Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Hallituksen esitys Eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2002
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
   Tuloarviot
   Määrärahat
     21. Tasavallan presidentti
     22. Eduskunta
     23. Valtioneuvosto
     24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
     26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetusministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       01. Sosiaali- ja terveysministeriö
            21. Toimintamenot
            62. EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus sosiaali- ja terveysministeriön osalta
            63. Eräät erityishankkeet
            64. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän edistäminen tietoteknologian avulla sekä siihen tarvittavan infrastruktuurin rakentaminen
            67. Kansainväliset jäsenmaksut ja maksuosuudet
       02. Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus
       03. Työttömyysturvalautakunta
       04. Tarkastuslautakunta
          05. Vakuutusvalvontavirasto
       06. Terveydenhuollon oikeusturvakeskus
       07. Työterveyslaitos
       08. Kansanterveyslaitos
       09. Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus
       10. Säteilyturvakeskus
       11. Lääkelaitos
       12. Valtion koulukodit
       13. Työsuojelun piirihallinto
       14. Valtion mielisairaalat
       15. Perhekustannusten tasaus
       16. Yleinen perhe-eläke
       17. Työttömyysturva
       18. Sairausvakuutus
       19. Eläkevakuutus
       20. Tapaturmavakuutus
       21. Rintamaveteraanieläkkeet
       22. Sotilasvammakorvaukset ja eräät kuntoutustoiminnan menot
       23. Muu sodista kärsineiden turva
       28. Muu toimeentuloturva
       32. Kuntien järjestämä sosiaali- ja terveydenhuolto
       33. Eräät sosiaali- ja terveydenhuollon menot
       53. Terveyden edistäminen ja terveysvalvonta
       57. Lomatoiminta
       92. Raha-automaattiyhdistyksen tuoton käyttö
     34. Työministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala
     36. Valtionvelan korot
     37. Valtionvelan vähentäminen

Talousarvioesitys 2017

21. Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 32 046 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös kansallisen veteraanipäivän pääjuhlan järjestämiseen, lääkinnällisen pelastustoimen ja poikkeusolojen valmiudesta sekä näihin liittyvien laitteiden ja kalusteiden hankkimisesta aiheutuvien menojen maksamiseen sekä sosiaali- ja terveysministeriön hyväksymien tutkimus- ja kehittämishankkeiden rahoittamiseen.

Määrärahasta saa käyttää enintään 270 000 euroa työterveydenhuollon koulutuksesta ja työterveyshenkilöstön kehittämiseen liittyvien hankkeiden toteuttamisesta aiheutuvien menojen maksamiseen.

Selvitysosa: Määrärahan mitoituksessa on otettu lisäyksenä huomioon 198 000 euroa palkkaseurantaselvityksen mukaisiin tarkistuksiin.

Määrärahan mitoituksessa on lisäyksenä otettu huomioon 30 000 euroa vuonna 2001 perustettujen virkojen palkkausmenoina.

Määrärahan mitoituksessa on lisäyksenä otettu huomioon 216 000 euroa palkkaus- ja muina menoina ministeriöön perustettua tasa-arvoyksikköä varten.

Määrärahan mitoituksessa on vähennyksenä otettu huomioon 47 000 euroa yhden henkilötyövuoden palkkaus- ja muiden menojen siirtona momentille 33.13.21 sekä vuoden 2001 talousarvioon kertaluonteisena menona sisältynyt 84 000 euron määräraha.

Menojen ja tulojen erittely:
  
Bruttomenot32 939 000
Maksullisen toiminnan erillismenot826 000
Muut toimintamenot32 113 000
Bruttotulot893 000
Maksullisen toiminnan tulot893 000
— julkisoikeudelliset suoritteet746 000
— muut suoritteet147 000
Nettomenot32 046 000


2002 talousarvio32 046 000
2001 talousarvio30 282 236
2001 lisätalousarvio695 625
2000 tilinpäätös29 491 753