Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2021  

  2020  

  2019  

  2018  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
         01. (32.01, osa) Hallinto
         20. (32.20, osa ja 01, osa) Elinkeino- ja innovaatiopolitiikka
              01. Geologian tutkimuskeskuksen toimintamenot
              06. Innovaatiorahoituskeskus Tekesin toimintamenot
              28. Materiaalitehokkuuden edistäminen
              40. Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tukeminen
              41. (32.01.41) Erityisavustus Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n tutkimusinfrastruktuuriin
              42. Innovaatiokeskittymien kehittäminen
              43. (32.01.42) Cleantech- ja biotalousratkaisujen sekä innovaatioiden kaupallistamisen tukeminen
              46. Laivanrakennuksen innovaatiotuki
              47. Finnvera Oyj:n tappiokorvaukset
              48. Korko- ja muu tuki julkisesti tuetuille vienti- ja alusluotoille
              49. Valtionavustus Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n toimintaan
              (50.) Avustus kansainvälisen teknologiapalkinnon maksamiseen
              51. Naisille suunnattu innovaatiopalkinto
              80. Lainat Suomen Vientiluotto Oy:n jälleenrahoitustoimintaan
              82. Lainat Finnvera Oyj:n varainhankintaan
              83. Lainat tutkimus- ja innovaatiotoimintaan
              87. Pääomalaina Finnvera Oyj:lle
              88. Pääomasijoitus Suomen Teollisuussijoitus Oy:lle
              89. Pääomasijoitus Tekes Pääomasijoitus Oy:lle
         30. (32.30, osa) Työllisyys- ja yrittäjyyspolitiikka
         40. Yritysten toimintaympäristö, markkinoiden sääntely ja työelämä
         50. (32.50, 20, osa ja 30, osa) Alueiden kehittäminen ja rakennerahastopolitiikka
         60. Energiapolitiikka
         70. Kotouttaminen
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2017

06. Innovaatiorahoituskeskus Tekesin toimintamenot (siirtomääräraha 3 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 36 557 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös hanke- ja ohjelmatoiminnan, aktivoinnin tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden parantamiseen sekä ennakointitoimintaan ja kansainvälistymisen edistämiseen.

Selvitysosa: Innovaatiorahoituskeskus Tekes edistää teollisuuden ja palvelujen kehittymistä teknologian, innovaatioiden ja kasvurahoituksen keinoin. Tämä uudistaa elinkeinoja, kasvattaa jalostusarvoa, tuottavuutta ja työelämän laatua, lisää vientiä sekä luo työllisyyttä ja hyvinvointia. Tulokset saavutetaan asiakkaiden tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnalla, johon Tekes kannustaa rahoituksellaan ja siihen liittyvillä palveluilla. Asiakkaita ovat ilman toimialarajoituksia kaiken kokoiset yritykset sekä tutkimus- ja julkiset organisaatiot.

Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen työ- ja elinkeinoministeriö asettaa alustavasti Tekesille seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2017:

Toiminnallinen tuloksellisuus

 2015
toteutuma
2016
tavoite
2017
tavoite
    
Toiminnallinen tehokkuus   
Rahoitus- ja asiakkuustyön kokonaiskustannus/myönnetty rahoitus, %4,1< 7,0< 6,5
Asiakaspalautteen yleisarvio Tekesin toiminnasta (1—5) 4,3> 4,3> 4,3
    
Tuotokset ja laadunhallinta   
Suoritteet   
Pk-yritysten osuus yritysrahoituksesta, % 70> 70> 70

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

 2015
toteutuma
2016
tavoite
2017
tavoite
    
Henkilötyövuosien kehitys 285,3285280
Kokonaistyötyytyväisyys (1—5)3,7--
Team Finland -kumppanuusorganisaatioiden yhteinen henkilöstökysely (1—5)-Otetaan käyttöön> 3,5

Tulostavoitteiden saavuttamiseen osallistuu Tekesin lisäksi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten Tekes-tehtäviä hoitava henkilöstö, joiden osalta resurssit on budjetoitu momentille 32.01.02. Tulostavoitteiden saavuttamiseen käytetään toimintamenojen lisäksi Tekesin hallinnoimien muiden momenttien (32.20.40, 32.20.43, 32.20.83 ja 32.20.89) sekä momentin 32.20.42 määrärahoja ja valtuuksia. Momenttiensa myöntövaltuuksilla Tekes rahoittaa riskipitoisia tutkimus- ja kehittämis- ja innovaatiotoiminnan projekteja, jotka toteutetaan pääosin vuosina 2017—2020.

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

  
Hanke- ja ohjelmatoiminta5 340 000
Toimintamenot31 217 000
Yhteensä36 557 000

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2015
toteutuma
2016
varsinainen
talousarvio

2017
esitys
    
Bruttomenot40 81838 54836 657
Bruttotulot531100100
Nettomenot40 28738 44836 557
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta18 383  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle18 668  

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Audiovisuaalisen kannustinjärjestelmän käyttöönotto (siirto momentilta 29.10.20)250
Audiovisuaalisen kannustinjärjestelmän käyttöönotto (siirto momentilta 32.01.21)250
EU:n Horisontti 2020 -ohjeman kansallisen koordinoinnin vahvistaminen (siirto momentille 32.01.01) (-1 htv)-70
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015)-8
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015)-4
Lomarahojen alentaminen (Kiky)-360
Palkkaliukumasäästö-85
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky)-168
Toimintamenojen tuottavuussäästö-198
Toimintamenosäästö (HO 2015)-1 000
Työajan pidentäminen (Kiky)-236
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky)-36
VaEL-maksun väliaikainen alentaminen-226
Yhteensä-1 891

2017 talousarvio36 557 000
2016 II lisätalousarvio-296 000
2016 talousarvio38 448 000
2015 tilinpäätös40 572 000

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 249/2016 vp (18.11.2016)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 43 523 000 euroa.

Selvitysosa: Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Lisäys 6 966 000 euroa talousarvioesityksen 36 557 000 euroon nähden aiheutuu 93 henkilötyövuoden palkkaus- ja muiden menojen siirrosta momentilta 32.01.02.


2017 talousarvio43 523 000
2016 II lisätalousarvio-296 000
2016 talousarvio38 448 000
2015 tilinpäätös40 572 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2016 vp (21.12.2016)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 43 523 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös hanke- ja ohjelmatoiminnan, aktivoinnin tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden parantamiseen sekä ennakointitoimintaan ja kansainvälistymisen edistämiseen.

 

I lisätalousarvioesitys HE 60/2017 vp (24.5.2017)

Momentilta vähennetään 1 370 000 euroa.

Selvitysosa: Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon vähennyksenä 2 000 000 euroa siirtona momentille 32.50.41 Tekesin ja Finpron kansainvälisen ohjelmayhteistyön vahvistamiseksi ja lisäyksenä 630 000 euroa siirtona momentilta 32.01.02 johtuen vuoden 2017 talousarviossa siirrettyjen palkkaus- ja muiden menojen tarkentumisesta.


2017 I lisätalousarvio-1 370 000
2017 talousarvio43 523 000
2016 tilinpäätös38 152 000
2015 tilinpäätös40 572 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 24/2017 vp (30.6.2017)

Momentilta vähennetään 1 370 000 euroa.