Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
       12. Sekalaiset tulot
              90. Rahapelitoiminnan tuotto
              98. Valtionapujen palautukset
         39. Muut sekalaiset tulot
       15. Lainat
     Määrärahat

Talousarvioesitys 2017

33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalaPDF-versio

02. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston tulot

Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)

Momentille arvioidaan kertyvän 1 600 000 euroa.

Selvitysosa:Tulot ovat valtion maksuperustelain (150/1992) nojalla sosiaali- ja terveysministeriön määräämien perusteiden mukaisia alkoholilain (1143/1994) tarkoittamia lupa- ja valvontamaksuja, tupakkalain (693/1976) 25 §:n mukaisia käsittelymaksuja, terveydensuojelulain (763/1994) 20 b ja 28 a §:ssä tarkoitettujen suoritteiden maksuja sekä valtioneuvoston määräämien perusteiden mukaisia geenitekniikkalain (377/1995) tarkoittamia tarkastusmaksuja.


2017 talousarvio 1 600 000
2016 talousarvio 1 600 000
2015 tilinpäätös 1 725 365

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2016 vp (21.12.2016)

Momentille arvioidaan kertyvän 1 600 000 euroa.

03. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tulot

Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)

Momentille arvioidaan kertyvän 500 000 euroa.

Selvitysosa:Tulot ovat Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta annetun lain (668/2008) 7 §:n mukaisia maksuja ja sekalaisia tuloja.

Tulot kertyvät rokotteiden myynnistä ja välitystoiminnasta sekä sekalaisista tuloista. Vastaavat menot on merkitty momenteille 33.03.04 ja 33.70.20.


2017 talousarvio 500 000
2016 talousarvio 500 000
2015 tilinpäätös 99 765

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2016 vp (21.12.2016)

Momentille arvioidaan kertyvän 500 000 euroa.

90. Rahapelitoiminnan tuotto

Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)

Momentille arvioidaan kertyvän 449 163 000 euroa.

Selvitysosa:Tulot ovat arpajaislain (1047/2001) 3 §:n 4 momentin mukaisia tuottoja. Tuloja vastaavasti momentilta 33.90.50 myönnetään 317 600 000 euroa avustuksina yhteisöille ja säätiöille terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen sekä momenteilta 33.50.52, 55 ja 56 yhteensä 98 188 000 euroa valtion korvauksena sotainvalidien laitosten käyttökustannuksiin, eräisiin kuntoutustoiminnan menoihin ja rintamaveteraanien kuntoutustoiminnan menoihin. Edelleen viitaten momentin 33.50.51 perusteluihin tuloarvion mitoituksessa on otettu huomioon 30 000 000 euroa kunnille ja kuntayhtymille korvattavien avohuoltokustannusten kattamiseen. Tuloja vastaavasti momentilta 33.01.01 katetaan 3 375 000 euroa sosiaali- ja terveysministeriön yhteyteen perustettavan sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen hallinnollisia menoja.

Momentin nimike on muutettu.


2017 talousarvio 449 163 000
2016 talousarvio 426 788 000
2015 tilinpäätös 426 288 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2016 vp (21.12.2016)

Momentille arvioidaan kertyvän 449 163 000 euroa.

 

I lisätalousarvioesitys HE 60/2017 vp (24.5.2017)

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 5 500 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys johtuu Raha-automaattiyhdistyksen jakamatta jääneiden varojen purusta sosiaali- ja terveysministeriön taseesta avustusten lisäjakoon.


2017 I lisätalousarvio 5 500 000
2017 talousarvio 449 163 000
2016 tilinpäätös 426 788 000
2015 tilinpäätös 426 288 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 24/2017 vp (30.6.2017)

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 5 500 000 euroa.

 

II lisätalousarvioesitys HE 127/2017 vp (21.9.2017)

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 11 637 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys johtuu Raha-automaattiyhdistyksen käyttämättä jääneiden varojen tuloutuksesta. Varat kohdistetaan rintamaveteraanien kuntoutustoimintaan.


2017 II lisätalousarvio 11 637 000
2017 I lisätalousarvio 5 500 000
2017 talousarvio 449 163 000
2016 tilinpäätös 426 788 000
2015 tilinpäätös 426 288 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2017 vp (13.10.2017)

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 11 637 000 euroa.

98. Valtionapujen palautukset

Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)

Momentille arvioidaan kertyvän 93 200 000 euroa.

Selvitysosa:Tulot ovat sosiaali- ja terveydenhuollon ja sosiaalivakuutuksen erityislakien nojalla maksettujen valtionapujen ja valtion osuuksien palautuksia.


2017 talousarvio 93 200 000
2016 talousarvio 93 200 000
2015 tilinpäätös 121 426 777

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2016 vp (21.12.2016)

Momentille arvioidaan kertyvän 93 200 000 euroa.

99. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan muut tulot

Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)

Momentille arvioidaan kertyvän 1 305 000 euroa.

Selvitysosa:

Tulojen arvioitu kertymä (euroa)

   
Kuntien avopalveluennakoiden palautukset (sotilasvammalaki 404/1948) 800 000
Sotilasvammakorvauksiin liittyvät regressit (sotilasvammalaki 404/1948) 330 000
Muut tulot 175 000
Yhteensä 1 305 000

2017 talousarvio 1 305 000
2016 talousarvio 1 305 000
2015 tilinpäätös 2 251 947

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2016 vp (21.12.2016)

Momentille arvioidaan kertyvän 1 305 000 euroa.