Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
              21. Kansainvälinen yhteistyö
              50. Eräät avustukset
            (30.) Aikuiskoulutus
         70. Opintotuki
         80. Taide ja kulttuuri
         90. Liikuntatoimi
         91. Nuorisotyö
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2017

02. (29.01.02, 03 ja 30.20, osa) Opetushallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 46 077 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) oppimateriaalin kehittämiseen ja tuottamiseen

2) enintään 620 000 euroa ruotsinkielisen ja muun vähälevikkisen oppimateriaalimyynnin liiketaloudellisten suoritteiden hintojen alentamiseen

3) enintään 80 000 euroa avustuksina jaettavaksi vähälevikkisen ruotsinkielisen oppimateriaalin tuottamiseen

4) 500 000 euroa avustuksena saamelaiskäräjille saamenkielisen oppimateriaalin tuottamiseen

5) EU:n rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen

6) 15 006 000 euroa opetustoimen henkilöstökoulutuksesta aiheutuvien menojen ja avustusten maksamiseen

7) 524 000 euroa kielitutkintojen kehittämiseen ja toimeenpanoon, auktorisoitujen kääntäjien koulutukseen ja tutkintojen kehittämiseen sekä oikeustulkkirekisterin kehittämiseen ja toiminnan ylläpitokustannuksiin

8) 1 600 000 euroa suomalaisen koulutuksen tunnettuuden ja yhteistyön edistämiseen, erityisesti Suomen kielen ja kulttuurin opetuksen järjestämiseen ja tunnettuuden lisäämiseen mukaan lukien ulkomailla palvelevien yliopisto-opettajien sekä muiden asiantuntijoiden, yhteensä enintään 47 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamiseen

9) 2 870 000 euroa opiskelija-, harjoittelija-, opettaja-, nuoriso- ja asiantuntijavaihtoon sekä virkamiesvaihtoon myönnettäviin stipendeihin, apurahoihin ja avustuksiin.

Momentille saa nettobudjetoida Euroopan unionin rahoittaman Erasmus + -ohjelman ja Pohjoismaiden ministerineuvoston rahoittaman Nordplus-ohjelman apurahoja koskevat tulot ja menot.

Selvitysosa:Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi perustettavasta uudesta virastosta, johon Opetushallitus ja Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO yhdistetään. Uusi virasto hoitaisi Opetushallitukselle ja Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskukselle nykyisin säädetyt tehtävät.

Uusi virasto toimii koulutuksen, varhaiskasvatuksen ja elinikäisen oppimisen kehittämis-, palvelu- ja hallintotehtävien sekä yhteiskunnan kansainvälistymisen edistämisen asiantuntijavirastona.

Uuden viraston tehtävänä on:

1) kehittää koulutusta, varhaiskasvatusta ja elinikäistä oppimista sekä ennakoida osaamis- ja koulutustarpeita

2) edistää yhteiskunnan kansainvälistymistä ja suomalaisen koulutuksen tunnettuutta ja yhteistyötä ulkomailla

3) valmistella ja toteuttaa toimialansa ohjelmia ja sopimuksia

4) edistää toimialaansa kuuluvan toiminnan tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta sekä seurata toiminnan järjestämistä

5) tiedottaa ja antaa toimialaansa koskevaa neuvontaa ja ohjausta

6) tulosohjata sen alaisina toimivia valtion oppilaitoksia

7) valmistella ja päättää toimialaansa kuuluvan koulutuksen opetussuunnitelmien ja tutkintojen sekä varhaiskasvatussuunnitelman perusteista ja muista määräyksistä

8) ylläpitää sille säädettyjä tai määrättyjä tehtäviä varten tarpeellisia tietovarantoja, -rekistereitä ja -järjestelmiä

9) tuottaa palveluja opiskelijavalintojen toteuttamista varten

10) huolehtia ulkomailla suoritettujen opintojen ja ammattipätevyyden tunnustamiseen sekä kieli- ja kääntäjätutkintoihin liittyvistä tehtävistä

11) hoitaa opetus- ja kulttuuriministeriön määräämät tehtävät.

Hallitus antaa eduskunnalle esityksen laiksi eräistä opetustoimen rekistereistä ja valtakunnallisista tietojärjestelmistä, jossa säädettäisiin esi- ja perusopetuksen, lukiokoulutuksen ja toisen asteen ammatillisen koulutuksen oppilas-, opiskelija- ja tutkintotietojen sähköisestä käsittelyjärjestelmästä. Järjestelmää ylläpitää uusi virasto.

Toiminnallinen tehokkuus
  • — uusi virasto kehittää toimintatapojaan ja -prosessejaan sekä sähköisiä palveluitaan tuottavuuden lisäämiseksi ja asiakaspalvelun parantamiseksi
  • — uusi virasto vahvistaa kestävän kehityksen mukaista toimintaa
  • — maksullinen palvelutoiminta tukee koulutuspoliittisten tavoitteiden toteutumista ja edistää toimialan tuloksellisuutta
  • — maksullinen palvelutoiminta on kannattavaa
  • — turvataan vähälevikkisen oppimateriaalin saatavuus.
Tuotokset ja laadunhallinta

Määrälliset tavoitteet (kpl)

  2017
tavoite
   
1. Perustoiminnan tuotoksia  
Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 1
Opetussuunnitelmien perusteet 2
Tutkinnon perusteet/ammattikoulutus  
— Perustutkinnot 5
— Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot 25
— Ammatillisen, lukiokoulutuksen, ammattikorkeakoulun ja yliopistojen yhteishaun ja erillishakujen hakijamäärät 300 000
— Opintopolku-palvelun käyttäjämäärät 6 000 000
— Opetustoimen henkilöstön täydennyskoulutuksiin osallistuneiden määrät 20 000
Kansainvälinen toiminta  
EU:n Erasmus+ -ohjelma  
— Sidotut ohjelmavuoden määrärahat (%) 100
— Suomesta lähtevät, lkm (koulutus) 14 800
— Osallistuvat, lkm (nuoriso) 3 290
Pohjoismaiden ministerineuvoston rahoittamat ohjelmat  
— Nordplus korkeakoulutus 3 800
Suomen valtion rahoittamat ohjelmat  
Bi- ja multilateraaliset apurahat 2 020
— Eurooppa 200
— Venäjä 920
— Kiina ja muu Aasia 320
— Pohjois-Amerikka 150
— Muut stipendiohjelmat 200
Kehitysyhteistyöohjelma/UM avoin
Suomen kielen ja kulttuurin edistäminen  
— Kesäkurssiapurahat ja opetusvierailut 230
   
2. Maksullisen palvelutoiminnan tuotokset  
Julkisoikeudelliset suoritteet  
— Opetushallinnon tutkinto 300
— Päätös korkeakoulututkinnon tunnustamisesta 850
— Valtionhallinnon kielitutkinnot 1 200
— Aikuiskoulutuksen näyttötutkintojen tutkintomaksut (kpl) 50 000
Liiketaloudelliset suoritteet  
— Koulutettavapäivät 10 000
— Tilatut konsultoinnit ja arvioinnit 2
— Myydyt julkaisut 52 000
— Myydyt hintatuetut oppimateriaalituotteet 8 000
— Tutkintojen vastaavuuslausunnot 50
   
3. Palvelukyvyn tunnuslukuja  
— Tutkinnon tunnustamista koskevien päätösten käsittelyaika (kk) 3,5
— Maksullisten koulutusten asiakastyytyväisyys (1—5) 4,1
— Hakijapalaute opintopolusta (4—10) 8,4
Henkilöstövoimavarat
  • — uuden viraston henkilöstön asiantuntijuus ja osaaminen perustuvat tietoperusteisuuteen, verkostoitumiseen ja sosiaaliseen vuorovaikutukseen
  • — uusi virasto kehittää johtamista ja esimiestyötä
  • — uusi virasto edistää työhyvinvointia ottamalla huomioon työntekijöiden ikään ja elämäntilanteeseen liittyvät tekijät
  • — uusi virasto turvaa riittävät resurssit ydintehtävien hoitamiseen kehittämällä henkilöstörakennetta, henkilöstösuunnittelua, työtä ja osaamista sekä toimimalla verkostoyhteistyössä.

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

  2017
tavoite
   
Henkilötyövuodet (mom. 29.01.02) 345
— Ulkomaanlehtorit 18
Henkilötyövuodet (muut momentit) 20
Määräaikaiset koko henkilöstömäärästä, % 9,3
Työtyytyväisyysindeksi 3,5
Sairauspoissaolot, työpäivää/htv 6,9
Koulutustasoindeksi 6,3

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 
2015
toteutuma
2016
varsinainen
talousarvio
2017
esitys
       
Bruttomenot 87 603 84 792 85 219
Bruttotulot 41 408 39 142 39 142
Nettomenot 46 195 45 650 46 077
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 5 388    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 7 790    

Maksullisen palvelutoiminnan kustannusvastaavuuslaskelma, liiketaloudelliset suoritteet, vähälevikkinen oppimateriaalituotanto (1 000 euroa)

  2017
esitys
   
Maksullisen toiminnan tuotot 1 200
   
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 2 200
   
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -1 000
Kustannusvastaavuus, % 55
   
Hintatuki 620
   
Kustannusvastaavuus hintatuen jälkeen, % 83

Maksullisen palvelutoiminnan kustannusvastaavuuslaskelma, muut liiketaloudelliset suoritteet (1 000 euroa)

  2017
esitys
   
Maksullisen toiminnan tuotot 2 200
   
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 1 700
   
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 500
Kustannusvastaavuus, % 129

Maksullisen palvelutoiminnan kustannusvastaavuuslaskelma, julkisoikeudelliset suoritteet (1 000 euroa)

  2017
esitys
   
Maksullisen toiminnan tuotot 3 900
   
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 3 900
   
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -
Kustannusvastaavuus, % 100

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Opetushallituksen Oppilas-, opiskelija- ja tutkintotietojen sähköinen käsittelyjärjestelmä (ent. Todennetun osaamisen rekisteri) (v. 2016) (siirto momentille 28.70.20) -880
Opetushallituksen Oppilas-, opiskelija- ja tutkintotietojen sähköinen käsittelyjärjestelmä (ent. Todennetun osaamisen rekisteri) (v. 2017) (siirto momentilta 28.70.20) 1 288
Opiskelijavalintapalvelut (siirron palautus momenteille 28.90.30, 29.10.01 ja 29.20.30) -200
Perustoiminnan turvaaminen (määräaikaisen siirron palauttaminen) -600
Uuden viraston perustaminen ja toiminnan kehittäminen 1 905
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) -5
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) -12
Lomarahojen alentaminen (Kiky) -217
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa -63
Palkkaliukumasäästö -28
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) -102
Toimintamenojen tuottavuussäästö -139
Toimintamenosäästö (HO 2015) -230
Työajan pidentäminen (Kiky) -143
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) -21
VaEL-maksun väliaikainen alentaminen -126
Yhteensä 427

2017 talousarvio 46 077 000
2016 II lisätalousarvio -189 000
2016 talousarvio 45 650 000
2015 tilinpäätös 48 597 421

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2016 vp (21.12.2016)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 46 077 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) oppimateriaalin kehittämiseen ja tuottamiseen

2) enintään 620 000 euroa ruotsinkielisen ja muun vähälevikkisen oppimateriaalimyynnin liiketaloudellisten suoritteiden hintojen alentamiseen

3) enintään 80 000 euroa avustuksina jaettavaksi vähälevikkisen ruotsinkielisen oppimateriaalin tuottamiseen

4) 500 000 euroa avustuksena saamelaiskäräjille saamenkielisen oppimateriaalin tuottamiseen

5) EU:n rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen

6) 15 006 000 euroa opetustoimen henkilöstökoulutuksesta aiheutuvien menojen ja avustusten maksamiseen

7) 524 000 euroa kielitutkintojen kehittämiseen ja toimeenpanoon, auktorisoitujen kääntäjien koulutukseen ja tutkintojen kehittämiseen sekä oikeustulkkirekisterin kehittämiseen ja toiminnan ylläpitokustannuksiin

8) 1 600 000 euroa suomalaisen koulutuksen tunnettuuden ja yhteistyön edistämiseen, erityisesti Suomen kielen ja kulttuurin opetuksen järjestämiseen ja tunnettuuden lisäämiseen mukaan lukien ulkomailla palvelevien yliopisto-opettajien sekä muiden asiantuntijoiden, yhteensä enintään 47 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamiseen

9) 2 870 000 euroa opiskelija-, harjoittelija-, opettaja-, nuoriso- ja asiantuntijavaihtoon sekä virkamiesvaihtoon myönnettäviin stipendeihin, apurahoihin ja avustuksiin.

Momentille saa nettobudjetoida Euroopan unionin rahoittaman Erasmus + -ohjelman ja Pohjoismaiden ministerineuvoston rahoittaman Nordplus-ohjelman apurahoja koskevat tulot ja menot.

 

I lisätalousarvioesitys HE 60/2017 vp (24.5.2017)

Momentilta vähennetään 75 000 euroa.

Selvitysosa:Vähennys on siirtoa momentille 29.70.01 ja aiheutuu valitusten määrän kasvusta seuranneesta käsittelyruuhkasta ja sen purkamiseksi tarvittavasta yhden määräaikaisen henkilötyövuoden lisätarpeesta.


2017 I lisätalousarvio -75 000
2017 talousarvio 46 077 000
2016 tilinpäätös 45 530 030
2015 tilinpäätös 48 597 421

 

Eduskunnan kirjelmä EK 24/2017 vp (30.6.2017)

Momentilta vähennetään 75 000 euroa.