Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         10. Verotus ja tulli
              02. Tullin toimintamenot
              63. Takaisin maksetut verot
              97. Autoveron vientipalautus
         20. Palvelut valtioyhteisölle
         50. Eläkkeet ja korvaukset
         90. Kuntien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2017

10. Verotus ja tulliPDF-versio

Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)

Selvitysosa:Verohallinto on yhteiskunnan suurin verojen ja maksujen kerääjä ja siten ratkaiseva toimija julkisen talouden rahoitustoiminnan näkökulmasta. Verohallinnon perustehtävä on toimittaa verotus ja tilittää verot ja veronluonteiset maksut veronsaajille siten, että veronsaajat saavat verotulonsa oikean määräisinä, oikea-aikaisesti ja kustannustehokkaasti. Verotus toimitetaan niin, että se aiheuttaa varsinaisten verojen lisäksi mahdollisimman vähän kustannuksia ja haittaa asiakkaan taloudelliselle toiminnalle.

Tulli edistää tavarakaupan sujuvuutta ja varmistaa sen oikeellisuuden, kantaa tehokkaasti tullit ja muut maahantuonnin yhteydessä kerättävät verot, tarjoaa palvelujaan asiakaslähtöisesti ja suojaa yhteiskuntaa, ympäristöä ja kansalaisia.

Toimialan yhteiskunnallisia vaikuttavuustavoitteita tukevat tavoitteet
  • — Verotulojen tehokas kertymä turvataan edistämällä veronmaksumyönteisyyttä, antamalla ennakoivaa ohjausta ja hoitamalla verovalvonta uskottavasti
  • — Harmaan talouden torjuntaa tehostetaan ja verovajetta supistetaan kehittämällä verotustoimintoja, tehostamalla valvontaa ja parantamalla yhteistyötä viranomaisten välillä
  • — Vertouksen ja tullitoimen asiointipalvelut ovat asiakaslähtöisiä, nopeita ja edullisia
  • — Yhteiskuntaa suojataan varmistamalla tavaraturvallisuus ja torjumalla rajat ylittävää rikollisuutta.

01. Verohallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 405 929 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksuihin

2) kansainvälisestä yhteistyöstä aiheutuvien maksuosuuksien maksamiseen

3) Verohallinnon menettelystä asiakkaille aiheutuneiden vahinkojen sopimusperusteisiin korvauksiin.

Valtuus

Mikäli verotusjärjestelmien kokonaisuudistamiseen liittyvään valmisohjelmistohankintaan myönnettyä valtuutta on jäänyt käyttämättä vuonna 2016, saa vuonna 2017 tehdä sopimuksia aiemmin hyväksyttyjen valtuuksien käyttämättä olevaa määrää vastavasti valtuuden kokonaismäärän puitteissa.

Selvitysosa:

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet

  2015
toteutuma
2016
tavoite
2017
tavoite
       
Vaikuttavuus      
Asiakkaiden osuus, jotka maksavat mielellään veronsa, % 77 - 78
Asiakkaiden osuus, joiden mielestä valvonta on tehokasta, % 79 - 80
Tuotokset ja laadunhallinta      
Asiakaskohtaisen perinnän kertymä, % 54 48 50
Sähköisten alv-ilmoittajien osuus, % 88 88 90
Sähköisten tuloveroilmoitusten osuus, henkilöasiakkaat, % 49 52 53
Sähköisten verokorttimuutosten osuus, % 51 52 54
Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen      
Henkilötyövuodet yhteensä 4 876 4 865 4 983
Htv:t tehtävittäin      
— Rajat ylittävien tilanteiden verovalvonnan tehostaminen (ml. veropaon torjuntatehtävät) - - 23
— Apteekkiverotustehtävät (Apteekkimaksun siirto Verohallintoon) - - 1,5
— Valmiste- ja autoverotustehtävät (Tullin verotustehtävien siirto Verohallintoon, 1. vaihe) - - 205
— Tunnistepalvelujen keskittäminen (Katso-palvelun siirto VRK:lle) - - -1
Sairauspoissaolot, pv/htv 9,8 9,0 8,0
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro 3,52 3,52 3,52

Verohallinto toteuttaa kokonaisarkkitehtuuriuudistusta, joka kattaa kaikki nykyiset verolait ja niiden käsittelyä hoitavat verotusohjelmistot. Uudistus perustuu tuotepohjaiseen toiminnanohjausjärjestelmään. Uudistuksella turvataan verotuksen pidemmän aikavälin häiriötön toiminta.

Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (1 000 euroa)

  2017 2018— Yhteensä
vuodesta 2017
lähtien
       
Ennen vuotta 2017 tehdyt sitoumukset 28 880 18 550 47 430
Vuoden 2017 sitoumukset 1 000 9 336 10 336
Menot yhteensä 29 880 27 886 57 766

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2015
toteutuma
2016
varsinainen
talousarvio
2017
esitys
       
Bruttomenot 410 245 411 576 409 729
Bruttotulot 6 504 3 800 3 800
Nettomenot 403 741 407 776 405 929
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 120 689    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 130 014    

Määrärahan mitoituksessa on huomioitu:

1) alle omakustannusarvon hinnoitelluista ennakkopäätöksistä ja julkisoikeudellisista suoritteista aiheutuvien menojen kattaminen

2) Ahvenanmaan ajoneuvoverotuksen kustannukset vuonna 2017

3) tulot yhteistoiminnasta muiden viranomaisten kanssa

4) tietojärjestelmien kokonaisuudistus

5) 1.1.2017 alkaen siirtyvät valmiste- ja autoverotus- sekä apteekkiverotehtävät.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Apteekkiveroon liittyvät tehtävät 117
Astanan maailmannäyttelyn menot (siirto momentille 32.50.43) -609
Henkilöasiakkaan reaaliaikainen tuloverotus, 1. vaihe (siirto momentilta 28.01.21) 462
KATSO-palvelu (jatkuva) (siirto momentille 28.30.03) -563
Senaatti-kiinteistöjen omakustannusperiaatteen käyttöönoton laskentaperiaatteiden tarkistus 408
Tullin verotustehtävät, 1. vaihe (jatkuva) (siirto momentilta 28.10.02) 13 100
Tunnistusmaksujen keskittäminen (jatkuva) (siirto momentille 28.30.03) -300
Verohallinnon valmisohjelmisto ja ohjelmistouudistushanke (v. 2016 rahoitus) (siirto momentille 28.70.20) -18 700
Verohallinnon valmisohjelmisto ja ohjelmistouudistushanke (v. 2017 rahoitus) (siirto momentilta 28.70.20) 24 000
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) -42
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) -21
Lomarahojen alentaminen (Kiky) -4 203
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa -112
Palkkaliukumasäästö -991
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) -1 967
Toimintamenojen tuottavuussäästö -2 000
Toimintamenosäästö (HO 2015) -4 670
Työajan pidentäminen (Kiky) -2 771
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) -418
VaEL-maksun väliaikainen alentaminen -2 567
Yhteensä -1 847

2017 talousarvio 405 929 000
2016 II lisätalousarvio 36 881 000
2016 talousarvio 407 776 000
2015 tilinpäätös 413 066 000

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 249/2016 vp (18.11.2016)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 405 820 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Muutos talousarvioesityksen 405 929 000 euroon nähden on 109 000 euroa, missä on otettu huomioon lisäyksenä 550 000 euroa ylikansallisten yhtiöiden konsernitietojen tietojenvaihtohankkeeseen (EU/DAC4 ja OECD/CbC) ja vähennyksenä 387 000 euroa siirtona momentille 28.10.02 tullin verotustehtävien siirtoon liittyvien kilpailukykysopimuksen vaikutusten tarkistukseen ja 272 000 euroa siirtona momentille 28.30.03 tunnistepalvelujen siirtoon Väestörekisterikeskukselle liittyvään KATSO-palvelun kustannustason tarkistukseen.


2017 talousarvio 405 820 000
2016 II lisätalousarvio 36 881 000
2016 talousarvio 407 776 000
2015 tilinpäätös 413 066 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2016 vp (21.12.2016)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 405 820 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksuihin

2) kansainvälisestä yhteistyöstä aiheutuvien maksuosuuksien maksamiseen

3) Verohallinnon menettelystä asiakkaille aiheutuneiden vahinkojen sopimusperusteisiin korvauksiin.

Valtuus

Mikäli verotusjärjestelmien kokonaisuudistamiseen liittyvään valmisohjelmistohankintaan myönnettyä valtuutta on jäänyt käyttämättä vuonna 2016, saa vuonna 2017 tehdä sopimuksia aiemmin hyväksyttyjen valtuuksien käyttämättä olevaa määrää vastavasti valtuuden kokonaismäärän puitteissa.

02. Tullin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 159 150 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksuihin.

Nettobudjetoinnissa otetaan tuloina huomioon:

1) huumekoiratoimintaan saatavat lahjoitukset

2) EU:lta saatavat tulot pois lukien EU:lle kannettavista kolmansien maiden tulleista saatava kantopalkkio

3) mahdolliset tulot viranomaisyhteistyöstä

4) tullin käsikirjojen ja muiden vastaavien tuotteiden myynnistä saatavat julkaisupalkkiot

5) tullialan ammattitutkinnon valmistavasta koulutuksesta saatavat tulot.

Valtuus

Vuonna 2017 saa tehdä sopimuksia aiemmin hyväksytyn tullausjärjestelmän valmisohjelmistohankintaan myönnetyn tilausvaltuuden käyttämättä olevaa määrää vastaavasti tämän valtuuden kokonaismäärän puitteissa.

Selvitysosa:

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet

  2015
toteutuma
2016
tavoite
2017
tavoite
       
Palvelukyky ja laatu      
Asiakastyytyväisyys tulliselvityksessä (asteikko 1—5) 3,7 3,7 4,0
Oikaistujen päätösten osuus tuontiverotuksessa (%) 2,1 2,2 2,2
Tullirikosten selvittämistaso (%) 90 93 93
Takaisin saatu rikoshyöty (milj. euroa) 10,7 22 24
Elintarvike- ja kulutustavaravalvonnan osuvuus (%) 19,5 23 23
Verojäämä (%) 0,09 0,15 0,15
Tuottavuus      
Tuottavuusindeksi 100 102 103
Henkilöstövoimavarat      
Henkilötyövuodet (peruslaskelman mukaiset) 2 216 2 180 1 9001)
Sairauspoissaolot (pv/htv) 11,3 10,5 10,0
Työtyytyväisyysindeksi (asteikko 1—20, Työterveyslaitoksen tutkimus) - 13,3 13,5

1) Vähennetty 205 htv siirtona Tullista Verohallintoon johtuen auto- ja valmisteverotuksen siirtämisestä Verohallinnon hoidettavaksi vuoden 2017 alusta lukien.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2015
toteutuma
2016
varsinainen
talousarvio
2017
esitys
       
Bruttomenot 171 406 171 109 159 660
Bruttotulot 785 510 510
Nettomenot 170 621 170 599 159 150
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 9 230    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 9 385    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Astanan maailmannäyttelyn menot (siirto momentille 32.50.43) -238
Ilmaistilojen muuttuminen maksullisiksi 2 930
Norjan rajan vastaisten toimipaikkojen perusparannus 457
Tornion tullin tehostettu tullivalvonta 2016 -500
Tullin verotustehtävät, 1. vaihe (jatkuva) (siirto momentille 28.10.01) -13 100
Tulliselvitysjärjestelmien kokonaisuudistus (ICT-hankinnan investointimenot) (v. 2016 rahoitus) (siirto momentille 28.70.20) -5 400
Tulliselvitysjärjestelmien kokonaisuudistus (ICT-hankinnan investointimenot) (v. 2017 rahoitus) (siirto momentilta 28.70.20) 11 650
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) -27
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) -14
Lomarahojen alentaminen (Kiky) -1 773
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa 140
Palkkaliukumasäästö -232
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) -917
Toimintamenojen tuottavuussäästö -792
Toimintamenosäästö (HO 2015) -991
Työajan pidentäminen (Kiky) -1 264
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) -195
VaEL-maksun väliaikainen alentaminen -1 183
Yhteensä -11 449

2017 talousarvio 159 150 000
2016 II lisätalousarvio -298 000
2016 talousarvio 170 599 000
2015 tilinpäätös 170 776 000

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 249/2016 vp (18.11.2016)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 159 537 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Lisäys 387 000 euroa talousarvioesityksen 159 150 000 euroon nähden on siirtoa momentilta 28.10.01 tullin verotustehtävien siirtoon liittyvien kilpailukykysopimuksen vaikutusten tarkistukseen.


2017 talousarvio 159 537 000
2016 III lisätalousarvio 1 950 000
2016 II lisätalousarvio -298 000
2016 talousarvio 170 599 000
2015 tilinpäätös 170 776 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 35/2016 vp (13.12.2016)

Momentille esitetään 159,537 milj. euron määrärahaa, joka on 11,062 milj. euroa vähemmän kuin vuoden 2016 varsinaisessa talousarviossa. Eniten määrärahan pienenemiseen vaikuttaa auto- ja valmisteverotustehtävien siirto Tullista Verohallintoon (-13,1 milj. euroa). Muista määrärahamuutoksista suurin on 11,65 milj. euron lisäys tulliselvityksen tietojärjestelmäuudistukseen. Valiokunta pitää myönteisenä, että määräraha sisältää myös ilmaistilojen menetyksistä aiheutuneet toimitilamenot (2,93 milj. euroa).

Valiokunnan saaman selvityksen mukaan määrärahavähennyksiä, joihin ei liity vastaavaa menojen vähentymistä, on yhteensä 3,558 milj. euroa. Tullin toimintamenoista noin 80 prosenttia on henkilöstökustannuksia, joten käytännössä leikkaus kohdistuu henkilöstöön ja tarkoittaa 80 henkilötyövuoden vähennystä. Tulli on vähentänyt henkilöstöään vuodesta 2006 lähtien yhteensä 400 henkilötyövuodella (vuonna 2016 käytössä on 2 180 henkilötyövuotta). Tähän saakka henkilöstöön kohdistuvat muutokset on pystytty toteuttamaan luonnollisen poistuman kautta ja digitalisoinnin, liikkuvan tullivalvontamallin, toimipaikkaverkoston sopeuttamisen sekä valvontateknologian keinoin. Vuodelle 2017 esitettyjen toimintamenosäästöjen toteuttamiseksi Tulli harkitsee kuitenkin koko henkilökunnan lomauttamista kahdeksi viikoksi. Tähän liittyvä yt-menettely on aloitettu lokakuussa 2016. Lomautukset näkyisivät väistämättä operatiivisessa toiminnassa, palveluiden ja valvonnan saatavuudessa ja kattavuudessa. Lisäksi ne ainoastaan siirtävät määrärahavajetta seuraavalle vuodelle.

Valiokunta pitää välttämättömänä, että hallitus huolehtii Tullin toimintaedellytyksistä, ja korostaa, että sujuvat tullitoiminnot mahdollistavat myös ulkomaankaupan sujuvuuden. Lisäksi on huomioitava, että Tullin toiminnan tuloksellisuutta katsottaessa pelkästään takaisin saadun rikoshyödyn arvioidaan olevan noin 20 milj. euroa vuonna 2016.

Valiokunta lisää momentille 300 000 euroa.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2016 vp (21.12.2016)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 159 837 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksuihin.

Nettobudjetoinnissa otetaan tuloina huomioon:

1) huumekoiratoimintaan saatavat lahjoitukset

2) EU:lta saatavat tulot pois lukien EU:lle kannettavista kolmansien maiden tulleista saatava kantopalkkio

3) mahdolliset tulot viranomaisyhteistyöstä

4) tullin käsikirjojen ja muiden vastaavien tuotteiden myynnistä saatavat julkaisupalkkiot

5) tullialan ammattitutkinnon valmistavasta koulutuksesta saatavat tulot.

Valtuus

Vuonna 2017 saa tehdä sopimuksia aiemmin hyväksytyn tullausjärjestelmän valmisohjelmistohankintaan myönnetyn tilausvaltuuden käyttämättä olevaa määrää vastaavasti tämän valtuuden kokonaismäärän puitteissa.

63. Takaisin maksetut verot (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)

Momentille myönnetään 15 900 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) veron takaisin maksamiseen tapauksissa, joissa maksuvelvollinen on sosiaalisista tai muista veronhuojennussäännöksissä taikka verosopimuksissa tarkoitetuista syistä valtiovarainministeriön, Verohallinnon ja Tullin päätöksen nojalla oikeutettu saamaan takaisin jo maksetun veron

2) tuomioistuimen päätöksellä palautettavaksi määrättyjen verojen, korkojen ja oikeudenkäyntikulujen maksamiseen tapauksissa, joissa vastaavaa tulo- tai muuta momenttia ei ole käytettävissä

3) EU:lle korvattavien perimättä jääneiden tullien ja niistä aiheutuvien korko- ja muiden kulujen maksamiseen.

Määräraha budjetoidaan maksuperusteisena.

Selvitysosa:Arvioon vaikuttaa valtiovarainministeriön vuonna 2012 tekemä arvonlisäveroa koskeva huojennuspäätös, johon liittyvä vuoden 2017 menoarvio on 12 700 000 euroa.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Tarkentunut arvio -2 000
Yhteensä -2 000

2017 talousarvio 15 900 000
2016 talousarvio 17 900 000
2015 tilinpäätös 3 399 068

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2016 vp (21.12.2016)

Momentille myönnetään 15 900 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) veron takaisin maksamiseen tapauksissa, joissa maksuvelvollinen on sosiaalisista tai muista veronhuojennussäännöksissä taikka verosopimuksissa tarkoitetuista syistä valtiovarainministeriön, Verohallinnon ja Tullin päätöksen nojalla oikeutettu saamaan takaisin jo maksetun veron

2) tuomioistuimen päätöksellä palautettavaksi määrättyjen verojen, korkojen ja oikeudenkäyntikulujen maksamiseen tapauksissa, joissa vastaavaa tulo- tai muuta momenttia ei ole käytettävissä

3) EU:lle korvattavien perimättä jääneiden tullien ja niistä aiheutuvien korko- ja muiden kulujen maksamiseen.

Määräraha budjetoidaan maksuperusteisena.

 

I lisätalousarvioesitys HE 60/2017 vp (24.5.2017)

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös valtion korvattavaksi tuomittujen ELV-vahingonkorvausten maksamiseen viivästyskorkoineen.

Selvitysosa:Alkuvuonna 2017 autoveron arvonlisäveroja eli ELV-vahingonkorvauksia korkoineen on tullut maksettavaksi noin 123 000 euroa. Tarkoitukseen ei ole käytettävissä erillistä määrärahaa, joten perustelujen muuttamisella menoerät voidaan maksaa tältä momentilta. Luonteeltaan ELV-vahingonkorvaukset ovat takaisinmaksettuja veroja ja niihin liittyviä muita kuluja.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2017 I lisätalousarvio
2017 talousarvio 15 900 000
2016 tilinpäätös 13 369 231
2015 tilinpäätös 3 399 068

 

Eduskunnan kirjelmä EK 24/2017 vp (30.6.2017)

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös valtion korvattavaksi tuomittujen ELV-vahingonkorvausten maksamiseen viivästyskorkoineen.

95. Verotukseen liittyvät korkomenot (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)

Momentille myönnetään 22 700 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää verotukseen liittyvien korkomenojen maksamiseen.

Määräraha budjetoidaan maksuperusteisena.

Selvitysosa:Korkomenot perustuvat seuraaviin säädöksiin:

1) verontilityslaki (532/1998)

2) veronkantolain 22 § ja siihen liittyvä voimaantulosäännös (609/2005)

3) autoverolain (1482/1994) 65 §

4) valmisteverotuslain (182/2010) 49 §:n 1 momentti

5) tullilain 39 §:n 2 momentti (1258/2009)

6) arvonlisäverolain 101 §:n 2 momentti (1486/1994)

7) verotililain 31 § ja siihen liittyvä voimaantulosäännös (604/2009).


2017 talousarvio 22 700 000
2016 talousarvio 22 700 000
2015 tilinpäätös 22 286 863

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2016 vp (21.12.2016)

Momentille myönnetään 22 700 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää verotukseen liittyvien korkomenojen maksamiseen.

Määräraha budjetoidaan maksuperusteisena.

97. Autoveron vientipalautus (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)

Momentille myönnetään 5 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää ajoneuvon arvossa jäljellä olevan autoveron palauttamiseen, kun Suomessa käytössä ollut ajoneuvo viedään maasta pysyvästi ulkomaille käytettäväksi. Vientipalautusta voidaan myöntää vain niille ajoneuvoille, jotka on ensiverotettu lain 5/2009 voimaantulon jälkeen.

Määräraha budjetoidaan maksuperusteisena.

Selvitysosa:Määräraha perustuu autoverolakiin (1482/1994).

Autoveroa palautetaan se määrä, joka ajoneuvon arvossa on jäljellä vientiajankohtana. Vientipalautusta ei voida maksaa enempää kuin ajoneuvosta on maksettu autoveroa. Palautuksen edellytyksenä on myös, että ajoneuvon ensimmäisestä käyttöönotosta on kulunut enintään 10 vuotta ja että ajoneuvo on käyttökelpoinen.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Tarkentunut arvio 2 000
Yhteensä 2 000

2017 talousarvio 5 000 000
2016 talousarvio 3 000 000
2015 tilinpäätös 2 051 258

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2016 vp (21.12.2016)

Momentille myönnetään 5 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää ajoneuvon arvossa jäljellä olevan autoveron palauttamiseen, kun Suomessa käytössä ollut ajoneuvo viedään maasta pysyvästi ulkomaille käytettäväksi. Vientipalautusta voidaan myöntää vain niille ajoneuvoille, jotka on ensiverotettu lain 5/2009 voimaantulon jälkeen.

Määräraha budjetoidaan maksuperusteisena.