Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2017

07. EnergiaverotPDF-versio

Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)

Momentille arvioidaan kertyvän 4 647 000 000 euroa.

Selvitysosa:Vero perustuu lakiin nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta (1472/1994) sekä lakiin sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta (1260/1996).

Energiaverojen tuottoennusteessa hyödynnetään laajasti työ- ja elinkeinoministeriön energiaosastolla laadittavaa energiatasetta. Sen laadinnassa käytetään valtiovarainministeriön ja eri tutkimuslaitosten suhdanne-ennusteita sekä koko kansantalouden tasolla että toimialatasolla.

Energiaverojen veropohjan keskeisten erien arvioitu kehitys (%)

  2015
tilinpäätös
2016
ennuste
2017
ennuste
       
Moottoribensiinin kulutus -1,4 0 -2½
Dieselöljyn kulutus 1,6 3 ½
Sähkön kulutus -0,9 3 1

Lähes kaikkia energiaveroja on korotettu viime vuosina merkittävästi. Vuoden 2016 alusta korotettiin lämmitys-, voimalaitos- ja työkonepolttoaineiden veroja. Kaivostoiminnassa ja louhinnassa kulutettu sähkö siirretään korkeammin verotetusta sähköveroluokasta I takaisin alennettuun teollisuuden sähköveroluokkaan II vuoden 2017 alusta alkaen. Turpeen vero aleni vuonna 2016.

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain sekä sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta. Esityksessä liikenteen polttoaineiden sekä lämmitys-, voimalaitos- ja työkonepolttoaineiden veroa korotetaan vuonna 2017.

  Verotaso vuonna 2016
(sis. huoltovarmuusmaksun)
Verotaso 1.1.2017 alkaen
     
Moottoribensiini, snt/l 68,13 70,25
Dieselöljy, snt/l 50,61 53,02
Kevyt polttoöljy, snt/l 21,40 22,87
Raskas polttoöljy, snt/kg 25,36 27,11
Sähkö I (kotitaloudet, palveluala jne.), snt/kWh 2,253 2,253
Sähkö II (teollisuus), snt/kWh 0,703 0,703
Kivihiili, €/t 178,54 191,02
Maakaasu, €/MWh 17,424 18,614
Nestekaasu, snt/kg 24,93 26,65
Polttoturve, €/MWh 1,90 1,90

Verokertymän arvioitu kehitys energiatuotteittain (milj. euroa)

  2015
tilinpäätös
2016
talousarvio
2017
esitys
       
Moottoribensiini1) 1 290 1 280 1 294
Diesel1) 1 248 1 350 1 413
Sähkö 1 117 1 180 1 158
Muut 654 708 782
Yhteensä 4 309 4 518 4 647

1) Sisältää korvaavat biopolttoaineet.

Energiaverotuloihin on tunnistettu kohdistuvan 11 verotukea, joiden kokonaismääräksi arvioidaan n. 2,1 mrd. euroa vuonna 2017. Verotuet muodostuvat alennetuista verokannoista ja verotuen määräksi on katsottu vertailutason ja alennetun verokannan mukainen erotus. Vertailutasona on yleinen verorakenteen mukainen taso. Alla olevassa taulukossa esitettyjen merkittävimpien energiaverotukien lisäksi muita momentille kohdistuvia verotukia ovat liikenteessä käytetyn sähkön ja maakaasun normia alemmat verokannat, konesalien sähkön alempi verokanta, kiinteiden ja kaasumaisten biopolttoaineiden verottomuudet ja raideliikenteen sähkön verottomuus.

Merkittävimmät verotuet (milj. euroa)

  2015 2016 2017
       
Dieselpolttoaineen alempi verokanta1) 737 746 767
Työkoneissa käytetyn kevyen polttoöljyn dieseliä alempi verokanta 465 444 451
Turpeen alempi verokanta2) 103 140 146
Teollisuuden ja kasvihuoneiden sähkön alempi verokanta 564 592 609
CHP-laitosten puolitettu CO2-vero 78 107 102
Muut 45 35 35

1) Tämän verotuen osalta on otettava huomioon verosanktioksi luettava henkilö- ja pakettiautojen ajoneuvoveron käyttövoimavero.

2) Turpeen vero ei noudata nykyistä energiaveromallia.

Lisäksi energiaverotuiksi luetaan maa- ja puutarhatalouden energiaverotuki, jonka määrä on n. 33 milj. euroa, sekä energiaintensiivisten yritysten veronpalautus, jonka suuruus on n. 218 milj. euroa vuonna 2017. Edellä mainitut verotuet kuuluvat menomomentille 28.91.41 eivätkä siten vähennä energiaverojen tulomomentin verokertymää.


2017 talousarvio 4 647 000 000
2016 talousarvio 4 518 000 000
2015 tilinpäätös 4 309 116 490

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2016 vp (21.12.2016)

Momentille arvioidaan kertyvän 4 647 000 000 euroa.