Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
         01. Ympäristöhallinnon toimintamenot
         10. Ympäristön- ja luonnonsuojelu
              20. Ympäristövahinkojen torjunta
              21. Eräät luonnonsuojelun menot
              22. Eräät ympäristömenot
              52. Metsähallituksen julkiset hallintotehtävät
              60. Siirto öljysuojarahastoon
              61. Vesien- ja ympäristönhoidon edistäminen
              63. Luonnonsuojelualueiden hankinta- ja korvausmenot
              64. EU:n ympäristörahaston osallistuminen ympäristö- ja luonnonsuojeluhankkeisiin
              65. Öljyjätemaksulla rahoitettava öljyjätehuolto
              66. Kansainvälisen yhteistyön jäsenmaksut ja rahoitusosuudet
              70. Alusinvestoinnit
         20. Yhdyskunnat, rakentaminen ja asuminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2017

70. Valtionhallinnon kehittäminenPDF-versio

Selvitysosa: Keskeisiä hallinnonala- ja virastokohtaisia ICT-hankkeita, joilla kehitetään organisaatioita, prosesseja, palveluja ja tietotekniikkaa, tuetaan momentilta 28.70.20. Kyseiseltä momentilta siirretään määrärahoja hallinnonalojen ja virastojen käyttöön vuosittain talousarviossa.

Valtiovarainministeriön tavoitteena on turvata laadukkaat ja saavutettavat digitaaliset palvelut jokaiselle ja ohjata tulevaisuustyön kautta Suomea kohti ennakointikykyistä digitaalista yhteiskuntaa. Digitalisaatio tuo kansalaiset ja yritykset julkisten palveluiden kehityksen keskiöön ja varmistaa entistä paremmat ja luotettavammat palveluketjut eri elämäntapahtumia varten. Kehitystyössä huomioidaan tekoälyn ja muiden uusien teknologioiden tarjoamat mahdollisuudet ja vaikutukset julkisten palveluiden tuotantoon. Asiakaskeskeisestä muutoksesta viestitään kansalaisille, viranomaisille ja yritykselle. Valtiovarainministeriö ohjaa julkisen hallinnon palvelut ensisijaisesti digitaalisiksi velvoittamalla viranomaiset tarjoamaan asiakkaille palvelua sähköisesti. Lisäksi yritykset velvoitetaan käyttämään viranomaisten tuottamia sähköisiä palveluita ja kehitetään digitukea helpottamaan asiointia. Sähköisen asioinnin ensisijaisuuden edistäminen etenee niin sähköisen viestinvälittämisen kuin ensisijaisesti digitaalisesti tarjottavien palveluiden kautta. Uudistuva lainsäädäntö tukee digitaalisten palveluiden tarjoamista ja tarkentaa viranomaisten velvoitteita siihen liittyen.

Kustannustehokas ja jouheva palveluketju vaatii kykyä siirtää ja vaihtaa tietoa sujuvasti eri viranomaisten välillä. Valtiovarainministeriö varmistaa tämän mahdollistamalla tietojen sujuvan hyödyntämisen ja edistämällä yhteentoimivuutta. Tietopolitiikkaa toteutetaan laatimalla yhdessä muun julkisen hallinnon kanssa tietopoliittisia linjauksia ja periaatteita. Näiden pohjalta edistetään tiedon ja tekoälyn hyödyntämistä eettisesti kestävällä tavalla. Tiedonhallinnan lainsäädännön toimeenpanoa viranomaisissa ohjataan ja tuetaan. Lisäksi määritellään tavoitetila ja toimintamalli digitaaliselle identiteetille.

Digitaalisen toiminnan edellytys on turvallinen digitaalinen ympäristö. Valtiovarainministeriö mahdollistaa digitaalisen toiminnan tehostamalla digitaalista turvallisuutta sekä takaamalla käyttäjille toimintavarmat digitaaliset palvelut ja järjestelmät. Välineitä digitaalisen turvallisuuden tehostamiseksi ovat mm. tietoturvasääntelyn uudistaminen sekä tietoturvaohjeitten selkeyttäminen.

Valtiovarainministeriön johdolla toimeenpannaan julkisen hallinnon digitaalisen turvallisuuden kehittämisohjelmaa. Kehittämisohjelmalla varmistetaan, että julkishallinnon digitaaliset palvelut toimivat ja että niihin luotetaan. Digitaalisen turvallisuuden kehittämisohjelmaan on valittu kolme painoaluetta, jotka ovat johtaminen ja riskienhallinta, osaava henkilöstö sekä uudet toimintatavat ja palveluiden turvallisuus. Laaditaan valtioneuvoston periaatepäätös julkisen hallinnon digitaalisen turvallisuuden kehittämisestä ja jatketaan mobiilin viranomaisverkon uudistamista.

01. Julkisen hallinnon ICT:n ohjaus ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 4 700 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) julkisen hallinnon yhteisten tietojärjestelmäuudistusten sekä yhteisten ICT-palvelujen kehittämiseen, käyttöönottoihin ja kehittämisen aikaiseen ylläpitoon

2) julkisen hallinnon digitalisoinnin toteutuksen ohjaukseen ja kehittämiseen

3) julkisen hallinnon tiedonhallinnasta annetun lain, valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä annetun lain (1226/2013), julkisen hallinnon turvallisuusverkkotoiminnasta annetun lain (10/2015) ja hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista annetun lain (571/2016) edellyttämään ohjaukseen ja kehittämiseen

4) julkisen hallinnon tieto- ja kyberturvallisuuden, varautumisen ja tietoturvapalvelujen ohjaamiseen ja kehittämiseen

5) enintään 15 henkilötyövuotta vastaavan määräaikaisen (2 vuotta) lisähenkilöstön palkkaamiseen

6) ICT:n sekä tieto- ja kyberturvallisuuden ohjaukseen liittyvään kansainväliseen toimintaan ja yhteistyöhankkeisiin

7) harkinnanvaraisiin valtionavustuksiin.

Selvitysosa: Määräraha on tarkoitettu julkisen hallinnon tietohallinnon yhteisten palvelujen ja muiden tietohallintoon liittyvien yhtenäisen toiminnan kannalta tarpeellisten toimenpiteiden sekä tieto- ja kyberturvallisuuden ja varautumisen kehittämisohjelmien ja -hankkeiden toteuttamiseen sekä valtion ICT:n ohjaamista tukevaan ostopalvelujen hankintaan kaupallisilta ja hallinnon sisäisiltä palveluntuottajilta.


2020 talousarvio4 700 000
2019 talousarvio4 700 000
2018 tilinpäätös5 301 000

02. Valtion talous-, henkilöstö- ja toimitilahallinnon tietojärjestelmät (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 5 500 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää valtionhallintoa palvelevien talous-, henkilöstö- ja toimitilahallinnon prosessien ja tietojärjestelmien kehittämiseen, hankintaan ja toimeenpanoon.

Selvitysosa: Määrärahaa on tarkoitus käyttää valtion yhteisten talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmien kehittämiseen ja uudistamiseen kuten Kieku-tietojärjestelmän tuottavuuden kehittämiseen ja hankintojen digitalisointiin liittyviin tietojärjestelmäpalveluihin, ml. sähköinen tilaamisen ja laskujenkäsittelyn järjestelmä. Määrärahaa on tarkoitus käyttää vähäisessä määrin myös talousarvion ja valtiontalouden kehyspäätösten valmistelua tukevan tietojärjestelmän kehittämisestä aiheutuviin menoihin. Järjestelmän vuosittaiset ylläpitomenot maksetaan momentilta 28.01.01.

Hankkeiden erittely ja määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

  
Kieku-tietojärjestelmän tuottavuuden kehittäminen sekä valtioneuvoston budjetointi- ja kehysjärjestelmä1 500 000
Yhteisten talous- ja henkilöstöhallinnon tietojärjestelmien toimeenpano3 500 000
eOppiva-palvelukokonaisuuden palveluostot500 000
Yhteensä5 500 000

2020 talousarvio5 500 000
2019 talousarvio5 500 000
2018 tilinpäätös5 000 000

(05.) Maakunta- ja sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen valmistelun ja toimeenpanon tuki ja ohjaus (siirtomääräraha 3 v)

Selvitysosa: Momentti ja sen määräraha ehdotetaan poistettavaksi talousarviosta.


2019 II lisätalousarvio
2019 talousarvio211 015 000
2018 tilinpäätös198 970 000

20. Tuottavuuden edistäminen (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 23 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) julkisen hallinnon tuottavuuden edistämiseen tähtäävien tietohallintohankkeiden, tutkimusten, selvitysten sekä koulutus- ja muiden palvelujen hankkimiseen

2) hallinnonalojen keskeisten tietojärjestelmähankkeiden kehittämiseen

3) enintään 25 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstömäärän palkkaamiseen määräaikaisiin tehtäviin.

Selvitysosa: Määrärahaa on tarkoitus käyttää sellaisten hallinnon tuottavuutta lisäävien hankkeiden rahoittamiseen, joista valtiovarainministeriö on tehnyt asianomaisen ministeriön kanssa tuottavuuden lisäämistä ja tuottavuushyötyjen toteuttamista koskevan yhteistoimintasopimuksen. Ministeriöissä, virastoissa ja laitoksissa käytössä olevien tietojärjestelmien uudistamisella ja toimintojen automatisoinnilla voidaan saavuttaa tuottavuuden lisääntymistä, edistää sähköiseen asiointiin siirtymistä ja korvata vanhentuneita järjestelmiä. Määrärahaa voidaan myös käyttää tuottavuutta lisäävien keskeisten tietojärjestelmähankkeiden kehittämistyöhön ja valtionhallinnon yhteiseen käyttöön tulevien tietojärjestelmien kehittämishankkeisiin.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Alkoholielinkeinorekisterin uudistushanke (ALLU) (v. 2019 rahoitus) (siirto momentilta 33.02.05)800
Alkoholielinkeinorekisterin uudistushanke (ALLU) (v. 2020 rahoitus) (siirto momentille 33.02.05)-1 200
Asiakirjojen automaattinen anonymisointi- ja sisällönkuvailuhanke (v. 2019 rahoitus) (siirto momentilta 25.01.01)240
Asiakirjojen automaattinen anonymisointi- ja sisällönkuvailuhanke (v. 2020 rahoitus) (siirto momentille 25.01.01)-80
Automaatio- ja robotiikkaratkaisu sivustoille Sitoumus2050.fi ja Kokeilunpaikka.fi (v. 2019 rahoitus) (siirto momentilta 23.01.01)320
Digitaaliset metsänhoidon suositukset -hanke (v. 2019 rahoitus) (siirto momentilta 30.40.22)500
Digitaaliset metsänhoidon suositukset -hanke (v. 2020 rahoitus) (siirto momentille 30.40.22) -500
Eläinten terveydenhallintahanke (ELTE) (v. 2019 rahoitus) (siirto momentilta 30.20.01)2 412
Eläinten terveydenhallintahanke (ELTE) (v. 2020 rahoitus) (siirto momentille 30.20.01)-1 764
Eläinvalvonnan ja täydentävien ehtojen tietojärjestelmän kehittäminen (v. 2019 rahoitus) (siirto momentilta 30.20.01)1 340
Eläinvalvonnan ja täydentävien ehtojen tietojärjestelmän kehittäminen (v. 2020 rahoitus) (siirto momentille 30.20.01)-1 120
Hallintotuomioistuinten toiminnanohjaus- ja dokumentaationhallintajärjestelmähanke (HAIPA) (v. 2019 rahoitus) (siirto momentilta 25.10.03)4 533
HETI-hanke (v. 2019 rahoitus) (siirto momentilta 28.30.03)4 000
HETI-hanke (v. 2020 rahoitus) (siirto momentille 28.30.03)-4 000
Kansallinen viisumijärjestelmä (v. 2019 rahoitus) (siirto momentilta 24.01.21)2 150
Kansallinen viisumijärjestelmä (v. 2020 rahoitus) (siirto momentille 24.01.21)-850
KEJO-EHK -hanke (v. 2019 rahoitus) (siirto momentilta 26.10.21)3 330
Maahanmuuttoviraston Älykäs digitaalinen virasto -hanke (v. 2019 rahoitus) (siirto momentilta 26.40.01)2 000
Maaseudun Hyrrä-tukien sähköisen käsittelyketjun kehittämishanke (v. 2019 rahoitus) (siirto momentilta 30.20.01)832
Maaseudun Hyrrä-tukien sähköisen käsittelyketjun kehittämishanke (v. 2020 rahoitus) (siirto momentille 30.20.01)-864
Metsälaskelmaohjelmiston nykyaikaistaminen ja uudistaminen (MENU) -hanke (v. 2019 rahoitus) (siirto momentilta 30.01.05)500
Metsälaskelmaohjelmiston nykyaikaistaminen ja uudistaminen (MENU)-hanke (v.2020 rahoitus) (siirto momentille 30.01.05)-500
Oikeusrekisterikeskuksen viranomaistoiminnan tietojärjestelmien kehittämishanke (eORK) (v. 2019 rahoitus) (siirto momentilta 25.01.05)895
Poliisihallituksen Monibiometriatunnistus-hanke (v. 2019 rahoitus) (siirto momentilta 26.10.01)2 000
Supon SSK-hanke (v. 2019 rahoitus) (siirto momentilta 26.10.02)5 074
Terveysteknologian ja geenitekniikan rekisterien uudistushanke (v. 2019 rahoitus) (siirto momentilta 33.02.06)470
Terveysteknologian ja geenitekniikan rekisterien uudistushanke (v. 2020 rahoitus) (siirto momentille 33.02.06)-370
Tulliselvitysjärjestelmän kokonaisuudistus (ICT-hankinnan investointimenot) (v. 2020 rahoitus) (siirto momentille 28.10.02)-10 830
Tulliselvitysjärjestelmien kokonaisuudistus (ICT-hankinnan investointimenot) (v. 2019 rahoitus) (siirto momentilta 28.10.02)13 590
Valtioneuvoston yhteinen asianhallintajärjestelmä (Vahva) -hanke (v. 2019 rahoitus) (siirto momentilta 23.01.01)1 800
Valtioneuvoston yhteinen palveluhallintajärjestelmä (Virkku) -hanke (v. 2019 rahoitus) (siirto momentilta 23.01.01)520
Valtioneuvoston yhteinen palveluhallintajärjestelmä (Virkku) -hanke (v. 2020 rahoitus) (siirto momentille 23.01.01)-480
Valtioneuvoston yhteinen sähköinen työpöytä (v. 2019 rahoitus) (siirto momentilta 23.01.01)510
Vankiterveydenhuollon potilastietojärjestelmähanke (v. 2019 rahoitus) (siirto momentilta 33.01.06)750
Yhteisten ICT-palveluiden käyttöönotto (valtavirtaistamishanke) (v. 2019 rahoitus) (siirto momentilta 25.01.22)2 505
Siirtyvien erien taso (HO 2019)-12 000
Tasomuutos2 227
Yhteensä18 740

2020 talousarvio23 000 000
2019 talousarvio4 260 000
2018 tilinpäätös8 726 000

40. Turvallisuusviranomaisten viestintäverkot (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 8 100 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää viranomaisradioverkon sekä laajakaistaisen viranomaisviestintäpalvelun ylläpidon ja kehittämisen edellyttämän hintatuen ja alijäämätuen maksamiseen Suomen Erillisverkot Oy:lle tai sen tytäryhtiölle.

Selvitysosa: Momentilta myönnetyn rahoituksen tavoitteena on turvata viranomaisradioverkkoon perustuvan viranomaisviestintäpalvelun käyttö ja ylläpito sekä uuden laajakaistaisen viranomaisviestintäpalvelun kehittäminen.


2020 talousarvio8 100 000
2019 talousarvio8 100 000
2018 tilinpäätös8 100 000