Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Regeringens proposition till Riksdagen om en tredje tilläggsbudget för 2004
   Allmän motivering
        Inkomstposterna
        Anslagen
        Anskaffning av fastigheter
        Fredsbevarande verksamhet
        Utgifter för undersökning av olyckor och ersättning för brottsskador
        Kajanalands landskapsförvaltning
        Grundlig renovering av Nationaloperan
        Företagsstöd
        Ersättning för skörde- och översvämningsskador
        Virkesproduktion
        Ersättning för sälskador
        Trafikprojekt
        Kombiisbrytare
        Finsk-kinesiskt innovationscentrum
        Skuldkonverteringsarrangemang
        Förebyggande av sjukhusinfektioner
        Pensions- och förmånsutgifter
        Omkostnader och utvecklande av förvaltningen
        Strukturfonder
        Räntor på statsskulden
        Balans och statsskulden
        Ramen för valperioden
   Siffertabell
   Inkomsposter
   Anslag

Talousarvioesitys 2017

Strukturfonder

För de utgifter som skall betalas ur EU:s strukturfonder föreslås i fråga om utvecklings- och garantifonden för jordbruket ett avdrag av sammanlagt 10 miljoner euro och i fråga om Europeiska socialfonden ett tillägg om 4,5 miljoner euro. I den statliga medfinansieringen föreslås i motsvarande grad för undervisningsministeriets och handels- och industriministeriets förvaltningsområden ett tillägg om sammanlagt 6,1 miljoner euro samt för kommunikationsministeriets och arbetsministeriets förvaltningsområden ett avdrag av sammanlagt 4,4 miljoner euro. De föreslagna ändringarna föranleds av ändringar i utbetalningarna av bevillningsfullmakterna jämfört med vad som beräknades i samband med budgetberedningen. I fråga om det tekniska stödet inom ramen för Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) föreslås i anslutning till den s.k. resultatreserven att bevillningsfullmakten för EU:s medfinansiering och statens medfinansieringen utökas med sammanlagt 220 000 euro, varav EU:s och statens medfinansiering utgör 110 000 euro vardera. Avsikten är att genom tillägget finansiera administreringen av övergångsperiodens mål 2 -program och åtgärder för avslutande av programmen i de berörda regionerna.

Dessutom föreslås att budgeteringen av strukturfonderna preciseras så att fonderna budgeteras enligt kontantprincipen, vilket gör det lättare att säkerställa att den utgiftsredovisning som lämnas till kommissionen överensstämmer med gemenskapsbestämmelserna.