Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2014
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänna föreskrifter
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning
         10. Utveckling av landsbygden
              50. Statsbidrag för utvecklande av landsbygdsnäringarna
              54. Främjande av hästhushållningen med medel som inflyter som statlig andel vid totospel
              55. Statsbidrag för 4H-verksamhet
              61. EU:s deltagande i utveckling av landsbygden
              62. Statlig medfinansiering för den av EU delfinansierade utvecklingen av landsbygden
              64. EU-medfinansiering och statlig medfinansiering för den regionala och lokala landsbygdsutvecklingen
         20. Jordbruk
         30. Livsmedelssäkerhet och livsmedelskvalitet
         40. Fiskeri-, vilt- och renhushållning
         50. Vattenhushållning
         60. Skogsbruk
         63. Forststyrelsen
         70. Infrastruktur för fastigheter och geografisk information
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Talousarvioesitys 2017

64. EU-medfinansiering och statlig medfinansiering för den regionala och lokala landsbygdsutvecklingen (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 17 800 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av EU-medfinansiering och statlig medfinansiering ur Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) för projekt som verkställer programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland och det tekniska biståndet i anslutning därtill under programperioden 2014—2020

2) till avlönande av sådan personal motsvarande sammanlagt högst 20 årsverken som behövs för genomförande av programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland programperioden 2014—2020 samt till betalning av andra nödvändiga konsumtionsutgifter

3) till betalning av åtaganden som föranleds av förbindelser som ingåtts under EU:s tidigare programperioder och som ingås under programperioden 2014—2020 samt till betalning av Finlands motsvarande åtaganden enligt artikel 31 (kontroll av överensstämmelse) och artikel 33 (särskilda bestämmelser för EJFLU) i rådets förordning (EG) nr 1290/2005, artikel 30 (rätt till bidrag) och artikel 39 (finansiella korrigeringar) i rådets förordning (EG) nr 1260/1999 och artikel 24 (reduktion, suspension och upphävande av stöd) i rådets förordning (EEG) nr 2082/1993 samt Europaparlamentets och rådets förordning om finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken, som antas för programperioden 2014—2020.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

De poster som föranleds av återkrav antecknas under moment 12.30.99.

Fullmakt

År 2014 får beslut om beviljande som hänför sig till programperioden 2014—2020 fattas för 105 900 000 euro.

Förklaring: I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition som innehåller bl.a. en lag som gäller stödjande av landsbygdens utveckling under den kommande programperioden och en ändring av den lag som gäller stöd för utveckling av landsbygden under den pågående programperioden.

Med de åtgärder som finansieras med medel för programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland under detta moment främjas under programperioden 2014—2020 horisontellt de mål som gäller innovationer, miljö, begränsning av och anpassning till klimatförändringar samt utöver dessa följande prioritetsområden som gäller utvecklande av landsbygden:

  • —  uppmuntran till kunskapsöverföring och innovation inom jordbruk och skogsbruk och i landsbygdsområden
  • —  ökad konkurrenskraft inom alla typer av jordbruk i alla områden och bättre möjligheter för jordbruksföretagen att överleva samt främjande av innovativ jordbruksteknik och en hållbar skötsel av skogarna
  • —  främjande av organiseringen av en livsmedels- och non food-kedja och av riskhanteringen inom jordbruket
  • —  återställande, bevarande och främjande av ekosystem som är beroende av jord- och skogsbruket
  • —  främjande av resurseffektivitet och stödjande av övergången till en koldioxidsnål och klimattålig ekonomi inom jordbruks-, livsmedels- och skogsbrukssektorn
  • —  främjande av social inkludering, fattigdomsbekämpning och ekonomisk utveckling i landsbygdsområden.

I syfte att främja ovan nämnda mål genomförs finansieringen i form av företagsstöd samt i form av lokala, regionala, interregionala, riksomfattande och internationella projekt. Det tekniska biståndet stöder genomförandet av hela programmet. De årsverken som behövs för att genomföra programmet motsvarar utöver det tekniska biståndet det maximala antalet anställda inom projekt som hör till statsförvaltningens s.k. egna produktion.

Eftersom den nya programperioden börjar 2014, är de anslag, den fullmakt och det antal anställda som behövs lägre än under programperioden i genomsnitt. Av anslaget är 8 800 000 euro avsett att användas för betalning av EU:s medfinansiering och 9 000 000 euro för betalning av den statliga medfinansieringen. Av bevillningsfullmakten är 52 500 000 euro EU:s medfinansiering och 53 400 000 euro statlig medfinansiering. Det anslag och den bevillningsfullmakt som kan användas i form av medfinansiering från EU är maximibelopp som preciseras senare i enlighet med det program för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland som kommissionen godkänner.

Utgifter som förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakt föranleder staten (mn euro)

 2014201520162017Sammanlagt
fr.o.m.
2014
      
Förbindelser år 201417,70040,000 35,00013,200105,900

Användningen av bevillningsfullmakten och anslaget (mn euro)

ProgramBevillningsfullmakt
2014
Anslag
2014
   
Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland (programperioden 2014—2020) sammanlagt105,90017,700
— varav Leader30,0001,500
— varav tekniskt bistånd10,0003,200
Programkorrigeringar-0,100
Alla sammanlagt105,90017,800

Momenten 30.20.43 och 30.20.44 utgör även en del av programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014—2020. Fullmakten och anslaget för tekniskt bistånd i anslutning till genomförande av programmet finns under detta moment.

Inkomster som hänför sig till utgifter under momentet har antecknats under moment 12.30.02. Motsvarande anslag och fullmakter i anslutning till programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland programperioden 2007—2013 finns under momenten 30.10.61 och 30.10.62.


2014 budget17 800 000