Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. (32.01, osa) Hallinto
              51. Eräät merimiespalvelut
              52. Palkkaturva
         60. Energiapolitiikka
         70. Kotouttaminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2017

03. Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 3 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 6 055 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksuihin ja kansainväliseen toimintaan liittyviin projekteihin.

Momentille budjetoidaan hakemus-, ilmoitus- ja käsittelymenettelyistä johtuen tulot pääsääntöisesti maksuperusteella.

Selvitysosa:Teollisoikeuksien ja yritys- ja yhteisötoiminnan asiantuntijaorganisaationa Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) edistää ja kehittää yrittäjyyttä, innovatiivisuutta ja yhteisöllistä toimintaa Suomessa ja kansainvälisesti.

Momentilta maksetaan 730 000 euroa säätiövalvonnan ja teollisoikeusasiamiesten valvonnan kustannuksia sekä 2 260 000 euroa tilintarkastusvalvonnan kustannuksia. Vastaavan suuruiset valvontamaksut tuloutuvat momentille 11.19.09.

Talousarvioesityksessä varaudutaan eurooppalaisen yhtenäispatentin voimaantuloon vuonna 2017.

Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen työ- ja elinkeinoministeriö asettaa alustavasti PRH:lle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2017:

Vaikuttavuus
  • — PRH:n rekisterien tiedot ovat tehokkaasti yhteiskunnan käytössä ja viraston palvelut tukevat innovaatiotoimintaa ja yrittäjyyttä.

Toiminnallinen tuloksellisuus

    2015
toteutuma
2016
tavoite
2017
tavoite
         
Toiminnallinen tehokkuus      
Työn tuottavuus Tuottavuuden muutos, % +2,1 +1,0 +1,0
Taloudellisuus Yksikkökustannusten muutos, % +6,2 +2,0 +2,0
         
Tuotokset ja laadunhallinta      
Asiakastyytyväisyys Asiakasarvio (1—5) 3,9 4,0 4,0
Sähköinen asiointi Patenttihakemukset, % 92,1 92 92
  Tavaramerkkihakemukset, % 84,1 80 85
  Kaupparekisteri-ilmoitukset, % 62,7 55 65
  Yhdistysrekisteri-ilmoitukset, % 74,2 67 70
Käsittelyaika keskimäärin Kansalliset patenttihakemukset (v) 2,8 2,4 2,2
  PCT-tutkimukset määräajassa, % 91,5 90 90
  Kansalliset tavaramerkkihakemukset (kk) 4,3 3,8 3,2
  Kaupparekisteri-ilmoitukset (pv) 7,4 6 5
  Yhdistysrekisteri-ilmoitus (pv) 6 10 5

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

  2015
toteutuma
2016
tavoite
2017
tavoite
       
Henkilötyövuosien kehitys 384,4 418 411
Kokonaistyötyytyväisyys (1—5) 3,8 3,7 3,7

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2015
toteutuma
2016
varsinainen
talousarvio
2017
esitys
       
Omakustannusarvoon hinnoiteltavat julkisoikeudelliset suoritteet      
Maksullisen toiminnan tuotot      
— suoritteiden myyntituotot 49 225 47 230 44 594
— muut tuotot 171 - -
Tuotot yhteensä 49 396 47 230 44 594
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 42 665 43 306 41 149
— osuus yhteiskustannuksista 9 883 9 500 9 500
Kustannukset yhteensä 52 548 52 806 50 649
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -3 152 -5 576 -6 055
Kustannusvastaavuus, % 94 89 88

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2015
toteutuma
2016
varsinainen
talousarvio
2017
esitys
       
Bruttomenot 46 593 51 771 50 649
Bruttotulot 49 396 47 230 44 594
Nettomenot -2 803 4 541 6 055
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 3 348    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 4 033    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Eurooppalaisen yhtenäispatentin voimaantulo (PRH:n tulonmenetysten kompensaatio) 1 400
Tekijänoikeuden yhteishallinnoinnin valvonta (siirto momentilta 29.01.22) 60
Tekijänoikeuden yhteishallinnoinnin valvonta (siirto momentilta 32.01.21) 60
Teollisoikeusasiamiesten valvonta 25
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) -14
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) -7
Toimintamenojen tuottavuussäästö -10
Yhteensä 1 514

2017 talousarvio 6 055 000
2016 talousarvio 4 541 000
2015 tilinpäätös -2 118 331

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 249/2016 vp (18.11.2016)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 8 055 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Lisäys 2 000 000 euroa talousarvioesityksen 6 055 000 euroon nähden aiheutuu edunsaajarekisterin perustamisesta.

Hallitus antaa eduskunnalle täydentävään talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä, laiksi rahanpesun selvittelykeskuksesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi.


2017 talousarvio 8 055 000
2016 talousarvio 4 541 000
2015 tilinpäätös -2 118 331

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 35/2016 vp (13.12.2016)

Momentille esitetään 8 055 000 euron määrärahaa, josta on tarkoitus käyttää 2 000 000 euroa edunsaajarekisterin perustamiseen. Rekisterin perustamiseen liittyvää hallituksen esitystä laiksi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä, laiksi rahanpesun selvittelykeskuksesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi (HE 228/2016 vp) ei kuitenkaan ehditä käsitellä eduskunnassa talousarvioesityksen käsittelyn aikataulussa. Siksi valiokunta vähentää momentilta 2 000 000 euroa.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2016 vp (21.12.2016)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 6 055 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksuihin ja kansainväliseen toimintaan liittyviin projekteihin.

Momentille budjetoidaan hakemus-, ilmoitus- ja käsittelymenettelyistä johtuen tulot pääsääntöisesti maksuperusteella.

 

I lisätalousarvioesitys HE 60/2017 vp (24.5.2017)

Momentille myönnetään lisäystä 1 350 000 euroa.

Selvitysosa:Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon vähennyksenä 1 400 000 euroa johtuen yhtenäispatentin voimaantulon siirtymisestä vuoteen 2018 sekä lisäyksenä 2 000 000 euroa edunsaajarekisterin perustamiseen ja 750 000 euroa kansainvälisten, yrityksille myönnettävien yhteisötunnisteiden myöntämisessä käytettävän järjestelmän kehittämiseen ja tietojen ylläpitämiseen.


2017 I lisätalousarvio 1 350 000
2017 talousarvio 6 055 000
2016 tilinpäätös -2 919 589
2015 tilinpäätös -2 118 331

 

Eduskunnan kirjelmä EK 24/2017 vp (30.6.2017)

Momentille myönnetään lisäystä 1 350 000 euroa.