Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
       11. Verot ja veronluonteiset tulot
       12. Sekalaiset tulot
         24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
         25. Oikeusministeriön hallinnonala
         26. Sisäministeriön hallinnonala
         27. Puolustusministeriön hallinnonala
         28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
         29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
         30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
         31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
         32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
         33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
              02. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston tulot
              03. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tulot
              90. Rahapelitoiminnan tuotto
              98. Valtionapujen palautukset
              99. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan muut tulot
         35. Ympäristöministeriön hallinnonala
         39. Muut sekalaiset tulot
       13. Korkotulot, osakkeiden myyntitulot ja voiton tuloutukset
       15. Lainat
     Määrärahat

Talousarvioesitys 2017

33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalaPDF-versio

02. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston tulot

Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)

Momentille arvioidaan kertyvän 1 600 000 euroa.

Selvitysosa: Tulot ovat valtion maksuperustelain (150/1992) nojalla sosiaali- ja terveysministeriön määräämien perusteiden mukaisia alkoholilain (1143/1994) tarkoittamia lupa- ja valvontamaksuja, tupakkalain (693/1976) 25 §:n mukaisia käsittelymaksuja, terveydensuojelulain (763/1994) 20 b ja 28 a §:ssä tarkoitettujen suoritteiden maksuja sekä valtioneuvoston määräämien perusteiden mukaisia geenitekniikkalain (377/1995) tarkoittamia tarkastusmaksuja.


2017 talousarvio1 600 000
2016 talousarvio1 600 000
2015 tilinpäätös1 725 365

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2016 vp (21.12.2016)

Momentille arvioidaan kertyvän 1 600 000 euroa.

03. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tulot

Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)

Momentille arvioidaan kertyvän 500 000 euroa.

Selvitysosa: Tulot ovat Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta annetun lain (668/2008) 7 §:n mukaisia maksuja ja sekalaisia tuloja.

Tulot kertyvät rokotteiden myynnistä ja välitystoiminnasta sekä sekalaisista tuloista. Vastaavat menot on merkitty momenteille 33.03.04 ja 33.70.20.


2017 talousarvio500 000
2016 talousarvio500 000
2015 tilinpäätös99 765

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2016 vp (21.12.2016)

Momentille arvioidaan kertyvän 500 000 euroa.

90. Rahapelitoiminnan tuotto

Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)

Momentille arvioidaan kertyvän 449 163 000 euroa.

Selvitysosa: Tulot ovat arpajaislain (1047/2001) 3 §:n 4 momentin mukaisia tuottoja. Tuloja vastaavasti momentilta 33.90.50 myönnetään 317 600 000 euroa avustuksina yhteisöille ja säätiöille terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen sekä momenteilta 33.50.52, 55 ja 56 yhteensä 98 188 000 euroa valtion korvauksena sotainvalidien laitosten käyttökustannuksiin, eräisiin kuntoutustoiminnan menoihin ja rintamaveteraanien kuntoutustoiminnan menoihin. Edelleen viitaten momentin 33.50.51 perusteluihin tuloarvion mitoituksessa on otettu huomioon 30 000 000 euroa kunnille ja kuntayhtymille korvattavien avohuoltokustannusten kattamiseen. Tuloja vastaavasti momentilta 33.01.01 katetaan 3 375 000 euroa sosiaali- ja terveysministeriön yhteyteen perustettavan sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen hallinnollisia menoja.

Momentin nimike on muutettu.


2017 talousarvio449 163 000
2016 talousarvio426 788 000
2015 tilinpäätös426 288 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2016 vp (21.12.2016)

Momentille arvioidaan kertyvän 449 163 000 euroa.

 

I lisätalousarvioesitys HE 60/2017 vp (24.5.2017)

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 5 500 000 euroa.

Selvitysosa: Lisäys johtuu Raha-automaattiyhdistyksen jakamatta jääneiden varojen purusta sosiaali- ja terveysministeriön taseesta avustusten lisäjakoon.


2017 I lisätalousarvio5 500 000
2017 talousarvio449 163 000
2016 tilinpäätös426 788 000
2015 tilinpäätös426 288 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 24/2017 vp (30.6.2017)

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 5 500 000 euroa.

 

II lisätalousarvioesitys HE 127/2017 vp (21.9.2017)

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 11 637 000 euroa.

Selvitysosa: Lisäys johtuu Raha-automaattiyhdistyksen käyttämättä jääneiden varojen tuloutuksesta. Varat kohdistetaan rintamaveteraanien kuntoutustoimintaan.


2017 II lisätalousarvio11 637 000
2017 I lisätalousarvio5 500 000
2017 talousarvio449 163 000
2016 tilinpäätös426 788 000
2015 tilinpäätös426 288 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2017 vp (13.10.2017)

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 11 637 000 euroa.

98. Valtionapujen palautukset

Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)

Momentille arvioidaan kertyvän 93 200 000 euroa.

Selvitysosa: Tulot ovat sosiaali- ja terveydenhuollon ja sosiaalivakuutuksen erityislakien nojalla maksettujen valtionapujen ja valtion osuuksien palautuksia.


2017 talousarvio93 200 000
2016 talousarvio93 200 000
2015 tilinpäätös121 426 777

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2016 vp (21.12.2016)

Momentille arvioidaan kertyvän 93 200 000 euroa.

99. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan muut tulot

Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)

Momentille arvioidaan kertyvän 1 305 000 euroa.

Selvitysosa:

Tulojen arvioitu kertymä (euroa)

  
Kuntien avopalveluennakoiden palautukset (sotilasvammalaki 404/1948)800 000
Sotilasvammakorvauksiin liittyvät regressit (sotilasvammalaki 404/1948)330 000
Muut tulot 175 000
Yhteensä1 305 000

2017 talousarvio1 305 000
2016 talousarvio1 305 000
2015 tilinpäätös2 251 947

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2016 vp (21.12.2016)

Momentille arvioidaan kertyvän 1 305 000 euroa.