Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
         01. Ministeriö ja hallinto
         10. Tuomioistuimet ja oikeusapu
              01. Korkeimman oikeuden toimintamenot
              02. Korkeimman hallinto-oikeuden toimintamenot
              03. Muiden tuomioistuinten toimintamenot
              04. Oikeusapu- ja edunvalvontapiirien toimintamenot
              50. Yksityisille oikeusavustajille maksettavat korvaukset
         20. Maksuhäiriöt, ulosotto ja konkurssivalvonta
         30. Syyttäjät
         40. Rangaistusten täytäntöönpano
         50. Vaalimenot
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2017

04. Oikeusapu- ja edunvalvontapiirien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 61 165 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös valtion oikeusapu- ja edunvalvontapiireistä annetussa laissa (477/2016) tarkoitettujen oikeusapu- ja edunvalvontapalveluiden ostamisesta valtiolle aiheutuvien menojen maksamiseen.

Nettobudjetoinnissa ei oteta huomioon valtion oikeusapu- ja edunvalvontapiireistä annetun lain 18 §:ssä tarkoitettuja yleisen edunvalvonnan päämiehen varoista perittäviä palkkioita ja korvauksia.

Momentille nettoutettavista tuloista oikeusavun saajan hävinneen vastapuolen korvaukset oikeudenkäyntikuluista budjetoidaan maksuperusteisena.

Selvitysosa: Oikeusaputoimistoihin arvioidaan saapuvan 56 000 asiaa v. 2017 (v. 2015 48 600 asiaa ja v. 2016 arvio 50 000 asiaa). Kansainvälistä suojelua hakevien turvapaikanhakijoiden oikeusapupäätöksiä arvioidaan tehtävän 10 000 v. 2017 (v. 2015 8 400 ja v. 2016 arvio 10 000). Oikeusaputoimistojen jonotusajan tavoite on keskimäärin 11 päivää v. 2017 (v. 2015 ja v. 2016 arvio 12 päivää).

Oikeusaputoimistoihin v. 2015 saapuneista asioista 85 % oli siviili- ja hallinto-oikeudellisia asioita ja 15 % rikosasioita. Kansainvälistä suojelua hakevien turvapaikanhakijoiden turvapaikka-asioiden ja perheenyhdistämisasioiden määrä on kasvanut merkittävästi. Tavoitteena on, että oikeusaputoimistojen käsiteltäväksi tulevia turvapaikka-asioita on 6 000 v. 2017 (v. 2015 145 asiaa ja v. 2016 tavoite 2 000 asiaa).

Oikeusaputoimistojen yleisen edunvalvonnan palveluja ostetaan kunnilta ja yksityiseltä palveluntuottajalta silloin, kun se on tarpeen palveluiden alueellisen saatavuuden turvaamiseksi. Ostopalvelun osuus on 12 % v. 2017 (v. 2015 ja v. 2016 arvio 11 %).

Kuluttajariitalautakuntaan arvioidaan saapuvan 6 500 asiaa v. 2017 (v. 2015 5 700 ja v. 2016 arvio 6 500 asiaa). Tavoitteena on, että valitusten kokonaiskäsittelyaika on alle 9 kuukautta v. 2017.

Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen oikeusministeriö on alustavasti asettanut oikeusaputoimistoille ja kuluttajariitalautakunnalle seuraavat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2017:

Oikeusapu

 2015
toteutuma
2016
arvio
2017
tavoite
    
Käsitellyt asiat, kpl48 39950 03856 000
Oikeusapuohjaus, kpl2 4578 0008 000
Oikeusapupäätökset yksityisille asiamiehille, kpl31 52639 50043 500
Taloudellisuus (euroa/painotettu työmäärä)113125130
Tuottavuus (painotettu työmäärä/htv)476490505

Yleinen edunvalvonta

 2015
toteutuma
2016
arvio
2017
tavoite
    
Päämiesten määrä, kpl37 33138 10038 900
— oikeusaputoimisto edunvalvojana33 49634 00034 800
— edunvalvonta ostopalveluna3 8354 1004 100
Taloudellisuus (bruttomeno/päämies)840 843845
Tuottavuus (päämiesmäärä/htv)616161

Kuluttajariitalautakunta

 2015
toteutuma
2016
arvio
2017
tavoite
    
Käsitellyt valitukset, kpl5 6086 4006 400
Taloudellisuus (€/käsitelty asia)394352354
Tuottavuus (käsitellyt asiat/htv)175202208
Kokonaiskäsittelyaika, kk10,49,28,7

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2015
toteutuma
2016
varsinainen
talousarvio
2017
esitys
    
Bruttomenot65 78365 96566 365
Bruttotulot5 2725 2005 200
Nettomenot60 51160 76561 165
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta22 732  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle22 297  

Oikeusavun maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (Julkisoikeudellinen toiminta, 1 000 euroa)

 2015
toteutuma
2016
varsinainen
talousarvio
2017
esitys
    
Maksullisen toiminnan tuotot   
— suoritteiden myyntituotot3 7593 7003 800
— muut tuotot73--
Tuotot yhteensä3 8323 7003 800
    
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset6 6096 5006 600
    
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)-2 777-2 800-2 800
Kustannusvastaavuus, %585758

Oikeusavun maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (Liiketaloudellinen toiminta, 1 000 euroa)

 2015
toteutuma
2016
varsinainen
talousarvio
2017
esitys
    
Maksullisen toiminnan tuotot   
— suoritteiden myyntituotot1 5281 5301 620
— muut tuotot23--
Tuotot yhteensä1 5511 5301 620
    
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset1 8251 7001 800
    
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)-274-170-180
Kustannusvastaavuus, %859090

Oikeusavun palkkioista säädetään valtioneuvoston asetuksessa oikeusavun palkkioperusteista (290/2008).

Valtion oikeusapu- ja edunvalvontapiireistä annetun lain (477/2016) mukaisesti perittävinä palkkioina arvioidaan kertyvän noin 23 300 000 euroa momentille 12.25.15. Edunvalvontapalkkioiden määrä vastaa noin 70 % yleisen edunvalvonnan kokonaismenoista.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Oikeusrekisterikeskuksen toiminnan turvaaminen (siirto momentille 25.01.05)-20
Turvapaikanhakijoiden oikeusturva (tarvearvion muutos)3 047
Yleisen edunvalvonnan bruttobudjetointi312
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015)-45
Lomarahojen alentaminen (Kiky)-830
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa13
Palkkaliukumasäästö-100
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky)-396
Sisäinen turvallisuus ja oikeudenhoito (HO 2015)-44
Toimintamenojen tuottavuussäästö-300
Toimintamenosäästö (HO 2015)-90
Työajan pidentäminen (Kiky)-559
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky)-84
VaEL-maksun väliaikainen alentaminen-504
Yhteensä400

Momentin nimike on muutettu.


2017 talousarvio61 165 000
2016 II lisätalousarvio1 109 000
2016 talousarvio60 765 000
2015 tilinpäätös60 076 000

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 249/2016 vp (18.11.2016)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 61 152 000 euroa.

Selvitysosa: Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Vähennys 13 000 euroa talousarvioesityksen 61 165 000 euroon nähden on siirtoa momentille 25.01.05 Oikeusrekisterikeskuksen tietojärjestelmähankkeen menoihin.


2017 talousarvio61 152 000
2016 III lisätalousarvio-25 000
2016 II lisätalousarvio1 109 000
2016 talousarvio60 765 000
2015 tilinpäätös60 076 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2016 vp (21.12.2016)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 61 152 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös valtion oikeusapu- ja edunvalvontapiireistä annetussa laissa (477/2016) tarkoitettujen oikeusapu- ja edunvalvontapalveluiden ostamisesta valtiolle aiheutuvien menojen maksamiseen.

Nettobudjetoinnissa ei oteta huomioon valtion oikeusapu- ja edunvalvontapiireistä annetun lain 18 §:ssä tarkoitettuja yleisen edunvalvonnan päämiehen varoista perittäviä palkkioita ja korvauksia.

Momentille nettoutettavista tuloista oikeusavun saajan hävinneen vastapuolen korvaukset oikeudenkäyntikuluista budjetoidaan maksuperusteisena.

 

I lisätalousarvioesitys HE 60/2017 vp (24.5.2017)

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös kuluttajariitalautakunnasta annetussa laissa (8/2007) tarkoitettujen menojen maksamiseen.

Selvitysosa: Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.

Momentin nimike on muutettu.


2017 I lisätalousarvio
2017 talousarvio61 152 000
2016 tilinpäätös61 849 000
2015 tilinpäätös60 076 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 24/2017 vp (30.6.2017)

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös kuluttajariitalautakunnasta annetussa laissa (8/2007) tarkoitettujen menojen maksamiseen.