Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Ministeriö ja hallinto
         30. Syyttäjät
         50. Vaalimenot
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2017

04. Oikeusapu- ja edunvalvontapiirien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 61 165 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös valtion oikeusapu- ja edunvalvontapiireistä annetussa laissa (477/2016) tarkoitettujen oikeusapu- ja edunvalvontapalveluiden ostamisesta valtiolle aiheutuvien menojen maksamiseen.

Nettobudjetoinnissa ei oteta huomioon valtion oikeusapu- ja edunvalvontapiireistä annetun lain 18 §:ssä tarkoitettuja yleisen edunvalvonnan päämiehen varoista perittäviä palkkioita ja korvauksia.

Momentille nettoutettavista tuloista oikeusavun saajan hävinneen vastapuolen korvaukset oikeudenkäyntikuluista budjetoidaan maksuperusteisena.

Selvitysosa:Oikeusaputoimistoihin arvioidaan saapuvan 56 000 asiaa v. 2017 (v. 2015 48 600 asiaa ja v. 2016 arvio 50 000 asiaa). Kansainvälistä suojelua hakevien turvapaikanhakijoiden oikeusapupäätöksiä arvioidaan tehtävän 10 000 v. 2017 (v. 2015 8 400 ja v. 2016 arvio 10 000). Oikeusaputoimistojen jonotusajan tavoite on keskimäärin 11 päivää v. 2017 (v. 2015 ja v. 2016 arvio 12 päivää).

Oikeusaputoimistoihin v. 2015 saapuneista asioista 85 % oli siviili- ja hallinto-oikeudellisia asioita ja 15 % rikosasioita. Kansainvälistä suojelua hakevien turvapaikanhakijoiden turvapaikka-asioiden ja perheenyhdistämisasioiden määrä on kasvanut merkittävästi. Tavoitteena on, että oikeusaputoimistojen käsiteltäväksi tulevia turvapaikka-asioita on 6 000 v. 2017 (v. 2015 145 asiaa ja v. 2016 tavoite 2 000 asiaa).

Oikeusaputoimistojen yleisen edunvalvonnan palveluja ostetaan kunnilta ja yksityiseltä palveluntuottajalta silloin, kun se on tarpeen palveluiden alueellisen saatavuuden turvaamiseksi. Ostopalvelun osuus on 12 % v. 2017 (v. 2015 ja v. 2016 arvio 11 %).

Kuluttajariitalautakuntaan arvioidaan saapuvan 6 500 asiaa v. 2017 (v. 2015 5 700 ja v. 2016 arvio 6 500 asiaa). Tavoitteena on, että valitusten kokonaiskäsittelyaika on alle 9 kuukautta v. 2017.

Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen oikeusministeriö on alustavasti asettanut oikeusaputoimistoille ja kuluttajariitalautakunnalle seuraavat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2017:

Oikeusapu

  2015
toteutuma
2016
arvio
2017
tavoite
       
Käsitellyt asiat, kpl 48 399 50 038 56 000
Oikeusapuohjaus, kpl 2 457 8 000 8 000
Oikeusapupäätökset yksityisille asiamiehille, kpl 31 526 39 500 43 500
Taloudellisuus (euroa/painotettu työmäärä) 113 125 130
Tuottavuus (painotettu työmäärä/htv) 476 490 505

Yleinen edunvalvonta

  2015
toteutuma
2016
arvio
2017
tavoite
       
Päämiesten määrä, kpl 37 331 38 100 38 900
— oikeusaputoimisto edunvalvojana 33 496 34 000 34 800
— edunvalvonta ostopalveluna 3 835 4 100 4 100
Taloudellisuus (bruttomeno/päämies) 840 843 845
Tuottavuus (päämiesmäärä/htv) 61 61 61

Kuluttajariitalautakunta

  2015
toteutuma
2016
arvio
2017
tavoite
       
Käsitellyt valitukset, kpl 5 608 6 400 6 400
Taloudellisuus (€/käsitelty asia) 394 352 354
Tuottavuus (käsitellyt asiat/htv) 175 202 208
Kokonaiskäsittelyaika, kk 10,4 9,2 8,7

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2015
toteutuma
2016
varsinainen
talousarvio
2017
esitys
       
Bruttomenot 65 783 65 965 66 365
Bruttotulot 5 272 5 200 5 200
Nettomenot 60 511 60 765 61 165
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 22 732    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 22 297    

Oikeusavun maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (Julkisoikeudellinen toiminta, 1 000 euroa)

  2015
toteutuma
2016
varsinainen
talousarvio
2017
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot      
— suoritteiden myyntituotot 3 759 3 700 3 800
— muut tuotot 73 - -
Tuotot yhteensä 3 832 3 700 3 800
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 6 609 6 500 6 600
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -2 777 -2 800 -2 800
Kustannusvastaavuus, % 58 57 58

Oikeusavun maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (Liiketaloudellinen toiminta, 1 000 euroa)

  2015
toteutuma
2016
varsinainen
talousarvio
2017
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot      
— suoritteiden myyntituotot 1 528 1 530 1 620
— muut tuotot 23 - -
Tuotot yhteensä 1 551 1 530 1 620
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 1 825 1 700 1 800
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -274 -170 -180
Kustannusvastaavuus, % 85 90 90

Oikeusavun palkkioista säädetään valtioneuvoston asetuksessa oikeusavun palkkioperusteista (290/2008).

Valtion oikeusapu- ja edunvalvontapiireistä annetun lain (477/2016) mukaisesti perittävinä palkkioina arvioidaan kertyvän noin 23 300 000 euroa momentille 12.25.15. Edunvalvontapalkkioiden määrä vastaa noin 70 % yleisen edunvalvonnan kokonaismenoista.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Oikeusrekisterikeskuksen toiminnan turvaaminen (siirto momentille 25.01.05) -20
Turvapaikanhakijoiden oikeusturva (tarvearvion muutos) 3 047
Yleisen edunvalvonnan bruttobudjetointi 312
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) -45
Lomarahojen alentaminen (Kiky) -830
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa 13
Palkkaliukumasäästö -100
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) -396
Sisäinen turvallisuus ja oikeudenhoito (HO 2015) -44
Toimintamenojen tuottavuussäästö -300
Toimintamenosäästö (HO 2015) -90
Työajan pidentäminen (Kiky) -559
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) -84
VaEL-maksun väliaikainen alentaminen -504
Yhteensä 400

Momentin nimike on muutettu.


2017 talousarvio 61 165 000
2016 II lisätalousarvio 1 109 000
2016 talousarvio 60 765 000
2015 tilinpäätös 60 076 000

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 249/2016 vp (18.11.2016)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 61 152 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Vähennys 13 000 euroa talousarvioesityksen 61 165 000 euroon nähden on siirtoa momentille 25.01.05 Oikeusrekisterikeskuksen tietojärjestelmähankkeen menoihin.


2017 talousarvio 61 152 000
2016 III lisätalousarvio -25 000
2016 II lisätalousarvio 1 109 000
2016 talousarvio 60 765 000
2015 tilinpäätös 60 076 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2016 vp (21.12.2016)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 61 152 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös valtion oikeusapu- ja edunvalvontapiireistä annetussa laissa (477/2016) tarkoitettujen oikeusapu- ja edunvalvontapalveluiden ostamisesta valtiolle aiheutuvien menojen maksamiseen.

Nettobudjetoinnissa ei oteta huomioon valtion oikeusapu- ja edunvalvontapiireistä annetun lain 18 §:ssä tarkoitettuja yleisen edunvalvonnan päämiehen varoista perittäviä palkkioita ja korvauksia.

Momentille nettoutettavista tuloista oikeusavun saajan hävinneen vastapuolen korvaukset oikeudenkäyntikuluista budjetoidaan maksuperusteisena.

 

I lisätalousarvioesitys HE 60/2017 vp (24.5.2017)

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös kuluttajariitalautakunnasta annetussa laissa (8/2007) tarkoitettujen menojen maksamiseen.

Selvitysosa:Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.

Momentin nimike on muutettu.


2017 I lisätalousarvio
2017 talousarvio 61 152 000
2016 tilinpäätös 61 849 000
2015 tilinpäätös 60 076 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 24/2017 vp (30.6.2017)

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös kuluttajariitalautakunnasta annetussa laissa (8/2007) tarkoitettujen menojen maksamiseen.