Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         10. Verotus ja tulli
         20. Palvelut valtioyhteisölle
         50. Eläkkeet ja korvaukset
         90. Kuntien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2017

03. Väestörekisterikeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 9 348 000 euroa.

Selvitysosa:

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet

  2015
toteutuma
2016
tavoite
2017
tavoite
       
Toiminnallinen tehokkuus      
Kokonaistuottavuuden tuotos/panos -indeksi, muutos edelliseen vuoteen, % - 1 1
       
Tuotokset ja laadunhallinta      
Sähköisen identiteetin oikeellisuus, % 100 100 100
Sovelluskyselyssä luovutetut tietoyksiköt, milj. kpl 17,7 14,5 19,2
Väestötietojärjestelmän suorakäytön
käytettävyys, %
99,90 99,95 99,95
Varmennejärjestelmien käytettävyys, % 99,99 99,95 99,95
Muuttoilmoitus internetissä, % 69 72 75
Tunnistamisen ja asiointivaltuuspalvelujen käytettävyys, %     99,90
Palveluväylän, palvelunäkymien ja palvelutitetovarannon käytettävyys,  %     99,50
Palvelutietovarantoon palvelujaan kuvanneiden kuntien osuus, %     100
Tunnistamisen palveluun liitetyt Vetuma- ja Tunnistus.fi-asiakkaat, %     100
       
Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen      
Henkilötyövuodet, virasto yhteensä1) 116,6 125 140
Sairauspoissaolot, pv/htv 8,9 9 9
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro 3,5 3,4 3,4

1) Ei sisällä Kansallinen palveluarkkitehtuuri -ohjelman toimeenpanon määräaikaisia henkilöresursseja.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2015
toteutuma
2016
varsinainen
talousarvio
2017
esitys
       
Bruttomenot 22 299 24 528 27 273
Bruttotulot 18 379 16 880 17 925
Nettomenot 3 920 7 648 9 348
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 1 346    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 5 410    

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa) (Tietopalvelu)

  2015
toteutuma
2016
varsinainen
talousarvio
2017
esitys
       
Julkisoikeudelliset suoritteet      
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot 6 759 8 368 7 675
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 6 621 8 368 7 675
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 138 - -
Kustannusvastaavuus, % 102 100 100
       
Liiketaloudelliset suoritteet      
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot 1 733 1 350 1 200
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 1 596 1 315 1 200
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 137 35 -
Kustannusvastaavuus, % 109 103 100

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
KATSO-palvelu (jatkuva) (siirto momentilta 28.10.01) 563
Suomi.fi -palvelu (siirto momentilta 28.20.01) 1 075
Tunnistamismaksujen keskittäminen (siirto momentilta 28.10.01) 300
Tunnistamismaksujen keskittäminen (siirto momentilta 32.30.01) 228
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) -5
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) -2
Lomarahojen alentaminen (Kiky) -48
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa -1
Palkkaliukumasäästö -11
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) -22
Toimintamenojen tuottavuussäästö -34
Toimintamenosäästö (HO 2015) -179
Työajan pidentäminen (Kiky) -32
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) -5
VaEL-maksun väliaikainen alentaminen -24
Tasomuutos -103
Yhteensä 1 700

2017 talousarvio 9 348 000
2016 II lisätalousarvio -25 000
2016 talousarvio 7 648 000
2015 tilinpäätös 7 984 000

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 249/2016 vp (18.11.2016)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 9 620 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan.

Lisäys 272 000 euroa talousarvioesityksen 9 348 000 euroon nähden on siirtoa momentilta 28.10.01 tunnistepalvelujen siirtoon liittyvään KATSO-palvelun kustannustason tarkistukseen.


2017 talousarvio 9 620 000
2016 II lisätalousarvio -25 000
2016 talousarvio 7 648 000
2015 tilinpäätös 7 984 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2016 vp (21.12.2016)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 9 620 000 euroa.

 

I lisätalousarvioesitys HE 60/2017 vp (24.5.2017)

Momentille myönnetään lisäystä 140 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu maakuntavaaleissa äänioikeutetuille ulkomaan kansalaisille lähetettävän tiedotteen postituskustannuksista.


2017 I lisätalousarvio 140 000
2017 talousarvio 9 620 000
2016 tilinpäätös 7 623 000
2015 tilinpäätös 7 984 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 24/2017 vp (30.6.2017)

Momentille myönnetään lisäystä 140 000 euroa.

 

III lisätalousarvioesitys HE 142/2017 vp (19.10.2017)

Momentille myönnetään lisäystä 300 000 euroa.

Valtuus

Momentin perusteluja täydennetään siten, että Väestörekisterikeskus saa tehdä tunnistautumismaksuihin liittyviä sopimuksia ja muita sitoumuksia siten, että niistä saa aiheutua valtiolle menoja vuosina 2017—2021 enintään 20 000 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu maakuntauudistukseen liittyvistä muutoksista tietojärjestelmiin.

Valtuutta on tarkoitus käyttää sitoutumiseen, jonka seurauksena valtiolle aiheutuisi vuosina 2018—2021 menoja enintään 5 000 000 euroa vuodessa. Sopimisen tavoitteena on saada aikaan käyttömääristä riippumaton kiinteä hinnoittelu julkisen hallinnon vahvan sähköisen tunnistamisen välineille.


2017 III lisätalousarvio 300 000
2017 I lisätalousarvio 140 000
2017 talousarvio 9 620 000
2016 tilinpäätös 7 623 000
2015 tilinpäätös 7 984 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 32/2017 vp (24.11.2017)

Momentille myönnetään lisäystä 300 000 euroa.

Valtuus

Momentin perusteluja täydennetään siten, että Väestörekisterikeskus saa tehdä tunnistautumismaksuihin liittyviä sopimuksia ja muita sitoumuksia siten, että niistä saa aiheutua valtiolle menoja vuosina 2017—2021 enintään 20 000 000 euroa.