Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Siffertabell
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         10. Utveckling av landsbygden
         20. Jordbruk
              43. Främjande av renskötseln
         50. Vattenhushållning
         60. Skogsbruk
         63. Forststyrelsen

Talousarvioesitys 2017

77. Fiskeriekonomiska byggnads- och iståndsättningsprojekt (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 757 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter för planering och genomförande av fiskeriekonomiska iståndsättningsprojekt som syftar till att trygga och förbättra bestånden av vandringsfisk samt andra byggnadsprojekt som främjar fiskerihushållningen

2) för fullgörande av skyldigheter som ingår i tillståndsbeslut för olika projekt

3) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder.

Anslaget får också användas till utgifter för avlönande av personal i en omfattning motsvarande högst 15 årsverken och till betalning av andra konsumtionsutgifter.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut beträffande överföringsutgifterna.

Förklaring:Anslaget används för genomförande av projekt som främjar fiskens vandring, den naturliga förökningen inom fiskbestånden och upprätthållandet av mångfalden. Dessa projekt minskar samtidigt behovet av sådan vård av fiskevatten som genomförs i form av utplantering av fisk.


2013 budget 757 000
2012 budget 757 000
2011 bokslut 757 000