Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         02. Valvonta
              51. Lapsilisät
              53. Sotilasavustus
              54. Asumistuki
              55. Elatustuki
         20. Työttömyysturva
         30. Sairausvakuutus
         40. Eläkkeet
         50. Veteraanien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2017

57. (33.60.35) Perustoimeentulotuki (arviomääräraha)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)

Momentille myönnetään 830 938 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää toimeentulotuesta annetun lain (1412/1997) mukaisten ennakoiden maksamiseen perustoimeentulotuen kustannuksiin.

Selvitysosa:Perustoimeentulotukea saavia kotitalouksia arvioidaan vuonna 2017 olevan noin 317 300.

Toimeentulotuen perusosan suuruus määritellään toimeentulotukilain (1412/1997) 9 §:ssä, jonka mukaan perusosan määriä tarkistetaan siten kuin kansaneläkeindeksistä annetussa laissa (456/2001) säädetään. Perusosan suuruus vuonna 2016 on yksinasuvan aikuisen osalta 485,50 euroa kuukaudessa. Laki toimeentulotuesta annetun lain muuttamisesta (815/2014) tulee voimaan 1.1.2017. Lain mukaan perustoimeentulotuen myöntäminen ja maksaminen siirretään Kansaneläkelaitoksen hoidettavaksi. Kuntien osuus perustoimeentulotuesta vähennetään niiden peruspalvelujen valtionosuudesta. Toimeentulotuen täydentävä ja ehkäisevä osa säilyvät edelleen kuntien hoidettavana.

Sukupuolineutraalin avioliittolain vaikutus momentille on vähäinen.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Eläkeläisten asumistuen ja yleisen asumistuen yhdistämisen peruuntuminen -7 000
Indeksisidonnaisten menojen säästö 7 000
Indeksitarkistuksen peruuntuminen 1 423
Lapsilisän indeksisidonnaisuuden poisto 1 300
Perustoimeentulotuen maksatuksen siirto Kelan hoidettavaksi 478 617
Tarvearvion muutos 19 851
Toimeentulotukimenojen lisäys enimmäisasumismenojen jäädyttämisestä ja alentamisesta 5 400
Toimeentulotukimenojen säästö opiskelijoiden siirrosta johtuen -7 500
Ulkomaalaislain perusteella maksettava kotoutumistuki 1.1.2017 lukien 1 000
Yhteensä 500 091

Momentin nimike on muutettu.

Määräraha on kehyksen ulkopuolinen.


2017 talousarvio 830 938 000
2016 talousarvio 330 847 000
2015 tilinpäätös 326 060 738

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 249/2016 vp (18.11.2016)

Momentille myönnetään 831 638 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) toimeentulotuesta annetun lain (1412/1997) mukaisten ennakoiden maksamiseen perustoimeentulotuen kustannuksiin

2) kuntien valtionosuuden maksamiseen vuoden 2016 aikana tehtyihin tukipäätöksiin.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan.

Muutos talousarvioesityksen 830 938 000 euroon nähden on 700 000 euroa, missä on otettu huomioon lisäyksenä 700 000 euroa toimeentulotukimenoissa saavutettavan säästön tarkentumisesta ja 500 000 euroa toimeentulotukimenojen lisäyksestä sekä vähennyksenä 500 000 euroa ulkomaalaislain perusteella oleskeluluvan saaneille maksettavasta kotoutumistuesta 1.1.2017 alkaen. Kotoutumistuen alhaisemmasta tasosta johtuen perustoimeentulotuen menojen talousarvioesityksessä arvioidusta 1 000 000 euron kasvusta kohdistuu vain puolet tälle momentille ja puolet momentille 32.70.30.

Päätösosan toisen kappaleen muutos aiheutuu perustoimeentulotuen myöntämisen ja maksatuksen Kela-siirron siirtymäajasta. Toimeentulotuesta annetun lain (1412/1997) muutoksella perustoimeentulotuen myöntäminen ja maksatus siirtyvät Kansaneläkelaitoksen tehtäväksi 1.1.2017 alkaen. Kunnat voivat siirtymäsäännöksen nojalla tehdä vuoden 2016 aikana päätöksiä, joiden perusteella myönnettyä tukea maksetaan enintään maaliskuun 2017 loppuun saakka. Näihin maksettavaksi tuleviin tukiin kunnat voivat saada vuoden 2016 mukaista valtionosuutta vielä vuoden 2017 puolella. Valtionosuus haetaan aluehallintovirastolta toukokuun 2017 loppuun mennessä. Päätösosan muutos mahdollistaa tämän valtionosuuden maksamisen vielä 2017 alkupuolella.


2017 talousarvio 831 638 000
2016 talousarvio 330 847 000
2015 tilinpäätös 326 060 738

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2016 vp (21.12.2016)

Momentille myönnetään 831 638 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) toimeentulotuesta annetun lain (1412/1997) mukaisten ennakoiden maksamiseen perustoimeentulotuen kustannuksiin

2) kuntien valtionosuuden maksamiseen vuoden 2016 aikana tehtyihin tukipäätöksiin.