Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2017

10. Muut verotPDF-versio

03. Autovero

Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)

Momentille arvioidaan kertyvän 853 000 000 euroa.

Selvitysosa:Vero perustuu autoverolakiin (1482/1994). Vuoden 2008 alusta sekä uusien että käytettyjen henkilöautojen autovero on määräytynyt hiilidioksidipäästön perusteella. Vero määräytyy yleisestä kuluttajahinnasta ja sen osuus vaihtelee 4,4—50 prosentin välillä hiilidioksidipäästöstä riippuen. Pakettiautojen verotus vastaa henkilöautojen verotusta, mutta kookkaiden pakettiautojen veroa alennetaan kokonaismassan perusteella.

Autoverotusta kevennetään hallituskaudella yhteensä n. 182 milj. euroa. Ensimmäinen veronkevennys tuli voimaan vuoden 2016 alusta ja seuraavat kevennykset tulevat voimaan asteittain vuosien 2017, 2018 ja 2019 alussa. Veronkevennyksen asteittaisella voimaantulolla pyritään hillitsemään käyttäytymisvaikutuksia sekä välttämään kertaluonteisen suuren veromuutoksen aiheuttamia autokaupan markkinahäiriöitä ja varastoarvojen äkillistä alenemista sekä kuluttajien kannalta epäoikeudenmukaisia vaikutuksia.

Suomessa määräaikaisesti käytettävien leasing- ja vuokra-autojen verotusmenettelyä muutettaan vuoden 2017 alusta lähtien siten, että ensirekisteröinnin yhteydessä on mahdollista hakea ennakkoon ajoneuvojen viennistä ulkomaille maksettavaa palautusta. Samalla vientipalautuksen saamisen edellytykset lievenevät. Muutoksen vaikutuksen autoveron tuottoon arvioidaan olevan vähäinen.

Autoveron tuoton kehitys riippuu sekä verotettavien ajoneuvojen määrän että keskimääräisen veron kehityksestä. Autoveron tuoton kannalta uusien henkilöautojen myynnin kehityksellä on suurin merkitys. Uusia henkilöautoja ennakoidaan verotettavan n. 112 000 kpl vuonna 2016. Vuonna 2017 uusien autojen hankinnan oletetaan kasvavan muutamalla tuhannella kappaleella vuodesta 2016.

Autoveron veropohjan keskeisten erien arvioitu kehitys

  2015 2016 ennuste 2017 ennuste
  kpl keskim.
vero, euroa
kpl keskim.
vero, euroa
kpl keskim.
vero, euroa
             
Uudet henkilöautot 105 700 6 900 112 000 6 400 116 000 5 700
Uudet pakettiautot 11 200 5 500 12 000 5 300 12 000 5 100

Uusien henkilöautojen keskimääräinen hiilidioksidipäästö vuonna 2015 oli 124 g/km. Uusien henkilöautojen hiilidioksidipäästöt ovat laskeneet tasaisesti vuodesta 2008 lähtien. Laskun odotetaan edelleen kiihtyvän autoverotuksessa tehtävien kevennysten johdosta. Keskimääräisten päästöjen lasku pienentää verokertymää veroprosentin määräytyessä päästöjen perusteella. Käytettynä maahantuotujen autojen autoveroon liittyvien palautusten arvioidaan vaikuttavan verotuottoihin lähivuosina.

Autoveron arvioitu kertymä eri ajoneuvoryhmistä (milj. euroa)

  2015
tilinpäätös
2016
talousarvio
2017
ennuste
       
Henkilöautot 817 766 779
Pakettiautot 66 68 67
Moottoripyörät 11 15 12
Muut ajoneuvot 5 8 5
Autoveron palautukset -15 -18 -10
Yhteensä 884 839 853

Merkittävin autoveroennusteen riski liittyy verotettaviksi tulevien ajoneuvojen kysyntään. Uusien henkilöautojen kysynnän poikkeaminen ennustetusta 10 000 kappaleella vaikuttaisi verotuottoon n. 60 milj. euroa.

Autoveron verotukien yhteismääräksi arvioidaan n. 87 milj. euroa vuonna 2017.

Autoveron arvioitu verotuki (milj. euroa)

  2015
tilinpäätös
2016
ennuste
2017
ennuste
       
Muuttoautojen verotuki 12 8 8
Taksien verotuki 12 12 12
Invalidien autoverotuki 4 4 4
Pelastusautojen, sairasautojen, invataksien, matkailuautojen sekä muiden ajoneuvojen verotuet 63 63 63
Yhteensä 91 87 87

2017 talousarvio 853 000 000
2016 talousarvio 839 000 000
2015 tilinpäätös 884 127 174

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2016 vp (21.12.2016)

Momentille arvioidaan kertyvän 853 000 000 euroa.

 

I lisätalousarvioesitys HE 60/2017 vp (24.5.2017)

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 52 000 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu sekä ajoneuvojen myyntimäärän että keskimääräisen veromäärän ennusteen kasvusta.


2017 I lisätalousarvio 52 000 000
2017 talousarvio 853 000 000
2016 tilinpäätös 963 541 452
2015 tilinpäätös 884 127 174

 

Eduskunnan kirjelmä EK 24/2017 vp (30.6.2017)

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 52 000 000 euroa.

 

II lisätalousarvioesitys HE 127/2017 vp (21.9.2017)

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 32 000 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu alkuvuoden ennakoitua korkeammista kertymätiedoista.


2017 II lisätalousarvio 32 000 000
2017 I lisätalousarvio 52 000 000
2017 talousarvio 853 000 000
2016 tilinpäätös 963 541 452
2015 tilinpäätös 884 127 174

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2017 vp (13.10.2017)

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 32 000 000 euroa.

05. Varainsiirtovero

Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)

Momentille arvioidaan kertyvän 817 000 000 euroa.

Selvitysosa:Vero perustuu varainsiirtoverolakiin (931/1996). Vuonna 2017 varainsiirtoveron määrä on 4 % kiinteistöjen kauppahinnasta. Asunto-osakeyhtiön, keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön ja kiinteistöyhtiön osakkeiden omistusoikeuden luovutuksesta suoritettavan varainsiirtoveron määrä on 2 % kauppahinnasta tai muun vastikkeen arvosta. Muiden kuin asunto- tai kiinteistöyhtiöiden osakkeiden omistusoikeuden luovutuksesta suoritettavan varainsiirtoveron määrä on 1,6 % kauppahinnasta tai muun vastikkeen arvosta.

Varainsiirtoveron tuotosta suurin osa kertyy asunto- ja kiinteistökaupasta. Varainsiirtoveron tuotto vaihtelee vuosittain huomattavasti johtuen muun muassa veron piiriin kuuluvien yritysjärjestelyjen määrän vaihtelusta samoin kuin asunto- ja kiinteistömarkkinoiden suhdannevaihteluista. Talousarvioesityksessä on käytetty oletusta, että vuonna 2017 asunto-osakekaupan arvo nousisi 3,2 % sekä kiinteistökaupan arvo nousisi 2,4 %. Varainsiirtovero tulee suorittaa 2—6 kuukauden kuluessa, uusien asunto-osakkeiden tapauksessa tätäkin myöhemmin, minkä johdosta asunto- ja kiinteistökaupassa tapahtuvat muutokset näkyvät varainsiirtoveron kertymässä jopa vuoden viiveellä.

Varainsiirtoveroon kohdistuu 12 verotukea, joista neljälle pystytään laskemaan arvo. Merkittävimmät varainsiirtoverotuksen verotuet ovat ensiasunnon ostajien vapautus varainsiirtoverosta ja se, että julkisen kaupankäynnin kohteena olevien arvopaperien kauppa ei kuulu varainsiirtoveron piiriin.

Varainsiirtoverotuksen merkittävimmät verotuet (milj. euroa)

  2015 2016 2017
       
Ensiasunnon luovutuksen varainsiirtoverovapaus 95 95 95
Julkisesti listatun arvopaperin varainsiirtoverovapaus 2 000 2 000 2 000
Muut 4 4 4
Yhteensä 2 099 2 099 2 099

2017 talousarvio 817 000 000
2016 talousarvio 698 000 000
2015 tilinpäätös 783 535 939

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2016 vp (21.12.2016)

Momentille arvioidaan kertyvän 817 000 000 euroa.

 

II lisätalousarvioesitys HE 127/2017 vp (21.9.2017)

Momentilta vähennetään 50 000 000 euroa.

Selvitysosa:Vähennys aiheutuu vuoden 2017 kertymätietojen pohjalta päivitetystä tuloennusteesta. Tuloarvion alentamisen taustalla on huhti—elokuun ennakoitua pienempi verokertymä.


2017 II lisätalousarvio -50 000 000
2017 talousarvio 817 000 000
2016 tilinpäätös 857 627 681
2015 tilinpäätös 783 535 939

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2017 vp (13.10.2017)

Momentilta vähennetään 50 000 000 euroa.

06. Arpajaisvero

Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)

Momentille arvioidaan kertyvän 230 000 000 euroa.

Selvitysosa:Vero perustuu arpajaisverolakiin (552/1992). Vero on 12 % yksinoikeudella toimeenpantujen arpajaisten ja totopelien tuotosta. Vero kertyy lähes kokonaan yksinoikeudella toimeenpannuista arpajaisista, joista vero kerätään rahapanosten ja maksettujen voittojen erotuksesta.


2017 talousarvio 230 000 000
2016 talousarvio 225 000 000
2015 tilinpäätös 221 178 384

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2016 vp (21.12.2016)

Momentille arvioidaan kertyvän 230 000 000 euroa.

07. Ajoneuvovero

Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)

Momentille arvioidaan kertyvän 1 155 000 000 euroa.

Selvitysosa:Vero perustuu ajoneuvoverolakiin (1281/2003). Veron päivää kohden kannettava määrä on perusveron osuus lisättynä käyttövoimaveron osuudella.

Perusveroa kannetaan henkilö- ja pakettiautoista. Perusvero on määräytynyt vuoden 2011 maaliskuusta alkaen ajoneuvon hiilidioksidipäästön perusteella. Jos hiilidioksidipäästön määrästä ei ole merkintää ajoneuvorekisterissä, vero perustuu ajoneuvon suurimpaan sallittuun kokonaismassaan. Käyttövoimaveroa määrätään ajoneuvolle, jota käytetään muulla voimalla tai polttoaineella kuin moottoribensiinillä. Veroa kannetaan vaan niiltä päiviltä, joilta ajoneuvo on ilmoitettu liikennekäyttöön.

Käyttövoimaveron tarkoituksena on tasata eri polttoaineiden tai käyttövoiman toisistaan poikkeavasta verotuksesta johtuvaa vuoden aikana maksettavaksi tulevaa verojen määrää. Tämä koskee henkilöautoja. Koska käyttövoimavero on kiinteä ja polttoaineverotus taas riippuu ajoneuvokohtaisesta polttoainekulutuksesta ja ajosuoritteesta, verorasituksen tasaus toteutuu keskimääräisyyksiin perustuvilla oletuksilla. Muiden ajoneuvojen kuin henkilöautojen käyttövoimaverolla on fiskaalisia ja EU-oikeudellisia perusteita.

Paketti- ja henkilöautojen perusveroa korotetaan 100 milj. euroa vuoden 2017 alusta alkaen. Koska ajoneuvovero kannetaan etukäteen juoksevalta 12 kuukauden mittaiselta verokaudelta, on korotuksella vaikutusta jo vuoden 2016 ajoneuvoverokertymään. Veroa korotettiin vuoden 2016 alusta 180 milj. eurolla.

Vuoden 2017 alkupuolella annetaan hallituksen esitykset veneiden ja kevyiden moottoriajoneuvojen verosta, joiden arvioidaan lisäävän verotuottoa vuositasolla yhteensä n. 50 milj. eurolla. Tästä aiheutuvat tuloarvioiden muutostarpeet käsitellään vuoden 2017 lisätalousarvioesityksen yhteydessä.

Ajoneuvoveron kertymän jakautuminen perusveroon ja käyttövoimaveroon ajoneuvolajeittain (milj. euroa)

  2015
tilinpäätös
2016
talousarvio
2017
esitys
       
Perusvero      
— henkilöautot 462 610 648
— pakettiautot 96 123 134
— kuorma-autot - - -
Käyttövoimavero      
— henkilöautot 277 278 278
— pakettiautot 29 30 29
— kuorma-autot 53 60 53
Maksutapalisä 13 14 13
Yhteensä 930 1 115 1 155

Ajoneuvoverotuksen merkittävin verotuki on invalidien vapautus ajoneuvoveron perusverosta. Verotukien yhteismääräksi arvioidaan 17 milj. euroa.


2017 talousarvio 1 155 000 000
2016 talousarvio 1 115 000 000
2015 tilinpäätös 929 984 759

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2016 vp (21.12.2016)

Momentille arvioidaan kertyvän 1 155 000 000 euroa.

 

III lisätalousarvioesitys HE 142/2017 vp (19.10.2017)

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 15 000 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu alkuvuoden ennakoitua suuremmista kertymätiedoista.


2017 III lisätalousarvio 15 000 000
2017 talousarvio 1 155 000 000
2016 tilinpäätös 1 082 962 036
2015 tilinpäätös 929 984 759

 

Eduskunnan kirjelmä EK 32/2017 vp (24.11.2017)

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 15 000 000 euroa.

08. Jätevero

Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)

Momentille arvioidaan kertyvän 22 000 000 euroa.

Selvitysosa:Vero perustuu jäteverolakiin (1126/2010). Lakia uudistettiin vuoden 2011 alusta alkaen, jolloin jätevero korotettiin 30 eurosta 40 euroon jätetonnilta ja veron veropohjaa laajennettiin koskemaan yleisten kaatopaikkojen lisäksi myös yksityisiä kaatopaikkoja. Samassa yhteydessä päätettiin jäteveron korottamisesta 50 euroon jätetonnilta vuonna 2013. Vuonna 2015 jäteveroa korotettiin 50 eurosta 55 euroon ja vuonna 2016 70 euroon jätetonnilta. Jäteveron veropohja on kutistunut vuoden 2011 veromuutoksen jälkeen alle puoleen ja sen arvioidaan puolittuvan edelleen vuoden 2016 aikana orgaanisen jätteen kaatopaikkasijoittamisen kiellon myötä.


2017 talousarvio 22 000 000
2016 talousarvio 25 000 000
2015 tilinpäätös 32 363 376

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2016 vp (21.12.2016)

Momentille arvioidaan kertyvän 22 000 000 euroa.

 

II lisätalousarvioesitys HE 127/2017 vp (21.9.2017)

Momentilta vähennetään 7 000 000 euroa.

Selvitysosa:Vähennys aiheutuu alkuvuoden ennakoitua pienemmistä kertymätiedoista.


2017 II lisätalousarvio -7 000 000
2017 talousarvio 22 000 000
2016 tilinpäätös 20 624 302
2015 tilinpäätös 32 363 376

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2017 vp (13.10.2017)

Momentilta vähennetään 7 000 000 euroa.