Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
         01. Hallinto
         10. Verotus ja tulli
         20. Palvelut valtioyhteisölle
         30. Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto
         40. Valtion alue- ja paikallishallinto
              01. Aluehallintoviraston toimintamenot
              02. Maistraattien toimintamenot
              03. Alue- ja paikallishallinnon tukitoimet
         50. Eläkkeet ja korvaukset
         60. Valtionhallinnon yhteiset henkilöstömenot
         70. Valtionhallinnon kehittäminen
         80. Siirrot Ahvenanmaan maakunnalle
         90. Kuntien tukeminen
         91. Työllisyyden ja elinkeinoelämän tukeminen
         92. EU ja kansainväliset järjestöt
         99. Erikseen budjetoidut valtionhallinnon menot
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2017

02. Maistraattien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 28 346 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös kuluttajaneuvontaa koskevien tehtävien hoitamisesta Ahvenanmaalla annetussa asetuksessa (720/2014) määritellyistä tehtävistä aiheutuvien kulujen korvaamiseen Ahvenanmaan maakunnan hallitukselle.

Selvitysosa: Maistraateille asetetaan strategisissa tulossopimuksissa toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet, joiden toteutumista arvioidaan Itä-Suomen aluehallintoviraston maistraattien ohjaus- ja kehittämisyksikön ja maistraattien välisissä tulosneuvotteluissa ja arviointiraporteissa.

 2015
toteutuma
2016
arvio
2017
arvio
    
Tuotokset ja laadunhallinta   
Edunvalvontaan määrääminen   
— maistraatin päätöksellä ratkaistut, aika keskimäärin3,2 kk4 kk3 kk
Edunvalvonta-tilintarkastus   
— yksityisten edunvalvojien vuositilit tarkastettu tilin saapumisesta maistraattiin, aika keskimäärin3,9 kk-3,8 kk
Lupa-asiat   
— ratkaisut hakemuksen saapumisesta maistraattiin, aika keskimäärin1,4 kk2 kk1,2 kk
Kuluttajaneuvonta   
— valtakunnallinen puhelinneuvonta, puhelinneuvontaan yrittäneistä asiakkaista on palveltu vähintään86 %80 %90 %
    
Toiminnallinen tehokkuus   
Maksulliset holhoustoimen palvelut
— tuottavuus: suoritetta/htv
692-730
Maksuttomat henkilö-, perhe- ja perintöoikeudelliset palvelut
— tuottavuus: suoritetta/htv
7 6888 3758 070
Kuluttajaneuvontapalvelut, neuvonta
— tuottavuus: suoritetta/htv
1 9772 3202 080
Maksulliset julkisoikeudelliset todistajapalvelut
— tuottavuus: suoritetta/htv
10 336-10 850
Maksullinen julkisoikeudellinen tietopalvelu
— tuottavuus: suoritetta/htv
6 7587 2007 100
    
Henkilövoimavarojen hallinta ja kehittäminen   
Henkilötyövuodet virasto, maistraattien toimintamenomomentti658624624
Sairauspoissaolot, pv/htv9,999
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro3,33,33,4

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2015
toteutuma
2016
varsinainen
talousarvio
2017
esitys
    
Bruttomenot46 94645 73842 766
Bruttotulot16 21114 65014 420
Nettomenot30 73531 08828 346
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta4 868  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle6 625  

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

 2015
toteutuma
2016
varsinainen
talousarvio
2017
esitys
    
Julkisoikeudelliset suoritteet   
Maksullisen toiminnan tuotot15 79114 40014 050
    
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset21 11218 60018 010
    
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)-5 321-4 200-3 960
Kustannusvastaavuus, %757778
    
Liiketaloudelliset suoritteet   
Maksullisen toiminnan tuotot325250289
    
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset139225260
    
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)1862529
Kustannusvastaavuus, %234111111

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Avoimen datan kehitys (investointimeno)-200
Johdon tietojärjestelmä-160
Maistraattien rekisterien uusiminen, sähköinen asiointikokonaisuus (MERP) ja VAKAVA-kassajärjestelmä-450
Tietojärjestelmien teknologiauudistus-150
Turvapaikanhakijoiden rekisteröinnin lisätehtävät127
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015)-28
Lomarahojen alentaminen (Kiky)-525
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa62
Palkkaliukumasäästö-124
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky)-244
Toimintamenojen tuottavuussäästö-153
Toimintamenosäästö (HO 2015)-128
Työajan pidentäminen (Kiky)-345
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky)-52
VaEL-maksun väliaikainen alentaminen-336
Tasomuutos-36
Yhteensä-2 742

2017 talousarvio28 346 000
2016 II lisätalousarvio23 000
2016 talousarvio31 088 000
2015 tilinpäätös32 492 000

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 249/2016 vp (18.11.2016)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 28 429 000 euroa.

Selvitysosa: Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Lisäys 83 000 euroa talousarvioesityksen 28 346 000 euroon nähden johtuu uusista turvapaikanhakijoita koskevista arvioista vuodelle 2017.


2017 talousarvio28 429 000
2016 II lisätalousarvio23 000
2016 talousarvio31 088 000
2015 tilinpäätös32 492 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2016 vp (21.12.2016)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 28 429 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös kuluttajaneuvontaa koskevien tehtävien hoitamisesta Ahvenanmaalla annetussa asetuksessa (720/2014) määritellyistä tehtävistä aiheutuvien kulujen korvaamiseen Ahvenanmaan maakunnan hallitukselle.