Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Hallituksen esitys Eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2004
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvosto
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetusministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
         01. Sosiaali- ja terveysministeriö
         02. Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus
         03. Työttömyysturvalautakunta
         04. Tarkastuslautakunta
            05. Vakuutusvalvontavirasto
         06. Terveydenhuollon oikeusturvakeskus
         07. Työterveyslaitos
         08. Kansanterveyslaitos
         09. Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus
         10. Säteilyturvakeskus
         11. Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus
         12. Valtion koulukodit
         13. Työsuojelun piirihallinto
         14. Valtion mielisairaalat
              21. Valtion mielisairaaloiden toimintamenot
         15. Perhekustannusten tasaus
         16. Yleinen perhe-eläke
         17. Työttömyysturva
         18. Sairausvakuutus
         19. Eläkevakuutus
         20. Tapaturmavakuutus
         21. Rintamaveteraanieläkkeet
         22. Sotilasvammakorvaukset ja eräät kuntoutustoiminnan menot
         23. Muu sodista kärsineiden turva
         28. Muu toimeentuloturva
         32. Kuntien järjestämä sosiaali- ja terveydenhuolto
         33. Eräät sosiaali- ja terveydenhuollon menot
         53. Terveyden edistäminen ja terveysvalvonta
         57. Lomatoiminta
         92. Raha-automaattiyhdistyksen tuoton käyttö
       34. Työministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2017

14. Valtion mielisairaalatPDF-versio

Selvitysosa: Valtion mielisairaaloiden tehtävänä on tuottaa valtakunnallisia oikeuspsykiatrian erikoisalan hoito- ja tutkimuspalveluja. Valtion mielisairaaloissa suoritetaan mielentilatutkimuksia, hoidetaan mielentilan vuoksi rangaistukseen tuomitsematta jätettyjä henkilöitä ja muita mielenterveyden häiriöitä potevia, joiden hoitaminen on erityisen vaarallista tai vaikeaa. Valtion mielisairaalat huolehtivat oikeuspsykiatrian perus-, jatko- ja täydennyskoulutuksesta sekä terveystieteellisestä tutkimuksesta. Niuvanniemen sairaala toimii Kuopion yliopiston oikeuspsykiatrian klinikkana.

Valtion mielisairaaloille on alustavasti asetettu seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2004:

Sairaaloiden toiminnassa painottuu yhä enemmän oikeuspsykiatrinen erityisosaaminen ja tieteellisen tutkimustyön merkitys kasvaa. Hoidon laatuun ja hoidon tulosten seurantaan kiinnitetään huomiota terapeuttisia valmiuksia lisäämällä ja saattamalla laadunvarmennusohjelmat osaksi sairaaloiden normaalitoimintaa. Lisäksi parannetaan toiminnan mittausmenetelmiä ja seurantajärjestelmiä. Toiminnan tuottavuutta parannetaan kehittämällä muun muassa erityistason psykiatrisen sairaanhoidon vaatimuksiin entistä paremmin sopivaa hoitotyötä sekä tehostamalla työnohjausjärjestelmää ja työhyvinvointiohjelmia. Toiminnan vaikuttavuutta tehostetaan oikeuspsykiatrisen tietotaidon lisäämisen sekä henkilöstön jatko- ja täydennyskoulutuksen avulla.

Valtion mielisairaaloiden maksullisen toiminnan kannattavuustavoitteena on, että tuotoilla katetaan kustannukset ilman voiton tavoittelua.

Eräitä valtion mielisairaaloiden toiminnan laajuutta kuvaavia suoritteita 
 200220032004
  toteutumaennakoituarvio
    
Hoitopotilaiden hoitopäiviä 146 677145 044145 400
Mielentilatutkimushoitovuorokausi5 1844 7805 100
Mielentilatutkimus999597
Alaikäisten hoitoyksikön hoitopäiviä03663 750

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (liiketaloudelliset suoritteet,
1 000 euroa)
 200220032004
    
Maksullisen toiminnan tuotot   
— maksullisen toiminnan myyntituotot32 28734 93036 940
— maksullisen toiminnan muut tuotot576480470
Tuotot yhteensä 32 86335 41037 410
    
Maksullisen toiminnan kustannukset   
Erilliskustannukset   
— aineet, tarvikkeet ja tavarat2 8713 0903 130
— henkilöstökustannukset 24 52326 95028 420
— vuokrat2 4132 6702 880
— palvelujen ostot2 0501 9102 150
— muut erilliskustannukset 329320400
Erilliskustannukset yhteensä 32 18634 94036 980
    
Käyttöjäämä677470430
    
Pääomakustannukset346360430
    
Kokonaiskustannukset yhteensä32 53235 30037 410
    
Tilikauden ylijäämä (+) / alijäämä (-)3311100

Maksullisen toiminnan tunnuslukutaulukko (liiketaloudelliset suoritteet)
 200220032004
 toteutuma ennakoituarvio
    
Maksullisen toiminnan tuotot (t€)32 86335 41037 410
Maksullisen toiminnan erilliskustannukset (t€)32 18634 94036 980
Käyttöjäämä (t€)677470430
— % tuotoista211
Osuus yhteiskustannuksista (t€)346360430
Ylijäämä (+) / alijäämä (-) (t€)3311100
— % tuotoista100
Tuotot % kokonaiskustannuksista 101100100

21. Valtion mielisairaaloiden toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 607 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös tieteellisestä tutkimustyöstä ja yliopisto-opetuksesta aiheutuneiden menojen maksamiseen. Määrärahaa saa käyttää myös vaarallisten ja vaikeahoitoisten lasten ja nuorten psykiatrisen hoitoyksikön käynnistämisestä ja palvelujen kysynnän vaihtelusta aiheutuneiden menojen maksamiseen. Lisäksi määrärahaa saa käyttää maatalousavustuksia vastaavien menojen maksamiseen sekä sairaaloiden yleishallinnosta ja ohjauksesta Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskukselle aiheutuviin kustannuksiin.

Selvitysosa: Momentin nimike on muutettu. Valtion mielisairaaloiden menot katetaan pääasiassa kuntien maksamilla korvauksilla. Kunnilta perittävät korvaukset hinnoitellaan valtion maksuperustelain (150/1992) nojalla sosiaali- ja terveysministeriön määräämien liiketaloudellisten perusteiden mukaisesti. Asiakasmaksut peritään sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (743/1992) annetun lain mukaisesti.

Menojen ja tulojen erittely
  
Bruttomenot 38 017 000
Maksullisen toiminnan erillismenot37 410 000
Muut toimintamenot607 000
Bruttotulot, maksullisen toiminnan tulot37 410 000
Nettomenot 607 000


2004 talousarvio607 000
2003 talousarvio607 000
2002 tilinpäätös529 473