Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Regerings proposition till Riksdagen om statsbudgeten för 2004
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänna bestämmelser
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådet
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisningsministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
         01. Jord- och skogsbruksministeriet
         02. Jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral
         03. Landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd och veterinärmedicinska skadenämnden
            (04.) Övriga utgifter inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
         12. Inkomststöd för jordbruket och trädgårdsodlingen och kompletterande åtgärder inom EU:s gemensamma jordbrukspolitik
         13. Marknadsföring av jordbruksprodukter och balansering av produktionen
         14. Utvecklande av gårdsbrukets struktur och landsbygden
         15. Övriga utgifter för jordbruket
         21. Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi
         31. Främjande och övervakning av skogsbruket
         32. Skogsforskningsinstitutet
            33. Forststyrelsen
         41. Fiskeri-, vilt- och renhushållning
              25. Skyldighet att vårda fiskbeståndet
              41. Ersättning för hjortdjurs skadegörelse
              42. Ersättning för rovdjurs skadegörelse
              43. Främjande av renskötseln
              50. Främjande av jakten och jaktvården
              51. Främjande av fiskerihushållningen
              52. Avgifter för tillstånd till fiske i Tana älv och spöfiskeavgifter
              62. Främjande av marknadsföringen och strukturpolitiken inom fiskerinäringen
              77. Fiskeriekonomiska byggnads- och iståndsättningsprojekt
         42. Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet
         51. Nyttjande och vård av vattentillgångarna
         61. Lantmäteriverket
         62. Geodetiska institutet
            Livsmedelssäkerhet
         71. Forskningsanstalten för veterinärmedicin och livsmedel
         72. Livsmedelsverket
         73. Kontrollcentralen för växtproduktion
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Handels- och industriministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       34. Arbetsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Talousarvioesitys 2017

51. Främjande av fiskerihushållningen (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 6 194 000 euro.

Anslaget får enligt 91 § och 91 a § lagen om fiske (286/1982) användas till ersättningar som betalas till vattenägarna för användning av fiskevatten samt till betalning av utgifter som föranleds av fiskeområdenas och fiskeriorganisationernas verksamhet samt åtgärder som främjar fiskerihushållningen och utgifter som åsamkas staten för uppbörden av avgifterna och upprätthållande av registret över fiskevårdsavgifter. Anslaget får också användas till betalning av konsumtionsutgifter och till utgifter för avlönande av personal i en omfattning som motsvarar högst fem årsverken.

Förklaring: Enligt 90 § lagen om fiske skall i statsbudgeten årligen för främjande av fiskerihushållningen tas upp ett anslag som motsvarar minst det belopp som, beräknat enligt medelantalet personer som under de tre närmast föregående åren betalt fiskevårdsavgift, skulle inflyta i form av fiskevårdsavgifter. För detta ändamål skall dock beviljas minst det belopp som inflöt i fiskevårdsavgifter året före budgetåret. Medelantalet personer som betalt fiskevårdsavgift under åren 2000—2002 var 303 436. Utöver detta hade i medeltal 17 975 personer under samma period betalt avgift för sju dygn. I samband med budgetpropositionen avlåter regeringen till riksdagen en proposition med förslag till en lag som går ut på att höja fiskevårdsavgiften för ett kalenderår enligt 88 § lagen om fiske med fem euro till 20 euro och avgiften för sju dygn med en euro till 6 euro. Därav följer att det lagenliga minimibeloppet för anslaget är 6 177 000 euro. Vid dimensioneringen av anslaget har dessutom beaktats 17 000 euro i utgifter för försäljning av namn- och adressuppgifter i fiskevårdsavgiftsregistret. De fiskevårdsavgifter och de inkomster av försäljning av uppgifter i fiskevårdsavgiftsregistret som beräknas inflyta år 2004 har antecknats under moment 12.30.37.


2004 budget6 194 000
2003 budget4 627 000
2002 bokslut4 848 000