Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         02. Valvonta
              (87.) Osakehankinnat
         20. Työttömyysturva
         30. Sairausvakuutus
         40. Eläkkeet
         50. Veteraanien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2017

07. Työsuojelun aluehallintoviranomaisten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 24 308 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain (44/2006) 15 ja 20 §:n mukaisista toimenpiteistä aiheutuvien menojen maksamiseen.

Selvitysosa:Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut alustavasti työsuojelun aluehallintoviranomaisille seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2017. Vastuualuekohtaiset tulostavoitteet määritellään ministeriön ja työsuojelun aluehallintoviranomaisten välisissä tulossopimuksissa.

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus

Vuonna 2011 vahvistettujen Työympäristön ja työhyvinvoinnin linjausten mukaisesti työsuojelun aluehallintoviranomaiset suuntaavat toimintaansa niin, että vuoden 2010 tasoon verrattuna 1) ammattitautien määrä vähenee 10 %, 2) työpaikkatapaturmien taajuus alenee 25 % ja 3) työn aiheuttama haitallinen kuormitus työssä vähenee 20 % vuoteen 2020 mennessä.

Työsuojelun vastuualueiden tavoitteena on vaikuttaa työpaikkojen turvallisuuden johtamiseen ja työolosuhteisiin siten, että työpaikkatapaturmat, ammattitaudit, haitallinen kuormitus ja työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyminen vähenevät ja vaikuttaa toiminnallaan myös siihen, että työsuhteen ehtoja noudatetaan paremmin ja harmaan talouden määrä vähenee.

Toiminnallinen tuloksellisuus

Työsuojeluviranomaiset suuntaavat viranomaisaloitteista toimintaa pääsääntöisesti riskiperusteisesti niille toimialoille, joilla esiintyy merkittävimpiä työturvallisuusriskejä. Tavoitteena on, että työsuojeluvalvonta vaikuttaa mahdollisimman tuloksellisesti työpaikan omaan turvallisuustoimintaan. Valvonnalla varmistetaan, että työnantajat ja muut vastuutahot noudattavat työsuojelulainsäädäntöä. Kattavuuden varmistamiseksi valvontaa kohdistetaan myös muille kuin riskiperusteisesti valituille toimialoille. Asiakasaloitteinen valvonta hoidetaan täysimääräisesti sovittuja palvelujen toimitus- ja saatavuusaikoja noudattaen.

Valtakunnallisia valvontahankkeita on määritelty neljä nelivuotiskaudelle 2016—2019 ja ne ovat: yhteiset työpaikat, vuokratyö, korjausrakentaminen ja sosiaali- ja terveysala. Valtakunnallisilla valvontahankkeilla pyritään vastaamaan havaittuihin ongelmakohtiin ja samalla kehittämään valvontatoimintaa.

Toiminnallinen tehokkuus

Tarkastustoiminnalle asetetaan seuraavat määrätavoitteet:

Vuonna 2015 suoritettiin 28 655, vuonna 2016 arvioidaan suoritettavan vähintään 28 000 ja vuonna 2017 vähintään 28 000 tarkastusta.

Työsuojelun aluehallinnon kokonaiskustannukset (1 000 euroa) ja henkilötyövuodet

Tulosalue 2015
toteutuma
%-osuus htv 2016
tavoite
%-osuus htv 2017
tavoite
%-osuus htv
                   
Viranomaisaloitteinen toiminta 21 690 77 350 16 628 65 279 15 783 65 265
Asiakasaloitteinen toiminta 3 380 12 54 4 605 18 77 4 384 18 74
Hallinto- ja tukitoiminnot 3 099 11 50 4 349 17 73 4 141 17 70
Yhteensä 28 169 100 454 25 582 100 429 24 308 100 409
Tuotokset ja laadunhallinta

Työsuojelun vastuualueet käyttävät vaikutuksia aikaansaavia ja yhtenäisiä toimintatapoja sekä valvontaotteita ja -menetelmiä. Vastuualueiden yhteistyöllä, suunnittelulla, tietojen vaihdolla ja hyvien käytäntöjen levittämisellä varmistetaan valvonnan tasalaatuisuutta ja kehittämistä.

Sidosryhmäyhteistyö ja viestintä tukevat vaikuttavasti ja tehokkaasti työsuojelun vastuualueiden toimintaa.

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

Työsuojelun vastuualueilla varmistetaan osaamisen ja henkilöstövoimavarojen tarkoituksenmukainen sijoittuminen. Työsuojelun vastuualueilla on käytössä valvontaa tukeva koulutusjärjestelmä ja verkko-oppimista kehitetään edelleen. Henkilöstön osaamisen kehittämistä ja ammattitaidon ylläpitämistä tuetaan ja työhyvinvoinnista huolehditaan. Erityisosaamista kehitetään ja hyödynnetään tehokkaammin valtakunnallisesti.

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain muuttamisesta sekä harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 §:n muuttamisesta.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2015
toteutuma
2016
varsinainen
talousarvio
2017
esitys
       
Bruttomenot 28 323 25 712 24 438
Bruttotulot 154 130 130
Nettomenot 28 169 25 582 24 308
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 5 477    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 4 757    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Vera-tietojärjestelmän määräaikaisen lisärahoituksen vähennys -100
Lomarahojen alentaminen (Kiky) -415
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) -194
Työajan pidentäminen (Kiky) -275
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) -41
VaEL-maksun väliaikainen alentaminen -249
Yhteensä -1 274

2017 talousarvio 24 308 000
2016 II lisätalousarvio -249 000
2016 talousarvio 25 582 000
2015 tilinpäätös 27 449 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2016 vp (21.12.2016)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 24 308 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain (44/2006) 15 ja 20 §:n mukaisista toimenpiteistä aiheutuvien menojen maksamiseen.