Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
         01. Hallinto
         02. Valvonta
         03. Tutkimus- ja kehittämistoiminta
         10. (33.10 ja 60, osa) Perhe- ja asumiskustannusten tasaus, perustoimeentulotuki ja eräät palvelut
         20. Työttömyysturva
         30. Sairausvakuutus
              60. Valtion osuus sairausvakuutuslaista johtuvista menoista
         40. Eläkkeet
         50. Veteraanien tukeminen
         60. (33.60, osa) Kuntien järjestämä sosiaali- ja terveydenhuolto
         70. Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen
         80. Maatalousyrittäjien ja turkistuottajien lomitustoiminta
         90. Avustukset terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2017

30. SairausvakuutusPDF-versio

Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)

Selvitysosa: Sairausvakuutus täydentää julkista terveydenhuoltoa korvaamalla väestölle osan avohoidon lääke- ja matkakustannuksista sekä turvaamalla väestölle mahdollisuuden hankkia terveyspalveluja yksityiseltä sektorilta kohtuullisin kustannuksin. Lisäksi turvataan riittävä toimeentulo tasaamalla lyhytaikaisesta sairaudesta sekä vanhempainvapaasta aiheutuvaa työtulojen menetystä.

Sairausvakuutuksen rahoitus on jaettu sairaanhoitovakuutukseen ja työtulovakuutukseen.

Sairaanhoitovakuutuksesta korvataan osa avohoidon lääkemenoista, matkakuluista, ylioppilaiden perusterveydenhuollon kustannuksista sekä Kansaneläkelaitoksen järjestämän kuntoutuksen kustannuksia. Sairaanhoitovakuutuksesta korvataan myös osa yksityisen terveydenhuollon lääkärin- ja hammaslääkärin palkkioista sekä lääkärin määräämistä tutkimuksista ja hoidoista.

Työtulovakuutuksesta maksetaan sairauspäivärahaa, kuntoutusrahaa, erityishoitorahaa sekä äitiys-, isyys-, vanhempain- ja erityisäitiysrahaa. Lisäksi työtulovakuutuksesta korvataan osa työnantajien ja yrittäjien järjestämän työterveyshuollon kustannuksista sekä vanhempainloma-ajalta kertyvistä vuosilomakustannuksista.

Toiminnan laajuus 2014—2017

 2014
toteutunut
2015
toteutunut
2016
arvio
2017
arvio
     
Päivärahat    
Sairauspäivärahan saajat304 573292 706286 600291 300
Vanhempainpäivärahan saajat158 434162 921157 600160 600
Keskimääräinen sairauspäiväraha (€/pv)57,4257,5056,8057,20
Keskimääräinen vanhempainpäiväraha (€/pv)63,6264,4564,9065,50
Sairaus- ja vanhempainpäivärahan vähimmäistaso (€/pv)23,9224,0223,9323,73
     
Lääkkeet    
Lääkkeiden omavastuukerrat (1 000 kpl)30 00031 30028 00028 500
Sairausvakuutuksen korvaama osuus peruskorvatuista lääkkeistä (%)34,734,840,040,0
Lääkkeiden lisäkorvausraja (€)610,00616,62610,37605,13
Lääkkeiden lisäkorvausta saaneet henkilöt176 400197 484191 000193 000
Sairaanhoitokorvaukset    
Vuonna 2015 sairausvakuutus korvasi kustannuksista lääkärinpalkkioiden osalta 20,4 %, hammaslääkärinpalkkioista 24,1 %, tutkimuksen ja hoidon osalta 22,6 % sekä matkojen osalta 87,1 %.    

60. Valtion osuus sairausvakuutuslaista johtuvista menoista (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)

Momentille myönnetään 1 918 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) sairausvakuutuslain (1224/2004) sekä Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain (566/2005) mukaisten valtion osuuksien maksamiseen

2) maatalousyrittäjien työterveyshuollon eräiden kustannusten korvaamisesta valtion varoista annetun lain (859/1984) mukaisen valtion osuuden maksamiseen

3) rajat ylittävästä terveydenhuollosta annetun lain (1201/2013) mukaisten korvausten maksamiseen

4) perustulon maksamiseen siten kuin laissa perustulokokeilusta säädetään.

Kansaneläkelaitos saa käyttää Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain mukaiseen harkinnanvaraiseen yksilökohtaiseen kuntoutukseen enintään 52 300 000 euroa ja saman lain mukaisen yksilökohtaisen kuntoutuksen kehittämishankkeisiin, sairauksien ehkäisemiseen sekä kuntoutusta, sairauksien ehkäisyä ja sairausvakuutusta koskeviin tutkimus- ja kehittämishankkeisiin enintään 7 700 000 euroa.

Määrärahan mitoitus perustuu harkinnanvaraisen kuntoutuksen yksilökohtaisen kuntoutuksen osalta suoriteperusteeseen.

Selvitysosa: Sairausvakuutus on jaettu sairaanhoitovakuutukseen ja työtulovakuutukseen. Valtio rahoittaa sairaanhoitovakuutuksen menoista EU-maihin maksettavat sairaanhoitokorvaukset, ulkomailla asuvien sairaanhoidosta kunnille aiheutuvat kustannukset ja osan Kansaneläkelaitoksen toimintakuluista. Muutoin sairaanhoitovakuutuksen menot rahoitetaan vakuutettujen ja valtion yhtä suurella osuudella.

Työtulovakuutus rahoitetaan työnantajien, palkansaajien, yrittäjien ja valtion osuuksilla. Valtio rahoittaa työtulovakuutuksen menoista vähimmäismääräiset sairaus- ja vanhempainpäivärahat sekä vähimmäismääräiset kuntoutusrahat. Lisäksi valtio rahoittaa 0,1 %-osuuden vanhempainpäivärahamenoista sekä osuuden yrittäjien ja maatalousyrittäjien työterveyshuollon menoista. Lisäksi valtio turvaa sairausvakuutusrahaston maksuvalmiuden.

Kansaneläkelaitoksen harkinnanvarainen kuntoutus jakaantuu yksilökohtaiseen kuntoutukseen, yksilökohtaisen kuntoutuksen kehittämishankkeisiin, sairauksien ehkäisemiseen sekä kuntoutusta, sairauksien ehkäisyä ja sairausvakuutusta koskeviin tutkimus- ja kehittämishankkeisiin.

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta siten, että työnantajien sairausvakuutusmaksua alennetaan vuodesta 2017 lukien. Lisäksi pientä palkkatuloa saavien sairausvakuutuksen päivärahamaksuun tehdään 30 milj. euron kevennys.

Naispuolisen työntekijän perhevapaista työnantajille aiheutuvia vanhemmuuden kustannuksia tasataan 1.4.2017 lukien 2 500 euron kertakorvauksella. Ehdotus lisää työtulovakuutuksen menoja vuositasolla 75 000 000 euroa ja 45 000 000 euroa vuonna 2017, joka rahoitetaan korottamalla työnantajien sairausvakuutusmaksua.

Vuonna 2017 sairaanhoitovakuutuksen rahoittamiseksi sairaanhoitomaksuina kaikilta vakuutetuilta peritään 0,06 % tuloista paitsi eläke- ja etuustulojen osalta kuitenkin 1,45 %. Työtulovakuutuksen rahoittamiseksi palkansaajilta peritään sairausvakuutuksen päivärahamaksua 1,54 %, yrittäjiltä sairausvakuutuksen päivärahamaksua 1,61 % ja työnantajilta sairausvakuutusmaksua 1,06 %. Lisäksi kilpailukykysopimuksesta aiheutuvien maksukorotusten kompensoimiseksi alennetaan pienituloisten rahoitusta sairausvakuutuksesta.

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laeiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta, sairausvakuutuslain 2 luvun 3 §:n väliaikaisesta muuttamisesta ja Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain muuttamisesta siten, että sairauspäivärahan määräytymisen tulorajoja ja korvausprosenttia muutetaan, sairausvakuutuskorvauksen maksamista julkisissa tiloissa annettuun yksityiseen hoitoon jatketaan vuoden 2018 loppuun sekä nuorten kuntoutusrahan sekä ammatillisessa kuntoutuksessa olevan kuntoutusrahan vähimmäismääräiset kuntoutusrahat korotetaan takuueläkkeen tasolle.

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen sairausvakuutuslain muuttamisesta 1.1.2017 lukien siten, että lääkekorvauksia alennetaan 134 000 000 eurolla.

Erityiskorvattavien lääkkeiden luetteloon tehtävistä muutoksista aiheutuva kustannusten lisäys on vuositasolla enintään 8 400 000 euroa.

Sukupuolineutraalin avioliittolain vaikutus momentille on vähäinen.

Hallituksen esitykset huomioon ottaen sairausvakuutuksen menot ja valtionosuudet vuonna 2017 ovat arviolta seuraavat (milj. euroa)

  
Menot 
Työtulovakuutus 
Sairauspäivärahat810
Vanhempainpäivärahat1 097
Kertakorvaus45
Mata-päivärahat6
Kuntoutusrahat117
Työterveyshuolto346
Yrittäjien lisäpäivät6
Rahaston 8 % osuus-
Yhteensä 2 427
  
Sairaanhoitovakuutus 
Lääkekorvaukset1 282
Matkat288
Sairaanhoitokorvaukset EU-maihin63
Lääkäripalkkiot59
Hammaslääkärinpalkkiot64
Muut sairaanhoitokorvaukset76
Kuntoutuspalvelut376
Rahaston 8 % osuus-3
Yhteensä2 205
Menot yhteensä4 632
  
Tulot 
Työtulovakuutuksen tuotot 
Vakuutettujen maksut1 203
Työnantajamaksut910
Yrittäjien lisäpäivät4
Valtion rahoitusosuus182
Vuoden 2015 yli-/alijäämä120
Yhteensä2 419
  
Sairaanhoitovakuutuksen tuotot 
Palkansaajien ja yrittäjien maksut89
Etuudensaajien maksut351
Valtion rahoitusosuus1 736
Ulkomailta maksetut EU-korvaukset9
Vuoden 2015 yli-/alijäämä0
Yhteensä2 185
Tulot yhteensä4 604
  
Valtion osuudet yhteensä1 918
Työtulovakuutus 
Vanhempainpäivärahat31
Vähimmäispäivärahat148
Osuus yrittäjien ja maatalousyrittäjien työterveyshuollosta3
Sairaanhoitovakuutus 
Osuus sairaanhoidosta1 682
Sairaanhoitokorvaukset EU-maihin54

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Helikopteritaksan yhtenäistäminen (siirto momentille 26.20.01)-700
ICT-direktiivi3 300
Indeksisidonnaisten menojen säästö (lääkekorvauksen kattoraja)1 000
Indeksisidonnaisten menojen säästö (vähimmäispäivärahat)-1 200
Kausityöntekijädirektiivi4 200
Kiky-sopimuksen mukainen kompensaatio (Kiky)30 000
Nuorten kuntoutusrahan korottaminen14 200
Oleskeluluvan saaneiden turvapaikanhakijoiden aiheuttamat kustannukset750
Säästö lääkekorvauksista-60 000
Tarvearvion muutos41 500
Työnantajan sairausvakuutusmaksun alennus (Kiky)706 000
Vaikeavammaisten lääkinnällisen kuntoutuksen vammaisetuuskytkennän poistaminen6 300
Vuoden 2015 säästöpäätökset-2 000
Yhteensä743 350

2017 talousarvio1 918 000 000
2016 II lisätalousarvio442 000
2016 talousarvio1 174 650 000
2015 tilinpäätös1 200 026 347

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 249/2016 vp (18.11.2016)

Momentille myönnetään 1 951 000 000 euroa.

Selvitysosa: Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Lisäys 33 000 000 euroa talousarvioesityksen 1 918 000 000 euroon nähden aiheutuu kilpailukykysopimukseen liittyvän pienituloisten maksukevennyksen laajentamisesta. Maksukorotukset kompensoitaisiin täysimääräisesti pientä palkkatuloa saavalle.

Hallitus on antanut eduskunnalle täydentävään talousarvioesitykseen liittyvän esityksen sairausvakuutuslain muuttamisesta siten, että pienituloisten palkansaajien ja yrittäjien päivärahamaksuun tehtäisiin 63 milj. euron määrää vastaava alennus.


2017 talousarvio1 951 000 000
2016 II lisätalousarvio442 000
2016 talousarvio1 174 650 000
2015 tilinpäätös1 200 026 347

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2016 vp (21.12.2016)

Momentille myönnetään 1 951 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) sairausvakuutuslain (1224/2004) sekä Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain (566/2005) mukaisten valtion osuuksien maksamiseen

2) maatalousyrittäjien työterveyshuollon eräiden kustannusten korvaamisesta valtion varoista annetun lain (859/1984) mukaisen valtion osuuden maksamiseen

3) rajat ylittävästä terveydenhuollosta annetun lain (1201/2013) mukaisten korvausten maksamiseen

4) perustulon maksamiseen siten kuin laissa perustulokokeilusta säädetään.

Kansaneläkelaitos saa käyttää Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain mukaiseen harkinnanvaraiseen yksilökohtaiseen kuntoutukseen enintään 52 300 000 euroa ja saman lain mukaisen yksilökohtaisen kuntoutuksen kehittämishankkeisiin, sairauksien ehkäisemiseen sekä kuntoutusta, sairauksien ehkäisyä ja sairausvakuutusta koskeviin tutkimus- ja kehittämishankkeisiin enintään 7 700 000 euroa.

Määrärahan mitoitus perustuu harkinnanvaraisen kuntoutuksen yksilökohtaisen kuntoutuksen osalta suoriteperusteeseen.

 

I lisätalousarvioesitys HE 60/2017 vp (24.5.2017)

Momentilta vähennetään 7 500 000 euroa.

Selvitysosa: Vähennyksestä 4 200 000 euroa aiheutuu kausityöntekijädirektiivin täytäntöönpanon myöhentymisestä ja 3 300 000 euroa yritysten sisällä siirtyviä työntekijöitä koskevan ICT-direktiivin täytäntöönpanon myöhentymisestä.


2017 I lisätalousarvio-7 500 000
2017 talousarvio1 951 000 000
2016 tilinpäätös1 150 092 347
2015 tilinpäätös1 200 026 347

 

Eduskunnan kirjelmä EK 24/2017 vp (30.6.2017)

Momentilta vähennetään 7 500 000 euroa.