Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
         01. (29.01 ja 30, osa) Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot
         10. (29.10 ja 30, osa) Yleissivistävä koulutus ja varhaiskasvatus
         20. (29.20 ja 30, osa) Ammatillinen koulutus
            (30.) Aikuiskoulutus
         40. (29.40 ja 30, osa) Korkeakouluopetus ja tutkimus
         70. Opintotuki
         80. Taide ja kulttuuri
         90. Liikuntatoimi
         91. Nuorisotyö
              50. Rahapelitoiminnan voittovarat nuorisotyön edistämiseen
              51. Nuorten työpajatoiminta ja etsivä nuorisotyö
              52. Eräät avustukset
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2017

51. Nuorten työpajatoiminta ja etsivä nuorisotyö (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)

Momentille myönnetään 19 523 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) nuorten työpajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön tukemiseen

2) Nuorisotakuusta yhteisötakuun suuntaan -hankkeen toteuttamisesta aiheutuvien menojen ja avustusten maksamiseen.

Selvitysosa: Etsivän nuorisotyön tukemiseen osoitetaan 7 127 000 euroa momentilta 29.91.50.

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

  
Työpajatoiminnan tukemiseen13 500 000
Etsivän nuorisotyön tukemiseen4 523 000
Kärkihankkeen Nuorisotakuusta yhteisötakuun suuntaan toteuttamiseen1 500 000
Yhteensä19 523 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Nuorten työpajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön kehittäminen4 500
Osaaminen ja koulutus: Nuorisotakuusta yhteisötakuun suuntaan-500
Tasomuutos-4 150
Yhteensä-150

2017 talousarvio19 523 000
2016 talousarvio19 673 000
2015 tilinpäätös21 000 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 35/2016 vp (13.12.2016)

Valiokunta pitää työpajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön resursseja tärkeinä, sillä näillä työmuodoilla voidaan tavoittaa työn ja koulutuksen ulkopuolella olevia nuoria, joita muut palvelut eivät tavoita. Niiden kautta toteutetaan myös Nuorisotakuusta yhteisötakuun suuntaan -kärkihanketta.

Tarve nuorten toimintakykyä tukeviin palveluihin on erittäin suuri, sillä OECD:n syyskuussa julkistaman tutkimuksen mukaan jo yli viidennes nuorista miehistä (20—24-vuotiaista) ja yli 15 prosenttia nuorista naisista oli vuonna 2015 työelämän ja koulutuksen ulkopuolella. Kaikkiaan 18,3 prosenttia 20—24-vuotiaista suomalaisnuorista kuului tähän ryhmään OECD-maiden keskiarvon ollessa 17 prosenttia.

Valiokunta painottaa, että nuoret on saatava aiempaa tehokkaammin erilaisten työ-, tuki- tai koulutuspalveluiden piiriin. Erityisenä haasteena on tavoittaa ne nuoret, joilta puuttuu koulutus, työkokemus ja työllistymiseen tähtäävät tulevaisuudensuunnitelmat ja jotka eivät itse hakeudu palvelujen piiriin. Kun nuorten taustat ovat vielä hyvin erilaisia mm. koulutuksen, työkokemuksen, valmiuksien ja terveyden suhteen, tarvitaan monipuolinen palvelujärjestelmä ja paljon moniammatillista osaamista.

Työpajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön rahoitus on ensi vuonna suunnilleen tämän vuoden tasolla. Momentin määräraha on 19,5 milj. euroa, josta 13,5 milj. euroa on tarkoitus osoittaa työpajatoiminnan tukemiseen ja 4,5 milj. euroa etsivän nuorisotyön tukemiseen. Etsivän nuorisotyön tukemiseen osoitetaan myös 7,1 milj. euroa veikkausvoittovaroista momentilta 29.91.50, jolloin etsivän nuorisotyön määräraha nousee noin 11,6 milj. euroon.

Valiokunta katsoo, että toiminnan vaikuttavuuden parantamiseksi arviointimenetelmiä tulee kehittää niin, että keskeisiä osa-alueita voidaan seurata valtakunnallisesti kattavilla, yhtenäisillä mittareilla. Valtakunnallisesti vertailukelpoiset vaikuttavuusarvioinnit tukisivat myös resurssien kohdentamista sinne ja sellaiseen toimintaan, missä niillä on suurin vaikuttavuus.

Valiokunta pitää myös tärkeänä, että kärkihankkeen puitteissa luodaan vaikuttavia ja innovatiivisia toiminta- ja palvelukokonaisuuksia, jotka vievät toimintaa asiakaslähtöisempään suuntaan. On niin ikään tärkeää huolehtia hyviksi todettujen mallien levittämisestä valtakunnalliseen käyttöön sekä kehittää yhteistyötä julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin välillä.

Valiokunta lisää momentille 480 000 euroa viitaten momentin 29.91.50 kohdalla todettuun.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2016 vp (21.12.2016)

Momentille myönnetään 20 003 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) nuorten työpajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön tukemiseen

2) Nuorisotakuusta yhteisötakuun suuntaan -hankkeen toteuttamisesta aiheutuvien menojen ja avustusten maksamiseen.