Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
         01. Hallinto
         10. Verotus ja tulli
         20. Palvelut valtioyhteisölle
         30. Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto
              01. Tilastokeskuksen toimintamenot
              02. Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen toimintamenot
              03. Väestörekisterikeskuksen toimintamenot
         40. Valtion alue- ja paikallishallinto
         50. Eläkkeet ja korvaukset
         60. Valtionhallinnon yhteiset henkilöstömenot
         70. Valtionhallinnon kehittäminen
         80. Siirrot Ahvenanmaan maakunnalle
         90. Kuntien tukeminen
         91. Työllisyyden ja elinkeinoelämän tukeminen
         92. EU ja kansainväliset järjestöt
         99. Erikseen budjetoidut valtionhallinnon menot
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2017

30. Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallintoPDF-versio

Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)

Selvitysosa: Tilastokeskus on valtion tilastotoimen yleisviranomainen, joka tilastojen laadinnan lisäksi huolehtii kansallisen tilastotoimen kehittämisestä yhteistyössä muiden tilastoja laativien valtion viranomaisten kanssa. Valtion tilastotoimen tehtävänä on vastata yhteiskuntaoloja ja niiden kehitystä kuvaavien tilastojen laatimisesta yleistä käyttöä varten. Tilastotuotannossa tavoitteena on yhdistää mahdollisimman hyvin kotimaiset tietotarpeet ja kansainväliset velvoitteet. Euroopan tilastojärjestelmään vaikutetaan niin, että tilastoja uudistettaessa vältettäisiin päällekkäistä tilastointia ja tilastosäädösten vaatimuksia yksinkertaistettaisiin ja karsittaisiin. Kansainvälisessä tilastoyhteistyössä edistetään hyvien käytäntöjen leviämistä ja omaksumista.

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus (VATT) tekee päätöksentekoa palvelevaa soveltavaa taloustieteellistä tutkimusta ja talouspoliittista analyysiä Suomen kansantalouden ja talouspolitiikan päätösten kannalta tärkeistä aiheista.

Väestörekisterikeskuksen (VRK) tehtävänä on mahdollistaa väestötietojärjestelmän tietojen ja Väestörekisterikeskuksen varmennetun sähköisen asioinnin palvelujen käyttö yhteiskunnan toimintojen ja tietohuollon tukena. VRK edistää toiminnallaan yksityiselämän ja henkilötietojen suojaa ja tietoturvallisuutta sekä hyvän tietojenkäsittely- ja tiedonhallintatavan kehittämistä ja noudattamista. VRK on yhdessä maistraattien kanssa väestötietojärjestelmän rekisterinpitäjä. VRK ylläpitää ja kehittää väestötietojärjestelmää, sen tietoja ja tietojen laatua sekä varmennettua sähköistä asiointia. VRK tarjoaa väestötietojärjestelmän tietopalveluja ja varmennepalveluja.

Toimialan yhteiskunnallisia vaikuttavuustavoitteita tukevat tavoitteet
  • — Tilastot, tietoaineistot, tutkimukset ja palvelut ovat luotettavia ja relevantteja
  • — Tutkimustoiminta tukee päätöksentekoa, joka vastaa Suomen kansantalouden tärkeimpiin haasteisiin
  • — Väestötietojärjestelmän ja varmennepalvelujen luotettavuus säilyy sekä käytettävyys ja hyödyntäminen lisääntyvät
  • — Kansallisella palveluarkkitehtuurilla mahdollistetaan Suomen digitalisoinnin eteneminen tehostamalla ja tukemalla asiakkaiden toimintaa
  • — Väestökirjanpidon ja sen tietojärjestelmien kehittämisellä edistetään yhteiskunnan perusrekisteritietojen laatua ja kustannustehokasta saatavuutta ottaen erityisesti huomioon tietosuoja- ja tietoturvanäkökohdat.

01. Tilastokeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 47 138 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) jäsenmaksujen maksamiseen

2) EU-jäsenyyteen liittyvien tilastohankkeiden rahoitukseen.

Nettobudjetoinnissa otetaan tuloina huomioon:

1) maksullisen toiminnan tulot

2) EU:lta ja yhteishankkeista talousarvion ulkopuolisilta tahoilta saatavat tulot.

Selvitysosa:

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet

 2015
toteutuma
2016
tavoite
2017
tavoite
    
Tuotokset ja laadunhallinta   
Julkistusten lukumäärä, kpl556550545
Toimeksiantopalvelujen määrä, kpl (yli 500 €)848800800
Oikea-aikaisten julkistusten osuus, %959999,5
Virheettömien julkistusten osuus, %939797
Tutkijapalvelujen käyttölupahakemusten määrä, kpl185235260
    
Toiminnallinen tehokkuus   
Tuottavuuden muutos, %5,00,50,5
Kiinteiden kustannusten osuus kokonaiskustannuksista, %768272
Tilastotietojen tuotantomenot tilastojulkistusta kohti, 1 000 €98100100
Maksullisen palvelutoiminnan kustannusvastaavuus, %115100100
Internet-lomakkeilla tai automaattisella raportoinnilla vastanneiden osuus vastanneista yritystiedonkeruissa, %889192
    
Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen   
Henkilötyövuodet virasto yhteensä736754730
Sairauspoissaolot, pv/htv11,59,78,9
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro3,43,53,5

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2015
toteutuma
2016
varsinainen
talousarvio
2017
esitys
    
Bruttomenot56 96958 44656 138
Bruttotulot9 6977 9009 000
Nettomenot47 27250 54647 138
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta3 621  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle6 705  

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

 2015
toteutuma
2016
varsinainen
talousarvio
2017
esitys
    
Maksullisen toiminnan tuotot   
— suoritteiden myyntituotot7 3867 0007 500
— muut tuotot576--
Tuotot yhteensä7 9627 0007 500
    
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset6 9197 0007 500
    
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)1 043--
Kustannusvastaavuus, %115100100

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Maksutasetilastointi-1 022
YK:n Oslon ryhmän puheenjohtajuus (siirto momentille 32.01.01)-60
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015)-6
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015)-3
Lomarahojen alentaminen (Kiky)-534
Palkkaliukumasäästö-258
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky)-274
Toimintamenojen tuottavuussäästö-247
Toimintamenosäästö (HO 2015)-436
Työajan pidentäminen (Kiky)-352
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky)-58
VaEL-maksun väliaikainen alentaminen-367
Tasomuutos209
Yhteensä-3 408

2017 talousarvio47 138 000
2016 II lisätalousarvio-367 000
2016 talousarvio50 546 000
2015 tilinpäätös50 356 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2016 vp (21.12.2016)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 47 138 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) jäsenmaksujen maksamiseen

2) EU-jäsenyyteen liittyvien tilastohankkeiden rahoitukseen.

Nettobudjetoinnissa otetaan tuloina huomioon:

1) maksullisen toiminnan tulot

2) EU:lta ja yhteishankkeista talousarvion ulkopuolisilta tahoilta saatavat tulot.

02. Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 3 382 000 euroa.

Määrärahasta saa käyttää enintään 310 000 euroa talouspolitiikan arviointineuvoston toimintamenojen sekä selvitys- ja tutkimustoiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen.

Selvitysosa:

Tuotokset ja laadunhallinta sekä toiminnallinen tehokkuus

VATT:n toiminta tähtää tutkimuksen korkeaan laatuun ja merkittävyyteen yhteiskunnallisen päätöksenteon kannalta. VATT:n julkaisutuotoksia ovat omien julkaisusarjojen julkaisujen ohella kansainväliset artikkelit ja muut julkaisut. Julkaisujen laatupainotettu määrä henkilötyövuosiin suhteutettuna kasvaa. VATT huolehtii tutkimuksen edellytyksistä lisäämällä kansainvälistä tutkimusyhteistyötä ja osallistumalla suomalaisen taloustieteellisen tutkimuksen kehittämiseen osana tiedeyhteisöä.

Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen

 2015
toteutuma
2016
tavoite
2017
tavoite
    
Henkilötyövuodet, htv505355
Sairauspoissaolot, pv/htv4,74,64,0
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro3,33,43,7

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2015
toteutuma
2016
varsinainen
talousarvio
2017
esitys
    
Bruttomenot5 2755 4905 442
Bruttotulot1 5391 7502 060
Nettomenot3 7363 7403 382
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta1 511  
— siirtyy seuraavalle vuodelle1 919  

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Talouspolitiikan arviointineuvosto110
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015)-1
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015)-1
Lomarahojen alentaminen (Kiky)-42
Palkkaliukumasäästö-18
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky)-19
Strategisen tutkimuksen rahoitusväline (siirto momentille 29.40.54)-277
Toimintamenojen tuottavuussäästö-16
Toimintamenosäästö (HO 2015)-30
Työajan pidentäminen (Kiky)-27
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky)-4
VaEL-maksun väliaikainen alentaminen-26
Tasomuutos-7
Yhteensä-358

2017 talousarvio3 382 000
2016 II lisätalousarvio-26 000
2016 talousarvio3 740 000
2015 tilinpäätös4 144 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2016 vp (21.12.2016)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 3 382 000 euroa.

Määrärahasta saa käyttää enintään 310 000 euroa talouspolitiikan arviointineuvoston toimintamenojen sekä selvitys- ja tutkimustoiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen.

03. Väestörekisterikeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 9 348 000 euroa.

Selvitysosa:

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet

 2015
toteutuma
2016
tavoite
2017
tavoite
    
Toiminnallinen tehokkuus   
Kokonaistuottavuuden tuotos/panos -indeksi, muutos edelliseen vuoteen, %-11
    
Tuotokset ja laadunhallinta   
Sähköisen identiteetin oikeellisuus, %100100100
Sovelluskyselyssä luovutetut tietoyksiköt, milj. kpl17,714,519,2
Väestötietojärjestelmän suorakäytön
käytettävyys, %
99,9099,9599,95
Varmennejärjestelmien käytettävyys, %99,9999,9599,95
Muuttoilmoitus internetissä, %697275
Tunnistamisen ja asiointivaltuuspalvelujen käytettävyys, %  99,90
Palveluväylän, palvelunäkymien ja palvelutitetovarannon käytettävyys,  %  99,50
Palvelutietovarantoon palvelujaan kuvanneiden kuntien osuus, %  100
Tunnistamisen palveluun liitetyt Vetuma- ja Tunnistus.fi-asiakkaat, %  100
    
Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen   
Henkilötyövuodet, virasto yhteensä1)116,6125140
Sairauspoissaolot, pv/htv8,999
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro3,53,43,4

1) Ei sisällä Kansallinen palveluarkkitehtuuri -ohjelman toimeenpanon määräaikaisia henkilöresursseja.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2015
toteutuma
2016
varsinainen
talousarvio
2017
esitys
    
Bruttomenot22 29924 52827 273
Bruttotulot18 37916 88017 925
Nettomenot3 9207 6489 348
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta1 346  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle5 410  

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa) (Tietopalvelu)

 2015
toteutuma
2016
varsinainen
talousarvio
2017
esitys
    
Julkisoikeudelliset suoritteet   
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot6 7598 3687 675
    
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset6 6218 3687 675
    
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)138--
Kustannusvastaavuus, %102100100
    
Liiketaloudelliset suoritteet   
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot1 7331 3501 200
    
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset1 5961 3151 200
    
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)13735-
Kustannusvastaavuus, %109103100

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
KATSO-palvelu (jatkuva) (siirto momentilta 28.10.01)563
Suomi.fi -palvelu (siirto momentilta 28.20.01)1 075
Tunnistamismaksujen keskittäminen (siirto momentilta 28.10.01)300
Tunnistamismaksujen keskittäminen (siirto momentilta 32.30.01)228
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015)-5
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015)-2
Lomarahojen alentaminen (Kiky)-48
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa-1
Palkkaliukumasäästö-11
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky)-22
Toimintamenojen tuottavuussäästö-34
Toimintamenosäästö (HO 2015)-179
Työajan pidentäminen (Kiky)-32
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky)-5
VaEL-maksun väliaikainen alentaminen-24
Tasomuutos-103
Yhteensä1 700

2017 talousarvio9 348 000
2016 II lisätalousarvio-25 000
2016 talousarvio7 648 000
2015 tilinpäätös7 984 000

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 249/2016 vp (18.11.2016)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 9 620 000 euroa.

Selvitysosa: Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan.

Lisäys 272 000 euroa talousarvioesityksen 9 348 000 euroon nähden on siirtoa momentilta 28.10.01 tunnistepalvelujen siirtoon liittyvään KATSO-palvelun kustannustason tarkistukseen.


2017 talousarvio9 620 000
2016 II lisätalousarvio-25 000
2016 talousarvio7 648 000
2015 tilinpäätös7 984 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2016 vp (21.12.2016)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 9 620 000 euroa.

 

I lisätalousarvioesitys HE 60/2017 vp (24.5.2017)

Momentille myönnetään lisäystä 140 000 euroa.

Selvitysosa: Lisäys aiheutuu maakuntavaaleissa äänioikeutetuille ulkomaan kansalaisille lähetettävän tiedotteen postituskustannuksista.


2017 I lisätalousarvio140 000
2017 talousarvio9 620 000
2016 tilinpäätös7 623 000
2015 tilinpäätös7 984 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 24/2017 vp (30.6.2017)

Momentille myönnetään lisäystä 140 000 euroa.

 

III lisätalousarvioesitys HE 142/2017 vp (19.10.2017)

Momentille myönnetään lisäystä 300 000 euroa.

Valtuus

Momentin perusteluja täydennetään siten, että Väestörekisterikeskus saa tehdä tunnistautumismaksuihin liittyviä sopimuksia ja muita sitoumuksia siten, että niistä saa aiheutua valtiolle menoja vuosina 2017—2021 enintään 20 000 000 euroa.

Selvitysosa: Lisäys aiheutuu maakuntauudistukseen liittyvistä muutoksista tietojärjestelmiin.

Valtuutta on tarkoitus käyttää sitoutumiseen, jonka seurauksena valtiolle aiheutuisi vuosina 2018—2021 menoja enintään 5 000 000 euroa vuodessa. Sopimisen tavoitteena on saada aikaan käyttömääristä riippumaton kiinteä hinnoittelu julkisen hallinnon vahvan sähköisen tunnistamisen välineille.


2017 III lisätalousarvio300 000
2017 I lisätalousarvio140 000
2017 talousarvio9 620 000
2016 tilinpäätös7 623 000
2015 tilinpäätös7 984 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 32/2017 vp (24.11.2017)

Momentille myönnetään lisäystä 300 000 euroa.

Valtuus

Momentin perusteluja täydennetään siten, että Väestörekisterikeskus saa tehdä tunnistautumismaksuihin liittyviä sopimuksia ja muita sitoumuksia siten, että niistä saa aiheutua valtiolle menoja vuosina 2017—2021 enintään 20 000 000 euroa.