eräille ulkomaalaisille vapaaehtoisille ja eräille muille kuntoutustoimintaan.

Ruotsissa asuvat sotainvalidit esitetään saatettavaksi tasa-arvoiseen asemaan Suomessa asuvien sotainvalidien kanssa korvaamalla kunnallisten avopalvelujen kustannukset Ruotsissa asuville sotainvalideille vuoden 2011 alusta, myös muiden kuin ateriapalvelujen osalta, jotka ovat jo korvauksen piirissä.

Rintamaveteraanien kotihoitomallin käyttöön ottamiseen osoitetaan 2,3 milj. euroa, mikä vastaavasti vähentää Raha-automaattiyhdistyksen tuotosta myönnettävien avustusten määrää.