Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. (32.01, osa) Hallinto
              20. Siviilipalvelus
              89. Osakehankinnat
         60. Energiapolitiikka
         70. Kotouttaminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2017

01. Työ- ja elinkeinoministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 33 650 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) kuluttajatiedon julkistamispalkintoa varten

2) julkisten hankintojen neuvontayksikön toimintaan liittyviin avustuksiin

3) EU:n sisäasioiden rahastoon kuuluvasta Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastosta (AMIF) rahoitettavista hankkeista aiheutuvien siirtomenojen maksamiseen.

Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.

Selvitysosa:Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen ministeriön toiminnalle asetetaan alustavasti seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2017:

Toiminnallinen tuloksellisuus

  2015
toteutuma
2016
tavoite
2017
tavoite
       
Tuotokset ja laadunhallinta      
Työ- ja elinkeinoministeriö      
Hallituksen esitykset (kpl) 14 20 25
— Luvatun istuntokauden aikana eduskunnalle (%) 62 > 80 > 80
— Muutoksia eduskunnassa säädösteknisten tai kielellisten puutteiden johdosta (%) 0,4 0 0
Valtioneuvoston asetukset (kpl) 41 30 35
Sisämarkkinalainsäädännön alaan kuuluvien direktiivien täytäntöönpanovaje (%) 0,3 < 1,0 < 1,0

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

  2015
toteutuma
2016
tavoite
2017
tavoite
       
Henkilötyövuosien kehitys 463 443 440
Kokonaistyötyytyväisyys (1—5) 3,50 > 3,50 > 3,50

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2015
toteutuma
2016
varsinainen
talousarvio

2017
esitys
       
Bruttomenot 49 189 41 845 41 850
Bruttotulot 8 625 8 200 8 200
Nettomenot 40 564 33 645 33 650
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 7 192    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 7 216    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Erityisasiantuntijan palkkaaminen (siirto momentilta 24.01.01) 52
ESIR-neuvontapalvelut (siirto momentilta 32.01.21) 400
EU:n horisontti 2020 -ohjelman kansallisen koordinoinnin vahvistaminen (siirto momentilta 32.20.06) (1 htv) 70
Kaivosresurssien palkkausmenot (siirto momentilta 32.20.01) 40
Säästöjen VNHY-osuuden palautus (siirto momentilta 23.01.01) 352
TEM Aleksanterinkatu 4-10 peruskorjaus (siirto momentilta 23.01.01) 350
VNHY:n siirtojen täsmennys Bulevardi 6:n vuokrat ja ruokalatuki (siirto momentilta 23.01.01) 125
YK:n Oslon ryhmän puheenjohtajuus (siirto momentilta 28.30.01) 60
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) -15
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) -8
Lomarahojen alentaminen (Kiky) -376
Palkkaliukumasäästö -88
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) -175
Toimintamenojen tuottavuussäästö -244
Työajan pidentäminen (Kiky) -247
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) -37
VaEL-maksun väliaikainen alentaminen -254
Yhteensä 5

2017 talousarvio 33 650 000
2016 II lisätalousarvio -86 000
2016 talousarvio 33 645 000
2015 tilinpäätös 40 588 000

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 249/2016 vp (18.11.2016)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 33 558 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

4) avustuksiin Finnvera Oyj:lle ESIR-neuvontapalvelun menoihin.

Selvitysosa:Päätösosan ensimmäinen kappale korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen ja päätösosan toisen kappaleen kohta 4) lisätään talousarvioesityksen momentin päätösosan toisen kappaleen kohdaksi 4).

Vähennys 92 000 euroa talousarvioesityksen 33 650 000 euroon nähden on siirtoa momentille 23.01.01, mistä 78 000 euroa aiheutuu valtioneuvoston yhteisen verkkojulkaisualustan palvelun menoista ja 14 000 euroa palkkaliukumasäästön VNHY-osuuden tarkistuksesta.


2017 talousarvio 33 558 000
2016 II lisätalousarvio -86 000
2016 talousarvio 33 645 000
2015 tilinpäätös 40 588 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2016 vp (21.12.2016)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 33 558 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) kuluttajatiedon julkistamispalkintoa varten

2) julkisten hankintojen neuvontayksikön toimintaan liittyviin avustuksiin

3) EU:n sisäasioiden rahastoon kuuluvasta Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastosta (AMIF) rahoitettavista hankkeista aiheutuvien siirtomenojen maksamiseen

4) avustuksiin Finnvera Oyj:lle ESIR-neuvontapalvelun menoihin.

Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.

 

I lisätalousarvioesitys HE 60/2017 vp (24.5.2017)

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös Julkisten hankintojen neuvontayksikön toimintaan liittyviin avustuksiin sekä yrityksille tarjottavan julkisiin hankintoihin liittyvän neuvontapalvelun rahoitukseen.

Selvitysosa:Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2017 I lisätalousarvio
2017 talousarvio 33 558 000
2016 tilinpäätös 33 559 000
2015 tilinpäätös 40 588 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 24/2017 vp (30.6.2017)

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös Julkisten hankintojen neuvontayksikön toimintaan liittyviin avustuksiin sekä yrityksille tarjottavan julkisiin hankintoihin liittyvän neuvontapalvelun rahoitukseen.

 

III lisätalousarvioesitys HE 142/2017 vp (19.10.2017)

Momentille myönnetään lisäystä 895 000 euroa.

Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös ohjelmakauden 2007—2013 EAKR-osarahoitteisten lainojen ja takausten ylimääräisten hallintokulujen korvaamiseen Finnvera Oyj:lle vuosien 2012—2017 osalta.

Selvitysosa:Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 1 045 000 euroa ohjelmakauden 2007—2013 EAKR-osarahoitteisten lainojen ja takausten ylimääräisten hallintokulujen korvaamiseen Finnvera Oyj:lle vuosien 2012—2017 osalta sekä vähennyksenä 150 000 euroa siirtona momentille 24.01.01 erityisasiantuntijan palkkaus- ja muihin menoihin.


2017 III lisätalousarvio 895 000
2017 I lisätalousarvio
2017 talousarvio 33 558 000
2016 tilinpäätös 33 559 000
2015 tilinpäätös 40 588 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 32/2017 vp (24.11.2017)

Momentille myönnetään lisäystä 895 000 euroa.

Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös ohjelmakauden 2007—2013 EAKR-osarahoitteisten lainojen ja takausten ylimääräisten hallintokulujen korvaamiseen Finnvera Oyj:lle vuosien 2012—2017 osalta.