Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
         01. Hallinto ja toimialan yhteiset menot
         10. Liikenneverkko
         20. Liikenteen viranomaispalvelut
         30. Liikenteen tukeminen ja ostopalvelut
         40. Viestintäpalvelut ja -verkot sekä viestinnän tukeminen
              01. Viestintäviraston toimintamenot
              (44.) Median innovaatiotuki
              45. Yleisen edun kanavien uutis- ja ajankohtaistoiminnan tuki
              50. Valtionavustus valtakunnallisen laajakaistahankkeen toteuttamiseen
              60. Siirto valtion televisio- ja radiorahastoon
         50. Sää-, meri- ja ilmastopalvelut
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2017

01. Viestintäviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 11 049 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksujen maksamiseen. Niiden osalta määräraha budjetoidaan maksuperusteisena.

Selvitysosa: Viestintävirasto vastaa viestintätoimialan viranomaissääntely-, valvonta-, ohjaus-, hallinto- ja palvelutehtävistä. Viestintäviraston tehtävänä on muun muassa

  • — valvoa tele-, radio-, televisio- ja postitoimintaa ja myöntää televisio- ja radiotoiminnan toimilupia
  • — edistää sähköisen viestinnän toimivuutta, häiriöttömyyttä ja turvallisuutta sekä markkinoiden toimivuutta
  • — edistää tietoturvaa ja yksityisyyden suojaa sähköisessä viestinnässä
  • — hoitaa radiotaajuuksia ja teletoimintaa sekä viestintäverkkojen ja -palvelujen numerointia ja tunnuksia koskevaa hallintoa
  • — selvittää radioviestinnän häiriöitä sekä verkko- ja viestintäpalveluihin kohdistuvia tietoturvaloukkauksia ja niiden uhkia
  • — kerätä tietoa ja tiedottaa verkko- ja viestintäpalvelujen saatavuudesta, laadusta, hinnoista ja toimivuudesta sekä tietoturvaloukkauksista ja niiden uhkista
  • — ohjata toimialansa teknistä toteutusta antamalla ohjeita, suosituksia ja määräyksiä sekä koordinoida telealan standardointia.

Viestintäviraston rooli hallinnonalan yhteiskunnallisten vaikuttavuustavoitteiden saavuttamisessa ja painopisteiden toteuttamisessa on edistää sähköisten palveluiden kehittymistä ja käyttöä sekä markkinoiden läpinäkyvyyttä, lisätä luottamusta digitaalisiin palveluihin ja toimintatapoihin, varmistaa viestintäverkkojen toimintavarmuutta, peruspalvelujen saatavuutta ja toimivuutta.

Liikenne- ja viestintäministeriö asettaa alustavasti Viestintävirastolle vuodelle 2017 seuraavat keskeiset toiminnalliset tavoitteet, jotka tukevat pääluokkaperusteluissa asetettuja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteita sekä hallinnonalalle asetettuja muita tavoitteita.

Tulostavoite2015
toteutuma
2016
tavoite
2017
tavoite
    
TUOTOKSET JA LAADUNHALLINTA   
Liikenteen ja viestinnän palvelut ja palvelumarkkinat  
Viestintävirasto edistää sähköisten palvelujen kehittymistä ja käyttöä.   
Verkkotunnusten välittäjämalli otetaan käyttöön aikataulussa. Välittäjämallin käyttöönoton pvm, verkkotunnusten määrän kasvu %:a vuodessa-5.9.20164
Fi-juuren nimipalvelun käytettävyys. Osuus ajasta, jonka fi-juuren nimipalvelut ovat käytettävissä, %100100100
Sähköisen tunnistamisen kansallinen luottamusverkosto käynnistyy aikataulussa. Verkoston käynnistymisen pvm 1.5.2017-Valmisteilla1.5.2017
Viestintävirasto edistää markkinoiden läpinäkyvyyttä   
MONITORi-palvelun käyttö. Palvelun kävijämäärä/kk-4 0006 000
MONITORi-palvelun toimivuus ja hyödyllisyys. Asiakaskysely palvelun käyttäjille (asteikko 1—5)-3,53,6
Elinvoimainen media-ala  
Televisio- ja radiotoiminnan harjoittamisen hallinnollinen taakka kevenee.   
Televisio- ja radiotoimijoiden tyytyväisyys toimilupamenettelyyn on hyvällä tasolla, asiakas- ja sidosryhmäkysely (asteikko 1—5)-3,53,6
Luottamuksen palauttaminen internetiin  
Luottamus internetiin kasvaa.   
Kansalaisten, yritysten ja julkisyhteisöjen tietoturvatietoisuus, luottamus viestintäpalveluihin sekä tyytyväisyys Viestintävirastoon viestinnän luottamuksellisuuden ja tietoturvan parantamisessa ovat hyvällä tasolla. Asiakas- ja sidosryhmäkysely (asteikko 1—5)-3,53,6
Liikenne- ja viestintäverkot   
Viestintäverkkojen toimintavarmuus paranee.   
Viestintäverkkojen ja -palvelujen toimintavarmuus ja käytettävyys ovat hyvällä tasolla. Pitkäkestoisten ja vakavien vikojen määrä enintään, kpl/vuosi455
Hätäliikenteen radiohäiriöt selvitetään tehokkaasti. Häiriön selvittämiseen enintään kuluva aika, tuntia virka-aikana161616
Luodaan edellytyksiä uusille innovatiivisille viestintäyhteyksille.   
Taajuusalueen 700 MHz vapauttaminen langattoman laajakaistan käyttöön. Siirtymän ja käyttöönoton aikataulu: Taajuussuunnittelu mahdollistaa kaikkien päälähettimien ja täytelähettimien radiolupien myöntämisen 31.12.2016 mennessä.-Toteutuu-
Viestintämarkkinoiden toimivuus kehittyy.   
Huippunopeiden laajakaistaliittymien määrä lisääntyy. 100 Mbit/s laajakaistaliittymien osuus kotitalouksien laajakaistaliittymistä, %-2530
Valokuituliittymien saatavuus kotitalouksilla paranee, saatavuuden kasvu, %-yksikköä edelliseen vuoteen verrattuna-55
Kilpailijoille vuokrattujen kuitutilaajayhteyksien määrä kasvaa. Vuokrattujen tilaajayhteyksien määrän kasvu, %/vuosi16,555
Viestinnän peruspalvelujen saatavuus varmistetaan.   
Kansalaisten tyytyväisyys viestintäpalveluihin paranee. Asiakkaiden tyytyväisyys puhelin- ja laajakaistapalveluiden tarjontaan, asiakaskyselyn tulos (asteikko 1—5)-3,53,6
Huolehditaan tv-kuvan näkyvyydestä. Aluekohtaisten näkyvyysongelmien ratkaiseminen, asiakaskyselyn tulos (asteikko 1—5)-3,53,6
TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS   
Työn tuottavuuden kehittyminen, %-16,7911
Kokonaistuottavuuden kehittyminen, %-15,1611
Julkisoikeudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus, %969498
Veronluonteisten suoritteiden kustannusvastaavuus, %999898

Tulot perustuvat valtion maksuperustelain nojalla annettuun liikenne- ja viestintäministeriön asetukseen taajuusmaksuista ja Viestintäviraston radiohallinnollisista suoritteista perittävistä muista maksuista (1222/2010), liikenne- ja viestintäministeriön asetukseen Viestintäviraston eräistä maksuista (1475/2015) sekä lakiin valtion televisio- ja radiorahastosta (745/1998).

Viestintävirasto perii tietoyhteiskuntamaksua sekä televisio- ja radiotoiminnan valvontamaksua tietoyhteiskuntakaaressa (917/2014) säädetyin perustein, postitoiminnan valvontamaksua postilaissa (415/2011) säädetyin perustein sekä sähköisen tunnistuspalvelun tarjoajilta maksua laissa vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä allekirjoituksista (617/2009) säädetyin perustein.

Tietoyhteiskuntamaksu 4 000 000 euroa, postitoiminnan valvontamaksu 1 533 000 euroa, televisio- ja radiotoiminnan valvontamaksu 950 000 euroa sekä varmennemaksu 200 000 euroa tuloutetaan momentille 11.19.04. Näistä toiminnoista aiheutuvat menot on otettu huomioon määrärahan mitoituksessa.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2015
toteutuma
2016
varsinainen
talousarvio

2017
esitys
    
Bruttomenot32 15133 04031 247
Bruttotulot24 13021 51620 198
Nettomenot8 02111 52411 049
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta1 286  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle5 159  

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

 2015
toteutuma
2016
varsinainen
talousarvio
2017
esitys
    
Maksullisen toiminnan tuotot   
Taajuusmaksut ja muut radiohallinnolliset suoritteet10 29910 78810 526
Verkkotunnusmaksut3 9843 7003 700
Numerointimaksut2 7442 7002 500
Muu maksullinen toiminta4 0273 7783 432
Tuotot yhteensä21 05420 96620 158
    
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset   
Taajuusmaksut ja muut radiohallinnolliset suoritteet11 32511 61411 658
Verkkotunnusmaksut3 7723 9923 829
Numerointimaksut2 8252 9712 678
Muu maksullinen toiminta3 9913 8253 419
Kustannukset yhteensä21 91322 40221 584
    
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)    
Taajuusmaksut ja muut radiohallinnolliset suoritteet-1 026-826-1 132
Verkkotunnusmaksut212-292-129
Numerointimaksut-81-271-178
Muu maksullinen toiminta36-4713
Kustannusvastaavuus yhteensä-859-1 436-1 426
    
Kustannusvastaavuus, %   
Taajuusmaksut ja muut radiohallinnolliset suoritteet919390
Verkkotunnusmaksut1069397
Numerointimaksut979193
Muu maksullinen toiminta10199100
Kustannusvastaavuus, % yhteensä969493

Veronluonteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

 2015
toteutuma
2016
varsinainen
talousarvio
2017
esitys
    
Tuotot   
Eräät viestinnän maksut6 6576 7796 683
Tuotot yhteensä6 6576 7796 683
    
Kustannukset   
Eräät viestinnän maksut6 7016 9307 024
Kustannukset yhteensä6 7016 9307 024
    
Ylijäämä (+)/Alijäämä (-)   
Eräät viestinnän maksut-44-151-341
Ylijäämä (+)/Alijäämä (-) yhteensä-44-151-341
    
Kustannusvastaavuus, %   
Eräät viestinnän maksut999895
Kustannusvastaavuus, % yhteensä999895

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Havainnointi- ja varoituspalvelujen resursointi140
Kertaluonteisen lisäyksen poisto-140
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015)-9
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015)-4
Lomarahojen alentaminen (Kiky)-105
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa1
Palkkaliukumasäästö-26
Palkkausten tarkistukset28
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky)-52
Toimintamenojen tuottavuussäästö-57
Toimintamenosäästö (HO 2015)-100
Työajan pidentäminen (Kiky)-74
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky)-11
VaEL-maksun väliaikainen alentaminen-66
Yhteensä-475

2017 talousarvio11 049 000
2016 II lisätalousarvio-65 000
2016 talousarvio11 524 000
2015 tilinpäätös11 894 000

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 249/2016 vp (18.11.2016)

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksujen maksamiseen. Niiden osalta määräraha budjetoidaan maksuperusteisena

2) EU:n rahoituksella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen.

Selvitysosa: Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan toisen kappaleen.

Talousarvioesitykseen nähden päätösosan tarkistus mahdollistaa viraston osallistumisen EU:n rahoituksella tuettuihin hankkeisiin.


2017 talousarvio11 049 000
2016 III lisätalousarvio150 000
2016 II lisätalousarvio-65 000
2016 talousarvio11 524 000
2015 tilinpäätös11 894 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 35/2016 vp (13.12.2016)

Valiokunta pitää hyvänä, että viestintäviraston toimintamenoissa on otettu huomioon vakavien tietoturvaloukkauksien havainnointi- ja varoituspalvelujen resursointi ja momentille on siksi lisätty 140 000 euroa. Viestintäviraston kyber- ja tietoturvallisuuteen liittyvillä toiminnoilla on keskeinen merkitys yhteiskunnan kriittisten toimintojen kannalta. On siksi tärkeää, että rahoituksen riittävyyttä seurataan ja että se on oikeassa suhteessa toimintojen merkittävyyteen koko yhteiskunnan kannalta.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2016 vp (21.12.2016)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 11 049 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksujen maksamiseen. Niiden osalta määräraha budjetoidaan maksuperusteisena

2) EU:n rahoituksella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen.