Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Ulkoasiainhallinto
         10. Kriisinhallinta
              50. Eräät valtionavut
              95. Kurssivaihtelut
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2017

90. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan muut menotPDF-versio

Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)

Selvitysosa:

Kioton joustomekanismit

Tavoitteena on vahvistaa Suomen toimintaa kansainvälisessä ympäristöpolitiikassa, mihin pyritään mm. toteuttamalla Kioton pöytäkirjan joustomekanismeja kehitys- ja muissa maissa. Ulkoasiainministeriö huolehtii ns. puhtaan kehityksen mekanismin kautta hankittavista päästövähenemistä hallituksen energia- ja ilmastopoliittisen strategian mukaisesti.

Itämeren, Barentsin ja arktisen alueen yhteistyö

Alueelliseen yhteistyöhön osallistuminen on Suomelle tärkeä keino edistää vakautta, kestävää kehitystä ja talouskasvua Itämeren, Barentsin ja arktisella alueella. Keskeisiä yhteistyömekanismeja ovat alueneuvostot (Arktinen neuvosto, Barentsin euroarktinen neuvosto ja Itämeren valtioiden neuvosto) ja pohjoisen ulottuvuuden yhteistyö. Lisäksi rahoituksella tuetaan hallituksen Venäjä-politiikan toimeenpanoa. Suomen osallistumista monenkeskiseen alueelliseen yhteistyöhön ohjaavat Suomen arktisen strategian, Euroopan unionin Itämeren alueen strategian ja pohjoisen ulottuvuuden politiikan tavoitteet.

50. Eräät valtionavut (kiinteä määräraha)

Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)

Momentille myönnetään 1 341 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää valtionavustusten maksamiseen ulkoasiainministeriön toimialaan liittyville järjestöille.

Määräraha budjetoidaan maksatuspäätösperusteisena.

Selvitysosa:Momentilta myönnettävien valtionavustusten tulee tukea hallitusohjelman ulko- ja turvallisuuspoliittisia linjauksia. Määrärahasta 370 000 euroa varataan kansalaisjärjestöjen Eurooppa-tiedotukseen. Valtionavustuksista järjestetään erilliset hakukierrokset.

Momentilta myönnettäviin valtionavustuksiin sovelletaan valtionavustuslakia (688/2001).

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Järjestötukien säästö (HO 2015) -3
Yhteensä -3

2017 talousarvio 1 341 000
2016 talousarvio 1 344 000
2015 tilinpäätös 1 642 880

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 35/2016 vp (13.12.2016)

Valiokunta pitää perusteltuna momentin määrärahojen jakoperusteiden muuttamista siten, että määrärahat asetetaan julkisesti haettaviksi. Valtionavustuslain mukaan tuet tulisi ensisijaisesti jakaa avointen hakujen kautta, joten muutos lisää hyvän hallinnon periaatetta ja oikeudenmukaisuutta antamalla hakumahdollisuuden myös uusille toimijoille. Lisäksi valiokunta korostaa, että järjestöissä tehdään Suomen kansainvälisiin sitoumuksiin ja velvoitteisiin liittyvää pitkäjänteistä työtä. Näin ollen rahoituksen myöntämisen tulee momentin selvitysosasta poiketen olla mahdollista myös muille kuin suoraan hallitusohjelman ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa tukeville hankkeille.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2016 vp (21.12.2016)

Momentille myönnetään 1 341 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää valtionavustusten maksamiseen ulkoasiainministeriön toimialaan liittyville järjestöille.

Määräraha budjetoidaan maksatuspäätösperusteisena.

51. Hädänalaisten avustaminen (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)

Momentille myönnetään 45 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) konsulipalvelulain mukaan hädänalaisessa asemassa olevien henkilöiden kotiuttamisesta ja avustamisesta aiheutuvien menojen maksamiseen

2) edellisistä aiheutuviin tileistä poistoihin

3) avustuksien maksamiseen ulkomailla.


2017 talousarvio 45 000
2016 talousarvio 45 000
2015 tilinpäätös 33 680

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2016 vp (21.12.2016)

Momentille myönnetään 45 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) konsulipalvelulain mukaan hädänalaisessa asemassa olevien henkilöiden kotiuttamisesta ja avustamisesta aiheutuvien menojen maksamiseen

2) edellisistä aiheutuviin tileistä poistoihin

3) avustuksien maksamiseen ulkomailla.

66. Eräät jäsenmaksut ja rahoitusosuudet (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)

Momentille myönnetään 87 166 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää ulkoasiainministeriön toimialaan liittyvien järjestöjen jäsenmaksujen ja vapaaehtoisten rahoitusavustusten maksamiseen.

Selvitysosa:

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Maksuosuus Pohjoismaiden ministerineuvoston talousarvioon 22 496 000
Maksuosuus YK:n talousarvioon 9 996 000
Maksuosuus YK:n rauhanturvajoukoille 32 595 000
Maksuosuudet muille YK:n alaisille järjestöille ja rahastoille 2 265 000
Kemiallisen aseen kieltojärjestön jäsenmaksu (OPCW) 340 000
Euroopan Neuvoston jäsenmaksut 3 380 000
OECD:n jäsenmaksu 2 868 000
WTO:n jäsenmaksu 1 019 000
Maksuosuudet Etyjin talousarvioihin 5 285 000
Ydinkoekieltosopimus; Suomen maksuosuus valmistelukomitean kustannuksista 522 000
Maksuosuus kansainväliselle rikostuomioistuimelle (ICC) 1 150 000
Muut jäsenmaksut ja rahoitusosuudet 5 250 000
Yhteensä 87 166 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Tasomuutos 205
Yhteensä 205

2017 talousarvio 87 166 000
2016 talousarvio 86 961 000
2015 tilinpäätös 74 455 000

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 249/2016 vp (18.11.2016)

Momentille myönnetään 86 992 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Vähennys 174 000 euroa talousarvioesityksen 87 166 000 euroon nähden aiheutuu Saamelaisen korkeakoulun pohjoismaisen tutkimustoiminnan kansallisen rahoitusosuuden siirrosta momentille 29.40.20. Tuki perustuu Saamelaisen korkeakoulun ja Pohjoismaiden ministerineuvoston väliseen sopimukseen.


2017 talousarvio 86 992 000
2016 talousarvio 86 961 000
2015 tilinpäätös 74 455 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2016 vp (21.12.2016)

Momentille myönnetään 86 992 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää ulkoasiainministeriön toimialaan liittyvien järjestöjen jäsenmaksujen ja vapaaehtoisten rahoitusavustusten maksamiseen.

67. Kansainvälisen ilmastosopimuksen alaisen yhteistyön menot (siirtomääräraha 3 v)

Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)

Momentille myönnetään 100 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) Suomen kahdenvälisiin puhtaan kehityksen mekanismin hankkeisiin liittyviin kustannuksiin

2) muihin hiilimarkkinainstrumentteihin liittyvien toimien tukemiseen.

Selvitysosa:Ulkoasiainministeriö vastaa puhtaan mekanismin hankkeista ja niiden kautta hankittavista päästöyksiköistä.


2017 talousarvio 100 000
2016 talousarvio 100 000
2015 tilinpäätös 100 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2016 vp (21.12.2016)

Momentille myönnetään 100 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) Suomen kahdenvälisiin puhtaan kehityksen mekanismin hankkeisiin liittyviin kustannuksiin

2) muihin hiilimarkkinainstrumentteihin liittyvien toimien tukemiseen.

68. Itämeren, Barentsin ja arktisen alueen yhteistyö (siirtomääräraha 3 v)

Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)

Momentille myönnetään 1 800 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) Itämeren, Barentsin ja arktisen alueen monenvälisiin hankkeisiin

2) pohjoisen ulottuvuuden politiikkaa tukeviin hankkeisiin

3) hallituksen Venäjä-politiikan toimeenpanoa tukeviin hankkeisiin

4) kansainvälisten rahoituslaitosten yhteydessä toimivien rahastojen tukemiseen

5) kansainvälisissä järjestöissä, rahoituslaitoksissa tai näitä vastaavissa organisaatioissa toimivien asiantuntijoiden rahoittamiseen

6) Itämeren, Barentsin ja arktisen alueen yhteistyöhön sekä Venäjä-politiikan toimeenpanon tukemiseen liittyvien valtion kulutusmenojen maksamiseen

7) enintään kuutta henkilötyövuotta vastaavan henkilöstömäärän palkkaamiseen määräaikaisiin tehtäviin Suomen Arktisen neuvoston puheenjohtajuutta tukevien valtion virastojen ja laitosten hankkeita varten.

Selvitysosa:Määrärahalla edistetään Suomen kansallisia tavoitteita Itämeren, Barentsin ja arktisen alueen yhteistyössä. Suomen asemaa arktisena toimijana vahvistetaan. Tavoitteena on myös edistää kansainvälisen rahoituksen ohjautumista Suomelle tärkeisiin hankkeisiin.

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Arktisen ja Barentsin alueen yhteistyö 1 100 000
Itämeren alueen ja pohjoisen ulottuvuuden yhteistyö 400 000
Venäjä-politiikan toimeenpano 300 000
Yhteensä 1 800 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Suomen puheenjohtajuutta Arktisessa neuvostossa tukevat hankkeet 200
Yhteensä 200

2017 talousarvio 1 800 000
2016 talousarvio 1 600 000
2015 tilinpäätös 2 100 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2016 vp (21.12.2016)

Momentille myönnetään 1 800 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) Itämeren, Barentsin ja arktisen alueen monenvälisiin hankkeisiin

2) pohjoisen ulottuvuuden politiikkaa tukeviin hankkeisiin

3) hallituksen Venäjä-politiikan toimeenpanoa tukeviin hankkeisiin

4) kansainvälisten rahoituslaitosten yhteydessä toimivien rahastojen tukemiseen

5) kansainvälisissä järjestöissä, rahoituslaitoksissa tai näitä vastaavissa organisaatioissa toimivien asiantuntijoiden rahoittamiseen

6) Itämeren, Barentsin ja arktisen alueen yhteistyöhön sekä Venäjä-politiikan toimeenpanon tukemiseen liittyvien valtion kulutusmenojen maksamiseen

7) enintään kuutta henkilötyövuotta vastaavan henkilöstömäärän palkkaamiseen määräaikaisiin tehtäviin Suomen Arktisen neuvoston puheenjohtajuutta tukevien valtion virastojen ja laitosten hankkeita varten.

 

I lisätalousarvioesitys HE 60/2017 vp (24.5.2017)

Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa ja vuodelta 2016 siirtynyttä määrärahaa saa käyttää myös enintään kuutta henkilötyövuotta vastaavan henkilöstömäärän palkkausmenojen maksamiseen Suomen Arktisen neuvoston puheenjohtajuutta tukevissa valtion virastojen ja laitosten hankkeissa.

Selvitysosa:Suomi toimii Arktisten neuvoston puheenjohtajana vuosina 2017—2019. Puheenjohtajuus on ainutlaatuinen mahdollisuus tuoda omien hankealoitteiden kautta esille Suomen arktista osaamista ja edistää liiketoimintamahdollisuuksia arktisilla alueilla. Momentilta rahoitettavilla hankkeilla on oleellinen merkitys Suomen puheenjohtajuusohjelman toteuttamisessa. Hankkeita toteuttavat laaja-alaisesti eri valtiontoimijat. Hankkeissa on tarkoituksenmukaista käyttää sekä vakituisen henkilöstön että määräaikaiseen palvelussuhteeseen palkattavien työpanosta.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2017 I lisätalousarvio
2017 talousarvio 1 800 000
2016 tilinpäätös 1 600 000
2015 tilinpäätös 2 100 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 24/2017 vp (30.6.2017)

Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa ja vuodelta 2016 siirtynyttä määrärahaa saa käyttää myös enintään kuutta henkilötyövuotta vastaavan henkilöstömäärän palkkausmenojen maksamiseen Suomen Arktisen neuvoston puheenjohtajuutta tukevissa valtion virastojen ja laitosten hankkeissa.

95. Kurssivaihtelut (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 1 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) valtiolla käytössä olevien taloushallinnon tietojärjestelmien valuuttatietojen ja pankkien virallisten päivänkurssien välisten laskennallisten kurssierojen kattamiseen

2) muiden valuuttamääräisten ulkomaisten maksujen laskennallisten kurssierojen kattamiseen.


2017 talousarvio 1 000 000
2016 talousarvio 1 000 000
2015 tilinpäätös -394 817

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2016 vp (21.12.2016)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 1 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) valtiolla käytössä olevien taloushallinnon tietojärjestelmien valuuttatietojen ja pankkien virallisten päivänkurssien välisten laskennallisten kurssierojen kattamiseen

2) muiden valuuttamääräisten ulkomaisten maksujen laskennallisten kurssierojen kattamiseen.