Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
         01. Puolustuspolitiikka ja hallinto
         10. Sotilaallinen maanpuolustus
         30. Sotilaallinen kriisinhallinta
              20. Sotilaallisen kriisinhallinnan kalusto- ja hallintomenot
              95. Kurssivaihtelut
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2017

30. Sotilaallinen kriisinhallintaPDF-versio

Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)

Selvitysosa: Määrärahat suomalaisten kriisinhallintajoukkojen ylläpitomenoihin budjetoidaan ulkoasiainministeriön pääluokassa momentille 24.10.20 (sisältää EU:n taisteluosastojen koulutus- ja valmiusajan menot sekä operaatioihin lähdettäessä palkkausmenot). Määrärahat sotilaallisen kriisinhallinnan kalusto- ja hallintomenoihin sekä tarkkailijatoiminnan menoihin budjetoidaan puolustusministeriön pääluokassa momentille 27.30.20.

Kriisinhallinta on turvallisuus- ja puolustuspolitiikan keskeinen keino, jolla edistetään Suomen turvallisuutta ja maailman konfliktialueiden vakautta. Puolustusvoimien osallistuminen kansainväliseen sotilaalliseen kriisinhallintaan on osa puolustusvoimien toimintaa ja suorituskyvyn kehittämistä. Puolustusvoimat käyttää kansainväliseen sotilaalliseen kriisinhallintaan samoja suorituskykyjä kuin Suomen puolustamiseen. Suorituskykyjä on kyettävä käyttämään vaativissa ja nopeasti käynnistettävissä eri organisaatioiden operaatioissa. Puolustusvoimat kehittää valmiuksia osallistua myös koulutus-, neuvonta- ja tukitehtäviin kriisialueilla.

Toiminnalliset tulostavoitteet

Sotilaalliselle kriisinhallinnalle asetetaan seuraavat, pääluokkaperusteluissa esitettyjä hallinnonalan yhteiskunnallisia vaikuttavuustavoitteita edistävät, alustavat toiminnalliset tulostavoitteet:

Kansainvälisen turvallisuuden vahvistaminen
  • — Puolustusvoimat käyttää sotilaallisessa kriisinhallinnassa ensisijaisesti joukkoluettelon evaluoituja yksiköitä
  • — Suorituskykyjä on kyettävä käyttämään vaativissa ja nopeasti käynnistettävissä eri organisaatioiden operaatioissa sekä koulutus- ja neuvonantotehtävissä
  • — Kriisinhallintatehtävissä palvelevien ja palvelleiden henkilöiden tukea ja tapaturmaetuuksia kehitetään poikkihallinnollisessa yhteistoiminnassa asianomaisten viranomaistahojen kanssa Kansallisen kriisinhallinnan veteraaniohjelman mukaisesti.

Sotilaallisen kriisinhallinnan menot (milj. euroa)1)

 2015
toteutuma
2016
ennakoitu
2017
arvio
    
Suomalaisten kriisinhallintajoukkojen ylläpitomenot (UM)49,249,037,9
Sotilaallisen kriisinhallinnan kalusto- ja ylläpitomenot (PLM)55,636,647,0
Yhteensä104,785,684,9

1) Vuoden 2015 osalta kassaperusteinen toteutuma. Ei sisällä kriisinhallintaan käytetyn kansallisen puolustuksen materiaalin hankkimisesta aiheutuvia menoja eikä arvonlisäveromenoja. Kriisinhallintajoukkojen suorituskyky perustuu pääosin kansallisen puolustuksen materiaaliin, jota täydennetään momentin 27.30.20 määrärahoilla hankitulla, olosuhteiden ja tehtävien kannalta välttämättömällä erikoismateriaalilla.

20. Sotilaallisen kriisinhallinnan kalusto- ja hallintomenot (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)

Momentille myönnetään 46 993 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) sotilaallisesta kriisinhallinnasta annetussa laissa (211/2006) tarkoitetun kriisinhallintahenkilöstön palkkaus-, päiväraha-, muonanparannusraha- ja koulutusmenojen sekä valtion eläkemaksun ja kriisinhallintahenkilöstölle palvelusajaksi otetun henkilövakuutuksen kustannusten maksamiseen sekä sotilaallisen kriisinhallintahenkilöstön ryhmätapaturmavakuutusta vastaavien etuuksien maksamiseen ja niistä aiheutuvien hallintokulujen maksamiseen

2) EU:n taisteluosastojen koulutusajan palkkaus-, muutto- ja asumismenoihin sekä siirtokorvauksiin

3) sotilastarkkailijoiden palkkojen ja kansallisen päivärahan maksamiseen

4) valmiusjoukon palkkaus-, koulutus-, ylläpito-, varustamis-, hallinto- ja muiden kulutusmenojen sekä kansainvälisten kriisinhallintakurssien menojen maksamiseen

5) suomalaisten kriisinhallintajoukkojen henkilöstön matkakustannusten, terveydenhoito-, kuljetus-, varustamis-, huolto-, edustus- ja hallintomenojen maksamiseen

6) Suomen kansainväliseen kriisinhallintaan nimeämien joukkojen varustamisesta aiheutuviin menoihin

7) kansainvälisen kriisinhallintayhteistyön puitteissa annettavaan koulutukseen ja sen materiaalikuluihin

8) kansainvälisen kriisinhallintatyön puitteissa yksittäisille maille annettavaan tukeen puolustussektorilla ja vakauttamistehtäviin konfliktien jälkeen

9) sellaisten kansainvälisten kriisinhallintaoperaatioiden materiaaliseen tukemiseen, joihin Suomi ei lähetä henkilöstöä tai muuten osallistu

10) SALIS-sopimuksen mukaisen ilmakuljetusjärjestelyn Suomen maksuosuuden hallinnollisten kulujen maksamiseen

11) Strategic Airlift Capability (SAC) -sopimuksen hallinto- ja käyttökustannuksista aiheutuviin menoihin

12) Suomen osallistumisesta kansainväliseen helikopterirahastoon aiheutuviin menoihin

13) Suomen osallistumisesta Pohjoismaiden Base Camp -pooliin aiheutuviin menoihin.

Käyttösuunnitelma (euroa)

   
01.Suomen Kosovon kriisinhallintajoukon menot (KFOR-operaatio)993 000
02.Suomen Bosnia-Hertsegovinan kriisinhallintajoukon menot (EUFOR/ALTHEA-operaatio)275 000
03.Sotilastarkkailijatoiminnan menot3 355 000
04.Resolute Support -operaatio, Afganistan4 000 000
05.Irakin koulutusoperaation menot11 000 000
07.Kriisinhallintaoperaatioiden yhteiset menot5 274 000
08.Kriisinhallinnan joukkojen kehittämisohjelma9 000 000
10.EUNAVFOR MED, Välimeren operaation menot480 000
11.EUTM/Somalian koulutusoperaation menot320 000
13.Atalanta-operaation menot250 000
15.Libanonin kriisinhallintaoperaation menot10 460 000
16.EUTM/Malin koulutusoperaation menot120 000
17.Malin YK-operaation menot (MINUSMA)1 150 000
20.Varalla käynnissä olevien operaatioiden lisämenoihin ja niiden jatkamiseen, kansainvälisestä helikopterirahastosta aiheutuviin menoihin, Pohjoismaiden Base Camp -pooliin osallistumisesta aiheutuviin menoihin, mahdollisiin uusiin kriisinhallintaoperaatioihin sekä muihin kriisinhallintamenoihin316 000
Yhteensä46 993 000

Selvitysosa: Määräraha on mitoitettu Suomen kriisinhallintajoukkojen vahvuuksien ja tehtävävaatimusten mukaisesti ottaen huomioon ne kriisinhallintaoperaatiot, joihin Suomi todennäköisesti tulee osallistumaan vuonna 2017. Näissä operaatioissa toimivan henkilöstön määrän arvioidaan olevan noin 410 henkilötyövuotta.

Sotilaallisen kriisinhallinnan kustannusten korvaukset ja muut tulot tuloutetaan momentille 12.27.99.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Ennakollinen kustannustasotarkistus532
Irakin OIR-operaatio11 000
Toteutunut kustannustasomuutos (2015)-796
Tasomuutos-300
Yhteensä10 436

2017 talousarvio46 993 000
2016 II lisätalousarvio-796 000
2016 talousarvio36 557 000
2015 tilinpäätös47 422 000

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 249/2016 vp (18.11.2016)

Momentille myönnetään 51 893 000 euroa.

Käyttösuunnitelma (euroa)

   
01.Suomen Kosovon kriisinhallintajoukon menot (KFOR-operaatio)993 000
02.Suomen Bosnia-Hertsegovinan kriisinhallintajoukon menot (EUFOR/ALTHEA-operaatio)275 000
03.Sotilastarkkailijatoiminnan menot2 450 000
04.Resolute Support -operaatio, Afganistan4 000 000
05.Irakin koulutusoperaation menot10 000 000
07.Kriisinhallintaoperaatioiden yhteiset menot5 182 000
08.Kriisinhallinnan joukkojen kehittämisohjelma10 000 000
10.EUNAVFOR MED, Välimeren operaation menot480 000
11.EUTM/Somalian koulutusoperaation menot320 000
13.Atalanta-operaation menot250 000
15.Libanonin kriisinhallintaoperaation menot16 140 000
16.EUTM/Malin koulutusoperaation menot220 000
17.Malin YK-operaation menot (MINUSMA)845 000
18.Golanin kriisinhallintaoperaation menot (UNDOF)52 000
20.Varalla käynnissä olevien operaatioiden lisämenoihin ja niiden jatkamiseen, kansainvälisestä helikopterirahastosta aiheutuviin menoihin, Pohjoismaiden Base Camp -pooliin osallistumisesta aiheutuviin menoihin, mahdollisiin uusiin kriisinhallintaoperaatioihin sekä muihin kriisinhallintamenoihin686 000
Yhteensä51 893 000

Selvitysosa: Päätösosan kappale korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen ja päätösosan käyttösuunnitelma korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan käyttösuunnitelman.

Lisäys 4 900 000 euroa talousarvioesityksen 46 993 000 euroon nähden aiheutuu siitä, että Suomi vahvistaa osallistumistaan UNIFIL-operaatioon noin 160 sotilaalla (ns. Ranskan tuki). Talousarvioesitykseen nähden käyttösuunnitelmakohdan 15. määrärahaa on lisätty yhteensä 5 680 000 euroa.

Talousarvioesitykseen nähden käyttösuunnitelmaan on lisätty kohta 18. Golanin kriisinhallintaoperaation menot (UNDOF), jolle on osoitettu 52 000 euroa. Suomi on päättänyt osallistua kolmen sotilaan vahvuudella YK:n UNDOF-operaatioon.

Lisäksi talousarvioesitykseen nähden kustannusten tarkentumisesta johtuen käyttösuunnitelmakohdan 03. määrärahaa on vähennetty 905 000 euroa, käyttösuunnitelmakohdan 05. määrärahaa on vähennetty 1 000 000 euroa, käyttösuunnitelmakohdan 07. määrärahaa on vähennetty 92 000 euroa, käyttösuunnitelmakohdan 08. määrärahaa on lisätty 1 000 000 euroa, käyttösuunnitelmakohdan 16. määrärahaa on lisätty 100 000 euroa, käyttösuunnitelmakohdan 17. määrärahaa on vähennetty 305 000 euroa ja käyttösuunnitelmakohdan 20. määrärahaa on lisätty 370 000 euroa.


2017 talousarvio51 893 000
2016 III lisätalousarvio
2016 II lisätalousarvio-796 000
2016 talousarvio36 557 000
2015 tilinpäätös47 422 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2016 vp (21.12.2016)

Momentille myönnetään 51 893 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) sotilaallisesta kriisinhallinnasta annetussa laissa (211/2006) tarkoitetun kriisinhallintahenkilöstön palkkaus-, päiväraha-, muonanparannusraha- ja koulutusmenojen sekä valtion eläkemaksun ja kriisinhallintahenkilöstölle palvelusajaksi otetun henkilövakuutuksen kustannusten maksamiseen sekä sotilaallisen kriisinhallintahenkilöstön ryhmätapaturmavakuutusta vastaavien etuuksien maksamiseen ja niistä aiheutuvien hallintokulujen maksamiseen

2) EU:n taisteluosastojen koulutusajan palkkaus-, muutto- ja asumismenoihin sekä siirtokorvauksiin

3) sotilastarkkailijoiden palkkojen ja kansallisen päivärahan maksamiseen

4) valmiusjoukon palkkaus-, koulutus-, ylläpito-, varustamis-, hallinto- ja muiden kulutusmenojen sekä kansainvälisten kriisinhallintakurssien menojen maksamiseen

5) suomalaisten kriisinhallintajoukkojen henkilöstön matkakustannusten, terveydenhoito-, kuljetus-, varustamis-, huolto-, edustus- ja hallintomenojen maksamiseen

6) Suomen kansainväliseen kriisinhallintaan nimeämien joukkojen varustamisesta aiheutuviin menoihin

7) kansainvälisen kriisinhallintayhteistyön puitteissa annettavaan koulutukseen ja sen materiaalikuluihin

8) kansainvälisen kriisinhallintatyön puitteissa yksittäisille maille annettavaan tukeen puolustussektorilla ja vakauttamistehtäviin konfliktien jälkeen

9) sellaisten kansainvälisten kriisinhallintaoperaatioiden materiaaliseen tukemiseen, joihin Suomi ei lähetä henkilöstöä tai muuten osallistu

10) SALIS-sopimuksen mukaisen ilmakuljetusjärjestelyn Suomen maksuosuuden hallinnollisten kulujen maksamiseen

11) Strategic Airlift Capability (SAC) -sopimuksen hallinto- ja käyttökustannuksista aiheutuviin menoihin

12) Suomen osallistumisesta kansainväliseen helikopterirahastoon aiheutuviin menoihin

13) Suomen osallistumisesta Pohjoismaiden Base Camp -pooliin aiheutuviin menoihin.

Käyttösuunnitelma (euroa)

   
01.Suomen Kosovon kriisinhallintajoukon menot (KFOR-operaatio)993 000
02.Suomen Bosnia-Hertsegovinan kriisinhallintajoukon menot (EUFOR/ALTHEA-operaatio)275 000
03.Sotilastarkkailijatoiminnan menot2 450 000
04.Resolute Support -operaatio, Afganistan4 000 000
05.Irakin koulutusoperaation menot10 000 000
07.Kriisinhallintaoperaatioiden yhteiset menot5 182 000
08.Kriisinhallinnan joukkojen kehittämisohjelma10 000 000
10.EUNAVFOR MED, Välimeren operaation menot480 000
11.EUTM/Somalian koulutusoperaation menot320 000
13.Atalanta-operaation menot250 000
15.Libanonin kriisinhallintaoperaation menot16 140 000
16.EUTM/Malin koulutusoperaation menot220 000
17.Malin YK-operaation menot (MINUSMA)845 000
18.Golanin kriisinhallintaoperaation menot (UNDOF)52 000
20.Varalla käynnissä olevien operaatioiden lisämenoihin ja niiden jatkamiseen, kansainvälisestä helikopterirahastosta aiheutuviin menoihin, Pohjoismaiden Base Camp -pooliin osallistumisesta aiheutuviin menoihin, mahdollisiin uusiin kriisinhallintaoperaatioihin sekä muihin kriisinhallintamenoihin686 000
Yhteensä51 893 000

 

I lisätalousarvioesitys HE 60/2017 vp (24.5.2017)

Momentille myönnetään lisäystä 5 466 000 euroa.

Lisäksi momentin käyttösuunnitelma muutetaan seuraavaksi:

Käyttösuunnitelma (euroa)

   
01.Suomen Kosovon kriisinhallintajoukon menot (KFOR-operaatio)993 000
02.Suomen Bosnia-Hertsegovinan kriisinhallintajoukon menot (EUFOR/ALTHEA-operaatio)275 000
03.Sotilastarkkailijatoiminnan menot2 056 000
04.Resolute Support -operaatio, Afganistan4 000 000
05.Irakin koulutusoperaation menot17 680 000
07.Kriisinhallintaoperaatioiden yhteiset menot4 082 000
08.Kriisinhallinnan joukkojen kehittämisohjelma10 000 000
10.EUNAVFOR MED, Välimeren operaation menot-
11.EUTM/Somalian koulutusoperaation menot320 000
13.Atalanta-operaation menot10 000
15.Libanonin kriisinhallintaoperaation menot16 140 000
16.EUTM/Malin koulutusoperaation menot220 000
17.Malin YK-operaation menot (MINUSMA)845 000
18.Golanin kriisinhallintaoperaation menot (UNDOF)52 000
20.Varalla käynnissä olevien operaatioiden lisämenoihin ja niiden jatkamiseen, kansainvälisestä helikopterirahastosta aiheutuviin menoihin, Pohjoismaiden Base Camp -pooliin osallistumisesta aiheutuviin menoihin, mahdollisiin uusiin kriisinhallintaoperaatioihin sekä muihin kriisinhallintamenoihin686 000
Yhteensä 57 359 000

Selvitysosa: Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 5 979 000 euroa sotilaallisen kriisinhallinnan lisämenoihin ja vähennyksenä 513 000 euroa vuoden 2016 toteutuneen indeksikehityksen mukaisena kustannustasotarkistuksena. Lisätarve aiheutuu pääosin Irakin OIR-operaation jatkumisesta.

Muutokset käyttösuunnitelmaan (euroa)

   
03.Sotilastarkkailijatoiminnan menot-394 000
05.Irakin koulutusoperaation menot7 680 000
07. Kriisinhallintaoperaatioiden yhteiset menot-1 100 000
10.EUNAVFOR MED, Välimeren operaation menot-480 000
13.Atalanta-operaation menot-240 000
Yhteensä 5 466 000

2017 I lisätalousarvio5 466 000
2017 talousarvio51 893 000
2016 tilinpäätös35 761 000
2015 tilinpäätös47 422 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 24/2017 vp (30.6.2017)

Momentille myönnetään lisäystä 5 466 000 euroa.

Lisäksi momentin käyttösuunnitelma muutetaan seuraavaksi:

Käyttösuunnitelma (euroa)

   
01.Suomen Kosovon kriisinhallintajoukon menot (KFOR-operaatio)993 000
02.Suomen Bosnia-Hertsegovinan kriisinhallintajoukon menot (EUFOR/ALTHEA-operaatio)275 000
03.Sotilastarkkailijatoiminnan menot2 056 000
04.Resolute Support -operaatio, Afganistan4 000 000
05.Irakin koulutusoperaation menot17 680 000
07.Kriisinhallintaoperaatioiden yhteiset menot4 082 000
08.Kriisinhallinnan joukkojen kehittämisohjelma10 000 000
10.EUNAVFOR MED, Välimeren operaation menot-
11.EUTM/Somalian koulutusoperaation menot320 000
13.Atalanta-operaation menot10 000
15.Libanonin kriisinhallintaoperaation menot16 140 000
16.EUTM/Malin koulutusoperaation menot220 000
17.Malin YK-operaation menot (MINUSMA)845 000
18.Golanin kriisinhallintaoperaation menot (UNDOF)52 000
20.Varalla käynnissä olevien operaatioiden lisämenoihin ja niiden jatkamiseen, kansainvälisestä helikopterirahastosta aiheutuviin menoihin, Pohjoismaiden Base Camp -pooliin osallistumisesta aiheutuviin menoihin, mahdollisiin uusiin kriisinhallintaoperaatioihin sekä muihin kriisinhallintamenoihin686 000
Yhteensä 57 359 000

95. Kurssivaihtelut (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 10 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää suomalaisista kriisinhallintajoukoista aiheutuvien puolustusministeriön hallinnonalan menojen laskutuksessa syntyviin kurssieroihin.


2017 talousarvio10 000
2016 talousarvio10 000
2015 tilinpäätös-134 671

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2016 vp (21.12.2016)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 10 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää suomalaisista kriisinhallintajoukoista aiheutuvien puolustusministeriön hallinnonalan menojen laskutuksessa syntyviin kurssieroihin.