Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
       11. Verot ja veronluonteiset tulot
       12. Sekalaiset tulot
         24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
         25. Oikeusministeriön hallinnonala
         26. Sisäministeriön hallinnonala
         27. Puolustusministeriön hallinnonala
         28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
         29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
         30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
              01. EU:n maataloustukirahastosta saatavat tulot
              02. Maaseudun kehittämiseen saatavat tulot EU:lta
              03. Elinkeinokalatalouden kehittämiseen saatavat tulot EU:lta
              04. EU:lta saatavat muut tulot
              20. Hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistämiseen käytettävä osuus rahapelitoiminnan tuotosta
              40. Vesioikeudelliset kalatalousmaksut
              41. Tenojoen kalastuslupamaksut
              42. Hirvieläinten metsästysmaksut
              44. Kalastonhoitomaksut
              45. Riistanhoitomaksut
              99. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan muut tulot
         31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
         32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
         33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
         35. Ympäristöministeriön hallinnonala
         39. Muut sekalaiset tulot
       13. Korkotulot, osakkeiden myyntitulot ja voiton tuloutukset
       15. Lainat
     Määrärahat

Talousarvioesitys 2017

30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalaPDF-versio

01. EU:n maataloustukirahastosta saatavat tulot

Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)

Momentille arvioidaan kertyvän 534 503 000 euroa.

Tulojen kohdentamisperusteena ovat EU:n toimielimen varainhoitovuonna tekemät maksupäätökset.

Selvitysosa: EU:n yhteisen maatalouspolitiikan ja kalastuspolitiikan toteuttamiseksi Suomen osuuden Euroopan maatalouden tukirahastosta (maataloustukirahasto) arvioidaan olevan yhteensä 534 903 000 euroa. Kun tästä tuloutetaan talousarvion ulkopuoliseen Maatalouden interventiorahastoon 400 000 euroa, momentille arvioidaan tuloutuvan 534 503 000 euroa. Tuloarviota laskee vuoteen 2016 nähden muun muassa momentilla 30.20.41 olevien EU-tulotukien maksuaikataulujen normalisoituminen ja vientituesta luopuminen WTO:n päätöksen mukaisesti.

Tulokertymässä ei ole otettu huomioon Ahvenanmaan tuloja sen toimivaltaan kuuluvien tehtävien osalta.

Arvio maataloustukirahaston tuloista

 Yhteensä milj. €Vastaavia menoja
momenteilla
   
Talousarvioon  
EU-tulotuki525,00030.20.41
EU-kriisituki-30.20.41
EU-markkinatuki5,00030.20.41
Tuottajaorganisaatiot2,20030.20.46
Hunajantuotanto0,10330.20.46
Menekinedistäminen2,20030.20.46
Yhteensä534,503 
Maatalouden interventiorahastoon0,400Maatalouden
interventiorahastossa
Kaikki yhteensä534,903 

2017 talousarvio534 503 000
2016 talousarvio599 903 000
2015 tilinpäätös537 849 554

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 249/2016 vp (18.11.2016)

Momentille arvioidaan kertyvän 544 503 000 euroa.

Selvitysosa: Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Lisäys 10 000 000 euroa talousarvioesityksen 534 503 000 euroon nähden on EU-kriisitukea.

Arvio maataloustukirahaston tuloista

 Yhteensä milj. €Vastaavia menoja
momenteilla
   
Talousarvioon  
EU-tulotuki525,00030.20.41
EU-kriisituki10,00030.20.41
EU-markkinatuki5,00030.20.41
Tuottajaorganisaatiot2,20030.20.46
Hunajantuotanto0,10330.20.46
Menekinedistäminen2,20030.20.46
Yhteensä544,503 
Maatalouden interventiorahastoon0,400Maatalouden
interventiorahastossa
Kaikki yhteensä544,903 

2017 talousarvio544 503 000
2016 talousarvio599 903 000
2015 tilinpäätös537 849 554

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2016 vp (21.12.2016)

Momentille arvioidaan kertyvän 544 503 000 euroa.

Tulojen kohdentamisperusteena ovat EU:n toimielimen varainhoitovuonna tekemät maksupäätökset.

02. Maaseudun kehittämiseen saatavat tulot EU:lta

Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)

Momentille arvioidaan kertyvän 310 000 000 euroa.

Tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena.

Selvitysosa: Tulokertymä sisältää Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta (maaseuturahasto) valtion talousarvioon tuloutuvan Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman välimaksut ohjelmakauden 2014—2020 osalta.


2017 talousarvio310 000 000
2016 talousarvio325 000 000
2015 tilinpäätös401 548 943

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2016 vp (21.12.2016)

Momentille arvioidaan kertyvän 310 000 000 euroa.

Tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena.

03. Elinkeinokalatalouden kehittämiseen saatavat tulot EU:lta

Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)

Momentille arvioidaan kertyvän 8 000 000 euroa.

Tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena.

Selvitysosa: Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta (EMKR) arvioidaan tuloutuvan ohjelmakauden 2014—2020 tuloja yhteensä 8 000 000 euroa.

EU:lta saatavien tulojen mitoituksessa on otettu huomioon myös Ahvenanmaan osuus.


2017 talousarvio8 000 000
2016 talousarvio10 000 000
2015 tilinpäätös5 932 570

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2016 vp (21.12.2016)

Momentille arvioidaan kertyvän 8 000 000 euroa.

Tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena.

04. EU:lta saatavat muut tulot

Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)

Momentille arvioidaan kertyvän 718 000 euroa.

Selvitysosa: Momentin tuloina on otettu huomioon EU:lta maa- ja metsätalousministeriön tehtäväalueelle saatavat muut kuin momenteille 12.30.01 ja 12.30.02 sekä laitosten rahoittamiin hankkeisiin EU:sta tuloutuvat tulot. Tulot kertyvät EU-säädösten mukaisesti.

Arvio tuloista

 Tulot €Momentti
 
Eläintaudit ja kasvintuhoojat, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 652/2014, josta718 000 
— TSE-, AI-, BT-ohjelmat ja mikrobilääkeresistenssiseurantaohjelma150 00030.20.02
— Rabies-ohjelma210 00030.20.20
Kasvinsuojelutoimien tukeminen 358 00030.20.02 ja 30.20.20

Momentille tuloutuvat eläintautien osalta EU:n osarahoittamien TSE-, AI-, BT- ja mikrobilääkeresistenssiseurantaohjelmien sekä rabies-ohjelman tukemisesta EU:lta saatavat tulot. Kasvintuhoojien osalta momentille tuloutuvat EU:n osarahoittamien kartoitusohjelmien ja torjuntatoimenpiteiden tulot.


2017 talousarvio718 000
2016 talousarvio477 000
2015 tilinpäätös854 938

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2016 vp (21.12.2016)

Momentille arvioidaan kertyvän 718 000 euroa.

20. Hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistämiseen käytettävä osuus rahapelitoiminnan tuotosta

Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)

Momentille arvioidaan kertyvän 1 080 000 euroa.

Tuloarvio budjetoidaan suoriteperusteisena.

Selvitysosa: Momentille kertyvät tulot perustuvat arpajaislakiin (1047/2001). Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen arpajaislain muuttamiseksi siten, että jatkossa ainoastaan uudella rahapeliyhtiöllä olisi yksinoikeus toimeenpanna rahapelejä Suomessa. Rahapeliyhtiön tuotoista kertyy osa kohdennettavaksi hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistämiseen. Tuloja vastaavasti määrärahaa käytetään hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistämiseen (mom. 30.10.54). Tuottojen käyttämisestä hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistämiseen annetun valtioneuvoston asetuksen mukaisten käyttötarkoitusten lisäksi määrärahaa voidaan tuloja vastaavasti käyttää 168 000 euroa hevostalouden tutkimukseen (mom. 30.01.05) sekä 160 000 euroa hevostalouden edistämiseen tarkoitettujen avustusten myöntämisestä aiheutuviin kuluihin (mom. 30.01.01).

Momentin nimike on muutettu.


2017 talousarvio1 080 000
2016 talousarvio1 040 000
2015 tilinpäätös919 179

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 249/2016 vp (18.11.2016)

Momentille arvioidaan kertyvän 40 100 000 euroa.

Selvitysosa: Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Lisäys 39 020 000 euroa talousarvioesityksen 1 080 000 euroon nähden johtuu uuden rahapeliyhtiön tuotoista hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistämiseen kohdennettavasta osuudesta.


2017 talousarvio40 100 000
2016 talousarvio1 040 000
2015 tilinpäätös919 179

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2016 vp (21.12.2016)

Momentille arvioidaan kertyvän 40 100 000 euroa.

Tuloarvio budjetoidaan suoriteperusteisena.

40. Vesioikeudelliset kalatalousmaksut

Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)

Momentille arvioidaan kertyvän 3 000 000 euroa.

Selvitysosa: Tulot kertyvät vesilain (587/2011) 3 luvun 14 ja 22 §:n sekä ympäristönsuojelulain (527/2014) nojalla määrätyistä kalatalousmaksuista sekä muista vastaavista maksuista. Vastaavat menot on merkitty momentille 30.40.20.


2017 talousarvio3 000 000
2016 talousarvio3 000 000
2015 tilinpäätös2 940 013

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2016 vp (21.12.2016)

Momentille arvioidaan kertyvän 3 000 000 euroa.

41. Tenojoen kalastuslupamaksut

Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)

Momentille arvioidaan kertyvän 500 000 euroa.

Selvitysosa: Tulot kertyvät Tenojoen kalastuspiirin yhteisestä kalastussäännöstä Norjan kuningaskunnan kanssa tehdyn sopimuksen (Sops 94/1989) 5 artiklan ja kalastussäännön 2 §:n mukaisista kalastuslupamaksuista. Vuoden 2016 tulokertymää vastaavista menoista valtiolle kuuluva osuus on merkitty momentille 30.40.22 sekä kalastuskunnille ja muille yksityisille vesialueen omistajille kuuluva osuus momentille 30.40.40.


2017 talousarvio500 000
2016 talousarvio500 000
2015 tilinpäätös440 290

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2016 vp (21.12.2016)

Momentille arvioidaan kertyvän 500 000 euroa.

42. Hirvieläinten metsästysmaksut

Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)

Momentille arvioidaan kertyvän 3 400 000 euroa.

Selvitysosa: Tulot kertyvät riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annetun lain (616/1993) 4 §:n mukaisista pyyntilupamaksuista saatavina tuloina. Aikuisen hirven pyyntilupamaksu on 120 euroa ja hirvenvasan 50 euroa riistanhoitomaksuista ja pyyntilupamaksuista annetun valtioneuvoston asetuksen (491/2007) 2 §:n mukaan. Maksujen taso säilyy ennallaan. Vastaavat menot on momentilla 30.40.41.


2017 talousarvio3 400 000
2016 talousarvio3 400 000
2015 tilinpäätös3 710 714

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2016 vp (21.12.2016)

Momentille arvioidaan kertyvän 3 400 000 euroa.

44. Kalastonhoitomaksut

Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)

Momentille arvioidaan kertyvän 8 700 000 euroa.

Selvitysosa: Tulot perustuvat kalastuslain (379/2015) 79 §:ään.

Kalastonhoitomaksu on 39 euroa kalenterivuodelta, 12 euroa seitsemän vuorokauden kalastusjaksolta ja viisi euroa vuorokaudelta. Kun kalenterivuotta koskevia kalastonhoitomaksuja arvioidaan vuonna 2017 kertyvän 210 000 kpl, seitsemän vuorokauden maksuja 40 000 kpl ja vuorokausimaksuja 10 000 kappaletta, momentille arvioidaan kertyvän yhteensä 8 700 000 euroa.


2017 talousarvio8 700 000
2016 talousarvio10 400 000
2015 tilinpäätös8 357 066

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2016 vp (21.12.2016)

Momentille arvioidaan kertyvän 8 700 000 euroa.

45. Riistanhoitomaksut

Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)

Momentille arvioidaan kertyvän 10 130 000 euroa.

Selvitysosa: Tulot perustuvat riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annetun lain (616/1993) 1 §:ään. Jokaisen, joka harjoittaa metsästystä tai toimii metsästyslain (615/1993) 28 §:ssä tarkoitettuna metsästyksen johtajana, on metsästysvuosittain suoritettava valtiolle riistanhoitomaksu. Riistanhoitomaksun suuruus on 33 euroa ja arvioitu metsästäjämäärä vuodelle 2017 on noin 307 000. Arvioitu kertymä on siten 10 130 000 euroa. Riistatalouden edistämiseen käytettävät menot on merkitty momentille 30.40.50.


2017 talousarvio10 130 000
2016 talousarvio10 130 000
2015 tilinpäätös10 174 031

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2016 vp (21.12.2016)

Momentille arvioidaan kertyvän 10 130 000 euroa.

99. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan muut tulot

Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)

Momentille arvioidaan kertyvän 6 000 000 euroa.

Selvitysosa: Tulokertymässä otetaan huomioon ne hallinnonalan tulot, joita varten ei ole erillistä tulomomenttia tai joita ei oteta huomioon nettoutettavina tuloina. Lisäksi momentille tuloutetaan puutarhakasvien jalostusmaksutulot, joita vastaava meno on momentilla 30.01.05 sekä momentin 30.10.64 takaisinperinnästä aiheutuvat erät.


2017 talousarvio6 000 000
2016 talousarvio6 000 000
2015 tilinpäätös22 453 203

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2016 vp (21.12.2016)

Momentille arvioidaan kertyvän 6 000 000 euroa.