Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
         01. (29.01 ja 30, osa) Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot
              01. Opetus- ja kulttuuriministeriön toimintamenot
              02. (29.01.02, 03 ja 30.20, osa) Opetushallituksen toimintamenot
              (03.) Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskuksen CIMOn toimintamenot
              04. Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen toimintamenot
              21. Kansainvälinen yhteistyö
              22. Eräät käyttöoikeuskorvaukset
              29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot
              50. Eräät avustukset
              51. Avustukset kirkolliseen ja uskonnolliseen toimintaan
              52. Valtion rahoitus evankelis-luterilaisen kirkon yhteiskunnallisiin tehtäviin
              53. Eräät turvapaikanhakijoista ja maahanmuuttajista aiheutuvat avustukset
              66. Rahoitusosuudet kansainvälisille järjestöille
         10. (29.10 ja 30, osa) Yleissivistävä koulutus ja varhaiskasvatus
         20. (29.20 ja 30, osa) Ammatillinen koulutus
            (30.) Aikuiskoulutus
         40. (29.40 ja 30, osa) Korkeakouluopetus ja tutkimus
         70. Opintotuki
         80. Taide ja kulttuuri
         90. Liikuntatoimi
         91. Nuorisotyö
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2017

02. (29.01.02, 03 ja 30.20, osa) Opetushallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 46 077 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) oppimateriaalin kehittämiseen ja tuottamiseen

2) enintään 620 000 euroa ruotsinkielisen ja muun vähälevikkisen oppimateriaalimyynnin liiketaloudellisten suoritteiden hintojen alentamiseen

3) enintään 80 000 euroa avustuksina jaettavaksi vähälevikkisen ruotsinkielisen oppimateriaalin tuottamiseen

4) 500 000 euroa avustuksena saamelaiskäräjille saamenkielisen oppimateriaalin tuottamiseen

5) EU:n rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen

6) 15 006 000 euroa opetustoimen henkilöstökoulutuksesta aiheutuvien menojen ja avustusten maksamiseen

7) 524 000 euroa kielitutkintojen kehittämiseen ja toimeenpanoon, auktorisoitujen kääntäjien koulutukseen ja tutkintojen kehittämiseen sekä oikeustulkkirekisterin kehittämiseen ja toiminnan ylläpitokustannuksiin

8) 1 600 000 euroa suomalaisen koulutuksen tunnettuuden ja yhteistyön edistämiseen, erityisesti Suomen kielen ja kulttuurin opetuksen järjestämiseen ja tunnettuuden lisäämiseen mukaan lukien ulkomailla palvelevien yliopisto-opettajien sekä muiden asiantuntijoiden, yhteensä enintään 47 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamiseen

9) 2 870 000 euroa opiskelija-, harjoittelija-, opettaja-, nuoriso- ja asiantuntijavaihtoon sekä virkamiesvaihtoon myönnettäviin stipendeihin, apurahoihin ja avustuksiin.

Momentille saa nettobudjetoida Euroopan unionin rahoittaman Erasmus + -ohjelman ja Pohjoismaiden ministerineuvoston rahoittaman Nordplus-ohjelman apurahoja koskevat tulot ja menot.

Selvitysosa: Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi perustettavasta uudesta virastosta, johon Opetushallitus ja Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO yhdistetään. Uusi virasto hoitaisi Opetushallitukselle ja Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskukselle nykyisin säädetyt tehtävät.

Uusi virasto toimii koulutuksen, varhaiskasvatuksen ja elinikäisen oppimisen kehittämis-, palvelu- ja hallintotehtävien sekä yhteiskunnan kansainvälistymisen edistämisen asiantuntijavirastona.

Uuden viraston tehtävänä on:

1) kehittää koulutusta, varhaiskasvatusta ja elinikäistä oppimista sekä ennakoida osaamis- ja koulutustarpeita

2) edistää yhteiskunnan kansainvälistymistä ja suomalaisen koulutuksen tunnettuutta ja yhteistyötä ulkomailla

3) valmistella ja toteuttaa toimialansa ohjelmia ja sopimuksia

4) edistää toimialaansa kuuluvan toiminnan tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta sekä seurata toiminnan järjestämistä

5) tiedottaa ja antaa toimialaansa koskevaa neuvontaa ja ohjausta

6) tulosohjata sen alaisina toimivia valtion oppilaitoksia

7) valmistella ja päättää toimialaansa kuuluvan koulutuksen opetussuunnitelmien ja tutkintojen sekä varhaiskasvatussuunnitelman perusteista ja muista määräyksistä

8) ylläpitää sille säädettyjä tai määrättyjä tehtäviä varten tarpeellisia tietovarantoja, -rekistereitä ja -järjestelmiä

9) tuottaa palveluja opiskelijavalintojen toteuttamista varten

10) huolehtia ulkomailla suoritettujen opintojen ja ammattipätevyyden tunnustamiseen sekä kieli- ja kääntäjätutkintoihin liittyvistä tehtävistä

11) hoitaa opetus- ja kulttuuriministeriön määräämät tehtävät.

Hallitus antaa eduskunnalle esityksen laiksi eräistä opetustoimen rekistereistä ja valtakunnallisista tietojärjestelmistä, jossa säädettäisiin esi- ja perusopetuksen, lukiokoulutuksen ja toisen asteen ammatillisen koulutuksen oppilas-, opiskelija- ja tutkintotietojen sähköisestä käsittelyjärjestelmästä. Järjestelmää ylläpitää uusi virasto.

Toiminnallinen tehokkuus
  • — uusi virasto kehittää toimintatapojaan ja -prosessejaan sekä sähköisiä palveluitaan tuottavuuden lisäämiseksi ja asiakaspalvelun parantamiseksi
  • — uusi virasto vahvistaa kestävän kehityksen mukaista toimintaa
  • — maksullinen palvelutoiminta tukee koulutuspoliittisten tavoitteiden toteutumista ja edistää toimialan tuloksellisuutta
  • — maksullinen palvelutoiminta on kannattavaa
  • — turvataan vähälevikkisen oppimateriaalin saatavuus.
Tuotokset ja laadunhallinta

Määrälliset tavoitteet (kpl)

 2017
tavoite
  
1. Perustoiminnan tuotoksia 
Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 1
Opetussuunnitelmien perusteet2
Tutkinnon perusteet/ammattikoulutus 
— Perustutkinnot5
— Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot25
— Ammatillisen, lukiokoulutuksen, ammattikorkeakoulun ja yliopistojen yhteishaun ja erillishakujen hakijamäärät300 000
— Opintopolku-palvelun käyttäjämäärät6 000 000
— Opetustoimen henkilöstön täydennyskoulutuksiin osallistuneiden määrät20 000
Kansainvälinen toiminta 
EU:n Erasmus+ -ohjelma 
— Sidotut ohjelmavuoden määrärahat (%)100
— Suomesta lähtevät, lkm (koulutus)14 800
— Osallistuvat, lkm (nuoriso)3 290
Pohjoismaiden ministerineuvoston rahoittamat ohjelmat 
— Nordplus korkeakoulutus3 800
Suomen valtion rahoittamat ohjelmat 
Bi- ja multilateraaliset apurahat2 020
— Eurooppa200
— Venäjä920
— Kiina ja muu Aasia320
— Pohjois-Amerikka150
— Muut stipendiohjelmat200
Kehitysyhteistyöohjelma/UMavoin
Suomen kielen ja kulttuurin edistäminen 
— Kesäkurssiapurahat ja opetusvierailut230
  
2. Maksullisen palvelutoiminnan tuotokset 
Julkisoikeudelliset suoritteet 
— Opetushallinnon tutkinto300
— Päätös korkeakoulututkinnon tunnustamisesta850
— Valtionhallinnon kielitutkinnot1 200
— Aikuiskoulutuksen näyttötutkintojen tutkintomaksut (kpl)50 000
Liiketaloudelliset suoritteet 
— Koulutettavapäivät10 000
— Tilatut konsultoinnit ja arvioinnit2
— Myydyt julkaisut 52 000
— Myydyt hintatuetut oppimateriaalituotteet8 000
— Tutkintojen vastaavuuslausunnot50
  
3. Palvelukyvyn tunnuslukuja 
— Tutkinnon tunnustamista koskevien päätösten käsittelyaika (kk)3,5
— Maksullisten koulutusten asiakastyytyväisyys (1—5)4,1
— Hakijapalaute opintopolusta (4—10)8,4
Henkilöstövoimavarat
  • — uuden viraston henkilöstön asiantuntijuus ja osaaminen perustuvat tietoperusteisuuteen, verkostoitumiseen ja sosiaaliseen vuorovaikutukseen
  • — uusi virasto kehittää johtamista ja esimiestyötä
  • — uusi virasto edistää työhyvinvointia ottamalla huomioon työntekijöiden ikään ja elämäntilanteeseen liittyvät tekijät
  • — uusi virasto turvaa riittävät resurssit ydintehtävien hoitamiseen kehittämällä henkilöstörakennetta, henkilöstösuunnittelua, työtä ja osaamista sekä toimimalla verkostoyhteistyössä.

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

 2017
tavoite
  
Henkilötyövuodet (mom. 29.01.02)345
— Ulkomaanlehtorit18
Henkilötyövuodet (muut momentit)20
Määräaikaiset koko henkilöstömäärästä, %9,3
Työtyytyväisyysindeksi3,5
Sairauspoissaolot, työpäivää/htv6,9
Koulutustasoindeksi6,3

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 
2015
toteutuma
2016
varsinainen
talousarvio
2017
esitys
    
Bruttomenot87 60384 79285 219
Bruttotulot41 40839 14239 142
Nettomenot46 19545 65046 077
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta5 388  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle7 790  

Maksullisen palvelutoiminnan kustannusvastaavuuslaskelma, liiketaloudelliset suoritteet, vähälevikkinen oppimateriaalituotanto (1 000 euroa)

 2017
esitys
  
Maksullisen toiminnan tuotot1 200
  
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset2 200
  
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)-1 000
Kustannusvastaavuus, %55
  
Hintatuki620
  
Kustannusvastaavuus hintatuen jälkeen, %83

Maksullisen palvelutoiminnan kustannusvastaavuuslaskelma, muut liiketaloudelliset suoritteet (1 000 euroa)

 2017
esitys
  
Maksullisen toiminnan tuotot2 200
  
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset1 700
  
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)500
Kustannusvastaavuus, %129

Maksullisen palvelutoiminnan kustannusvastaavuuslaskelma, julkisoikeudelliset suoritteet (1 000 euroa)

 2017
esitys
  
Maksullisen toiminnan tuotot3 900
  
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset3 900
  
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)-
Kustannusvastaavuus, %100

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Opetushallituksen Oppilas-, opiskelija- ja tutkintotietojen sähköinen käsittelyjärjestelmä (ent. Todennetun osaamisen rekisteri) (v. 2016) (siirto momentille 28.70.20)-880
Opetushallituksen Oppilas-, opiskelija- ja tutkintotietojen sähköinen käsittelyjärjestelmä (ent. Todennetun osaamisen rekisteri) (v. 2017) (siirto momentilta 28.70.20)1 288
Opiskelijavalintapalvelut (siirron palautus momenteille 28.90.30, 29.10.01 ja 29.20.30)-200
Perustoiminnan turvaaminen (määräaikaisen siirron palauttaminen)-600
Uuden viraston perustaminen ja toiminnan kehittäminen1 905
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015)-5
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015)-12
Lomarahojen alentaminen (Kiky)-217
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa-63
Palkkaliukumasäästö-28
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky)-102
Toimintamenojen tuottavuussäästö-139
Toimintamenosäästö (HO 2015)-230
Työajan pidentäminen (Kiky)-143
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky)-21
VaEL-maksun väliaikainen alentaminen-126
Yhteensä427

2017 talousarvio46 077 000
2016 II lisätalousarvio-189 000
2016 talousarvio45 650 000
2015 tilinpäätös48 597 421

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2016 vp (21.12.2016)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 46 077 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) oppimateriaalin kehittämiseen ja tuottamiseen

2) enintään 620 000 euroa ruotsinkielisen ja muun vähälevikkisen oppimateriaalimyynnin liiketaloudellisten suoritteiden hintojen alentamiseen

3) enintään 80 000 euroa avustuksina jaettavaksi vähälevikkisen ruotsinkielisen oppimateriaalin tuottamiseen

4) 500 000 euroa avustuksena saamelaiskäräjille saamenkielisen oppimateriaalin tuottamiseen

5) EU:n rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen

6) 15 006 000 euroa opetustoimen henkilöstökoulutuksesta aiheutuvien menojen ja avustusten maksamiseen

7) 524 000 euroa kielitutkintojen kehittämiseen ja toimeenpanoon, auktorisoitujen kääntäjien koulutukseen ja tutkintojen kehittämiseen sekä oikeustulkkirekisterin kehittämiseen ja toiminnan ylläpitokustannuksiin

8) 1 600 000 euroa suomalaisen koulutuksen tunnettuuden ja yhteistyön edistämiseen, erityisesti Suomen kielen ja kulttuurin opetuksen järjestämiseen ja tunnettuuden lisäämiseen mukaan lukien ulkomailla palvelevien yliopisto-opettajien sekä muiden asiantuntijoiden, yhteensä enintään 47 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamiseen

9) 2 870 000 euroa opiskelija-, harjoittelija-, opettaja-, nuoriso- ja asiantuntijavaihtoon sekä virkamiesvaihtoon myönnettäviin stipendeihin, apurahoihin ja avustuksiin.

Momentille saa nettobudjetoida Euroopan unionin rahoittaman Erasmus + -ohjelman ja Pohjoismaiden ministerineuvoston rahoittaman Nordplus-ohjelman apurahoja koskevat tulot ja menot.

 

I lisätalousarvioesitys HE 60/2017 vp (24.5.2017)

Momentilta vähennetään 75 000 euroa.

Selvitysosa: Vähennys on siirtoa momentille 29.70.01 ja aiheutuu valitusten määrän kasvusta seuranneesta käsittelyruuhkasta ja sen purkamiseksi tarvittavasta yhden määräaikaisen henkilötyövuoden lisätarpeesta.


2017 I lisätalousarvio-75 000
2017 talousarvio46 077 000
2016 tilinpäätös45 530 030
2015 tilinpäätös48 597 421

 

Eduskunnan kirjelmä EK 24/2017 vp (30.6.2017)

Momentilta vähennetään 75 000 euroa.