Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
            (30.) Aikuiskoulutus
         70. Opintotuki
              55. Opintoraha ja asumislisä
         80. Taide ja kulttuuri
         90. Liikuntatoimi
         91. Nuorisotyö
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2017

70. OpintotukiPDF-versio

Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)

Selvitysosa:Opintotukilain (65/1994) mukainen opintotuki koostuu opintorahasta, opintotuen asumislisästä ja opintolainan valtiontakauksesta. Opintoraha on veronalainen etuus. Lisäksi opintolainojen erääntyneet korot voidaan maksaa korkoavustuksena valtion varoista ilman takaisinmaksuvelvollisuutta. Opintolainan saaneella on oikeus opintolainavähennykseen verotuksessa. Opintolainahyvitykseen on oikeus opintolainaa saaneella henkilöllä, joka on ottanut opiskelupaikan vastaan ensimmäistä korkeakoulututkintoa varten 1 päivänä elokuuta 2014 tai sen jälkeen.

Koulumatkatuen tarkoituksena on korvata lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten opiskelijoiden kohtuulliset päivittäiset koulumatkakustannukset. Tukea myönnetään, kun opiskelijan yhdensuuntainen koulumatka on vähintään kymmenen kilometriä ja koulumatkakustannukset ovat yli 54 euroa kuukaudessa. Opiskelijan omavastuuosuus on 43 euroa kuukaudessa. Koulumatkakustannusten laskentaperusteista säädetään opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksella.

Opintotuen toimeenpanotehtävät hoitaa Kansaneläkelaitos. Korkeakoulujen opintotukilautakunnat voivat myöntää opintotuen oman korkeakoulunsa opiskelijoille Kansaneläkelaitoksen kanssa solmitun sopimuksen perusteella. Kansaneläkelaitos maksaa korvauksen sopimuksen perusteella korkeakouluissa hoidettavista tehtävistä. Myös muilla oppilaitoksilla on opintotukiasioiden hoitamiseen liittyviä tehtäviä. Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa opintotukitoiminnan yleisestä johtamisesta, ohjauksesta ja kehittämisestä.

Opintotukitoiminnan yhteiskunnallisena tavoitteena on opiskeluaikaisen toimeentulon turvaaminen ja opintotuen mitoittaminen siten, että tuetaan omaehtoiseen koulutukseen hakeutumista ja päätoimista opiskelua. Opintotukea kehitetään koulutuspoliittisten tavoitteiden pohjalta.

Toiminnallinen tuloksellisuus

Tavoitteena on riittävä ja kannustava opintotuki, jolla edistetään suunnitelmallista ja päätoimista opiskelua ja opintoaikojen lyhenemistä.

Opintotukimäärärahat ja opintotuen saajat

  2013 2015 2017
arvio
       
Opintotukimenot (milj. euroa)      
Opintoraha      
— korkea-aste 337,9 359,5 350,4
— toinen aste 129,9 138,4 153
Asumislisä 259,2 266,5 152
Koulumatkatuki 50,7 47 53,3
Ateriatuki 29,6 30,7 31,5
Opintotuen saajat      
Opintoraha      
— korkea-aste 184 091 187 697 188 000
— toinen aste 135 411 133 100 144 000
Asumislisä      
— korkea-aste 150 173 154 092 155 000
— toinen aste 66 542 65 531 67 000
Koulumatkatuki 68 220 64 369 65 000
Valtiontakauksen saajat      
Korkea-aste 181 418 185 085 185 000
Toinen aste 42 389 47 829 47 000

Valtion takaamien opintolainojen lainakanta oli vuoden 2015 lopussa 2 008 milj. euroa, josta ns. vanhojen opintolainojen osuus oli 0,38 milj. euroa. Opintolainaa oli vuoden 2015 lopussa 383 771 henkilöllä. Keskimääräinen opintolainan määrä oli ammatillisen perustutkinnon suorittaneella 5 100 euroa, ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneella 7 900 euroa ja ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneella 9 500 euroa.

Määrärahan mitoitusperusteet

Keskimääräinen opintotuki 2013 2015 2017
arvio
       
Opintoraha, €/kk      
— korkea-aste 287 298 277
— toinen aste 156 165 166
Asumislisä, €/kk 193 195 196
Koulumatkatuki, €/kk 167 172 178

Vuonna 2017 määrärahan mitoituksessa säännönmukaisesti opintorahaa saavien määräksi arvioidaan 247 300, joista korkeakouluopiskelijoita 143 500 ja muita opiskelijoita 103 800. Asumislisän saajamääräksi arvioidaan 155 200. Koulumatkatuen säännönmukaisen saajamäärän arvioidaan olevan 33 400 opiskelijaa.

Opintorahan perusmäärä 1.8.2017 lukien (euroa/kk)

   
— vanhempiensa luona asuvat, alle 20-vuotiaat 38,66
— vanhempiensa luona asuvat, 20 vuotta täyttäneet 81,39
— muualla asuvat, alle 18-vuotiaat 101,74
— muualla asuvat, 18 vuotta täyttäneet 250,28

Vanhempiensa luona asuvien sekä alle 18-vuotiaiden muualla asuvien opiskelijoiden opintorahan määrää voidaan korottaa vanhempien pienten tulojen perusteella. Muussa kuin korkeakoulussa opiskelevien vanhempien luona asuvien alle 20-vuotiaiden opiskelijoiden opintorahan määrää voidaan alentaa vanhempien tulojen perusteella.

Opintotuen asumislisän määrä on 80 prosenttia määritellystä asumismenosta. Asumislisää myönnettäessä asumismenoja ei oteta huomioon 252 euron ylittävältä osalta. Ulkomailla opiskelevan asumislisän määrä on enintään 210 euroa kuukaudessa.

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laeiksi opintotukilain ja tuloverolain 127 §:n muuttamisesta. Korkea-asteen opintorahan tasot yhtenäistetään toisen asteen opintorahan tasojen kanssa siten, että opintorahan enimmäismäärä on 250,28 euroa kuukaudessa. Opintolainan valtiontakaus nousee 650 euroon kuukaudessa kotimaassa opiskelevalla ja 800 euroon kuukaudessa ulkomailla opiskelevalla opiskelijalla. Korkeakouluopintoihin tarkoitettu tukiaika lyhenee 10 kuukaudella 54 tukikuukauteen. Vanhempien tulojen vähentävästä vaikutuksesta opintorahaan luovutaan itsenäisesti asuvien 18- ja 19-vuotiaiden toiseen asteen opiskelijoiden osalta. Opiskelijan omat tulorajat sidotaan ansiotasoindeksiin. Opiskelijan omien tulojen perusteella takaisinperittäväksi määrätyn opintorahan ja asumislisän määrän korotusta kohtuullistetaan 15 prosentista 7,5 prosenttiin.

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksessa eräiden koulumatkakustannusten laskentaperusteista säädettäviä laskennallisten kustannusten perusteita voidaan tarkistaa kustannuskehityksen perusteella 1.8.2017 lukien.

Opintotuen saajamäärän ja käyttöasteen arvioitu kehitys

  2013 2015 2017
arvio
       
Lukio 27 786 (25 %) 26 804 (25 %) 25 500 (25 %)
Ammatillinen koulutus 107 172 (65 %) 105 748 (64 %) 110 500 (68 %)
Ammattikorkeakoulu 89 283 (70 %) 90 472 (70 %) 90 500 (69 %)
Yliopisto 88 094 (62 %) 88 953 (62 %) 90 500 (62 %)

01. Opintotuen muutoksenhakulautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)

Momentille myönnetään 621 000 euroa.

Selvitysosa:Opintotuen muutoksenhakulautakunta toimii ensimmäisenä muutoksenhakuasteena opintotukiasioissa. Vuonna 2017 arvioidaan valituksia tulevan vireille n. 3 000. Valitusten tavoitteellinen keskimääräinen käsittelyaika on korkeintaan 5,5 kuukautta.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Lomarahojen alentaminen (Kiky) -8
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) -4
Toimintamenojen tuottavuussäästö -3
Työajan pidentäminen (Kiky) -6
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) -1
VaEL-maksun väliaikainen alentaminen -6
Yhteensä -28

2017 talousarvio 621 000
2016 II lisätalousarvio -6 000
2016 talousarvio 649 000
2015 tilinpäätös 700 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2016 vp (21.12.2016)

Momentille myönnetään 621 000 euroa.

 

I lisätalousarvioesitys HE 60/2017 vp (24.5.2017)

Momentille myönnetään lisäystä 75 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys on siirtoa momentilta 29.01.02 ja aiheutuu valitusten määrän kasvusta seuranneesta käsittelyruuhkasta ja sen purkamiseksi tarvittavasta yhden määräaikaisen henkilötyövuoden lisätarpeesta.


2017 I lisätalousarvio 75 000
2017 talousarvio 621 000
2016 tilinpäätös 643 000
2015 tilinpäätös 700 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 24/2017 vp (30.6.2017)

Momentille myönnetään lisäystä 75 000 euroa.

52. Opintolainojen valtiontakaus (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)

Momentille myönnetään 40 200 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää opintotukilain (65/1994) mukaisista valtiontakauksista aiheutuviin menoihin.

Selvitysosa:

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Opintolainahyvitys 11 000 000
Takausvastuusuoritukset 17 000 000
Maksuvapautukset 6 000 000
Tileistä poistot 6 000 000
Korkoavustukset 200 000
Yhteensä 40 200 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Maksuvapautusten määrän kasvu 2 000
Opintotuen rakenteellinen muutos (L1243/2013) 10 000
Takausvastuumenojen pienentyminen -3 000
Yhteensä 9 000

2017 talousarvio 40 200 000
2016 talousarvio 31 200 000
2015 tilinpäätös 26 885 800

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2016 vp (21.12.2016)

Momentille myönnetään 40 200 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää opintotukilain (65/1994) mukaisista valtiontakauksista aiheutuviin menoihin.

55. Opintoraha ja asumislisä (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)

Momentille myönnetään 655 381 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää opintotukilain (65/1994) mukaisten opintorahojen ja opintotuen asumislisän maksamiseen.

Selvitysosa:

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Korkeakouluopiskelijoiden opintorahat 350 381 000
Muiden oppilaitosten opiskelijoiden opintorahat 153 000 000
Asumislisä 152 000 000
Yhteensä 655 381 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Korkeakoulutuksen aloituspaikkojen määräaikainen lisäys (2014-2015) -1 400
Opintotuen rakenteellinen muutos (L1243/2013) 1 354
Opintotukiuudistus (HO 2015) -46 400
Opiskelijoiden siirtäminen yleiseen asumistukeen -115 000
Poliisiammattikorkeakouluopiskelijoiden siirtyminen tuen piiriin (L 1164/2013) 522
Yhteensä -160 924

2017 talousarvio 655 381 000
2016 talousarvio 816 305 000
2015 tilinpäätös 764 374 188

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 249/2016 vp (18.11.2016)

Momentille myönnetään 655 881 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Lisäys 500 000 euroa talousarvioesityksen 655 381 000 euroon nähden aiheutuu kansanopistoissa, liikunnan koulutuskeskuksissa ja saamelaisalueen koulutuskeskuksessa maksullisella opintolinjalla opiskelevien jäämisestä opintotukilain mukaisen asumislisän piiriin.


2017 talousarvio 655 881 000
2016 talousarvio 816 305 000
2015 tilinpäätös 764 374 188

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2016 vp (21.12.2016)

Momentille myönnetään 655 881 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää opintotukilain (65/1994) mukaisten opintorahojen ja opintotuen asumislisän maksamiseen.

57. Korkeakouluopiskelijoiden ateriatuki (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)

Momentille myönnetään 31 456 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) avustuksen maksamiseen opiskelijaravintoloille Suomessa suomalaisessa korkeakoulussa alempaa tai ylempää korkeakoulututkintoa, ammattikorkeakoulututkintoa tai ylempää ammattikorkeakoulututkintoa suorittavien opiskelijoiden sekä opintotukeen oikeuttaviin korkeakoulujen ammatillisiin täydennyskoulutusohjelmiin, erikoistumiskoulutusohjelmiin taikka ammatilliseen kelpoisuuteen tai virkakelpoisuuteen tähtääviin lisäopintoihin osallistuvien opiskelijoiden aterioiden hinnan alentamiseksi 1,94 eurolla ateriaa kohti

2) ylimääräisen avustuksen maksamiseen muualla kuin korkeakoulun tiloissa sijaitsevan opiskelijaravintolan pitäjälle enintään 1 euroa, kuitenkin enintään opiskelijaruokailusta aiheutuvien tila- ja laitekustannusten määrä, sellaista ateriaa kohden, josta maksetaan ateriatukea.

Selvitysosa:

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Korkeakouluopiskelijoiden ateriatuki 29 256 000
Opiskelijaravintoloiden ylimääräinen avustus 2 200 000
Yhteensä 31 456 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Määräaikainen aloituspaikkojen lisäys sekä poliisikoulutuksen tuen muutos korkea-asteen opintotueksi 45
Yhteensä 45

2017 talousarvio 31 456 000
2016 talousarvio 31 411 000
2015 tilinpäätös 30 796 947

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2016 vp (21.12.2016)

Momentille myönnetään 31 456 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) avustuksen maksamiseen opiskelijaravintoloille Suomessa suomalaisessa korkeakoulussa alempaa tai ylempää korkeakoulututkintoa, ammattikorkeakoulututkintoa tai ylempää ammattikorkeakoulututkintoa suorittavien opiskelijoiden sekä opintotukeen oikeuttaviin korkeakoulujen ammatillisiin täydennyskoulutusohjelmiin, erikoistumiskoulutusohjelmiin taikka ammatilliseen kelpoisuuteen tai virkakelpoisuuteen tähtääviin lisäopintoihin osallistuvien opiskelijoiden aterioiden hinnan alentamiseksi 1,94 eurolla ateriaa kohti

2) ylimääräisen avustuksen maksamiseen muualla kuin korkeakoulun tiloissa sijaitsevan opiskelijaravintolan pitäjälle enintään 1 euroa, kuitenkin enintään opiskelijaruokailusta aiheutuvien tila- ja laitekustannusten määrä, sellaista ateriaa kohden, josta maksetaan ateriatukea.

59. Lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuki (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)

Momentille myönnetään 53 300 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain (48/1997) mukaisen tuen maksamiseen.


2017 talousarvio 53 300 000
2016 talousarvio 53 300 000
2015 tilinpäätös 47 067 742

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2016 vp (21.12.2016)

Momentille myönnetään 53 300 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain (48/1997) mukaisen tuen maksamiseen.