Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         02. Valvonta
         20. Työttömyysturva
         30. Sairausvakuutus
         40. Eläkkeet
         50. Veteraanien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2017

60. Valtion osuus kansaneläkelaista ja eräistä muista laeista johtuvista menoista (arviomääräraha)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)

Momentille myönnetään 3 629 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) kansaneläkelain (568/2007) 101—103 §:n mukaisen valtion osuuden maksamiseen

2) vammaisetuuksista annetun lain (570/2007) 53 §:n mukaisten etuuksien maksamiseen

3) eläkkeensaajan asumistuesta annetun lain (571/2007) 57 §:n mukaisten etuuksien maksamiseen

4) maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain (1026/1981) 16 §:n mukaisen valtion osuuden maksamiseen

5) eräiden pitkäaikaisesti työttömien henkilöiden eläketuesta annetun lain (39/2005) mukaisten vuosien 2005—2009 etuuksien maksatuksen oikaisuun

6) takuueläkelain (703/2010) 36 §:n mukaisen valtion osuuden maksamiseen

7) maahanmuuttajien erityistuesta annetun lain (1192/2002) mukaisten etuuksien maksatuksen oikaisuun.

Selvitysosa:Valtio rahoittaa kansaneläkkeet, takuueläkkeet, perhe-eläkkeet, eläkkeensaajan asumistuet ja vammaisetuudet kokonaisuudessaan. Lisäksi valtio turvaa kansaneläkerahaston rahoitusomaisuuden vähimmäismäärän sekä maksuvalmiuden.

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen eläkkeensaajan asumistuesta annetun lain muuttamisesta siten, että eläkkeensaajan asumistukiin sovelletaan edelleen samoja asumismenojen enimmäismääriä kuin vuonna 2015 indeksisidonnaisten menojen säästön saavuttamiseksi eläkkeensaajan asumistuessa.

Sukupuolineutraalin avioliittolain vaikutus momentille on vähäinen.

Kun hallituksen esitykset on otettu huomioon kansaneläkevakuutuksen valtion osuudet, muut menot ja tulot vuonna 2017 ovat arviolta seuraavat (milj. euroa)

   
Menot  
Kansaneläkemenot 2 210
Takuueläke 194
Vammaisetuudet 588
Eläkkeensaajan asumistuki 586
Eläketuki 52
Yhteensä 3 630
   
Tulot  
Omaisuuden tuotot 1
Valtion osuudet etuuksista 3 629
Rahoitusomaisuuden vähimmäismäärän turvaaminen (valtio) -
Yhteensä 3 630

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Eläke pitkäaikaistyöttömille 52 000
Enimmäisasumismenojen alennus 3,3 % -9 000
Indeksisidonnaisten menojen säästö -25 500
Indeksisidonnaisten menojen säästönä vuoden 2017 enimmäisasumismenojen jäädytys -3 500
Tarvearvion muutos -16 300
Yhteensä -2 300

2017 talousarvio 3 629 000 000
2016 II lisätalousarvio -4 600 000
2016 talousarvio 3 631 300 000
2015 tilinpäätös 3 702 561 991

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 249/2016 vp (18.11.2016)

Momentille myönnetään 3 612 100 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Muutos talousarvioesityksen 3 629 000 000 euroon nähden on 16 900 000 euroa, missä on otettu huomioon vähennyksenä 23 800 000 euroa eläketukilain voimaantulon myöhentymisestä ja lisäyksenä 6 900 000 euroa eläketukilain perusteella eläkkeelle pääsevien pitkäaikaistyöttömien siirtymisestä yleisen asumistuen piiristä eläkkeensaajan asumistuen piiriin. Lähes yhtäjaksoisesti 5 vuotta työttöminä olleet pitkäaikaistyöttömät saisivat oikeuden eläketukeen 1.6.2017 lukien.


2017 talousarvio 3 612 100 000
2016 II lisätalousarvio -4 600 000
2016 talousarvio 3 631 300 000
2015 tilinpäätös 3 702 561 991

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 35/2016 vp (13.12.2016)

Valiokunta viittaa jäljempänä momentin 33.50.50 kohdalla esitettyyn ja lisää momentille 40 000 euroa.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2016 vp (21.12.2016)

Momentille myönnetään 3 612 140 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) kansaneläkelain (568/2007) 101—103 §:n mukaisen valtion osuuden maksamiseen

2) vammaisetuuksista annetun lain (570/2007) 53 §:n mukaisten etuuksien maksamiseen

3) eläkkeensaajan asumistuesta annetun lain (571/2007) 57 §:n mukaisten etuuksien maksamiseen

4) maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain (1026/1981) 16 §:n mukaisen valtion osuuden maksamiseen

5) eräiden pitkäaikaisesti työttömien henkilöiden eläketuesta annetun lain (39/2005) mukaisten vuosien 2005—2009 etuuksien maksatuksen oikaisuun

6) takuueläkelain (703/2010) 36 §:n mukaisen valtion osuuden maksamiseen

7) maahanmuuttajien erityistuesta annetun lain (1192/2002) mukaisten etuuksien maksatuksen oikaisuun.

 

I lisätalousarvioesitys HE 60/2017 vp (24.5.2017)

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös eläketukilain (1531/2016) mukaisten etuuksien maksamiseen.

Selvitysosa:Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2017 I lisätalousarvio
2017 talousarvio 3 612 140 000
2016 tilinpäätös 3 595 392 261
2015 tilinpäätös 3 702 561 991

 

Eduskunnan kirjelmä EK 24/2017 vp (30.6.2017)

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös eläketukilain (1531/2016) mukaisten etuuksien maksamiseen.

 

III lisätalousarvioesitys HE 142/2017 vp (19.10.2017)

Momentilta vähennetään 30 000 000 euroa.

Selvitysosa:Vähennyksestä 10 000 000 euroa aiheutuu arvioitua pienemmistä eläketukimenoista, 16 000 000 euroa arvioitua pienemmistä eläkkeensaajien hoitotukimenoista ja 4 000 000 euroa arvioitua pienemmistä vammaistukimenoista.


2017 III lisätalousarvio -30 000 000
2017 I lisätalousarvio
2017 talousarvio 3 612 140 000
2016 tilinpäätös 3 595 392 261
2015 tilinpäätös 3 702 561 991

 

Eduskunnan kirjelmä EK 32/2017 vp (24.11.2017)

Momentilta vähennetään 30 000 000 euroa.