Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Tuloarviot
     21. Eduskunta

Talousarvioesitys 2017

50. (33.17.50) Valtionosuus työttömyyskassoille (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 480 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää työttömyysturvalain (1290/2002) mukaisten ansiosidonnaisten etuuksien rahoittamiseen siten kuin työttömyysetuuksien rahoituksesta annetussa laissa (555/1998) ja työttömyyskassalaissa (603/1984) on säädetty valtion osuudesta.

Selvitysosa:Ansioon suhteutetun päivärahan rahoittavat Työttömyysvakuutusrahasto, työttömyyskassat ja valtio. Palkansaajien päivärahoista työttömyyskassojen osuus on pääsääntöisesti 5,5 %, valtio rahoittaa peruspäivärahaa vastaavan osuuden ja rahasto loppuosan. Valtio ei kuitenkaan osallistu lomautusajalta ja ns. lisäpäiviltä maksettavien päivärahojen eikä myöskään lapsikorotusten rahoitukseen. Yrittäjien päivärahoista valtio rahoittaa peruspäivärahaa vastaavan osuuden ja lapsikorotukset, yrittäjäkassat rahoittavat loppuosan.

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi työntekijäin eläkemaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta eräissä päivärahoissa 1.1.2008 lukien siten, että eläkemaksun ja työttömyysvakuutusmaksun vaikutus otetaan huomioon työttömyyspäivärahaan vaikuttavien ansiotulojen määrittelyssä.

Sovitellun työttömyyspäivärahan enimmäiskestoa noudatetaan 1.1.2008 alkaen. Muutoksella on vain vähäisiä kokonaistaloudellisia vaikutuksia.

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta 1.1.2008 lukien siten, että työnantajien työttömyysvakuutusmaksujen perusteena olevaa palkkasummarajaa muutetaan. Muutoksella ei ole vaikutusta valtion osuuteen.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
   
Määrärahan tarvearvion muutos -56 500


2008 talousarvio 480 000 000
2007 talousarvio 536 500 000
2006 tilinpäätös 525 000 000