Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. (32.01, osa) Hallinto
              51. Eräät merimiespalvelut
              52. Palkkaturva
         60. Energiapolitiikka
         70. Kotouttaminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2017

05. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 19 482 000 euroa.

Nettobudjetoinnissa otetaan huomioon kemikaalituoterekisterin ja akkreditointipalvelujen maksut, Euroopan kemikaaliviraston komission asetuksen (EY) No 340/2008 perusteella maksamat palkkiot sekä yhteishankkeista muilta osapuolilta saatava rahoitus.

Selvitysosa:Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) valvoo ja edistää tuotteisiin ja palveluihin sekä kaivoksiin ja muihin tuotantolaitoksiin liittyvää teknistä turvallisuutta ja vaatimustenmukaisuutta, kuluttajaturvallisuutta, kemikaalien turvallisuutta ja laatua. Tukes edistää mineraalivarojen hallintaa sekä tuottaa pätevyyttä ja luotettavuutta osoittavia akkreditointipalveluja. Tavoitteena on henkilö-, omaisuus- ja ympäristövahinkojen sekä terveys- ja ympäristöhaittojen ehkäisy, varmistaa markkinoilla olevien tuotteiden ja palveluiden vaatimustenmukaisuus sekä poistaa vaaralliset ja muutoin määräysten vastaiset tuotteet ja palvelut. Toiminta kohdistuu teollisuuteen, kauppaan, alkutuotantoon, toiminnanharjoittajiin, palveluntarjoajiin, julkishallintoon ja yksityisiin kansalaisiin.

Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen työ- ja elinkeinoministeriö, pelastustoimen laitteiden valvonnan osalta sisäministeriö sekä kemikaalien tuotevalvonnan osalta lisäksi muut ohjaavat ministeriöt (maa- ja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö ja sosiaali- ja terveysministeriö) asettavat alustavasti Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2017:

Vaikuttavuus

  2015
toteutuma
2016
tavoite
2017
tavoite
       
Yritysten riskienhallinta on hyväksyttävällä tasolla      
— Kemikaali- ja räjähdetuotantolaitosten, joissa riskienhallinta on hyväksyttävällä tasolla, osuus valvontakohteista (%) 61 60 60
Vakavasti puutteelliset tuotteet markkinoilla      
— Markkinavalvonnassa vakavasti puutteellisiksi osoittautuneiden tuotteiden prosenttiosuuden viiden vuoden keskiarvo (%) 18,8 < 19 < 19

Toiminnallinen tuloksellisuus

  2015
toteutuma
2016
tavoite
2017
tavoite
       
Tuotokset ja laadunhallinta      
Valvonta on riskiperusteista ja tehokasta      
— Luvat, ilmoitukset, tarkastukset, valvonnat 40 286 43 741 42 150
— Yritykset kokevat tuotevalvonnan tehokkaana (%)1) 90 90 90
— Lupa- ja ilmoitusprosessien digitalisaatioaste (%) 35 45 70

1) Consumer Conditions Scoreboard (CCS), niiden vähittäismyyjien osuus, joiden mielestä viranomaiset valvovat aktiivisesti tuoteturvallisuuslainsäädännön noudattamista.

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

  2015
toteutuma
2016
tavoite
2017
tavoite
       
Henkilötyövuosien kehitys 239 268 268
Kokonaistyötyytyväisyys (1—5) 3,4 3,5 3,5

Maksullisen toiminnan tulot on merkitty momentille 12.32.20.

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2015
toteutuma
2016
tavoite
2017
tavoite
       
Omakustannusarvoon hinnoiteltavat julkisoikeudelliset suoritteet      
Maksullisen toiminnan tuotot      
— suoritteiden myyntituotot 6 696 6 225 6 180
Tuotot yhteensä 6 696 6 225 6 180
— tästä toimintamenomomentille nettouttamattomat tuotot 2 962 2 640 2 600
Tuotot yhteensä 6 696 6 225 6 180
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 4 364 4 355 4 300
— osuus yhteiskustannuksista 1 752 1 870 1 880
Kustannukset yhteensä 6 116 6 225 6 180
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 580 - -
Kustannusvastaavuus, % 109 100 100

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2015
toteutuma
2016
varsinainen
talousarvio
2017
esitys
       
Bruttomenot 21 110 23 586 23 137
Bruttotulot 3 877 3 805 3 655
Nettomenot 17 233 19 781 19 482
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 973    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 2 417    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Kuluttajaturvallisuusvalvonta (siirto momentilta 28.40.01) 42
Kuluttajaturvallisuusvalvonta (siirto momentilta 28.90.30) 433
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) -6
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) -3
Lomarahojen alentaminen (Kiky) -201
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa -40
Palkkaliukumasäästö -50
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) -98
Toimintamenojen tuottavuussäästö -89
Työajan pidentäminen (Kiky) -139
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) -21
VaEL-maksun väliaikainen alentaminen -127
Yhteensä -299

2017 talousarvio 19 482 000
2016 II lisätalousarvio -134 000
2016 talousarvio 19 781 000
2015 tilinpäätös 18 677 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2016 vp (21.12.2016)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 19 482 000 euroa.

Nettobudjetoinnissa otetaan huomioon kemikaalituoterekisterin ja akkreditointipalvelujen maksut, Euroopan kemikaaliviraston komission asetuksen (EY) No 340/2008 perusteella maksamat palkkiot sekä yhteishankkeista muilta osapuolilta saatava rahoitus.

 

I lisätalousarvioesitys HE 60/2017 vp (24.5.2017)

Momentin perusteluja täydennetään siten, että nettobudjetoinnissa otetaan huomioon myös erillisenä palveluna tehtävien kasvinsuojeluaineiden ja biosidien arviointien korvaukset.

Selvitysosa:Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2017 I lisätalousarvio
2017 talousarvio 19 482 000
2016 tilinpäätös 19 647 000
2015 tilinpäätös 18 677 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 24/2017 vp (30.6.2017)

Momentin perusteluja täydennetään siten, että nettobudjetoinnissa otetaan huomioon myös erillisenä palveluna tehtävien kasvinsuojeluaineiden ja biosidien arviointien korvaukset.