Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
         01. Hallinto
         10. Poliisitoimi
         20. Rajavartiolaitos
         30. Pelastustoimi ja hätäkeskustoiminta
              01. Pelastustoimen toimintamenot
              02. Hätäkeskuslaitoksen toimintamenot
              20. Erityismenot
              43. Turvallisuusviranomaisten viestintäverkot
         40. Maahanmuutto
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2017

30. Pelastustoimi ja hätäkeskustoimintaPDF-versio

Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)

Selvitysosa: Pelastustoimen tavoitteena on turvallinen ja kriisinkestävä Suomi, jossa pelastustoimen palvelut on järjestetty laadukkaasti, kustannustehokkaasti ja yhdenmukaisesti. Pelastustoimen tehtävänä on tulipalojen ehkäiseminen ja pelastustoiminta normaali- ja poikkeusoloissa sekä häiriötilanteissa, pelastustoimelle kuuluvat kansainvälisiin sopimuksiin perustuvat väestönsuojelutehtävät sekä varautuminen näihin tehtäviin. Lisäksi pelastustoimi osallistuu yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa onnettomuuksien ehkäisytyöhön. Pelastustoimella on valmius kansainvälisen avun antamiseen ja vastaanottamiseen. Tavoitteena on, että pelastustoimella on jatkuvaan analyysiin perustuva kokonaiskuva yhteiskunnan riskeistä ja valmius vastata niihin omalla toimialallaan. Tavoitteena on myös, että pelastustoimen turvallisuusviestintä on vaikuttavaa.

Vastuun pelastustoimen eri tehtävien hoitamisesta jakavat valtio ja kuntien ylläpitämät pelastuslaitokset. Valtion talousarviosta rahoitetaan Pelastusopiston toiminta sekä sisäministeriön johtama pelastustoimen valtakunnallinen kehittämistoiminta. Pelastuslaitosten rahoituksesta vastaavat kunnat. Hallitusohjelman mukaan pelastustoiminnan ja varautumisen valtakunnallista johtamista, suunnittelua, ohjausta, valvontaa ja koordinaatiota vahvistetaan ja parannetaan. Sisäministeriö jatkaa vuoden 2017 aikana hanketta, jonka tavoitteena on valmistella vuoden 2019 alussa voimaan tuleva pelastustoimen uudistus. Uudistuksessa pelastustoimen tehtävät siirretään kunnilta maakuntatasolle.

Hätäkeskuslaitoksen tehtävänä on hätäkeskuspalvelujen tuottaminen sekä hätäkeskuspalvelujen tuottamiseen liittyvä pelastustoimen, poliisitoimen sekä sosiaali- ja terveystoimen viranomaisten toiminnan tukeminen, kuten tehtävän välittämiseen liittyvät toimenpiteet, viestikeskustehtävät, väestön varoittamistoimenpiteiden käynnistäminen äkillisessä vaaratilanteessa sekä muut viranomaisten toiminnan tukemiseen liittyvät tehtävät. Hätäkeskuslaitoksen tehtävänä on myös hätäkeskuspalveluihin liittyvien tehtävien ja toimintatapojen kehittäminen ja valvonta.

Hätäkeskusten ja hätäkeskuspalveluita käyttävien viranomaisten toimintaa yhdenmukaistetaan hälytyspalveluiden osalta valtakunnan tasolla. Tavoitteena on parantaa hätäkeskusten toimintaa ja viranomaisyhteistyötä ja sitä kautta väestön turvallisuuspalveluja. Hätäkeskustoiminta ja tietojärjestelmät uudistetaan maaliskuun 2017 loppuun mennessä siten, että verkottuneet hätäkeskukset voivat tukea toisiaan ruuhka- ja häiriötilanteissa.

01. Pelastustoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 12 914 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) pelastuslain (379/2011) 107 §:n mukaisten erityisten palon- tai onnettomuuden syiden tutkimusten aiheuttamien menojen suorittamiseen

2) pelastuslain 100 §:n 1 momentin nojalla suoritettavien korvausten maksamiseen

3) pelastuslain 97 §:ssä tarkoitetulla tavalla valmiuden ylläpitämiseen

4) pelastustoimeen liittyvään standardisointitoiminnan edistämiseen ja standardisointityöhön osallistumisesta johtuviin menoihin.

Momentille saa nettobudjetoida siirtotalouden tuottoina Palosuojelurahastolta tutkimus- ja kehittämistoimintaan saadut erityisavustukset.

Selvitysosa: Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laeiksi Pelastusopistosta annetun lain (607/2006) ja Poliisiammattikorkeakoulusta annetun lain (1164/2013) muuttamisesta. Palopäällystökoulutus siirretään Savonia-ammattikorkeakoululta Poliisiammattikorkeakoululle, mutta Pelastusopisto hoitaa opetuksen.

Sisäministeriö asettaa pelastustoimelle seuraavat alustavat tuloksellisuustavoitteet:

Onnettomuuksien ehkäisy

Pelastustoimen tehtävä on erityisesti tulipalojen ehkäisy. Toimiala osallistuu myös muiden onnettomuuksien ehkäisyyn. Onnettomuuksia ja niiden seurauksia pyritään ehkäisemään parantamalla ihmisten ja yhteisöjen omatoimista varautumista, lisäämällä väestön turvallisuustietoisuutta ja -osaamista sekä toteuttamalla pelastuslaitosten laatimien valvontasuunnitelmien mukaisia toimia.

Onnettomuuksien ehkäisy2015
toteutuma
2016
arvio
2017
tavoite
    
Tuotokset   
Erheellisten paloilmoitusten määrä (kpl), enintään17 60616 30015 500
Neuvontaa ja valistusta saaneiden osuus väestöstä (%), vähintään162020
Pelastustoiminta ja varautuminen

Pelastustoimi kykenee toimimaan nopeasti ja tehokkaasti onnettomuustilanteissa. Lisäksi pelastustoimella on valmius antaa pelastustoimeen kuuluvaa apua suuronnettomuustilanteissa myös ulkomailla ja valmius avun vastaanottamiseen. Pelastustoimen toimintavalmiustaso on määritelty alueen pelastustoimen riskien perusteella riskialueittain ja toimintavalmius vastaa alueen palvelutasopäätöksessä määritettyä tasoa.

Pelastustoimella on jatkuvaan analyysiin pohjautuva kokonaiskuva yhteiskunnan riskeistä ja haavoittuvuuksista. Pelastustoimella on yhteiskunnan turvallisuusstrategian mukaisesti uhka-arvio pelastustoimen valtakunnallista koordinaatiota edellyttäviä erityistilanteita varten osana kansallista riskiarviota. Pelastustoimen osuutta yhteiskunnan turvallisuusstrategiasta toteutetaan. Tavoitteena on saada strategian päämäärät ulottumaan nykyistä laajemmin myös alue- ja paikallishallintoon.

Varautumisen johtamista, ohjausta, yhteensovittamista ja valvontaa kehitetään siten, että valmius toimia erilaisissa kriisi- ja häiriötilanteissa paranee.

Pelastustoiminta ja varautuminen2015
toteutuma
2016
arvio
2017
tavoite
    
Tuotokset   
Pelastuslaitosten hälytysluonteisten tehtävien määrä, kpl, arvio, josta1)99 67399 00098 500
— tulipaloista (pl. maastopalot) aiheutuvat tehtävät9 6429 5009 500
— maastopaloista aiheutuvat tehtävät1 5812 0002 000
— tarkistus- ja varmistustehtävät28 79828 00027 500
— ensivastetehtävät (pl. sairaankuljetustehtävät)21 09421 10021 000
— muut tehtävät38 55838 40038 500
Toiminnan laatu ja palvelukyky   
Pelastuslaitosten kiireellisten tehtävien toimintavalmiusaika 1. riskialueella ensimmäisen yksikön mukaan, % tavoitteesta 595050
Pelastuslaitosten kiireellisten tehtävien toimintavalmiusaika 2. riskialueella ensimmäisen yksikön mukaan, % tavoitteesta 865050

1) Pelastuslaitoksen eri tehtävätyypeille ei aseteta tavoitteita, vaan niiden kehitystä seurataan.

Koulutus- ja tutkimustoiminta

Pelastusopiston koulutusjärjestelmä luo pohjan pelastustoimen ja hätäkeskusten henkilöstön osaamiselle ja valmiudet pelastusalan kansainvälisiin avunantotehtäviin. Tutkintoon johtavan koulutuksen opetussuunnitelmat rakennetaan työammattien kehitysnäkymien pohjalta niin, että ne muodostavat ammatillisesti etenevän jatkumon, jossa huomioidaan myös täydennyskoulutuksen tarpeet.

Pelastustoimen tutkimus- ja kehittämistoimintaa vahvistetaan verkostoitumalla muiden toimijoiden kanssa. Näin varmistetaan tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan ja tutkimustiedon hyödynnettävyyttä koulutuksen, käytännön työn ja päätöksenteon tukena ja kehittämisessä.

Pelastustoimi2015
toteutuma
2016
arvio
2017
tavoite
    
Tuotokset   
Pelastusopiston ammatillisen peruskoulutuksen koulutettavapäivien määrä, kpl, vähintään43 56046 08042 480
Pelastusopiston tutkintojen määrä, kpl, vähintään171172164
AMK-tutkintojen määrä, kpl 443030
Panokset   
Momentin 26.30.01 henkilötyövuodet, josta112,7108108
— Pelastusopiston henkilötyövuodet108108108
— Sisäministeriön henkilötyövuodet1--
— Turvallisuus- ja kemikaaliviraston henkilötyövuodet3,7--
Koulutuksen kokonaiskustannukset (1 000 euroa)11 98311 54011 292
Toiminnan tehokkuus   
Pelastusopiston koulutettavapäivät/henkilötyövuodet944980938
Pelastusopiston koulutettavapäivät/opettaja1 3441 4171 356
Pelastusopiston ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijakohtainen vuosikustannus, euroa, enintään28 14325 62227 195
Pelastusopiston ammatillisen peruskoulutuksen koulutettavapäivän hinta, euroa, enintään156142151
Toiminnan laatu ja palvelukyky   
Pelastusopiston tutkintopalaute (asteikolla 1—4)3,283,03,0
Hakeneiden lukumäärä/aloituspaikat5,485,04,9
Henkiset voimavarat   
Pelastusopiston henkilöstön määrä108108108
Työtyytyväisyys, indeksi (asteikko 1—5)3,23,23,25
Sairauspoissaolot, työpäivää/htv, enintään8,56,56,5

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2015
toteutuma
2016
varsinainen
talousarvio
2017
esitys
    
Bruttomenot18 36216 25915 852
Pelastustoimen bruttotulot4 1394 1262 938
Nettomenot14 22312 13312 914
— Pelastusopisto11 43710 88210 469
— Pelastustoimen päällystökoulutus--1 202
— Sisäministeriö2 1891)801793
— Kansainvälinen pelastuspalvelu597450450
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta2 137  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle1 512  

1) Vuoden 2015 toteutuma sisältää 0,8 milj. euroa muille kirjanpitoyksiköille siirrettyjä määrärahoja.

Pelastustoimen maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

 2015
toteutuma
2016
varsinainen
talousarvio
2017
esitys
    
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot1 2861 4001 435
    
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset   
— erilliskustannukset440444465
— osuus yhteiskustannuksista663831835
Kustannukset yhteensä1 1031 2751 300
    
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)183125135
Kustannusvastaavuus, %117110110

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Pelastustoimen ammattikorkeakoulututkintoon johtavan päällystökoulutuksen siirto Poliisiammattikorkeakoulun vastuulle (siirto momentilta 29.40.55)1 202
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015)-7
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015)-3
Lomarahojen alentaminen (Kiky)-83
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa-7
Palkkaliukumasäästö-20
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky)-39
Toimintamenojen tuottavuussäästö-65
Toimintamenosäästö (HO 2015)-80
Työajan pidentäminen (Kiky)-55
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky)-8
VaEL-maksun väliaikainen alentaminen-54
Yhteensä781

2017 talousarvio12 914 000
2016 II lisätalousarvio-61 000
2016 talousarvio12 133 000
2015 tilinpäätös13 598 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2016 vp (21.12.2016)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 12 914 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) pelastuslain (379/2011) 107 §:n mukaisten erityisten palon- tai onnettomuuden syiden tutkimusten aiheuttamien menojen suorittamiseen

2) pelastuslain 100 §:n 1 momentin nojalla suoritettavien korvausten maksamiseen

3) pelastuslain 97 §:ssä tarkoitetulla tavalla valmiuden ylläpitämiseen

4) pelastustoimeen liittyvään standardisointitoiminnan edistämiseen ja standardisointityöhön osallistumisesta johtuviin menoihin.

Momentille saa nettobudjetoida siirtotalouden tuottoina Palosuojelurahastolta tutkimus- ja kehittämistoimintaan saadut erityisavustukset.

02. Hätäkeskuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 49 595 000 euroa.

Selvitysosa: Sisäministeriö asettaa Hätäkeskuslaitokselle seuraavat alustavat toiminnalliset tulostavoitteet:

Hätäkeskuslaitos jatkaa toiminnan yhdenmukaistamista yhdessä hätäkeskuspalveluita käyttävien viranomaisten kanssa. Yhdenmukaistaminen tulee saattaa tasolle, joka mahdollistaa verkottuneen toimintamallin käyttöönoton uudella tietojärjestelmällä. Uuden hätäkeskustietojärjestelmän kehitystyötä ja käyttöönoton valmistelua jatketaan siten, että käyttöönotto voidaan toteuttaa maaliskuun 2017 loppuun mennessä.

Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (1 000 euroa)

 20172018Yhteensä
vuodesta 2017
lähtien
    
Hätäkeskustietojärjestelmän hankinta, valtuus   
Ennen vuotta 2017 tehdyt sitoumukset1 954-1 954
Hätäkeskustietojärjestelmän hankinta, lisävaltuus (2015 II LTA)   
Ennen vuotta 2017 tehdyt sitoumukset5 9781 0227 000
Menot yhteensä7 9321 0228 954
Hätäkeskuslaitos2015
toteutuma
2016
arvio
2017
tavoite
    
Tuotokset   
Ilmoitusten määrä, kpl, josta3 688 0003 750 0003 750 000
— hätäpuhelujen määrä, kpl2 780 0002 750 0002 750 000
— välitettyjen tehtävien määrä, kpl1 733 0001 760 0001 760 000
Panokset   
Hätäkeskustoiminnan kokonaismenot, brutto, 1 000 euroa56 69964 62959 527
Henkilötyövuodet597613541
Toiminnan tehokkuus   
Hätäilmoitusten määrä/hätäkeskuspäivystäjä (pl. vuoromestarit)8 0008 2008 700
Hätäkeskustoiminnan kustannukset, euroa/asukas, enintään9,010,79,4
Hätäkeskustoiminnan kustannukset, euroa/hätäilmoitus, enintään13,315,413,6
Toiminnan laatu ja palvelukyky   
Hätäkeskuslaitoksen yhteistyöviranomaisten tyytyväisyys, indeksi, vähintään (asteikko 1—5)-3,4-
    
Henkiset voimavarat   
Henkilöstön määrä615585541
Työtyytyväisyys, indeksi (asteikko 1—5)3,253,283,32
Sairauspoissaolot, työpäivää/htv, enintään18,61817

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2015
toteutuma
2016
varsinainen
talousarvio
2017
esitys
    
Bruttomenot56 65455 44552 295
Bruttotulot2 8772 6502 700
Nettomenot53 77752 79549 595
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta13 526  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle16 503  

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

 2015
toteutuma
2016
varsinainen
talousarvio
2017
esitys
    
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot2 7673 0002 700
    
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset   
— erilliskustannukset1 0892 1101 301
— osuus yhteiskustannuksista8518201 319
Kustannukset yhteensä1 9402 9302 620
    
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)8277080
Kustannusvastaavuus, %143102103

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Erica-tietojärjestelmä (v. 2016 rahoitus) (siirto momentille 28.70.20)-3 500
Erica-tietojärjestelmä (v. 2017 rahoitus) (siirto momentilta 28.70.20)310
Hätäkeskustoiminnan turvaaminen2 000
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015)-7
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015)-3
Lomarahojen alentaminen (Kiky)-473
Palkkaliukumasäästö-69
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky)-271
Toimintamenojen tuottavuussäästö-242
Toimintamenosäästö (HO 2015)-150
Työajan pidentäminen (Kiky)-372
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky)-58
VaEL-maksun väliaikainen alentaminen-365
Yhteensä-3 200

2017 talousarvio49 595 000
2016 II lisätalousarvio-365 000
2016 talousarvio52 795 000
2015 tilinpäätös56 754 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 35/2016 vp (13.12.2016)

Momentille esitetään 49,595 milj. euron määrärahaa, joka on 3,2 milj. euroa vähemmän kuin vuoden 2016 talousarviossa.

Valiokunnan saaman selvityksen mukaan henkilöstömäärä kyetään siirtyvän erän avulla pitämään vuoden 2016 tasolla 600 henkilötyövuodessa. Vuonna 2017 otetaan kuitenkin käyttöön uusi valtakunnallinen hätäkeskustietojärjestelmä (Erica), jonka käyttöönottotoimenpiteet sekä koulutukset vaativat merkittäviä henkilöstöpanostuksia. Tämän lisäksi valtionhallinnon yhteisten ICT-ratkaisujen, kuten TUVE-palveluiden, tuomat käyttö- ja ylläpitokulut tulevat nousemaan merkittävästi.

Valiokunta painottaa, että hätäkeskustoiminta vaikuttaa koko auttamisketjuun ja se on yksi keskeisimmistä toimijoista yhteiskunnan kriisinsietokyvyn ylläpitämisessä. Resurssien suunnittelussa on huomioitava sen rooli kriisiorganisaationa eikä mitoitettava toimintaa normiolojen arjen perusteella. Hätäkeskuslaitoksen pienenevät määrärahat tulevat asettamaan haasteita häiriöttömälle hätäkeskustoiminnalle.

Valiokunta lisää momentille 200 000 euroa.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2016 vp (21.12.2016)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 49 795 000 euroa.

20. Erityismenot (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)

Momentille myönnetään 2 406 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) pelastuslain (379/2011) 97 §:ssä tarkoitetulla tavalla toimintakustannuksiin, jotka aiheutuvat ilma-alusten käytöstä etsintä- ja pelastustehtäviin sekä poliisiviranomaisen johtamiin etsintä- tai muihin vastaaviin virka-aputehtäviin ja niistä aiheutuvan valmiuden ylläpitämiseen sekä ilma-alusten käyttöön liittyvän hälytys- ja johtamisjärjestelmän välittömien kustannusten korvaamisesta Finavialle

2) pelastustoimintaan kuuluvissa tehtävissä avustamiseen sekä asiantuntija-, muodostelma- ja materiaaliavun antamisesta, vastaanottamisesta sekä siihen varautumisesta aiheutuviin kustannuksiin ihmisen tai luonnon aiheuttamissa katastrofitilanteissa, unionin pelastuspalvelumekanismissa (1313/2013/EU) tarkoitetuissa toimissa, Euroopan unionin ja kansainvälisten järjestöjen yhteistyössä sekä Suomen kahden- ja monenvälisten pelastuspalvelun yhteistoimintasopimusten perusteella, mihin luetaan myös Suomen osallistuminen Euroopan unionin, YK:n sekä NATO:n euroatlanttisen kumppanuusneuvoston pelastuspalvelun asiantuntijatehtäviin niistä aiheutuvine palkkaus- ja toimintakustannuksineen. Määrärahaa saa käyttää enintään 10 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstömäärän palkkauksiin

3) pelastuslain 31 §:n mukaisiin metsäpalojen tähystystoiminnasta ja sen valmiuden ylläpidosta aiheutuneisiin kustannuksiin.

Selvitysosa: Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi Pelastuslain 38 §:n (379/2011) muuttamisesta.

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

  
1) Ilma-alusten käyttö etsintä- ja pelastustehtäviin706 000
2) Kansainvälisen hätäavun antaminen ja vastaanottaminen sekä siihen varautuminen1 100 000
3) Metsäpalojen tähystystoiminta600 000
Yhteensä2 406 000

2017 talousarvio2 406 000
2016 talousarvio2 406 000
2015 tilinpäätös2 317 272

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2016 vp (21.12.2016)

Momentille myönnetään 2 406 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) pelastuslain (379/2011) 97 §:ssä tarkoitetulla tavalla toimintakustannuksiin, jotka aiheutuvat ilma-alusten käytöstä etsintä- ja pelastustehtäviin sekä poliisiviranomaisen johtamiin etsintä- tai muihin vastaaviin virka-aputehtäviin ja niistä aiheutuvan valmiuden ylläpitämiseen sekä ilma-alusten käyttöön liittyvän hälytys- ja johtamisjärjestelmän välittömien kustannusten korvaamisesta Finavialle

2) pelastustoimintaan kuuluvissa tehtävissä avustamiseen sekä asiantuntija-, muodostelma- ja materiaaliavun antamisesta, vastaanottamisesta sekä siihen varautumisesta aiheutuviin kustannuksiin ihmisen tai luonnon aiheuttamissa katastrofitilanteissa, unionin pelastuspalvelumekanismissa (1313/2013/EU) tarkoitetuissa toimissa, Euroopan unionin ja kansainvälisten järjestöjen yhteistyössä sekä Suomen kahden- ja monenvälisten pelastuspalvelun yhteistoimintasopimusten perusteella, mihin luetaan myös Suomen osallistuminen Euroopan unionin, YK:n sekä NATO:n euroatlanttisen kumppanuusneuvoston pelastuspalvelun asiantuntijatehtäviin niistä aiheutuvine palkkaus- ja toimintakustannuksineen. Määrärahaa saa käyttää enintään 10 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstömäärän palkkauksiin

3) pelastuslain 31 §:n mukaisiin metsäpalojen tähystystoiminnasta ja sen valmiuden ylläpidosta aiheutuneisiin kustannuksiin.

43. Turvallisuusviranomaisten viestintäverkot (siirtomääräraha 3 v)

Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)

Momentille myönnetään 8 100 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää viranomaisradioverkon hintatuen ja alijäämätuen maksamiseen Suomen Virveverkko Oy:lle.

Selvitysosa: Momentilta myönnetyn rahoituksen tavoitteena on turvata viranomaisradioverkon toiminta.


2017 talousarvio8 100 000
2016 talousarvio8 100 000
2015 tilinpäätös8 100 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2016 vp (21.12.2016)

Momentille myönnetään 8 100 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää viranomaisradioverkon hintatuen ja alijäämätuen maksamiseen Suomen Virveverkko Oy:lle.