Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
         01. Ministeriö ja hallinto
         10. Tuomioistuimet ja oikeusapu
              01. Korkeimman oikeuden toimintamenot
              02. Korkeimman hallinto-oikeuden toimintamenot
              03. Muiden tuomioistuinten toimintamenot
              04. Oikeusapu- ja edunvalvontapiirien toimintamenot
              50. Yksityisille oikeusavustajille maksettavat korvaukset
         20. Maksuhäiriöt, ulosotto ja konkurssivalvonta
         30. Syyttäjät
         40. Rangaistusten täytäntöönpano
         50. Vaalimenot
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2017

03. Muiden tuomioistuinten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 256 702 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista annetusta laista (715/2011) aiheutuviin menoihin ja siirtomenojen maksamiseen asianajajayhdistykselle lain 24 §:n 2 momentin mukaisesti.

Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta suoriteperustetta vastaavalla perusteella.

Nettobudjetoinnissa ei oteta tuloina huomioon tuomioistuinmaksulain (1455/2015), oikeusministeriön asetuksen eräistä tuomioistuinten hakemusmaksuista (1744/2015) ja oikeusministeriön asetuksen tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista vuosina 2016—2018 (1558/2015) mukaisesti perittäviä maksuja eikä menoina näistä johtuvia poistoja.

Selvitysosa: Hovioikeuksien keskimääräisen käsittelyajan osalta tavoitteena on, että alueelliset käsittelyaikaerot eivät pitene. Tavoitteena on myös, että yli vuoden vireillä olleiden asioiden osuus vireillä olevista asioista on alle 7 %.

Tavoitteena on estää asioiden kokonaiskäsittelyajan pitkittyminen. Pitkään esitutkinnassa, syyteharkinnassa ja käräjäoikeusvaiheessa viipyneiden asioiden kokonaiskäsittelyaika tulee ottaa huomioon. Hovioikeudet pyrkivät siihen, että aiemmissa vaiheissa yli kolme vuotta kestäneiden asioiden käsittelyaika hovioikeusvaiheessa on enintään 12 kuukautta.

Käräjäoikeuksien pääkäsittelyssä ratkaistavien laajojen riita-asioiden osalta tavoitteena on, että asioista 35 % ratkaistaan alle 6 kuukaudessa ja enintään 25 prosentissa käsittelyaika on yli vuoden.

Rikosasioiden osalta tavoitteena on, ettei minkään käräjäoikeuden keskimääräinen käsittelyaika ole yli 3 kuukautta koko maan keskiarvoa pidempi. Lisäksi tavoitteena on, että 45 prosentissa rikosasioista käsittelyaika on enintään 2 kuukautta, ja että käsittelyaika ylittää 9 kuukautta enintään 10 prosentissa rikosasioista. Tavoitteena on estää asioiden kokonaiskäsittelyajan pitkittyminen. Pitkään esitutkinnassa ja syyteharkinnassa viipyneiden asioiden kokonaiskäsittelyaika tulee rikosasioissa ottaa huomioon.

Hallinto-oikeuksien osalta tavoitteena on, että alueelliset käsittelyaikaerot eivät pitene.

Ulkomaalaisasiat muodostavat merkittävän osan hallinto-oikeuksiin saapuvista asioista. Turvapaikka-asiat kuuluvat ulkomaalaisasioiden ryhmään. Tavoitteena on, että turvapaikka-asiat käsitellään joutuisasti siten, että keskimääräinen käsittelyaika näissä asioissa on alle 6 kuukautta.

Tunnuslukutaulukko

 2015
toteutuma
2016
arvio
2017
tavoite/arvio
    
Hovioikeudet   
Ratkaistut asiat, kpl9 8559 5009 500
Keskimääräinen käsittelyaika, kk6,16,06,0
Taloudellisuus (€/työmäärä)1 5301 6001 600
Tuottavuus (työmäärä/htv)565555
    
Käräjäoikeudet   
Ratkaistut asiat yhteensä, kpl484 813460 000460 000
— Rikosasiat52 91755 00055 000
— Laajat riita-asiat9 88510 50010 500
— Summaariset asiat343 990300 000300 000
    
Keskimääräinen käsittelyaika, kk   
— Rikosasiat4,04,04,0
— Laajat riita-asiat9,310,09,5
— Summaariset asiat2,72,52,5
— Velkajärjestelyasiat6,16,06,0
Taloudellisuus (€/työmäärä)635650650
Tuottavuus (työmäärä/htv)115120120
    
Hallinto-oikeudet   
Ratkaistut asiat, kpl20 00225 00027 000
Keskimääräinen käsittelyaika, kk8,57,57,5
Taloudellisuus (€/työmäärä)1 1251 1001 100
Tuottavuus (työmäärä/htv)727373
    
Vakuutusoikeus   
Ratkaistut asiat, kpl6 6567 0007 000
Keskimääräinen käsittelyaika, kk13,312,012,0
Taloudellisuus (€/ratkaistu asia)1 2061 1001 100
Tuottavuus (ratkaistut asiat/htv)636868
    
Markkinaoikeus   
Ratkaistut asiat, kpl934900900
Keskimääräinen käsittelyaika, kk6,46,06,0
Taloudellisuus (€/ratkaistu asia)3 7924 5004 500
Tuottavuus (ratkaistut asiat/htv)232020
    
Työtuomioistuin   
Ratkaistut asiat, kpl144150150
Keskimääräinen käsittelyaika, kk7,06,06,0
Taloudellisuus (€/ratkaistu asia)6 7006 4006 400
Tuottavuus (ratkaistut asiat/htv)162020

Tuomioistuinten suoritteista tuomioistuinmaksulain (1455/2015), oikeusministeriön asetuksen eräistä tuomioistuinten hakemusmaksuista (1744/2015) ja oikeusministeriön asetuksen tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista vuosina 2016—2018 (1558/2015) perittävinä maksuina arvioidaan kertyvän 45,28 milj. euroa momentille 12.25.10.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2015
toteutuma
2016
varsinainen
talousarvio
2017
esitys
    
Bruttomenot251 498263 264257 152
Bruttotulot831500450
Nettomenot250 667262 764256 702
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta36 709  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle34 018  

Määrärahan arvioitu käyttö (1 000 euroa)

  
Yleiset tuomioistuimet 171 433
Hallintotuomioistuimet53 654
Tietohallinto- ja muut menot31 615
Yhteensä256 702

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Aineistopankkihankkeen (AIPA) istuntosali-infra3 000
Hallintotuomioistuinten toiminnanohjaus- ja dokumentaationhallintajärjestelmähanke (HAIPA) (v. 2016 rahoitus) (siirto momentille 28.70.20)-1 441
Hallintotuomioistuinten toiminnanohjaus- ja dokumentaationhallintajärjestelmähanke (HAIPA) (v. 2017 rahoitus) (siirto momentilta 28.70.20)5 680
Oikeusrekisterikeskuksen toiminnan turvaaminen (siirto momentille 25.01.05)-80
Ruuhkautuneet tuomioistuimet-1 500
Syyttäjälaitoksen ja yleisten tuomioistuinten aineistopankki (AIPA) (v. 2016 rahoitus) (siirto momentille 28.70.20)-6 000
Syyttäjälaitoksen ja yleisten tuomioistuinten aineistopankki (AIPA) (v. 2017 rahoitus) (siirto momentilta 28.70.20)3 100
Tulojen budjetointimuutokset (vihkimispalkkioiden nettoutus ja tuomioistuinmaksutulojen poistojen nettobudjetointi tulotilille)-240
Turvapaikanhakijoiden oikeusturva ja perheenyhdistämiset870
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015)-58
Lomarahojen alentaminen (Kiky)-2 890
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa226
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky)-1 392
Sisäinen turvallisuus ja oikeudenhoito (HO 2015)1
Toimintamenojen tuottavuussäästö-1 209
Toimintamenosäästö (HO 2015)-180
Työajan pidentäminen (Kiky)-1 901
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky)-296
VaEL-maksun väliaikainen alentaminen-1 752
Yhteensä-6 062

2017 talousarvio256 702 000
2016 II lisätalousarvio-1 526 000
2016 talousarvio262 764 000
2015 tilinpäätös247 976 000

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 249/2016 vp (18.11.2016)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 256 497 000 euroa.

Selvitysosa: Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Vähennys talousarvioesityksen 256 702 000 euroon nähden on 205 000 euroa, mistä 150 000 euroa aiheutuu turvapaikanhakijoiden oikeusturvaan ja perheenyhdistämisiin liittyvän määrärahatarvearvion tarkistuksesta ja 55 000 euroa siirrosta momentille 25.01.05 Oikeusrekisterikeskuksen tietojärjestelmähankkeen menoihin.


2017 talousarvio256 497 000
2016 III lisätalousarvio-100 000
2016 II lisätalousarvio-1 526 000
2016 talousarvio262 764 000
2015 tilinpäätös247 976 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2016 vp (21.12.2016)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 256 497 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista annetusta laista (715/2011) aiheutuviin menoihin ja siirtomenojen maksamiseen asianajajayhdistykselle lain 24 §:n 2 momentin mukaisesti.

Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta suoriteperustetta vastaavalla perusteella.

Nettobudjetoinnissa ei oteta tuloina huomioon tuomioistuinmaksulain (1455/2015), oikeusministeriön asetuksen eräistä tuomioistuinten hakemusmaksuista (1744/2015) ja oikeusministeriön asetuksen tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista vuosina 2016—2018 (1558/2015) mukaisesti perittäviä maksuja eikä menoina näistä johtuvia poistoja.