Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
         01. Hallinto
         02. Valvonta
         03. Tutkimus- ja kehittämistoiminta
         10. (33.10 ja 60, osa) Perhe- ja asumiskustannusten tasaus, perustoimeentulotuki ja eräät palvelut
              50. Äitiysavustus ja valtion tuki kansainväliseen adoptioon
              51. Lapsilisät
              52. Eräät valtion korvattavat perhe-etuudet
              53. Sotilasavustus
              54. Asumistuki
              55. Elatustuki
              56. Vaikeavammaisten tulkkauspalvelut
              57. (33.60.35) Perustoimeentulotuki
              60. Kansaneläkelaitoksen sosiaaliturvarahastojen toimintakulut
         20. Työttömyysturva
         30. Sairausvakuutus
         40. Eläkkeet
         50. Veteraanien tukeminen
         60. (33.60, osa) Kuntien järjestämä sosiaali- ja terveydenhuolto
         70. Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen
         80. Maatalousyrittäjien ja turkistuottajien lomitustoiminta
         90. Avustukset terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2017

57. (33.60.35) Perustoimeentulotuki (arviomääräraha)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)

Momentille myönnetään 830 938 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää toimeentulotuesta annetun lain (1412/1997) mukaisten ennakoiden maksamiseen perustoimeentulotuen kustannuksiin.

Selvitysosa: Perustoimeentulotukea saavia kotitalouksia arvioidaan vuonna 2017 olevan noin 317 300.

Toimeentulotuen perusosan suuruus määritellään toimeentulotukilain (1412/1997) 9 §:ssä, jonka mukaan perusosan määriä tarkistetaan siten kuin kansaneläkeindeksistä annetussa laissa (456/2001) säädetään. Perusosan suuruus vuonna 2016 on yksinasuvan aikuisen osalta 485,50 euroa kuukaudessa. Laki toimeentulotuesta annetun lain muuttamisesta (815/2014) tulee voimaan 1.1.2017. Lain mukaan perustoimeentulotuen myöntäminen ja maksaminen siirretään Kansaneläkelaitoksen hoidettavaksi. Kuntien osuus perustoimeentulotuesta vähennetään niiden peruspalvelujen valtionosuudesta. Toimeentulotuen täydentävä ja ehkäisevä osa säilyvät edelleen kuntien hoidettavana.

Sukupuolineutraalin avioliittolain vaikutus momentille on vähäinen.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Eläkeläisten asumistuen ja yleisen asumistuen yhdistämisen peruuntuminen-7 000
Indeksisidonnaisten menojen säästö7 000
Indeksitarkistuksen peruuntuminen1 423
Lapsilisän indeksisidonnaisuuden poisto1 300
Perustoimeentulotuen maksatuksen siirto Kelan hoidettavaksi 478 617
Tarvearvion muutos19 851
Toimeentulotukimenojen lisäys enimmäisasumismenojen jäädyttämisestä ja alentamisesta5 400
Toimeentulotukimenojen säästö opiskelijoiden siirrosta johtuen-7 500
Ulkomaalaislain perusteella maksettava kotoutumistuki 1.1.2017 lukien 1 000
Yhteensä500 091

Momentin nimike on muutettu.

Määräraha on kehyksen ulkopuolinen.


2017 talousarvio830 938 000
2016 talousarvio330 847 000
2015 tilinpäätös326 060 738

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 249/2016 vp (18.11.2016)

Momentille myönnetään 831 638 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) toimeentulotuesta annetun lain (1412/1997) mukaisten ennakoiden maksamiseen perustoimeentulotuen kustannuksiin

2) kuntien valtionosuuden maksamiseen vuoden 2016 aikana tehtyihin tukipäätöksiin.

Selvitysosa: Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan.

Muutos talousarvioesityksen 830 938 000 euroon nähden on 700 000 euroa, missä on otettu huomioon lisäyksenä 700 000 euroa toimeentulotukimenoissa saavutettavan säästön tarkentumisesta ja 500 000 euroa toimeentulotukimenojen lisäyksestä sekä vähennyksenä 500 000 euroa ulkomaalaislain perusteella oleskeluluvan saaneille maksettavasta kotoutumistuesta 1.1.2017 alkaen. Kotoutumistuen alhaisemmasta tasosta johtuen perustoimeentulotuen menojen talousarvioesityksessä arvioidusta 1 000 000 euron kasvusta kohdistuu vain puolet tälle momentille ja puolet momentille 32.70.30.

Päätösosan toisen kappaleen muutos aiheutuu perustoimeentulotuen myöntämisen ja maksatuksen Kela-siirron siirtymäajasta. Toimeentulotuesta annetun lain (1412/1997) muutoksella perustoimeentulotuen myöntäminen ja maksatus siirtyvät Kansaneläkelaitoksen tehtäväksi 1.1.2017 alkaen. Kunnat voivat siirtymäsäännöksen nojalla tehdä vuoden 2016 aikana päätöksiä, joiden perusteella myönnettyä tukea maksetaan enintään maaliskuun 2017 loppuun saakka. Näihin maksettavaksi tuleviin tukiin kunnat voivat saada vuoden 2016 mukaista valtionosuutta vielä vuoden 2017 puolella. Valtionosuus haetaan aluehallintovirastolta toukokuun 2017 loppuun mennessä. Päätösosan muutos mahdollistaa tämän valtionosuuden maksamisen vielä 2017 alkupuolella.


2017 talousarvio831 638 000
2016 talousarvio330 847 000
2015 tilinpäätös326 060 738

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2016 vp (21.12.2016)

Momentille myönnetään 831 638 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) toimeentulotuesta annetun lain (1412/1997) mukaisten ennakoiden maksamiseen perustoimeentulotuen kustannuksiin

2) kuntien valtionosuuden maksamiseen vuoden 2016 aikana tehtyihin tukipäätöksiin.