Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
       12. Sekalaiset tulot
         39. Muut sekalaiset tulot
       15. Lainat
     Määrärahat

Talousarvioesitys 2017

27. Puolustusministeriön hallinnonalaPDF-versio

01. Puolustushallinnon rakennuslaitoksen tulot

Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)

Momentille arvioidaan kertyvän nettotuloa 8 000 euroa.

Momentille kertyviä tuloja saa käyttää myös peruskorjaus- tai perusparannusmenojen väliaikaiseen rahoittamiseen.

Selvitysosa:

Toiminnalliset tulostavoitteet

Rakennuslaitoksen tuloksellisuus muodostuu useasta tekijästä: toimitilojen ja laitteiden käytettävyyden ja energiatehokkuuden parantumisesta, oman työn tehokkuuden lisäämisestä, hintakehityksestä verrattuna markkinoiden hintakehitykseen, ulkoistettujen toimintojen kilpailutuksen onnistumisesta, asiakastyytyväisyydestä sekä työtyytyväisyydestä.

Toiminnallinen tehokkuus

Varmistetaan puolustushallinnolle järjestettävien palvelujen laatu, kilpailukyky, saatavuus ja toimintavarmuus. Lisätään palvelujen markkinaehtoisuutta turvallisuus ja valmiuskyky huomioiden. Kiinteistöjen ylläpidon, energiapalvelujen ja ympäristönsuojelun tunnusluvuille asetetaan seuraavat tavoitetasot:

Tunnusluku 2015
toteutuma
2016
ennakoitu
2017
arvio
       
Kiinteistöpalvelut      
Kiinteistönhoidon hintakehityksen vertailu, %1) -1,0 -0,5 -1,5
Siivouspalvelut      
Siivouspalvelujen hintakehityksen vertailu, %2) 0,3 -1,0 -1,5
Siivouspalvelujen ulkoistamisaste, %3) 43 45 45
Tekniset palvelut      
Teknisten palveluiden ulkoistamisaste, % 71 75 76
Energiapalvelut      
Lämmön ominaiskulutus, kWh/rm3/L 38,6 37,5 36,1
Sähkön ominaiskulutus, kWh/rm3/S 16,5 15,9 15,9
Veden ominaiskulutus, l/rm3/L 79,7 79,0 78,0
Ympäristötavoitteet      
Sekajätteen määrä, % 43 38 35
Lämmöntuotannon CO2 -ominaispäästö kg/ MWh 213 212 205
Uusiutuvan energian osuus energiantuotannossa, %      
— lämmöntuotanto yhteensä 37,0 33,0 36,5
— lämpö, osto 40,5 35,0 39,0
— lämpö, oma tuotanto 11,3 17,0 15,0
— sähkö 47,5 40,0 45,0

1) Kiinteistönhoidon hintakehityksen vertailu markkinahintojen kehitykseen

2) Siivouspalvelujen hintakehityksen vertailu markkinahintojen kehitykseen

3) Rakennuslaitos on ulkoistanut kaikki ne siivouskohteet, joiden ulkoistamiseen on saatu lupa joukko-osastoilta.

Tuotokset ja laadunhallinta
Tunnusluku 2015
toteutuma
2016
ennakoitu
2017
arvio
       
Kiinteistöpalvelut      
Huoneistoala (milj. htm2), puolustushallinto 2,5 2,5 2,5
Huoneistoala (milj. htm2), muut 0,2 0,15 0,15
Siivouspalvelut      
Siivousala (milj. sm2), puolustushallinto 1,2 1,2 1,1
Siivousala (milj. sm2), muut 0,1 0,1 0,1
Tekniset palvelut      
Vuosikorjausprojektit (kpl) 1 150 1 050 1 100
Erillistilausprojektit (kpl) 798 400 500
Pieninvestointiprojektit (kpl) 168 200 200
Energiapalvelut      
Toimitettu lämpö (MWh)1) 282 943 330 000 310 000
Toimitettu sähkö (MWh) 255 598 246 000 245 000
Toimitettu vesi (1 000 m3) 877 930 850
Rakennuttamispalvelut      
Valmistuneet hankesuunnitelmat (kpl) 20 25 25
Valmistuneet hankkeet (kpl) 20 25 25
Asiakastyytyväisyys (1—5) 3,92 3,9 3,9

1) Vuoden 2015 arvo on todellinen toimitetun lämmön määrä. Vuoden 2015 toimitetun lämmön arvio oli 340 000 MWh. Vuoden 2017 ilmoitettu lämmönkulutusarvio on rakennusten sijaintipaikkakunnalle sääkorjattujen kulutusten summa.

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

Parannetaan työtyytyväisyyden tasoa panostamalla valittuihin henkilöstöpolitiikan painopistealueisiin.

Tunnusluku 2015
toteutuma
2016
ennakoitu
2017
tavoite
       
Työtyytyväisyys (1—5) 3,6 3,6 3,6
— naiset 3,7 3,6 3,6
— miehet 3,5 3,6 3,6

Rakennuslaitoksen tulot kertyvät valtion maksuperustelain (150/1992) ja Puolustushallinnon rakennuslaitoksen maksullisista suoritteista annetun puolustusministeriön asetuksen mukaan hinnoiteltavista suoritteista, joita puolustushallinnolle tuotetaan omakustannushintaan ja ulkopuolisille liiketaloudellisin perustein.

Toiminnan tulot ja menot (1 000 euroa)

  2015
toteutuma
2016
varsinainen
talousarvio
2017
esitys
       
Bruttotulot 164 169 157 253 149 404
Bruttomenot 164 160 157 245 149 396
Nettotulot 9 8 8

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2015
toteutuma
2016
varsinainen
talousarvio
2017
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot 164 169 157 253 149 404
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 164 160 157 245 149 396
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 9 8 8
Kustannusvastaavuus, % 100 100 100

2017 talousarvio 8 000
2016 talousarvio 8 000
2015 tilinpäätös 8 731

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2016 vp (21.12.2016)

Momentille arvioidaan kertyvän nettotuloa 8 000 euroa.

Momentille kertyviä tuloja saa käyttää myös peruskorjaus- tai perusparannusmenojen väliaikaiseen rahoittamiseen.

20. Tulot irtaimen omaisuuden myynnistä ja rojaltimaksuista

Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)

Momentille arvioidaan kertyvän nettotuloa 18 000 euroa.

Momentille kertyviä tuloja saa käyttää irtaimen omaisuuden hankinta- ja huoltomenoihin, kotimaisen puolustusteollisuuden kanssa tehtävistä materiaalin vaihtosopimuksista aiheutuviin menoihin sekä irtaimen omaisuuden myynnistä aiheutuviin menoihin.

Selvitysosa:Momentille kertyvät tulot ovat irtaimen omaisuuden myyntituloja, häviämiskorvauksia sekä puolustusvoimien rahoittamasta tuotekehityksestä perittäviä rojaltimaksuja.

Tulot ja menot (euroa)

   
Bruttotulot  
Tulot irtaimen omaisuuden myynnistä, häviämiskorvauksista ja rojaltimaksuista 3 860 000
Bruttomenot  
Irtaimen omaisuuden myynti-, hankinta- ja huoltomenot 3 842 000
Nettotulot 18 000

2017 talousarvio 18 000
2016 talousarvio 18 000
2015 tilinpäätös 18 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2016 vp (21.12.2016)

Momentille arvioidaan kertyvän nettotuloa 18 000 euroa.

Momentille kertyviä tuloja saa käyttää irtaimen omaisuuden hankinta- ja huoltomenoihin, kotimaisen puolustusteollisuuden kanssa tehtävistä materiaalin vaihtosopimuksista aiheutuviin menoihin sekä irtaimen omaisuuden myynnistä aiheutuviin menoihin.

99. Puolustusministeriön hallinnonalan muut tulot

Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)

Momentille arvioidaan kertyvän 3 350 000 euroa.

Selvitysosa:Momentille kertyvät tulot ovat YK:n suorittamia kustannusten korvauksia kriisinhallintaoperaatioista ja niissä muille osanottajamaille tuotetuista palveluista perittyjä maksuja, hankintaennakkojen viivästyskorkoja, FMS-maksujärjestelyjen palautuksia ja korkotuottoja sekä hallinnonalan kirjanpitoyksikköjen sellaisia tuloja, joita ei ole budjetoitu muille momenteille.


2017 talousarvio 3 350 000
2016 talousarvio 5 200 000
2015 tilinpäätös 4 728 637

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 249/2016 vp (18.11.2016)

Momentille arvioidaan kertyvän 4 868 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan.

Lisäys 1 518 000 euroa talousarvioesityksen 3 350 000 euroon nähden aiheutuu Libanonin UNIFIL-operaation vahvistamisesta johtuvasta YK:n kalusto- ja varustekorvauksesta.


2017 talousarvio 4 868 000
2016 III lisätalousarvio 1 280 000
2016 talousarvio 5 200 000
2015 tilinpäätös 4 728 637

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2016 vp (21.12.2016)

Momentille arvioidaan kertyvän 4 868 000 euroa.

 

I lisätalousarvioesitys HE 60/2017 vp (24.5.2017)

Momentilta vähennetään 830 000 euroa.

Selvitysosa:Vähennys aiheutuu pääosin Libanonin UNIFIL-operaation tarkentuneista YK-korvauksista.


2017 I lisätalousarvio -830 000
2017 talousarvio 4 868 000
2016 tilinpäätös 6 800 379
2015 tilinpäätös 4 728 637

 

Eduskunnan kirjelmä EK 24/2017 vp (30.6.2017)

Momentilta vähennetään 830 000 euroa.