Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Ministeriö ja hallinto
              20. Erityismenot
              50. Avustukset
         30. Syyttäjät
         50. Vaalimenot
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2017

05. Oikeusrekisterikeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 6 591 000 euroa.

Nettobudjetoinnissa ei oteta huomioon oikeusministeriön asetuksessa oikeusministeriön ja eräiden hallinnonalalla toimivien viranomaisten maksullisista suoritteista tarkoitettuja Oikeusrekisterikeskuksen tuloja.

Selvitysosa:Oikeusrekisterikeskus toimii oikeusministeriön hallinnonalan tietojärjestelmien ja rekisterien rekisterinpitäjänä sekä välittää hallinnonalan viranomaisten ilmoittamia tietoja muille viranomaisille. Käytetyimpiä rekisterejä ovat rikosrekisteri, sakkorekisteri, konkurssi- ja yrityssaneerausrekisteri sekä velkajärjestelyrekisteri. Oikeusrekisterikeskus huolehtii sakkoihin, menettämisseuraamuksiin, maksuihin ja saataviin liittyvistä täytäntöönpanotehtävistä ja käyttää valtion puhevaltaa näissä tehtävissä. Lisäksi Oikeusrekisterikeskus huolehtii hallinnonalan tietojärjestelmien ylläpidosta ja kehittämisestä yhteistyössä hallinnonalan virastojen kanssa siten kuin palvelusopimuksissa on sovittu. Oikeusrekisterikeskus hoitaa myös hallinnonalan lomakesuunnitteluun liittyviä tehtäviä.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2015
toteutuma
2016
varsinainen
talousarvio
2017
esitys
       
Bruttomenot 10 788 11 741 13 561
Bruttotulot 7 376 4 800 6 970
Nettomenot 3 412 6 941 6 591
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta -    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 47    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Kirjanpitoyksikkörakenteen muutoksesta johtuvat kirjanpitotehtävät 70
Rikosuhripalveluiden valtionavun hallinnointi 50
Sakkomenettelylain soveltamiseen liittyvät muutokset (kertaluonteisen lisäyksen poisto) -340
Siirto momentilta 25.01.01 (1 htv) 30
Toiminnan turvaaminen (siirto momenteilta 25.01.21, 25.10.03, 25.10.04, 25.20.01 ja 25.30.01) 200
Valtion yhteisen talous- ja henkilöstöhallinnon tietojärjestelmän (Kieku) käyttöönotto (kertaluonteisen lisäyksen poisto) -135
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) -2
Lomarahojen alentaminen (Kiky) -60
Palkkaliukumasäästö -27
Palkkausten tarkistukset -1
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) -28
Sisäinen turvallisuus ja oikeudenhoito (HO 2015) -4
Toimintamenojen tuottavuussäästö -17
Työajan pidentäminen (Kiky) -40
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) -6
VaEL-maksun väliaikainen alentaminen -40
Yhteensä -350

2017 talousarvio 6 591 000
2016 II lisätalousarvio -40 000
2016 I lisätalousarvio 139 000
2016 talousarvio 6 941 000
2015 tilinpäätös 3 459 000

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 249/2016 vp (18.11.2016)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 7 801 000 euroa.

Nettobudjetoinnissa otetaan tuloina huomioon hallinnonalan toimialariippuvaiset ICT-palvelumaksut ja rekisterinpitoviranomaisena tehtyjen tietoluovutuspäätösten nojalla annettujen massapoimintatietojen kustannusten perusteella saadut tulot.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan.

Lisäys talousarvioesityksen 6 591 000 euroon nähden on 1 000 000 euroa, mistä 5 000 euroa on siirtoa momentilta 25.01.01, 55 000 euroa siirtoa momentilta 25.10.03, 13 000 euroa siirtoa momentilta 25.10.04, 22 000 euroa siirtoa momentilta 25.20.01, 10 000 euroa siirtoa momentilta 25.30.01, 45 000 euroa siirtoa momentilta 25.40.01 ja 850 000 euroa siirtoa momentilta 28.70.20 Oikeusrekisterikeskuksen viranomaistoiminnan tietojärjestelmien kehittämishankkeen (eORK) menoihin ja lisäyksenä 210 000 euroa niin sanotun WinCapita-jutun korvausvaatimusten käsittelystä aiheutuviin menoihin.


2017 talousarvio 7 801 000
2016 III lisätalousarvio 250 000
2016 II lisätalousarvio -40 000
2016 I lisätalousarvio 139 000
2016 talousarvio 6 941 000
2015 tilinpäätös 3 459 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 35/2016 vp (13.12.2016)

Valiokunnan saaman selvityksen mukaan Oikeusrekisterikeskuksen taloudellinen tilanne on poikkeuksellisen kireä, vaikka tilanteen parantamiseksi resursseja on viime vuosina korotettu. Oikeusrekisterikeskuksen arvion mukaan vuosittainen tasokorotustarve on 1,6 milj. euroa.

Tilannetta parantaa täydentävään talousarvioesitykseen sisältyvä runsaan miljoonan euron määrärahakorotus, josta pääosa on tarkoitettu tietojärjestelmien kehittämishankkeeseen. Tämän hankkeen tavoitteena on mm. manuaalisen työn vähentäminen ja rekisterikyselyjen automatisoiminen.

Valiokunta lisää ensi vuoden talousarvioon 500 000 euroa, jotta akuutti määrärahavaje helpottuu.

On lisäksi tärkeää, että Oikeusrekisterikeskuksen määrärahatarvetta arvioidaan seuraavan kehysvalmistelun yhteydessä. Oikeusrekisterikeskuksella on erittäin tärkeä tehtävä tietojärjestelmien ja rekisterien ylläpitäjänä ja viranomaisten ilmoittamien tietojen välittäjänä. Se ylläpitää mm. rikos- ja sakkorekisteriä, konkurssi- ja yrityssaneerausrekisteriä ja velkajärjestelyrekisteriä, ja sen kautta hoidetaan mm. kaikkien varallisuusrangaistusten, menettämisseuraamusten, valtiolle tuomittujen korvausten ja useiden hallinnollisten seuraamusten täytäntöönpano. Kaikkien tietojen on oltava ajantasaisia, virheettömiä ja luotettavia, mikä asettaa suuret vaatimukset järjestelmien toimivuudelle.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2016 vp (21.12.2016)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 8 301 000 euroa.

Nettobudjetoinnissa otetaan tuloina huomioon hallinnonalan toimialariippuvaiset ICT-palvelumaksut ja rekisterinpitoviranomaisena tehtyjen tietoluovutuspäätösten nojalla annettujen massapoimintatietojen kustannusten perusteella saadut tulot.