Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Ministeriö ja hallinto
         30. Syyttäjät
         50. Vaalimenot
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2017

01. Syyttäjälaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 44 758 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää valtakunnansyyttäjänviraston, syyttäjänvirastojen ja Ahvenanmaan maakunnansyyttäjänviraston toimintamenojen maksamiseen.

Nettobudjetoinnissa otetaan huomioon EU:lta saatavat tulot sekä yhteistoiminnasta virastojen, laitosten ja talousarvion ulkopuolisten osapuolten kanssa saatavat tulot.

Selvitysosa:Talousarvioesityksen valmistelun yhteydessä oikeusministeriö on asettanut syyttäjälaitoksen toiminnalle vuodelle 2017 alustavasti seuraavat tavoitteet:

  2015
toteutuma
2016
arvio
2017
tavoite
       
Joutuisuus      
— keskimääräinen syyteharkinta-aika, kk 2,0 2,0 2,0
— yli 6 kk syyteharkinnassa olleita asioita avoinna 2 566 2 200 2 300
— yli vuoden syyteharkinnassa olleita asioita avoinna 264 200 250
Tuottavuus      
— ratkaistut asiat (painotettu työmäärä/htv, koko henkilöstö1) 910 910 927
— ratkaistut asiat (painotettu työmäärä/htv, syyttäjät) 1 315 1 324 1 320
Taloudellisuus      
— toimintamenot/ratkaisu (painotettu työmäärä), euroa 94,0 95,0 97,0

1) Painotetussa työmäärässä huomioidaan se, että tietyt juttutyypit ovat toisia työläämmät ja sitovat enemmän resursseja. Painotettu työmäärä lasketaan ratkaistuista jutuista, joiden aiheuttama työmäärä arvioidaan rikosnimikkeidensä perusteella keskimääräisen työmäärän mukaan. Painotettuun työmäärään vaikuttavat myös vähintään viisi istuntopäivää kestäneet käräjäoikeuskäsittelyt.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2015
toteutuma
2016
varsinainen
talousarvio
2017
esitys
       
Bruttomenot 44 013 47 032 44 818
Bruttotulot 62 40 60
Nettomenot 43 951 46 992 44 758
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 6 126    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 8 398    

Määrärahan arvioitu käyttö (1 000 euroa)

   
Valtakunnansyyttäjänvirasto 4 496
Paikalliset syyttäjäyksiköt 38 087
Yhteiset menot 2 175
Yhteensä 44 758

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Kirjanpitoyksikkörakenteen muutoksesta johtuvat kirjanpitotehtävät 70
Oikeusrekisterikeskuksen toiminnan turvaaminen (siirto momentille 25.01.05) -15
Valtion yhteisen talous- ja henkilöstöhallinnon tietojärjestelmän (Kieku) käyttöönotto (vuoden 2016 talousarvion kertaluonteinen määräraha) -135
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) -13
Lomarahojen alentaminen (Kiky) -614
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa 26
Palkkaliukumasäästö -144
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) -287
Sisäinen turvallisuus ja oikeudenhoito (HO 2015) -37
Toimintamenojen tuottavuussäästö -211
Toimintamenosäästö (HO 2015) -40
Työajan pidentäminen (Kiky) -404
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) -61
VaEL-maksun väliaikainen alentaminen -369
Yhteensä -2 234

2017 talousarvio 44 758 000
2016 II lisätalousarvio -282 000
2016 talousarvio 46 992 000
2015 tilinpäätös 46 223 000

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 249/2016 vp (18.11.2016)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 44 748 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää valtakunnansyyttäjänviraston, syyttäjänvirastojen ja Ahvenanmaan maakunnansyyttäjänviraston toimintamenojen maksamiseen.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan.

Vähennys 10 000 euroa talousarvioesityksen 44 758 000 euroon nähden on siirtoa momentille 25.01.05 Oikeusrekisterikeskuksen tietojärjestelmähankkeen menoihin.

Talousarvioesitykseen nähden momentin päätösosan nettobudjetointia koskeva kolmas kappale on poistettu, sillä momentin nettobudjetoinnissa on tarkoitus siirtyä toimintamenomomentin vakiosisältöiseen nettobudjetointiin.


2017 talousarvio 44 748 000
2016 III lisätalousarvio -20 000
2016 II lisätalousarvio -282 000
2016 talousarvio 46 992 000
2015 tilinpäätös 46 223 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2016 vp (21.12.2016)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 44 748 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää valtakunnansyyttäjänviraston, syyttäjänvirastojen ja Ahvenanmaan maakunnansyyttäjänviraston toimintamenojen maksamiseen.