Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
         01. Hallinto ja toimialan yhteiset menot
         10. Liikenneverkko
         20. Liikenteen viranomaispalvelut
              01. Liikenteen turvallisuusviraston toimintamenot
              41. Tieliikenteen turvallisuustoiminnan edistäminen
         30. Liikenteen tukeminen ja ostopalvelut
         40. Viestintäpalvelut ja -verkot sekä viestinnän tukeminen
         50. Sää-, meri- ja ilmastopalvelut
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2017

01. Liikenteen turvallisuusviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 48 609 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksujen maksamiseen.

Selvitysosa: Liikenteen turvallisuusvirasto vastaa kaikkien liikennemuotojen viranomaispalveluista. Liikenteen viranomaispalvelut liittyvät liikennejärjestelmän turvallisuuteen, tietovarantoihin, toimintavarmuuteen ja markkinoihin.

Liikenteen turvallisuusviraston tehtävänä on muun muassa:

 • — liikenteen verotus-, rekisteröinti- ja valvontatehtävät
 • — liikennejärjestelmän lupa-ja valvontatehtävät
 • — liikennealan koulutukseen ja tutkintojen järjestämiseen liittyvät tehtävät
 • — viraston toimialaan kuuluvat liikennemarkkinoihin liittyvät tehtävät
 • — liikenteen turvallisuuden edistämiseen ja liikenteen ympäristövaikutuksiin kuuluvat tehtävät
 • — liikenteen viestintä- ja valistustehtävät
 • — liikennejärjestelmän toimivuuden varmistaminen normaaliolojen häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa.

Liikenteen turvallisuusviraston Trafin rooli yhteiskunnallisten vaikuttavuustavoitteiden ja hallinnonalan painopisteiden toteuttamisessa on:

 • — edistää liikenteen palvelumarkkinoiden ja asiakaslähtöisten palvelujen syntymistä mahdollistavalla sääntelyllä, suunnitelmallisella vaikuttamisella ja kokeiluilla
 • — pyrkiä ohjaamaan kuluttajakysyntää liikenteen energiareformia tukevilla palveluilla
 • — avata ja hyödyntää tietoa uusien liiketoimintamahdollisuuksien ja liikennepalvelujen aikaansaamiseksi
 • — turvata liikenne- ja viestintäyhteyksiä parantamalla liikenteen toimintavarmuutta ja turvallisuutta.

Liikenne- ja viestintäministeriö asettaa alustavasti Liikenteen turvallisuusvirastolle vuodelle 2017 seuraavat keskeiset toiminnalliset tavoitteet, jotka tukevat pääluokkaperusteluissa asetettuja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteita sekä hallinnonalalle asetettuja muita tavoitteita.

Tulostavoite2015
toteutuma
2016
tavoite
2017
tavoite
    
TUOTOKSET JA LAADUNHALLINTA   
1. Liikenteen ja viestinnän palvelumarkkinat ja palvelut 
Liikennejärjestelmän sääntely on tarkoituksenmukaista ja mahdollistaa toimialan kehityksen.   
Ajoneuvojen liikennekelpoisuuspalvelujen käyttäjäystävällisyyden lisääminen Katsastajille on tuotettu sähköinen oppimisympäristö. Sähköinen oppimisympäristö on käytössä.
  Laatumittaristoa on kehitetty monipuolisemmaksi. Uusi laatumittaristo on käytössä.
  Arvio sääntelyn tarpeellisuudesta on tehty.Arvioinnissa tunnistetut kehittämistoimenpiteet on toteutettu.
Kuljettajien lupa- ja kelpoisuuspalveluiden kehittäminen käyttäjäystävällisemmäksi Suunnitelma kuljettajatiedon kehittämiseksi on valmis.Sähköistämisen käyttöönotto on toteutunut.
  Suunnitelma tutkintopainotteiseen malliin siirtymiseksi on valmis.Toimenpiteet tutkintopainotteiseen malliin siirtymiseksi on tehty.
  Rautatieliikenteen kelpoisuussääntelyn uudistamiseksi on tehty ehdotus.Rautatieliikenteen toimijoiden vaatimusten toimeenpano on aloitettu suunnitellusti.
2. Liikenteen energiareformi  
Fossiilisten polttoaineiden käyttö vähentyy (hiiletön liikenne).   
Ajoneuvokannan uudistaminen Selvitys toimenpiteistä ajoneuvokannan uudistamiseksi on valmistunut. Tunnistetut muutostarpeet on toimeenpantu.
Tieliikenteen vastuullisten kuljetusten yleistyminen Liikenteen energiatehokkuussopimukset on korvattu tieliikenteen vastuullisuusmallilla.Vastuullisuusmallin tunnettavuus ja siihen sitoutuneiden yritysten lukumäärä on mitattu. Vastuullisuuskulttuuritutkimus on tehty.
Lentoliikenteen hiilidioksidipäästöjen kehittyminen kestävällä tavalla Viranomaistoimien suunnitelma ja lähtötasoarviointi on tehty.Tunnistetut kehittämistoimenpiteet on toteutettu.
Vaihtoehtoisten ja puhtaampien polttoaineiden käytön lisääntyminen merenkulussa Suunnitelma viraston toimista tavoitteen edistämiseksi on laadittu.Tunnistetut kehittämistoimenpiteet on toteutettu ja arvioitu.
3. Tiedon hyödyntäminen ja liiketoimintamahdollisuudet  
Tieto on lisännyt uutta liiketoimintaa.   
Sähköiset asiointikanavat ja tietojenvaihto Digitaalinen Trafi -suunnitelma on laadittu. Uusia sähköisiä palveluja on otettu käyttöön.Suunnitelma on toimeenpantu. Uusia sähköisiä palveluita on otettu käyttöön.
  Viranomaisten välinen tiedonvaihtosuunnitelma on valmistunut.Kansalaisten tiedonluovutuskerrat ovat vähentyneet.
Liikenteen tietojen hyödyntäminen uuden liiketoiminnan mahdollistamisessa Trafin tietoon perustuvien palvelujen määrä on kasvanut vähintään 5 %.Trafin tietoon perustuvien palvelujen määrä on kasvanut vähintään 5 %.
  Avoimen datan määrää on lisätty.Avoimen datan määrää on lisätty.
Automaation mahdollisuuksien hyödyntäminen Ajoneuvojen varustetietojen rekisteröintitarpeet on selvitetty.Selvityksen mukaiset toimenpiteet on tehty.
  Automaatiohankkeiden informaatiopalvelu toimii.Informaatiopalvelu on arvioitu.
  Sähköistä RPAS-asiointia ja palveluja on kehitetty yhteistyössä. Markkinaehtoista kotimaista RPAS-toimintaa on edistetty.
4. Luottamus digitaalisiin palveluihin  
Viraston tietojärjestelmät ja tieto ovat laadukkaita ja tietoturvallisia. Liikenteen tietojärjestelmän ja tietovaraston jatkokehittämisestä on tehty suunnitelmat.Jatkokehittäminen on edennyt suunnitelmien mukaan.
5. Liikenne- ja viestintäverkot   
Liikennejärjestelmän toimintavarmuus ja turvallisuus ovat parantuneet.   
Liikennejärjestelmän tavoitteiden ja tilan seuranta ja kehittäminen yhteistyössä hallinnonalan kanssa. Liikennejärjestelmän tavoitteiden ja tilan seurantaa on laajennettu.Seurannan toimivuus on arvioitu ja jatkokehitystarpeet on tunnistettu.
Liikennejärjestelmän varautumis- ja huoltovarmuustyön koordinointi hallinnonalalla Liikennejärjestelmän varautumis- ja huoltovarmuustoimijoiden roolien mukainen osallistuminen on suunniteltu.Tunnistetut kehittämistoimenpiteet on toteutettu ja arvioitu.
Uusien toimintatapojen käyttöönotto Aluskatsastusten uudet toimintamallit ovat käytössä.Aluskatsastusten uudet toimintamallit on arvioitu.
  Riski- ja suorituskykyperusteista toimintatapaa on sovellettu valvontasuunnitelmassa.Riski- ja suorituskykyperusteista toimintatapaa on sovellettu myös lupatoiminnoissa.
  Tieliikenteen turvallisuuden sidosryhmäyhteistyön koordinointi on aloitettu.Sidosryhmäyhteistyön koordinointia on kehitetty palautteen perusteella.
Palvelutaso   
Asiakastyytyväisyys, asiakkaat (asteikko 1—5)3,53,6 3,6
Asiakastyytyväisyys, sidosryhmät (asteikko 1—5)3,63,63,6
TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS   
Tuottavuus   
Työn tuottavuuden kasvu-% vähintään6,6211
Kokonaistuottavuuden kasvu-% vähintään7,9422
Julkisoikeudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus, % (kolmen vuoden keskiarvo, %)101100…106100…106
Liiketaloudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus, % (kolmen vuoden keskiarvo)107113...120120...127

Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon momentille 11.19.05 budjetoitua lentoliikenteen valvontamaksua vastaavat menot 12,5 milj. euroa, katsastustoiminnan valvontamaksua vastaavat menot 7,3 milj. euroa ja kaupunkiraideliikenteen valvontamaksua vastaavat menot 40 000 euroa. Ajoneuvoverotustehtävän menot ovat 13,9 milj. euroa. Keskeisimmät julkisoikeudelliset suoritteet tulonmuodostuksen kannalta ovat tieliikenteen ajoneuvojen rekisteröintiin ja liikenteeseen ottoon, ajokokeisiin, tutkintoihin ja ajokortteihin liittyvät suoritteet sekä erilaiset henkilöiden pätevyyteen liittyvät suoritteet.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2015
toteutuma

2016
varsinainen
talousarvio
2017
esitys
    
Bruttomenot135 388138 106139 604
Bruttotulot84 44290 24090 995
Nettomenot50 94647 86648 609
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta15 685  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle14 085  

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

 2015
toteutuma
2016
varsinainen
talousarvio
2017
esitys
    
Maksullisen toiminnan tuotot   
Julkisoikeudelliset suoritteet74 45581 02380 865
— Ajoneuvojen rekisteröinti37 89532 43329 680
— Ajo-oikeudet ja tutkinnot23 48935 27433 792
— Luvat ja valvonta13 07113 31617 393
Liiketaloudelliset suoritteet (tietopalvelu)9 5909 21710 130
Tuotot yhteensä84 04590 24090 995
    
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset   
Julkisoikeudelliset suoritteet77 62680 98583 641
— Ajoneuvojen rekisteröinti35 51630 81927 765
— Ajo-oikeudet ja tutkinnot25 14734 14436 623
— Luvat ja valvonta16 96316 02219 253
Liiketaloudelliset suoritteet (tietopalvelu)9 1319 2177 215
Kustannukset yhteensä86 75790 20290 856
    
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)    
Julkisoikeudelliset suoritteet-3 17138-2 776
— Ajoneuvojen rekisteröinti2 3791 6141 915
— Ajo-oikeudet ja tutkinnot-1 6581 130-2 831
— Luvat ja valvonta-3 892-2 706-1 860
Liiketaloudelliset suoritteet (tietopalvelu)459-2 915
Kustannusvastaavuus yhteensä-2 71238139
    
Kustannusvastaavuus, %   
Julkisoikeudelliset suoritteet9610097
— Ajoneuvojen rekisteröinti107105107
— Ajo-oikeudet ja tutkinnot9310392
— Luvat ja valvonta778390
Liiketaloudelliset suoritteet (tietopalvelu)105100140
Kustannusvastaavuus, % yhteensä97100100

Veroluonteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

 2015
toteutuma
2016
varsinainen
talousarvio
2017
esitys
    
Tuotot   
Lentoliikenteen valvontamaksu11 45111 45112 451
Katsastustoiminnan valvontamaksu7 7517 2607 260
Kaupunkiraideliikenteen valvontamaksu-4040
Tuotot yhteensä19 20218 75119 751
    
Kustannukset   
Lentoliikenteen valvontamaksu11 51011 87012 510
Katsastustoiminnan valvontamaksu6 4727 2607 260
Kaupunkiraideliikenteen valvontamaksu-4040
Kustannukset yhteensä17 98219 17019 810
    
Ylijäämä (+)/Alijäämä (-)   
Lentoliikenteen valvontamaksu-59-419-59
Katsastustoiminnan valvontamaksu1 279--
Kaupunkiraideliikenteen valvontamaksu---
Ylijäämä (+)/Alijäämä (-) yhteensä1 220-419-59
    
Kustannusvastaavuus, %   
Lentoliikenteen valvontamaksu9996100
Katsastustoiminnan valvontamaksu120100100
Kaupunkiraideliikenteen valvontamaksu-100100
Kustannusvastaavuus, %10798100

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Ajoneuvoverotuksen laajennus: veneet ja moottoriajoneuvot (HO)1 000
Lentoliikenteen valvontamaksun tarkistus 1 000
Merenkulun asiantuntija (siirto momentilta 24.01.01)200
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015)-15
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015)-8
Lomarahojen alentaminen (Kiky)-248
Palkkaliukumasäästö-121
Palkkausten tarkistukset-23
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky)-128
Toimintamenojen tuottavuussäästö-252
Toimintamenosäästö (HO 2015)-350
Työajan pidentäminen (Kiky)-180
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky)-27
VaEL-maksun väliaikainen alentaminen-163
Tasomuutos58
Yhteensä743

2017 talousarvio48 609 000
2016 II lisätalousarvio-163 000
2016 talousarvio47 866 000
2015 tilinpäätös49 346 000

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 249/2016 vp (18.11.2016)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 47 609 000 euroa.

Selvitysosa: Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Vähennys 1 000 000 euroa talousarvioesityksen 48 609 000 euroon nähden aiheutuu lentoliikenteen valvontamaksun tarkistuksen uudelleenarvioinnista.


2017 talousarvio47 609 000
2016 II lisätalousarvio-163 000
2016 talousarvio47 866 000
2015 tilinpäätös49 346 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2016 vp (21.12.2016)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 47 609 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksujen maksamiseen.

 

I lisätalousarvioesitys HE 60/2017 vp (24.5.2017)

Momentilta vähennetään 825 000 euroa.

Selvitysosa: Vähennys aiheutuu veneisiin ja moottoriajoneuvoihin suunnitellun ajoneuvoverotuksen laajennuksen peruuntumisesta.


2017 I lisätalousarvio-825 000
2017 talousarvio47 609 000
2016 tilinpäätös47 703 000
2015 tilinpäätös49 346 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 24/2017 vp (30.6.2017)

Momentilta vähennetään 825 000 euroa.