Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         10. Poliisitoimi
         20. Rajavartiolaitos
         40. Maahanmuutto
              22. Vapaaehtoinen paluu
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2017

01. Maahanmuuttoviraston ja valtion vastaanottokeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 59 777 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta sekä ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta ja auttamisesta annetun lain (746/2011) 33 §:n mukaisen ihmiskaupan uhrien auttamispalveluiden ostamiseen

2) maahanmuuttohallinnon toiminnan kehittämiseen ja vastaanottojärjestelmän kehittämisestä aiheutuvien menojen maksamiseen.

Selvitysosa:Maahanmuuttovirasto käsittelee ja ratkaisee maahantuloon, maassa oleskeluun, pakolaisuuteen sekä Suomen kansalaisuuteen liittyviä asioita hyödyntäen ja kehittäen ulkomaalaisasioiden sähköistä asiankäsittelyjärjestelmää viranomaisten ajantasaisena asianhallinta- ja tietopalvelurekisterinä. Virasto tuottaa ajankohtaista tietoa maahanmuutto- ja kansalaisuusasioista. Virasto vastaa turvapaikanhakijoiden ja tilapäistä suojelua saavien vastaanoton käytännön toiminnan ohjauksesta ja suunnittelusta, säilöönottoyksiköiden käytännön toiminnan ohjauksesta ja valvonnasta sekä ihmiskaupan uhrien auttamisen toimeenpanon ohjauksesta.

Sisäministeriö asettaa Maahanmuuttovirastolle alustavasti seuraavat toiminnalliset tulostavoitteet:

Maahanmuuttovirasto ja valtion vastaanottokeskukset 2015
toteutuma
2016
arvio
2017
tavoite
       
Tuotokset      
Päätökset 55 370 132 250 140 500
Panokset      
Toimintamenot (1 000 €)      
Maahanmuuttovirasto 19 397 66 885 49 237
Valtion vastaanottokeskukset 8 900 12 270 9 073
Henkilötyövuodet 448 950 832
Maahanmuuttovirasto 334 830 690
Valtion vastaanottokeskukset 114 120 142
Tehokkuus      
Toiminnallinen tuloksellisuus      
— tuottavuus (päätöstä/Maahanmuuttoviraston htv) 166 159 203
— taloudellisuus (nettomenot €/päätös) 393 300 300
— maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus (%) 68 84 91
Nopea ja oikeusvarma päätöksenteko

Vireille tulleiden hakemusten läpivientiajat lyhenevät. Perheenyhdistämishakemusten käsittelyaika on enintään yhdeksän kuukautta. Asiakkaiden oikeusturva säilyy hyvänä. Henkilö- ja teknisiä resursseja käytetään joustavasti ja tehokkaasti. Päätöksentekoprosessit ovat laadullisesti mitattavia sekä läpinäkyviä, ohjaavia ja rutiinityötä säästäviä. Soveltamiskysymykset linjataan sisäisellä ohjeistuksella.

Vireille tulleet ja ratkaistut asiat 2015—2017

  2015
toteutuma
Vireille
tulevat
Ratkaistut 2016
talousarvio
Vireille
tulevat
Ratkaistut 2017
tavoite
Vireille
tulevat
Ratkaistut
             
Maahanmuutto yhteensä 22 876 22 328 39 500 37 500 84 500 87 500
— työntekijän oleskelulupa 6 328 6 346 6 000 6 000 6 000 6 000
— opiskelijan oleskelulupa 6 297 6 376 6 000 6 000 6 000 6 000
— muut oleskeluluvat (sis. kv. suojelu) 10 251 9 606 27 500 25 500 22 500 25 500
Oleskeluluvan uusiminen (jatkoluvat) - - - - 50 000 50 000
Maasta poistaminen 10 212 6 752 10 500 14 500 10 500 10 500
Kansainvälinen suojelu yhteensä 42 239 15 077 35 000 65 750 30 000 30 000
— turvapaikkahakemukset 32 476 7 480 10 000 45 000 10 000 10 000
— kiintiöpakolaiset 1 050 1 050 750 750 750 750
— matkustusasiakirjat 5 850 5 850 15 000 15 000 10 000 10 000
Kansalaisuus yhteensä 12 946 11 213 12 500 14 500 12 500 12 500
— kansalaisuushakemukset 11 041 9 245 11 000 13 000 11 000 11 000
Yhteensä 88 273 55 370 97 500 132 250 137 500 140 500

Käsittelyaika keskimäärin (vrk)

  2015
toteutuma
2016
arvio
2017
tavoite
       
Maahanmuutto      
— työntekijän oleskelulupa (sis. TE-toimiston osapäätöksen) 102 65 65
— oleskelulupa, opiskelija 19 30 30
Kansainvälinen suojelu, kokonaiskäsittelyaika ilman muutoksenhakua      
— turvapaikka 117 160 90
Kansalaisuushakemukset, kokonaiskäsittelyaika      
— kansalaisuushakemukset 297 238 238
Ratkaistut/vireille tulleet (%) 62,7 120 100
Maahanmuuttohallinnon prosessien sähköistäminen

Maahanmuuttohallinnon kaikkien viranomaisten sähköistä asianhallintajärjestelmää (UMA) käytetään tehokkaasti ja sen ylläpidosta huolehditaan. Sähköisten palvelujen käyttöä laajennetaan ja samalla nopeutetaan prosessien kulkua automatisoinnin mahdollisuuksia hyödyntäen. Järjestelmän toimintoja kehitetään vuosina 2016—2019 nostamalla järjestelmän digitalisaatio-, automaatio- ja itsepalvelutasoa.

Henkisten voimavarojen hallinta

Henkiset voimavarat, Maahanmuuttovirasto

  2015
toteutuma
2016
arvio
2017
tavoite
       
Henkilötyövuodet 334 830 690
Sairauspoissaolot (työpäivää/htv) 7,1 8,0 8,0
Työtyytyväisyysindeksi (1—5) 3,5 3,51 3,52

Henkiset voimavarat, Valtion vastaanottokeskukset

  2015
toteutuma
2016
arvio
2017
tavoite
       
Henkilötyövuodet 114 120 142
Sairauspoissaolot (työpäivää/htv) 8,4 8,0 8,0
Työtyytyväisyysindeksi (1—5) - 3,70 3,70

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2015
toteutuma
2016
varsinainen
talousarvio
2017
esitys
       
Bruttomenot 40 530 86 855 74 277
Bruttotulot1) 8 681 7 700 14 500
Nettomenot 31 849 79 155 59 777
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 3 494    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 1 549    

1) Maahanmuuttoviraston maksutulojen lisäys johtuu pääosin poliisilta siirtyvien ulkomaalaislupien käsittelymaksuista. Kansainvälistä suojelua saavien perheenyhdistämishakemusten käsittelymaksuista kertyy noin 1 milj. euron lisäys. Lisääntyneillä maksutuloilla katetaan poliisilta siirtyneiden jatkolupien kustannukset sekä näiden perheenyhdistämishakemusten käsittelyn kustannukset.

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2015
toteutuma
2016
varsinainen
talousarvio
2017
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot      
— suoritteiden myyntituotot 7 485 7 000 14 000
Tuotot yhteensä 7 485 7 000 14 000
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 4 653 3 969 7 322
— osuus yhteiskustannuksista 6 405 4 379 8 078
Kustannukset yhteensä 11 058 8 348 15 400
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -3 573 -1 348 -1 400
Kustannusvastaavuus, % 68 84 91

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Joutsenon vastaanottokeskuksen lisämääräraha 286
Maahanmuuttoviraston Älykäs digitaalinen virasto -hanke (v. 2017 rahoitus) (siirto momentilta 28.70.20) 2 000
Metsälän säilöönottoyksikkö (siirto momentilta 26.40.21) 2 808
Turvapaikkahakijamäärän lisäresurssitarpeen jatkaminen 16 400
Turvapaikkapäätösten sujuvuuden turvaaminen -37 392
Turvapaikkatutkinta (siirto momentilta 26.10.01) 1 660
Ulkomaalaisasioiden sähköisen asiankäsittelyjärjestelmän (UMA) jatkokehityshanke (UMA4) (v. 2016 rahoitus) (siirto momentille 28.70.20) -1 000
Valtion vastaanottokeskuksen lisäkapasiteetti -2 608
Vapaaehtoisen paluun matka- ja paluuavustuksen määrärahat 4 000
Vapaaehtoisen paluun matkat ja paluuavustukset (siirto momentille 26.40.22) -4 000
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) -17
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) -9
Lomarahojen alentaminen (Kiky) -456
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) -247
Toimintamenojen tuottavuussäästö -116
Toimintamenosäästö (HO 2015) -120
Työajan pidentäminen (Kiky) -345
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) -53
VaEL-maksun väliaikainen alentaminen -169
Yhteensä -19 378

2017 talousarvio 59 777 000
2016 II lisätalousarvio 4 631 000
2016 talousarvio 79 155 000
2015 tilinpäätös 29 904 000

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 249/2016 vp (18.11.2016)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 60 658 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös maahanmuuttohallinnon toiminnan kehittämiseen ja vastaanottojärjestelmän kehittämisestä aiheutuvien menojen maksamiseen.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan.

Muutos talousarvioesityksen 59 777 000 euroon nähden on 881 000 euroa, missä on otettu huomioon kertaluonteisena lisäyksenä 981 000 euroa Joutsenon vastaanottokeskuksen säilöönottokapasiteetin tilapäisen laajennuksen perustamis- ja ylläpitomenoihin vuonna 2017 sekä vähennyksenä 100 000 euroa ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmän menojen siirtona momentille 26.40.21.

Talousarvioesitykseen nähden momentin päätösosan toisen kappaleen kohta 1) on poistettu sen johdosta, että ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmän piiriin kuuluvien henkilöiden palvelut maksetaan jatkossa momentilta 26.40.21.


2017 talousarvio 60 658 000
2016 II lisätalousarvio 4 631 000
2016 talousarvio 79 155 000
2015 tilinpäätös 29 904 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 35/2016 vp (13.12.2016)

Momentille esitetään 60,658 milj. euron määrärahaa, joka on yli 23 milj. euroa vähemmän kuin vuonna 2016 turvapaikanhakijoiden määrän vähentymisestä johtuen. Vuonna 2015 Suomeen saapui 32 476 turvapaikanhakijaa. Kuluvana vuonna hakijamäärä on tasoittunut noin 60—100 hakijaan viikossa, ja talousarvioesityksessä menojen mitoituksen arviona on käytetty 10 000 hakijaa vuonna 2017.

Valiokunta pitää tarpeellisena, että turvapaikkahakemusten käsittelyä edelleen nopeutetaan. Hakemusten keskimääräinen käsittelyaika oli noin 8,2 kuukautta marraskuussa 2016. Myönteistä on, että kielteiset päätökset perusteettomiin hakemuksiin pyritään tekemään kuitenkin viivytyksettä. Käsittelyn sujuvuuden ohella on keskeistä varmistaa päätösten laadukkuus.

Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanottomenoihin on esityksessä varattu yhteensä noin 280 milj. euroa (myös mom. 26.40.21, 26.40.22 ja 26.40.63) ja vastaanoton piirissä arvioidaan olevan keskimäärin noin 13 000 henkilöä. Vuonna 2016 vastaava luku on 25 000 turvapaikanhakijaa ja kustannukset noin 632 milj. euroa.

Valiokunta pitää myönteisenä, että Maahanmuuttovirasto on laatinut vastaanottojärjestelmän valtakunnallisen valvontaohjelman ja osana ohjelmaa tehostanut vastaanottokeskusten taloudellista ohjausta. Vastaanottokeskusten kapasiteettia on sopeutettu turvapaikanhakijamäärään ja majoituspaikkojen käytössä pyritään 90 prosentin käyttöasteeseen. Valiokunta pitää myös tarpeellisena, että Maahanmuuttovirasto tarkastelee uudelleen kaikkien käytössä olevien keskusten sopimukset, ja korostaa, että kustannusten minimoimiseksi tavoitteena tulee olla ostettavien palveluiden mahdollisimman laaja kilpailuttaminen. Lisäksi vastaanoton kustannuksia on pystyttävä seuraamaan siten, että ne pysyvät kohtuullisina erilaisista vastaanoton ratkaisuista ja toimijoista huolimatta.

Vastaanottomenojen täsmällinen mitoittaminen etukäteen on hankalaa, koska hakijoiden määrän ja turvapaikkahakemusten sujuvan käsittelyn lisäksi niihin vaikuttavat päätösten tiedoksiannon nopeus ja muutoksenhaun kesto hallintotuomioistuimissa. Keskeinen vaikutus on myös kielteisen päätöksen saaneiden palauttamisen ja oleskeluluvan saaneiden kuntaan siirtymisen nopeudella. Vuoden 2016 lopussa vastaanoton piirissä on yli 20 000 hakijaa, joista suurin osa on kielteisen päätöksen saaneita ja palautusta odottavia henkilöitä. Valiokunta pitää välttämättömänä koko vastaanottoprosessin riittävää resursointia menojen minimoimiseksi. Myös kotoutumisen kannalta on oleellista, että kuntaan siirtyminen tapahtuisi välittömästi luvan saamisen jälkeen.

Valiokunta korostaa lisäksi, että jo vastaanottokeskuksissa tulee olla saatavilla kotouttamista tukevaa materiaalia, erityisesti kielen, kulttuurin ja tapojen oppimisen osalta. Esimerkiksi video- ja verkkokurssien avulla oppimismahdollisuuksia voidaan tarjota kustannustehokkaasti kaikkiin vastaanottokeskuksiin. Tämä ennaltaehkäisee myös tietämättömyydestä johtuvaa rikollisuutta ja alentaa kustannuksia kotouttamisprosessin myöhemmässä vaiheessa.

Talousarvioesityksessä on eriytetty vapaaehtoisen paluun rahoitus omalle momentille (mom. 26.40.22), jolle esitetään 5,8 milj. euron määrärahaa. Valiokunta pitää tärkeänä vapaaehtoisen paluun rahoitusta. Järjestelmä vähentää osaltaan myös paperittomana Suomeen jäävien määrää. Tammi—marraskuussa 2016 vapaaehtoisesti oli palannut noin 1 550 henkilöä.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2016 vp (21.12.2016)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 60 658 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös maahanmuuttohallinnon toiminnan kehittämiseen ja vastaanottojärjestelmän kehittämisestä aiheutuvien menojen maksamiseen.

 

III lisätalousarvioesitys HE 142/2017 vp (19.10.2017)

Momentilta vähennetään 2 808 000 euroa.

Selvitysosa:Vähennys on palautusta momentille 26.40.21, koska Metsälän säilöönottokeskuksen siirto osaksi valtion vastaanottokeskuksia on siirtynyt suunnitellusta vuodella eteenpäin ja toteutuu vuoden 2018 alussa. Vuoden 2017 kustannukset maksetaan edelleen momentilta 26.40.21 palvelun ostona Helsingin kaupungilta.


2017 III lisätalousarvio -2 808 000
2017 talousarvio 60 658 000
2016 tilinpäätös 83 786 000
2015 tilinpäätös 29 904 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 32/2017 vp (24.11.2017)

Momentilta vähennetään 2 808 000 euroa.