Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
            (30.) Aikuiskoulutus
         70. Opintotuki
         80. Taide ja kulttuuri
         90. Liikuntatoimi
         91. Nuorisotyö
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2017

05. Näkövammaisten kirjaston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 4 937 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös kalusto- ja laitehankintoihin.

Selvitysosa:Näkövammaisten kirjasto Celia on asiantuntija saavutettavien kirjastopalveluiden tarjoajana ja saavutettavien aineistojen tuottajana (äänikirjat, Daisy Trio -kirjat, pistekirjat, e-kirjat, koskettelukirjat, kohokuvat). Sen toiminnan tavoitteena on syrjäytymisen ehkäiseminen edistämällä näkövammaisten ja muiden lukemisesteisten henkilöiden yhdenvertaisia mahdollisuuksia kirjallisuuden ja tiedon saantiin.

Kirjasto tuottaa lukemisesteisten koululaisten ja toisen asteen opiskelijoiden oppikirjat tuotantopolitiikan mukaisesti sekä tutkintoa suorittavien korkea-asteen opiskelijoiden tutkintovaatimuksissa olevat kirjat. Oppikirjoja myydään maksuperustepäätöksen mukaisesti kaikkien lukemisesteisten käyttöön.

Kirjasto tuottaa uusia nimekkeitä määrän, joka vastaa n. 27 % Suomessa vuosittain julkaistavasta yleisestä kirjallisuudesta. Kirjasto välittää kirjallisuutta asiakkaiden käyttöön n. miljoona kertaa yhteistyössä yleisten kirjastojen kanssa. Postitse välitettävien cd-kirjojen lainaus vähenee ja verkkolainaus kasvaa. Asiantuntija- ja konsultointitoiminnan painopisteenä on yhteistyön vakiinnuttaminen yleisten kirjastojen kanssa.

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus
  • — Uusia asiakkaita tuodaan Näkövammaisten kirjaston palveluiden piiriin Näkövammaisten kirjaston ja yleisten kirjastojen yhteistyömallin maanlaajuisella käyttöönotolla
  • — Saavutettavan julkaisemisen edistämistoimenpiteiden tuloksena saavutettavassa muodossa olevien julkaisujen saatavuus lukemisesteisten käyttöön kasvaa.
Tuloksellisuuden tunnusluvut 2014
toteutuma
2015
toteutuma
2017
tavoite
       
Vaikuttavuus, tuotokset ja laadunhallinta      
— kirjatuotanto/nimekettä 1 675 1 565 1 500
— lainojen määrä, kauno- ja tietokirjat 1 004 000 934 800 925 000
— oppikirjatoimitukset/kpl 14 300 13 900 15 000
— verkkotoimitusten osuus kokonaislainauksesta, % 17 27 40
— asiakastyytyväisyys (arvosana 1—5) 4,19 4,16 4
Toiminnallinen tehokkuus      
— kirjalainan keskihinta, euroa 4,13 4,52 4,60
— oppikirjatoimituksen keskihinta, euroa 140 131 136
Henkisten voimavarojen hallinta      
— Henkilötyövuodet 54,7 53,97 44
— Työtyytyväisyys 3,48 3,33 3,40

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2015
toteutuma
2016
varsinainen
talousarvio
2017
esitys
       
Bruttomenot 5 929 5 637 5 100
Bruttotulot 249 163 163
Nettomenot 5 680 5 474 4 937
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 1 220    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 1 189    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Käyttökorvausten tasomuutos -12
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) -3
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) -2
Lomarahojen alentaminen (Kiky) -45
Palkkaliukumasäästö -20
Säästöpäätös -200
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) -22
Toimintamenojen tuottavuussäästö -25
Toimintamenosäästö (HO 2015) -40
Työajan pidentäminen (Kiky) -30
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) -5
Uudelleenkohdentaminen -100
VaEL-maksun väliaikainen alentaminen -26
Tasomuutos -7
Yhteensä -537

2017 talousarvio 4 937 000
2016 II lisätalousarvio -26 000
2016 talousarvio 5 474 000
2015 tilinpäätös 5 649 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2016 vp (21.12.2016)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 4 937 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös kalusto- ja laitehankintoihin.