Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2017

10. OmistajaohjausPDF-versio

Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)

Selvitysosa:Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet omistajaohjaukselle:

  • — Vahvistetaan valtion yhtiöomistuksen kokonaisraportointia ja tehostetaan valtion yhteistä omistajaohjausta
  • — Kasvatetaan omistaja-arvoa pitkäjänteisesti ja käytetään arvonnousua yhteiskunnan kannalta tärkeän yritystoiminnan synnyttämiseksi
  • — Valtion omistamat yhtiöt ovat edelläkävijöitä yritysvastuuasioissa
  • — Molempien sukupuolien vähintään 40 prosentin edustus määräysvaltayhtiöiden hallituksissa
  • — Momentille 13.03.01 tuloutetaan osinko-, pääomanpalautus- ja myyntituloutukset arviolta yhteensä 2,1 mrd. euroa.

88. Osakehankinnat (siirtomääräraha 3 v)

Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)

Momentille myönnetään 5 700 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) niiden osakkeiden merkintähinnan maksamiseen, joita valtio merkitsee valtioenemmistöisten yhtiöiden tai valtion osakkuusyhtiöiden osakeannissa taikka uusia valtio-omisteisia yhtiöitä perustettaessa

2) muiden omistus- ja yritysjärjestelyistä aiheutuvien menojen sekä valtion osakemyynteihin ja omistajaohjaukseen liittyvien, muiden kuin toimintamenomomentille kuuluvien menojen maksamiseen

3) osakeyhtiölain (624/2006) 10 luvussa tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien, kuten vaihtovelkakirjalainojen, merkitsemiseen tai johdannaissopimuksista aiheutuvien välittömien menojen maksamiseen. Jos merkintä perustuu lainaan, osakkeiksi muutettavissa oleva laina saa olla vakuudeton.

Selvitysosa:Omistus- ja yritysjärjestelyistä ja osakemyynneistä aiheutuvia tai niihin liittyviä menoja ovat järjestelyistä ja toimenpiteistä sekä niiden valmistelusta aiheutuvien kustannusten lisäksi sellaiset kauppahinnan osittaiset palautukset, jotka perustuvat kauppakirjassa oleviin hinnantarkistusta tai myyjän maksettavaksi tulevia korvauksia koskeviin sopimusehtoihin. Omistajaohjaukseen liittyviä menoja ovat osakkeiden ja arvo-osuuksien hallinnointikustannukset, valtion tarvitsemien neuvonantaja- ja koulutuspalvelujen kustannukset, hallitusjäsenten rekrytointiin ja koulutukseen liittyvät kustannukset, omistajaohjauksen toimiala- ja yritysjärjestelyosaamisen ylläpitämiseen liittyvät kustannukset sekä omistajaohjauksen kansainväliseen yhteistyöhön ja omistajien keskinäiseen yhteistyöhön liittyvät kustannukset.

Määräraha on kehyksen ulkopuolinen.


2017 talousarvio 5 700 000
2016 II lisätalousarvio
2016 talousarvio 5 700 000
2015 tilinpäätös 1 700 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2016 vp (21.12.2016)

Momentille myönnetään 5 700 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) niiden osakkeiden merkintähinnan maksamiseen, joita valtio merkitsee valtioenemmistöisten yhtiöiden tai valtion osakkuusyhtiöiden osakeannissa taikka uusia valtio-omisteisia yhtiöitä perustettaessa

2) muiden omistus- ja yritysjärjestelyistä aiheutuvien menojen sekä valtion osakemyynteihin ja omistajaohjaukseen liittyvien, muiden kuin toimintamenomomentille kuuluvien menojen maksamiseen

3) osakeyhtiölain (624/2006) 10 luvussa tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien, kuten vaihtovelkakirjalainojen, merkitsemiseen tai johdannaissopimuksista aiheutuvien välittömien menojen maksamiseen. Jos merkintä perustuu lainaan, osakkeiksi muutettavissa oleva laina saa olla vakuudeton.

 

I lisätalousarvioesitys HE 60/2017 vp (24.5.2017)

Momentille myönnetään lisäystä 8 200 000 euroa.

Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että valtio saa luopua omistuksestaan Neste Oyj:ssä ja Vapo Oy:ssä siten, että valtion omistusosuudeksi jää kummassakin yhtiössä kaikkien osakkeiden tuottamasta äänivallasta vähintään 33,4 prosenttia.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu Governia Oy:n pääomittamisesta. Suomen valtio ja Venäjän federaatio valmistelevat sopimusta Pietarissa sijaitsevan Suomi-talo -kiinteistön hankinnasta Suomen valtiolle. Valtiosopimuksessa kohteen ostajana toimisi valtion puolesta valtion täysin omistama erityistehtäväyhtiö Governia Oy. Suomi-talon ostamiseen tähtäävästä valmistelusta päätettiin pääministeri Sipilän ja pääministeri Medvedevin tapaamisessa joulukuussa 2016. Ratkaisulla pyritään turvaamaan Suomi-talossa toimivien Suomen Pietarin-instituutin, Suomi-koulun sekä useiden suomalaisten elinkeinoelämän ja organisaatioiden toimijoiden toimintaympäristön jatkuvuus Pietarissa. Määrärahalla tehtävän Governian pääomittamisen mitoituksessa varaudutaan myös kattamaan talon vuokralaisena toimineelta Pietari-instituutilta maksamatta jääneet vuokrat, arviolta noin 200 000 euroa.

Omistusrajan muutokset perustuvat valtioneuvoston 13.5.2016 hyväksymään valtion omistajapolitiikkaa koskevaan periaatepäätökseen sekä 1.1.2017 voimaan tulleeseen valtion yhtiöomistuksesta ja omistajaohjauksesta annetun lain (1368/2007) 3 §:n muutokseen.


2017 I lisätalousarvio 8 200 000
2017 talousarvio 5 700 000
2016 tilinpäätös 5 700 000
2015 tilinpäätös 1 700 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 24/2017 vp (30.6.2017)

Momentille myönnetään lisäystä 8 200 000 euroa.

Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että valtio saa luopua omistuksestaan Neste Oyj:ssä ja Vapo Oy:ssä siten, että valtion omistusosuudeksi jää kummassakin yhtiössä kaikkien osakkeiden tuottamasta äänivallasta vähintään 33,4 prosenttia.