Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
         01. Hallinto
         02. Valvonta
         03. Tutkimus- ja kehittämistoiminta
         10. (33.10 ja 60, osa) Perhe- ja asumiskustannusten tasaus, perustoimeentulotuki ja eräät palvelut
         20. Työttömyysturva
         30. Sairausvakuutus
         40. Eläkkeet
         50. Veteraanien tukeminen
              30. Valtion korvaus sodista kärsineiden huoltoon
              50. Rintamalisät
              51. Sotilasvammakorvaukset
              52. Valtion korvaus sota- ja sotilasinvalidien kuntoutus- ja hoitolaitosten kustannuksiin
              53. Valtionapu sotainvalidien puolisoiden kuntoutustoimintaan
              54. Rintama-avustus eräille ulkomaalaisille vapaaehtoisille rintamasotilaille
              55. Eräät kuntoutustoiminnan menot
              56. Rintamaveteraanien kuntoutustoiminnan menot
              57. Valtionapu rintamaveteraanien kuntoutustoimintaan
         60. (33.60, osa) Kuntien järjestämä sosiaali- ja terveydenhuolto
         70. Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen
         80. Maatalousyrittäjien ja turkistuottajien lomitustoiminta
         90. Avustukset terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2017

01. (31.01, 10, osa, 20, osa, 40, osa ja 50) Hallinto ja toimialan yhteiset menotPDF-versio

01. Liikenne- ja viestintäministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 16 487 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) lähialueyhteistyöhankkeiden menoihin

2) kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksujen maksamiseen

3) vastikkeettomien menojen maksamiseen kansainvälisille yhteisöille

4) EU:n rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen

5) valtioneuvoston ja ministeriön vastuulla olevan kyberturvallisuusvalmiuden nostamiseen enintään 2 000 000 euroa.

Selvitysosa: Liikenne- ja viestintäministeriö asettaa toiminnalleen vuodelle 2020 seuraavat alustavat toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet, jotka tukevat pääluokkaperusteluissa asetettuja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteita.

Tuotokset ja laadunhallinta
 • — Kestävästä liikkumisesta ja kuljettamisesta on tehty entistä houkuttelevampaa
 • — Liikenne- ja viestintämarkkinat tuottavat käyttäjille parempia ja laadukkaampia palveluita
 • — Liikenneverkon laatua on parannettu
 • — Valtion ja kaupunkien välistä yhteistyötä on vahvistettu
 • — Nopeiden viestintäyhteyksien saatavuutta on lisätty
 • — Datatalouden kasvua ja tekoälyn hyödyntämistä on vahvistettu
 • — Digitaalisten palveluiden luotettavuutta on vahvistettu
 • — Automaattiliikenteen käyttöönottoon kaikissa liikennemuodoissa on luotu edellytykset.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2018
toteutuma
2019
varsinainen
talousarvio
2020
esitys
    
Bruttomenot14 78414 59916 497
Bruttotulot2921010
Nettomenot14 49214 58916 487
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta13 053  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle12 922  

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Kyberturvallisuuskoordinointi (HO 2019)2 000
Siirto momentilta 31.01.2180
VNHY-siirto, VAHVA-asianhallintajärjestelmän säästö-24
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015)-9
JTS-miljardin tuottavuussäästö-8
Lomarahojen alentaminen (Kiky)186
Palkkausten tarkistukset-33
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky)43
Siirtyvien erien taso (HO 2019)-300
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky)-37
Yhteensä1 898

2020 talousarvio16 487 000
2019 talousarvio14 589 000
2018 tilinpäätös14 361 000

02. (31.20.01 ja 40.01) Liikenne- ja viestintäviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 77 656 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksujen maksamiseen

2) rahoitus- ja maksuosuuksien maksamiseen

3) lähialueyhteistyöhankkeiden menojen maksamiseen

4) merikartoituksesta aiheutuvien menojen maksamiseen

5) tutkimus- ja kehittämistoiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen

6) liikennejärjestelmäsuunnittelusta, henkilöliikennetutkimuksista, liikkumisen palvelujen edistämisestä, valvonta- ja viranomaistehtävistä, perinnetoiminnasta, meriliikenteen kehittämisestä ja Safe Sea Net -toiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen.

Selvitysosa: Liikenne- ja viestintävirasto vastaa kaikkien liikennemuotojen viranomaispalveluista sekä viestintätoimialan viranomaissääntely-, valvonta-, ohjaus-, hallinto- ja palvelutehtävistä. Liikenteen viranomaispalvelut liittyvät liikennejärjestelmän turvallisuuteen, tietovarantoihin, toimintavarmuuteen ja markkinoihin.

Lentoliikenteen valvontamaksu ja katsastustoiminnan valvontamaksu tuloutetaan momentille 11.19.05. Tietoyhteiskuntamaksu, televisio- ja radiotoiminnan valvontamaksu, postitoiminnan valvontamaksu sekä varmennemaksu tuloutetaan momentille 11.19.04.

Liikenne- ja viestintäministeriö asettaa Liikenne- ja viestintävirastolle vuodelle 2020 seuraavat alustavat toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet, jotka tukevat pääluokkaperusteluissa asetettuja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteita.

Tuotokset ja laadunhallinta
 • — Markkinoille tulon esteitä on purettu ja kilpailua edistetty lainsäädännön tehokkaan toimeenpanon ja valvonnan kautta
 • — On vauhditettu käyttäjälähtöisesti parempien palvelujen kehittymistä ja käyttöä
 • — Luottamusta digitaalisiin palveluihin on parannettu
 • — Digitaalisen tiedon saatavuutta ja yhteentoimivuutta on lisätty ja My Data -toimintamallia on hyödynnetty datatalouden vauhdittamiseksi
 • — Ajoneuvokanta on uudistunut ja puhtaampien polttoaineiden käyttö on lisääntynyt liikenteessä
 • — Liikennejärjestelmän laatu, turvallisuus ja häiriöttömyys on parantunut
 • — Siirtymää 5G-verkkoihin on toteutettu tehokkaasti ja kyberturvallisesti
 • — Vaikutusten arviointia ja sen edellyttämää tiedon tuotantoa on kehitetty.
Toiminnallinen tehokkuus2018
toteutuma
2019
tavoite
2020
tavoite
    
Verolippu, yksikkökustannus, €1,39=< 2018=< 2019
Ajoneuvon rekisteröinti, yksikkökustannus, €4,73=< 2018=< 2019
Tietoyksikkö, yksikkökustannus, €0,0115=< 2018=< 2019
Ajokorttihakemus, yksikkökustannus, €33,22=< 2018=< 2019
Kuljettajantutkinto, yksikkökustannus, €53,88=< 2018=< 2019
Verkkotunnus, yksikkökustannus, €7,98=< 2018=< 2019
Julkisoikeudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus, % (kolmen vuoden keskiarvo) 100—106100—106
Liiketaloudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus, % (kolmen vuoden keskiarvo) 116—122116—122

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2018
toteutuma
2019
varsinainen
talousarvio
2020
esitys
    
Bruttomenot 177 087188 719190 810
Bruttotulot 107 401111 445113 154
Nettomenot 69 68677 27477 656
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta44 608  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle35 257  

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma, julkisoikeudelliset suoritteet (1 000 euroa)

 2018
toteutuma
2019
varsinainen
talousarvio
2020
esitys
    
Maksullisen toiminnan tuotot96 016101 51597 026
    
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset95 850100 17899 108
    
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 1661 337-2 082
Kustannusvastaavuus, %10010198

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma, liiketaloudelliset suoritteet (1 000 euroa)

 2018
toteutuma
2019
varsinainen
talousarvio
2020
esitys
    
Maksullisen toiminnan tuotot8 9009 9308 628
    
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset8 5069 2548 217
    
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 394676411
Kustannusvastaavuus, %105107105

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma, muu maksullinen toiminta (1 000 euroa)

 2018
toteutuma
2019
varsinainen
talousarvio
2020
esitys
    
Maksullisen toiminnan tuotot--7 500
    
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset--7 500
    
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) --0
Kustannusvastaavuus, %--100

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Digitaalisen yhteiskunnan tietoturvallisuuden ja toimintavarmuuden lisääminen1 000
Eurocontrol-maksun siirtyminen ANS Finland Oy:lle-3 000
GNSS-älyverkon kehittäminen600
Katsastuksen valvontamaksun kertymän muutos313
Lentoliikenteen valvontamaksun kertymän muutos481
Lisärahoitus kyberturvallisuuskeskukselle1 212
Postitoiminnan valvontamaksun kertymän muutos150
Siirto momentilta 31.01.21400
SS Saimaan ylläpito (siirto momentille 31.10.20)-380
Televisio- ja radiotoiminnan valvontamaksun kertymän muutos-41
Varmennemaksun kertymän muutos26
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015)-37
JTS-miljardin tuottavuussäästö-38
Lomarahojen alentaminen (Kiky)366
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa-131
Palkkausten tarkistukset-54
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky)92
Siirtyvien erien taso (HO 2019)-500
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky)-80
Tasomuutos3
Yhteensä382

2020 talousarvio77 656 000
2019 I lisätalousarvio1 650 000
2019 talousarvio77 274 000
2018 tilinpäätös60 335 000

03. (31.10.01) Väyläviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 48 534 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) lähialueyhteistyöhankkeiden menoihin

2) kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksujen maksamiseen.

Selvitysosa: Väyläviraston tehtävänä on vastata liikenteen palvelutason ylläpidosta ja kehittämisestä valtion hallinnoimilla liikenneväylillä. Virasto edistää toiminnallaan koko liikennejärjestelmän toimivuutta, liikenteen turvallisuutta, alueiden tasapainoista kehitystä ja kestävää kehitystä.

Liikenne- ja viestintäministeriö asettaa Väylävirastolle vuodelle 2020 seuraavat alustavat toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet, jotka tukevat pääluokkaperusteluissa asetettuja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteita.

Tuotokset ja laadunhallinta
 • — Väylänpidon toimenpiteet on kohdistettu asiakastarpeiden ja vaikuttavuuden perusteella
 • — Liikennejärjestelmän laatua ja turvallisuutta on parannettu
 • — Liikennejärjestelmän energiatehokkuutta on parannettu
 • — Kestävän liikenteen houkuttelevuutta on lisätty
 • — Omaisuudenhallinnan tehokkuutta ja vastuullisuutta on parannettu ja on muodostettu kokonaiskuva väyläomaisuudesta
 • — On jatkettu rataverkon haltijan palveluiden ja toimintamallien kehittämistä ja käyttöönottoa monitoimijaympäristön laajentumisen ja liikenteen kilpailutusten edellyttämässä aikataulussa
 • — Automatisoituvan liikenteen edellyttämän infran kehittäminen on aloitettu yhteistyössä alan toimijoiden kanssa.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2018
toteutuma
2019
varsinainen
talousarvio
2020
esitys
    
Bruttomenot73 51647 94548 984
Bruttotulot1 282400450
Nettomenot72 23447 54548 534
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta12 006  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle13 321  

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Konsulttipalvelujen korvaaminen omalla työllä (siirto momentilta 31.10.20)400
Siirto momentilta 31.01.21270
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015)-99
JTS-miljardin tuottavuussäästö-15
Lomarahojen alentaminen (Kiky)817
Palkkausten tarkistukset-110
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky)202
Siirtyvien erien taso (HO 2019)-300
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky)-176
Yhteensä989

2020 talousarvio48 534 000
2019 talousarvio47 545 000
2018 tilinpäätös73 549 000

04. (31.50.01) Ilmatieteen laitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 45 384 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) Etelämanner-toiminnasta aiheutuviin menoihin

2) EU:n rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen

3) kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksujen maksamiseen.

Valtuus

Ilmatieteen laitos oikeutetaan solmimaan Mars-tutkimusta koskevan METNET/MOI-hankkeen edellyttämiä sopimuksia siten, että niistä aiheutuu menoja aiemmat sitoumukset mukaan lukien enintään 1 536 000 euroa.

Selvitysosa: Ilmatieteen laitos tuottaa havainto- ja tutkimustietoa ilmastosta, ilmakehästä ja meristä sekä tarjoaa sää-, meri- ja ilmastopalveluja.

Liikenne- ja viestintäministeriö asettaa Ilmatieteen laitokselle vuodelle 2020 seuraavat alustavat toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet, jotka tukevat pääluokkaperusteluissa asetettuja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteita.

Tuotokset ja laadunhallinta
 • — Maaekosysteemien (metsät, pellot, suot) hiilitalouden ja ilmastovaikutusten uusien laskentamallien käyttö kansallisissa kasvihuonekaasujen inventaariossa ja tulevaisuuden skenaarioissa on laajentunut
 • — Säätutkadatan ja kolmansien osapuolten toimittaman havaintodatan hyödyntämistä on parannettu ja pilotoitu turvallisen ja tehokkaan tieliikenteen reaaliaikaisena tukena
 • — On tuotettu uutta tietoa sääpalveluista ja -tiedoista kytkeytyvän ja digitalisoituvan liikenteen käyttöönoton tueksi
 • — Sodankylän satelliittipalvelukeskuksen kansainvälinen merkitys on kasvanut
 • — Tutkaverkoston laatua ja kattavuutta on parannettu
 • — Ilmatieteen laitoksen tutkimus on laadukasta ja kansainvälisesti hyödynnettyä.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2018
toteutuma
2019
varsinainen
talousarvio
2020
esitys
    
Bruttomenot77 75468 78372 014
Bruttotulot32 93725 80026 630
Nettomenot44 81742 98345 384
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta10 151  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle11 493  

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma, julkisoikeudelliset suoritteet (1 000 euroa)

 2018
toteutuma
2019
varsinainen
talousarvio
2020
esitys
    
Maksullisen toiminnan tuotot6 2215 7606 090
    
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset6 0545 7606 090
    
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)167--
Kustannusvastaavuus, %103100100

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma, liiketaloudelliset suoritteet (1 000 euroa)

 2018
toteutuma
2019
varsinainen
talousarvio
2020
esitys
    
Maksullisen toiminnan tuotot7 9124 5404 540
    
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset6 8554 4604 460
    
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)1 0578080
Kustannusvastaavuus, %115102102

Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

 2018
toteutuma
2019
varsinainen
talousarvio
2020
esitys
    
Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot18 73015 50016 000
    
Hankkeiden kokonaiskustannukset28 09125 80026 500
    
Omarahoitusosuus (tuotot - kustannukset)-9 361-10 300-10 500
Omarahoitusosuus, %334040

Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (1 000 euroa)

 2020202120222023—Yhteensä vuodesta 2020 lähtien
      
Vuonna 2020 tai sen jälkeen tehtävät sitoumukset16015516581561
Menot yhteensä16015516581561

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
ACTRIS-tutkimusinfrastruktuuri600
ICAO:n globaali avaruussääkeskus700
METNET/MOI-valtuudesta aiheutuvat määrärahatarpeet, tarkistus-8
Säätutkaverkoston uusiminen1 000
Siirto momentilta 31.01.21230
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015)-30
JTS-miljardin tuottavuussäästö-23
Lomarahojen alentaminen (Kiky)382
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa-49
Palkkausten tarkistukset-62
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky)93
Siirtyvien erien taso (HO 2019)-300
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky)-81
Tasomuutos-51
Yhteensä2 401

2020 talousarvio45 384 000
2019 talousarvio42 983 000
2018 tilinpäätös46 159 000

(21.) Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v)

Selvitysosa: Momentti ehdotetaan poistettavaksi talousarviosta.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Siirto momentille 31.01.01-80
Siirto momentille 31.01.02-400
Siirto momentille 31.01.03-270
Siirto momentille 31.01.04-230
JTS-miljardin tuottavuussäästö-680
Yhteensä-1 660

2019 talousarvio1 660 000
2018 tilinpäätös1 660 000

29. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 432 087 000 euroa.

Selvitysosa:

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Tasomuutos47 505
Yhteensä47 505

Määräraha on kehyksen ulkopuolinen.


2020 talousarvio432 087 000
2019 talousarvio384 582 000
2018 tilinpäätös438 111 503

88. Osakehankinnat (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 15 700 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää sijoituksiin Pohjolan Rautatiet Oy:n tai suoraan liikenne- ja viestintäministeriön omistukseen perustettavien hankeyhtiöiden osakepääomaan tai sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Maksettavaa pääomaa saa käyttää Pohjolan Rautatiet Oy:ssä, sen tytäryhtiöissä tai suoraan liikenne- ja viestintäministeriön omistukseen perustettavissa hankeyhtiössä Turun ja Tampereen suunnan suunnittelukustannusten kattamiseen ja toiminnan organisoinnista syntyviin sekä muihin kustannuksiin. Valtion omistusosuuden suunnitteluyhtiöissä tulee olla vähintään 51 prosenttia. Pääomituksen edellytyksenä on, että kaupungit ja muut mahdolliset hyötyvät julkisyhteisöt sitoutuvat maksamaan syntyviä suunnittelun kokonaiskustannuksia siten, että valtion osuudeksi niistä jää enintään 51 prosenttia. Hankeyhtiöissä voisi olla myös muita osakkaita edellyttäen, että yhtiössä säilyisi julkisomisteinen määräenemmistö. Valtio ei luovuta miltään osin päätösvaltaansa perustettavalle hankeyhtiölle taloudellisesti tai yhteiskunnallisesti merkittävissä asioissa.

Selvitysosa: Valtion omistama Pohjolan Rautatiet Oy perustettiin vuonna 2019 muun muassa suurten raideliikenneinvestointien edistämiseksi. Valtio on pääomittanut yhtiötä osakkein, joiden myyntitulot olivat verojen jälkeen noin 102,7 milj. euroa 1.3.2019. Aiempi pääomitus huomioiden Tampereen suunnan hankeyhtiö Suomi-rataan osoitettaisiin enintään 76,5 milj. euroa ja hankeyhtiö Turun tunnin junaan enintään 38,25 milj. euroa suunnittelukustannusten kattamiseen sekä hankeyhtiöiden toiminnan organisoinnista syntyviin ja muihin kustannuksiin enintään 3,65 milj. euroa. Valtion rahoituksella on tarkoitus kattaa 51 prosenttia infrastruktuurihankkeiden suunnittelun arvioiduista kustannuksista sekä muista yhtiön toiminnan edellyttämistä kustannuksista. Tarkoitus on, että valtio omistaisi hankeyhtiöistä perustamisvaiheessa vähintään 51 prosenttia.

Yhtiöt on tarkoitus perustaa ja pääomittaa vasta sen jälkeen, kun valtio ja kunnat ja mahdollisesti hankkeesta muut hyötyvät julkisyhteisöt ovat päässeet neuvottelutulokseen suunnittelun rahoittamisesta, lähtökohdista hankkeiden suunnittelulle, ja suunnittelun ohjaamisesta koskevasta yhteistyöstä ja hyötyjen selvittämisestä. Lisäksi edellytetään, että osapuolten välillä on yhteinen näkemys valmistelu- ja päätöksentekoaikataulusta suunnitteluvaihetta koskien sekä näkymä hankkeen rakennusinvestoinnin rahoittamiseen esimerkiksi toteutuvien maankäyttö- ja kiinteistökehityshyötyjen ja muiden tulojen avulla. Yhtiöt on tarkoitus perustaa välineiksi erityisesti osapuolten rahoituksen kokoamista ja yhteistyötä varten. Tarkoituksena on, ettei hankkeiden suunnitteluvaiheeseen ja suunnittelun rahoitukseen osallistuminen sido osapuolia hankkeiden rakentamisvaiheeseen tai rakentamisen rahoitukseen. Jatkossa hankeyhtiömallia voitaisiin hyödyntää myös Itäradan nopeuttamisessa.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Pohjolan Rautatiet Oy:n pääomitus15 700
Tasomuutos-1 000
Yhteensä14 700

Momentin määräraha on muutettu kehykseen kuuluvaksi määrärahaksi.


2020 talousarvio15 700 000
2019 talousarvio1 000 000
2018 tilinpäätös2 000 000