Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Ministeriö ja hallinto
         30. Syyttäjät
         50. Vaalimenot
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2017

03. Muiden tuomioistuinten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 256 702 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista annetusta laista (715/2011) aiheutuviin menoihin ja siirtomenojen maksamiseen asianajajayhdistykselle lain 24 §:n 2 momentin mukaisesti.

Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta suoriteperustetta vastaavalla perusteella.

Nettobudjetoinnissa ei oteta tuloina huomioon tuomioistuinmaksulain (1455/2015), oikeusministeriön asetuksen eräistä tuomioistuinten hakemusmaksuista (1744/2015) ja oikeusministeriön asetuksen tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista vuosina 2016—2018 (1558/2015) mukaisesti perittäviä maksuja eikä menoina näistä johtuvia poistoja.

Selvitysosa:Hovioikeuksien keskimääräisen käsittelyajan osalta tavoitteena on, että alueelliset käsittelyaikaerot eivät pitene. Tavoitteena on myös, että yli vuoden vireillä olleiden asioiden osuus vireillä olevista asioista on alle 7 %.

Tavoitteena on estää asioiden kokonaiskäsittelyajan pitkittyminen. Pitkään esitutkinnassa, syyteharkinnassa ja käräjäoikeusvaiheessa viipyneiden asioiden kokonaiskäsittelyaika tulee ottaa huomioon. Hovioikeudet pyrkivät siihen, että aiemmissa vaiheissa yli kolme vuotta kestäneiden asioiden käsittelyaika hovioikeusvaiheessa on enintään 12 kuukautta.

Käräjäoikeuksien pääkäsittelyssä ratkaistavien laajojen riita-asioiden osalta tavoitteena on, että asioista 35 % ratkaistaan alle 6 kuukaudessa ja enintään 25 prosentissa käsittelyaika on yli vuoden.

Rikosasioiden osalta tavoitteena on, ettei minkään käräjäoikeuden keskimääräinen käsittelyaika ole yli 3 kuukautta koko maan keskiarvoa pidempi. Lisäksi tavoitteena on, että 45 prosentissa rikosasioista käsittelyaika on enintään 2 kuukautta, ja että käsittelyaika ylittää 9 kuukautta enintään 10 prosentissa rikosasioista. Tavoitteena on estää asioiden kokonaiskäsittelyajan pitkittyminen. Pitkään esitutkinnassa ja syyteharkinnassa viipyneiden asioiden kokonaiskäsittelyaika tulee rikosasioissa ottaa huomioon.

Hallinto-oikeuksien osalta tavoitteena on, että alueelliset käsittelyaikaerot eivät pitene.

Ulkomaalaisasiat muodostavat merkittävän osan hallinto-oikeuksiin saapuvista asioista. Turvapaikka-asiat kuuluvat ulkomaalaisasioiden ryhmään. Tavoitteena on, että turvapaikka-asiat käsitellään joutuisasti siten, että keskimääräinen käsittelyaika näissä asioissa on alle 6 kuukautta.

Tunnuslukutaulukko

  2015
toteutuma
2016
arvio
2017
tavoite/arvio
       
Hovioikeudet      
Ratkaistut asiat, kpl 9 855 9 500 9 500
Keskimääräinen käsittelyaika, kk 6,1 6,0 6,0
Taloudellisuus (€/työmäärä) 1 530 1 600 1 600
Tuottavuus (työmäärä/htv) 56 55 55
       
Käräjäoikeudet      
Ratkaistut asiat yhteensä, kpl 484 813 460 000 460 000
— Rikosasiat 52 917 55 000 55 000
— Laajat riita-asiat 9 885 10 500 10 500
— Summaariset asiat 343 990 300 000 300 000
       
Keskimääräinen käsittelyaika, kk      
— Rikosasiat 4,0 4,0 4,0
— Laajat riita-asiat 9,3 10,0 9,5
— Summaariset asiat 2,7 2,5 2,5
— Velkajärjestelyasiat 6,1 6,0 6,0
Taloudellisuus (€/työmäärä) 635 650 650
Tuottavuus (työmäärä/htv) 115 120 120
       
Hallinto-oikeudet      
Ratkaistut asiat, kpl 20 002 25 000 27 000
Keskimääräinen käsittelyaika, kk 8,5 7,5 7,5
Taloudellisuus (€/työmäärä) 1 125 1 100 1 100
Tuottavuus (työmäärä/htv) 72 73 73
       
Vakuutusoikeus      
Ratkaistut asiat, kpl 6 656 7 000 7 000
Keskimääräinen käsittelyaika, kk 13,3 12,0 12,0
Taloudellisuus (€/ratkaistu asia) 1 206 1 100 1 100
Tuottavuus (ratkaistut asiat/htv) 63 68 68
       
Markkinaoikeus      
Ratkaistut asiat, kpl 934 900 900
Keskimääräinen käsittelyaika, kk 6,4 6,0 6,0
Taloudellisuus (€/ratkaistu asia) 3 792 4 500 4 500
Tuottavuus (ratkaistut asiat/htv) 23 20 20
       
Työtuomioistuin      
Ratkaistut asiat, kpl 144 150 150
Keskimääräinen käsittelyaika, kk 7,0 6,0 6,0
Taloudellisuus (€/ratkaistu asia) 6 700 6 400 6 400
Tuottavuus (ratkaistut asiat/htv) 16 20 20

Tuomioistuinten suoritteista tuomioistuinmaksulain (1455/2015), oikeusministeriön asetuksen eräistä tuomioistuinten hakemusmaksuista (1744/2015) ja oikeusministeriön asetuksen tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista vuosina 2016—2018 (1558/2015) perittävinä maksuina arvioidaan kertyvän 45,28 milj. euroa momentille 12.25.10.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2015
toteutuma
2016
varsinainen
talousarvio
2017
esitys
       
Bruttomenot 251 498 263 264 257 152
Bruttotulot 831 500 450
Nettomenot 250 667 262 764 256 702
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 36 709    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 34 018    

Määrärahan arvioitu käyttö (1 000 euroa)

   
Yleiset tuomioistuimet 171 433
Hallintotuomioistuimet 53 654
Tietohallinto- ja muut menot 31 615
Yhteensä 256 702

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Aineistopankkihankkeen (AIPA) istuntosali-infra 3 000
Hallintotuomioistuinten toiminnanohjaus- ja dokumentaationhallintajärjestelmähanke (HAIPA) (v. 2016 rahoitus) (siirto momentille 28.70.20) -1 441
Hallintotuomioistuinten toiminnanohjaus- ja dokumentaationhallintajärjestelmähanke (HAIPA) (v. 2017 rahoitus) (siirto momentilta 28.70.20) 5 680
Oikeusrekisterikeskuksen toiminnan turvaaminen (siirto momentille 25.01.05) -80
Ruuhkautuneet tuomioistuimet -1 500
Syyttäjälaitoksen ja yleisten tuomioistuinten aineistopankki (AIPA) (v. 2016 rahoitus) (siirto momentille 28.70.20) -6 000
Syyttäjälaitoksen ja yleisten tuomioistuinten aineistopankki (AIPA) (v. 2017 rahoitus) (siirto momentilta 28.70.20) 3 100
Tulojen budjetointimuutokset (vihkimispalkkioiden nettoutus ja tuomioistuinmaksutulojen poistojen nettobudjetointi tulotilille) -240
Turvapaikanhakijoiden oikeusturva ja perheenyhdistämiset 870
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) -58
Lomarahojen alentaminen (Kiky) -2 890
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa 226
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) -1 392
Sisäinen turvallisuus ja oikeudenhoito (HO 2015) 1
Toimintamenojen tuottavuussäästö -1 209
Toimintamenosäästö (HO 2015) -180
Työajan pidentäminen (Kiky) -1 901
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) -296
VaEL-maksun väliaikainen alentaminen -1 752
Yhteensä -6 062

2017 talousarvio 256 702 000
2016 II lisätalousarvio -1 526 000
2016 talousarvio 262 764 000
2015 tilinpäätös 247 976 000

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 249/2016 vp (18.11.2016)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 256 497 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Vähennys talousarvioesityksen 256 702 000 euroon nähden on 205 000 euroa, mistä 150 000 euroa aiheutuu turvapaikanhakijoiden oikeusturvaan ja perheenyhdistämisiin liittyvän määrärahatarvearvion tarkistuksesta ja 55 000 euroa siirrosta momentille 25.01.05 Oikeusrekisterikeskuksen tietojärjestelmähankkeen menoihin.


2017 talousarvio 256 497 000
2016 III lisätalousarvio -100 000
2016 II lisätalousarvio -1 526 000
2016 talousarvio 262 764 000
2015 tilinpäätös 247 976 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2016 vp (21.12.2016)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 256 497 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista annetusta laista (715/2011) aiheutuviin menoihin ja siirtomenojen maksamiseen asianajajayhdistykselle lain 24 §:n 2 momentin mukaisesti.

Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta suoriteperustetta vastaavalla perusteella.

Nettobudjetoinnissa ei oteta tuloina huomioon tuomioistuinmaksulain (1455/2015), oikeusministeriön asetuksen eräistä tuomioistuinten hakemusmaksuista (1744/2015) ja oikeusministeriön asetuksen tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista vuosina 2016—2018 (1558/2015) mukaisesti perittäviä maksuja eikä menoina näistä johtuvia poistoja.