Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Siffertabell
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         02. Tillsyn
         03. Forskning och utveckling
         30. Sjukförsäkring
         40. Pensioner
         50. Stöd till veteranerna

Talousarvioesitys 2017

30. SjukförsäkringPDF-versio

Förklaring:Sjukförsäkringen kompletterar den offentliga hälso- och sjukvården genom att ersätta en del av befolkningens öppenvårdskostnader för läkemedel och resor samt genom att trygga möjligheterna att skaffa hälso- och sjukvårdsservice inom den privata sektorn till rimliga kostnader. Vidare garanterar sjukförsäkringen medborgarna en tillräcklig utkomst genom att utjämna det inkomstbortfall som kortvarig sjukdom och föräldraledighet ger upphov till.

Finansieringen av sjukförsäkringen har uppdelats i en sjukvårdsförsäkring och en arbetsinkomstförsäkring.

Från sjukvårdsförsäkringen ersätts en del av den öppna vårdens läkemedelskostnader, resekostnaderna, studenternas primärvård samt kostnaderna för den rehabilitering som ordnas av Folkpensionsanstalten. Från sjukvårdsförsäkringen ersätts även en del av den privata hälso- och sjukvårdens läkar- och tandläkararvoden samt en del av de undersökningar och den vård som föreskrivits av läkare.

Från arbetsinkomstförsäkringen ersätts sjukdagpenning, rehabiliteringspenning och specialvårdspenning samt moderskaps-, faderskaps-, föräldra- och särskild moderskapspenning. Dessutom ersätts från arbetsinkomstförsäkringen en del av kostnaderna för den företagshälsovård som ordnas av arbetsgivare och företagare samt för semestrar som intjänas under föräldraledighetsperioden.

Verksamhetens omfattning 2010—2013

  2010
utfall
2011
utfall
2012
uppskattning
2013
uppskattning
         
Dagpenningar        
Mottagare av sjukdagpenningar 318 000 320 668 318 000 317 000
Mottagare av föräldradagpenningar 160 000 161 653 163 000 164 000
Genomsnittlig sjukdagpenning, €/dag 52,99 53,14 55,12 57,12
Genomsnittlig föräldrapenning, €/dag 57,45 58,97 60,86 62,81
Sjukdag- och föräldradagpenningens miniminivå (€/dag); 22,13 fr.o.m. 1.3.2011 22,04 22,13 22,96 23,58
         
Läkemedel        
Förskrivna läkemedel, självrisk (1 000 st.) 29 300 29 600 30 200 30 800
Sjukförsäkringens andel av grundersättningen för läkemedel (%) 42,0 42,0 42,0 35,0
Gränsen för tilläggsersättning för läkemedel (€) 672,70 675,39 700,92 670,001)
Antal personer som fått tilläggsersättning 147 000 130 532 132 000 180 000
         
Sjukvårdsersättningar        
År 2011 ersatte sjukförsäkringen 23,2 % av kostnaderna för läkararvoden, 34,5 % av kostnaderna för tandläkararvoden, 28,8 % av kostnaderna för undersökningar och vård och 90,5 % av resekostnaderna.        

1) Genom en ändring av sjukförsäkringslagen sänks taket för läkemedelsersättning med ca 50 euro fr.o.m. 1.1.2013.

60. Statens andel i de utgifter som föranleds av sjukförsäkringslagen (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 1 243 000 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av statens andelar enligt sjukförsäkringslagen (1224/2004) samt lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner (566/2005)

2) till betalning av statens andel enligt lagen om ersättning av statens medel för vissa kostnader för lantbruksföretagares företagshälsovård (859/1984).

Folkpensionsanstalten får använda högst 80 300 000 euro till finansiering av behovsprövad individuell rehabilitering enligt lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner och högst 11 800 000 euro till finansiering enligt samma lag av individuella rehabiliteringsprojekt, förebyggande av sjukdomar samt forsknings- och utvecklingsprojekt som avser rehabilitering, förebyggande av sjukdomar och sjukförsäkringen.

Då det gäller den behovsprövade rehabiliteringen baserar sig dimensioneringen av anslaget i fråga om den individuella rehabiliteringen på prestationsprincipen.

Förklaring:Sjukförsäkringen är uppdelad i en sjukvårdsförsäkring och en arbetsinkomstförsäkring. Av utgifterna för sjukvårdsförsäkringen finansierar staten de sjukvårdsersättningar som betalas till EU-länder, kostnader som föranleds kommunerna av sjukvård för utomlands bosatta personer och en del av Folkpensionsanstaltens omkostnader. I övrigt deltar de försäkrade och staten i finansieringen av sjukvårdsförsäkringens utgifter med lika stora delar.

Arbetsinkomstförsäkringen finansieras av arbetsgivarna, löntagarna, företagarna samt staten. Av utgifterna för arbetsinkomstförsäkringen finansierar staten den sjukdagpenning, föräldradagpenning och rehabiliteringspenning som betalas till minimibelopp. Dessutom finansierar staten 0,1 % av utgifterna för föräldradagpenningar samt en del av utgifterna för företagarnas och lantbruksföretagarnas företagshälsovård. Staten ska också trygga sjukförsäkringsfondens likviditet.

Den behovsprövade rehabilitering som Folkpensionsanstalten ordnar fördelar sig på individuell rehabilitering, individuella rehabiliteringsprojekt, förebyggande av sjukdomar samt forsknings- och utvecklingsprojekt som avser rehabilitering, förebyggande av sjukdomar och sjukförsäkringen.

Av sjukvårdsförsäkringen betalas temporärt ut de ersättningar som föranleds av såväl det försöksprojekt som gäller mun- och tandvård som det projekt som gäller anordnandet av studerandehälsovård för yrkeshögskolestuderande.

För finansiering av sjukvårdsförsäkringen uppbärs år 2013 hos samtliga försäkrade en sjukvårdspremie om 1,30 %. När premien uppbärs på basis av pensions- och förmånsinkomster är procentsatsen dock 1,47 %. För finansiering av arbetsinkomstförsäkringen tas en premie ut hos löntagare och företagare för sjukförsäkringens dagpenning till ett belopp av 0,73 % för löntagare och 0,87 % för företagare, medan en sjukförsäkringsavgift på 2,03 % tas ut hos arbetsgivare.

I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till ändring av sjukförsäkringslagen så, att statsandelen av ersättningarna för sjukvårdsförsäkringen minskas med 20 000 000 euro, självrisken per resa för resekostnadsersättningar höjs till 14,25 euro och ersättningstaket till 242,25 euro, sjuktransporterna inom Norden överförs till att finansieras av staten och taket för läkemedelsersättning sänks med ca 50 euro från och med den 1 januari 2013. Dessutom sänks grundersättningen för läkemedel och den lägre specialersättningen med 7 % och partipriserna på läkemedel sänks med 5 % från och med den 1 februari 2013. Ändringarna minskar ersättningskostnaderna med sammanlagt 143 000 000 euro 2013. Besparingen riktas i dess helhet till staten genom en temporär ändring i finansieringen för åren 2013—2014.

I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lag om ändring av 9 kap. i sjukförsäkringslagen, lag om ändring av lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn samt lag om ändring av lagen om barndagvård så, att faderskapsledigheten förlängs till 54 vardagar, som emellertid inte minskar antalet föräldraledighetsdagar. Reformen ökar statens andel med 330 000 euro 2013. Reformen minskar anslaget under moment 28.90.30 år 2013. Kostnadseffekterna i fråga om nämnda moment beräknas bli ringa år 2013.

Med hänvisning till förklaringsdelen till moment 33.10.53 har vid dimensioneringen av anslaget som tillägg beaktats 1 000 000 euro för tidigareläggande av indexjusteringar 2013-01-01.

Den kostnadsökning som föranleds av ändringar i förteckningen över läkemedel som berättigar till specialersättning uppgår till högst 8 400 000 euro på årsbasis.

Med beaktande av regeringens propositioner är utgifterna och statsandelarna för sjukförsäkringen år 2013 uppskattningsvis följande (mn euro)

   
Utgifter  
Arbetsinkomstförsäkring  
Sjukdagpenningar 871
Föräldradagpenningar 1 140
Dagtraktamenten för OFLA 7
Rehabiliteringspenningar 86
Företagshälsovård 297
Omkostnader 74
Företagarnas tilläggsdagar 6
Fondens andel på 8 % 6
Sammanlagt 2 487
   
Sjukvårdsförsäkring  
Ersättningar för läkemedel 1 303
Resor 304
Sjukvårdsersättningar som betalas till EU-länder 31
Läkararvoden 78
Tandläkararvoden 131
Övriga ersättningar för sjukvård 94
Rehabiliteringsservice 307
Omkostnader 137
Fondens andel på 8 % 0
Sammanlagt 2 385
Utgifter sammanlagt 4 872
   
Inkomster  
Intäkter av arbetsinkomstförsäkringen  
De försäkrades premier 633
Arbetsgivarnas avgifter 1 614
Företagarnas tilläggsdagar 6
Statlig medfinansiering 140
Överskott/underskott år 2012 95
Sammanlagt 2 488
   
Intäkter av sjukvårdsförsäkringen  
Löntagarnas och företagarnas avgifter 850
Förmånstagarnas premier 371
Statlig medfinansiering 1 103
Intäkter av egendom 2
Överskott/underskott år 2012 53
Sammanlagt 2 379
Inkomster sammanlagt 4 867
   
Statens andelar sammanlagt 1 243
Arbetsinkomstförsäkring  
Föräldrapenningar 1
Minimidagpenningar 136
Andel av företagares och lantbruksföretagares företagshälsovård 3
Sjukvårdsförsäkring  
Andel av sjukvården 1 010
Andel av omkostnaderna 68
Sjukvårdsersättningar som betalas till EU-länder 25

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Nivåförändring 39 379
Höjning av bl.a. självrisken per resa inom sjukförsäkringen -20 000
Minskning av läkemedelsersättningar -103 000
Förlängning av faderskapsledigheten till 54 vardagar som inte minskar antalet föräldraledighetsdagar 330
Tidigareläggande av indexhöjningar 1 000
Beslut om utgiftsbesparingar i fråga om utgifter som ersätts från sjukvårdsförsäkringen -20 000
Standardutlämnanden av uppgifter (överföring till moment 28.30.03) -9
Sammanlagt -102 300

2013 budget 1 243 000 000
2012 II tilläggsb. 300 000
2012 budget 1 345 300 000
2011 bokslut 1 220 176 624