Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
         01. Hallinto
         10. Verotus ja tulli
         20. Palvelut valtioyhteisölle
         30. Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto
         40. Valtion alue- ja paikallishallinto
         50. Eläkkeet ja korvaukset
         60. Valtionhallinnon yhteiset henkilöstömenot
         70. Valtionhallinnon kehittäminen
         80. Siirrot Ahvenanmaan maakunnalle
         90. Kuntien tukeminen
              20. Julkisen sektorin yhteisen tietohallinnon ja tiedon hallinnan kehittäminen
              22. Hallinto- ja palvelurakenteiden kehittäminen ja tukeminen
              30. Valtionosuus kunnille peruspalvelujen järjestämiseen
              31. Kuntien yhdistymisen taloudellinen tuki
              (34.) Paikallisten kuntakokeilujen rahoitus
         91. Työllisyyden ja elinkeinoelämän tukeminen
         92. EU ja kansainväliset järjestöt
         99. Erikseen budjetoidut valtionhallinnon menot
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2017

30. Valtionosuus kunnille peruspalvelujen järjestämiseen (arviomääräraha)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)

Momentille myönnetään 8 542 914 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain (1704/2009) mukaisen valtionosuuden maksamiseen

2) verotuloihin perustuvan valtionosuuksien tasauksen maksamiseen

3) enintään 25 300 000 euroa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettujen lakien (635/1998 ja 1705/2009) mukaisten ennen vuotta 2017 oppilaitosten perustamishankkeisiin myönnettyjen valtionosuuksien ja -avustusten maksamiseen

4) enintään 3 500 000 euroa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettujen lakien (635/1998 ja 1705/2009) mukaisten ennen vuotta 2017 yleisten kirjastojen perustamishankkeisiin myönnettyjen valtionosuuksien ja -avustusten maksamiseen.

Selvitysosa:

Määrärahan arvioitu käyttö (1 000 euroa)

  
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus
Laskennalliset kustannukset26 373 170
— ikärakenne18 465 595
— sairastavuus6 314 874
— työttömyys494 014
— kaksikielisyys98 953
— vieraskielisyys613 118
— asukastiheys194 523
— saaristoisuus14 620
— koulutustausta177 473
  
Kuntien rahoitusosuus19 719 236
Valtionosuus6 653 934
  
Lisäosat308 010
  
Verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus700 925
  
V. 2015 järjestelmämuutoksen tasaus10 970
  
Valtionosuusjärjestelmän uudistamiseen liittyvä kotikuntakorvausten siirtymäjärjestely382
  
Kotikuntaa vailla olevien 6—15 v. kotikuntakorvaukset (valtio korvaa)5 666
  
Yksityisten opetuksen järjestäjien ja yliopistojen arvonlisävero5 382
  
Valtionosuuteen tehtävät lisäykset ja vähennykset857 646
Yhteensä8 542 914

Kuntien peruspalvelujen valtionosuusprosentti on 25,23. Valtionosuuksien määräytymisen perusteena oleva vuodenvaihteen 2015/2016 asukasluku on 5 458 325.

Määrärahan mitoitukseen liittyvät hallituksen esitykset ja muut toimenpiteet

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain (1704/2009) muuttamisesta siten, että kuntien peruspalvelujen valtionosuusprosentti muuttuu 25,61 prosentista 25,23 prosenttiin vuonna 2017. Valtionosuusprosentin muutoksessa on otettu huomioon vähennyksenä 0,47 prosenttiyksikköä liittyen valtionosuuden 50 000 000 euron leikkaukseen ja indeksisidonnaisten menojen säästöön liittyvään 74 800 000 euron leikkaukseen sekä 0,06 prosenttiyksikköä liittyen kuntien hallintomenojen vähenemiseen kun perustoimeentulotuen laskenta ja maksatus siirretään Kansaneläkelaitoksen hoidettavaksi. Muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 0,13 prosenttiyksikköä liittyen hallitusohjelman mukaiseen lisäykseen omais- ja perhehoidon kehittämiseen sekä vanhuspalvelujen ja veteraanien kotiin vietävien palvelujen kehittämiseen siten, että valtionosuusprosentti on 100, sekä 0,02 prosenttiyksikköä liittyen valtion ja kuntien väliseen kustannustenjaon tarkistukseen. Kustannustenjaon tarkistus vuoden 2014 toteutuneiden tietojen perusteella lisää kuntien peruspalvelujen valtionosuutta 34 007 000 eurolla.

Omaishoidon tuesta annettua lakia ja sosiaalihuoltolakia koskevat muutokset ovat tulleet voimaan 1.7.2016 alkaen. Muutoksella turvataan omaishoitajien oikeus kolmeen vapaapäivään kalenterikuukautta kohti ja velvoitetaan kunta järjestämään tarvittaessa omaishoitajille valmennusta sekä hyvinvointi- ja terveystarkastuksia. Kunnan tulisi järjestää omaishoitajan vapaan aikainen sijaishoito. Perhehoitolakia koskevat muutokset ovat tulleet voimaan 1.7.2016 alkaen. Muutoksella toimeksiantosuhteisten perhehoitajien vähimmäispalkkiota korotetaan 775 euroon kuukaudessa ja perhehoitajien oikeutta vapaaseen lisätään. Omais- ja perhehoidon kehittämistä varten valtionosuuksiin lisätään 90 000 000 euroa vuonna 2017. Toisaalta toimenpiteet aiheuttavat kunnille säästöjä kalliimman laitoshoidon tarpeen vähenemisen kautta. Määrärahan mitoituksessa on huomioitu nettolisäyksenä 59 609 000 euroa muutosten johdosta.

Vanhusten kotihoitoon ja sotaveteraanien kotiin vietäviin palveluihin osoitetaan hallitusohjelman mukaisesti yhteensä 10 000 000 euron lisäys, josta tämän määrärahan mitoituksessa on lisäyksenä huomioitu 4 800 000 euroa. Lisäys kohdennetaan kuntien peruspalvelujen valtionosuuteen vanhusten kotihoitoon. Määrärahalla kehitetään iäkkäiden ihmisten kotihoidon palveluvalikoimaa kunnissa sosiaali- ja terveysministeriön tuella.

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain (980/2012) muuttamisesta siten, että laista poistetaan eräitä osatehtäviä. Määrärahan mitoituksessa on otettu vähennyksenä huomioon 6 916 000 euroa lain muutoksen johdosta.

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen terveydenhuoltolain ja sosiaalihuoltolain sekä niihin liittyvien asetusten muuttamisesta siten, että terveyden- ja sosiaalihuollon päivystystä sekä erikoissairaanhoitoa keskitetään viiteen yliopistolliseen sairaalaan ja seitsemään muuhun päivystyspalvelun sairaalaan. Määrärahan mitoituksessa on otettu vähennyksenä huomioon 19 153 000 euroa muutoksen johdosta.

Sosiaali- ja terveysministeriön ja Kuntaliiton laatusuositusta hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi tarkistetaan 1.1.2017 alkaen. Hoitotyöntekijöiden vähimmäismäärä hoidettavaa kohti olisi jatkossa 0,40—0,50 aiemman 0,50:n sijasta vanhainkotihoidossa ja tehostetussa palveluasumisessa. Vanhustenhuollon laatusuositus uudistetaan kokonaisuudessaan syksyn 2016 aikana. Jatkovalmistelussa mm. henkilöstön laskenta- ja mitoitusperusteita täsmennetään. Määrärahan mitoituksessa on otettu vähennyksenä huomioon 6 310 000 euroa muutoksen johdosta.

Valtionosuus kunnille peruspalvelujen järjestämiseen, laskentaperusteet (1 000 euroa)

  
PerushintaLaskennallinen kustannus
Ikärakenteen mukaan 
— 0—5-vuotiaat (8 364,36 euroa/as)2 969 323
— 6-vuotiaat (8 867,40 euroa/as)547 961
— 7—12-vuotiaat (7 430,66 euroa/as)2 670 980
— 13—15-vuotiaat (12 756,32 euroa/as)2 213 949
— 16—18-vuotiaat (4 066,31 euroa/as)726 076
— 19—64-vuotiaat (1 046,62 euroa/as)3 362 668
— 65—74-vuotiaat (2 117,97 euroa/as)1 353 232
— 75—84-vuotiaat (5 735,98 euroa/as)1 948 254
— 85-vuotiaat ja vanhemmat (19 301,29 euroa/as)2 673 151
Sairastavuuden mukaan (1 159,26 euroa/as)6 314 874
Työttömyyden mukaan (90,09 euroa/as)494 014
Kaksikielisyyden mukaan (277,75 euroa/as)98 953
Vieraskielisyyden mukaan (1 950,95 euroa/as)613 118
Asukastiheyden mukaan (39,24 euroa/as)194 523
Saaristoisuuden mukaan (382,29 euroa/as)14 620
Koulutustaustan mukaan (422,20 euroa/as)177 473
Yhteensä26 373 170

Kuntien rahoitusosuus

  
Asukasluku5 458 325
Rahoitusosuus, euroa/as3 612,69
Rahoitusosuus, 1 000 euroa19 719 236

Syrjäisyyden, työpaikkaomavaraisuuden sekä saamelaisten kotiseutualueen kunnan lisäosat (1 000 euroa)

  
Perushinta 
Syrjäisyyden mukaan (206,70 euroa/as)110 138
Työpaikkaomavaraisuuden mukaan (62,73 euroa/as)194 335
Saamelaisten kotiseutualueen kunnan mukaan (2 625,33 euroa/as)3 536
Yhteensä308 010

Verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus (1 000 euroa)

LisäyksetVähennyksetNetto
   
1 303 632-602 707700 925

V. 2015 järjestelmämuutoksen tasaus (1 000 euroa)

LisäyksetVähennyksetNetto
   
21 375-10 40510 970
   
Valtionosuusjärjestelmän uudistamiseen liittyvä kotikuntakorvauksen siirtymäjärjestely 382

Muut valtionosuuteen tehtävät vähennykset ja lisäykset (1 000 euroa)

  
Valtionosuuden vähennykset 
— vakiomuotoisten tietoluovutusten hinnoittelumuutos-1 301
— verotulotasauksen muutoksen neutralisointi-17 180
— valtion ja kuntien yhteisten tietojärjestelmähankkeiden rahoitus-569
— siirto momentille 29.01.02-1 701
— järjestelmämuutoksen kustannusneutraalisuuteen liittyvä vähennys-10 971
— indeksikorotuksen jäädytys, vuosi 2016-34 394
— kuntien rahoitusosuus perustoimeentulotuesta -330 847
— valtionosuusuudistukseen liittyvä yksityisten opetuksenjärjestäjien kotikuntakorvausten tasausjärjestelmän rahoitus-382
— kilpailukykysopimukseen liittyvä vähennys-356 110
— lääkäri- ja lääkintähelikopteritoiminnan rahoitus-22 233
— eläketukeen liittyvä vähennys-33 000
Vähennykset yhteensä-808 688
  
Valtionosuuden lisäykset 
— työmarkkinatukeen liittyvä korjauserä29 549
— v. 2010 järjestelmämuutoksen tasaus497
— v. 2010 verotulomenetysten kompensaatio375 000
— v. 2011 verotulomenetysten kompensaatio129 000
— v. 2012 verotulomenetysten kompensaatio299 000
— v. 2013 verotulomenetysten kompensaatio11 500
— v. 2014 verotulomenetysten kompensaatio9 500
— v. 2015 verotulomenetysten kompensaatio131 000
— v. 2016 verotulomenetysten kompensaatio262 000
— v. 2017 verotulomenetysten kompensaatio390 000
— maakuntien liittojen tehtäviin liittyvä lisäys488
— oppilaitosten perustamiskustannusten valtionavustusten siirto25 300
— kirjastojen perustamiskustannusten valtionavustusten siirto3 500
Lisäykset yhteensä1 666 334

Muu rahoitus (1 000 euroa)

  
Kotikuntaa vailla olevien 6—15 v. kotikuntakorvaukset 5 666
Yksityisen opetuksen järjestäjien ja yliopistojen arvonlisävero 5 382

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Aikuisten hammashuollon säästö-1 280
Alueellisen erikoissairaanhoidon järjestämisen tehostaminen-19 153
Asukasluvun ja laskentatekijöiden muutos37 653
Edellisellä hallituskaudella päätetty valtionosuuden leikkaus-50 000
Indeksisidonnaisten menojen säästöön liittyvä leikkaus-74 800
Kilpailukykysopimuksen vaikutus valtionosuuteen (Kiky)-356 110
Kuluttajaturvallisuusvalvonta (siirto momentille 32.40.05)-433
Kuntien maksuosuus perustoimeentulotukimenoista-330 847
Muut muutokset-3 440
Omaishoidon kehittäminen75 000
Opiskelijavalintapalvelut (siirron palautus momentilta 29.01.02)174
Oppilaitosten perustamishankkeet-4 900
Päivystysjärjestelmän uudistaminen-1 984
Perhehoidon kehittäminen15 000
Perustoimeentulotuen laskennan ja maksatuksen Kela-siirtoon liittyvä kuntien hallintomenojen vähennys-30 700
Pitkäaikaistyöttömien eläketuen vaikutus työmarkkinatukimenoihin-33 000
Säästö omais- ja perhehoidon kehittämisen johdosta-30 391
SADe-rahoituksen palautus2 378
Subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden muutokseen liittyvä yksityisen hoidon tuen muutos-147
Subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden muutos-9 238
Valtion ja kuntien välinen kustannustenjaon tarkistus34 007
Valtionosuusindeksin aleneminen-50 134
Vanhuspalvelujen henkilöstömitoituksen tarkistaminen-6 310
Vanhuspalvelulain eräiden tehtävien poistaminen-6 916
Vanhusten kotihoito ja veteraanien kotiin vietävät palvelut4 800
Veroperustemuutosten kompensaatio390 000
Verotulotasauksen muutos16 271
Yli 3-vuotiaiden lasten ja kasvattajien määrän suhteen muutos -9 389
Yhteensä-443 889

Määräraha on osittain kehyksen ulkopuolinen.


2017 talousarvio8 542 914 000
2016 II lisätalousarvio40 848 000
2016 talousarvio8 986 803 000
2015 tilinpäätös8 485 448 061

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 249/2016 vp (18.11.2016)

Momentille myönnetään 8 597 754 000 euroa.

Selvitysosa: Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Muutos talousarvioesityksen 8 542 914 000 euroon nähden on 54 840 000 euroa, missä on otettu huomioon lisäyksenä 17 900 000 euroa liittyen eläketukilakia koskevan hallituksen esityksen tarkentuneisiin laskelmiin ja muuttuneeseen toteutusajankohtaan ja 19 153 000 euroa liittyen terveydenhuoltolain ja sosiaalihuoltolain muuttamista koskevan hallituksen esityksen tarkentuneisiin vaikutusarvioihin.

Lisäksi lisäyksenä on otettu huomioon 600 000 euroa liittyen valtion ja kuntien yhteisiin tietojärjestelmähankkeisiin varatun määrärahan palautukseen siirtona momentilta 28.90.20, 6 814 000 euroa liittyen kilpailukykysopimuksen vaikutusarvioiden tarkentumiseen sekä 5 000 000 euroa tarkentuneeseen arvioon veroperustemuutosten kompensaatiosta. Vähennyksenä on otettu huomioon 600 000 euroa siirtona momentille 28.01.01 liittyen kiinteistöverotuksen kehittämishankkeeseen. Hallitus antaa täydentävän esityksen talousarvioesitykseen liittyvään hallituksen esitykseen kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta (HE 140/2016 vp).

Hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi tähtäävän laatusuosituksen uudistamisen sisältöä on tarkennettu. Hoitotyöntekijöiden mitoituksen suositusperusteita tarkistetaan niin, että muutosten julkista taloutta vahvistava vaikutus on 70 milj. euroa vuonna 2019. Muutokset kohdistuvat mitoitusperusteisiin kaikilla tasoilla poistaen mitoitusvaatimuksiin sisältyviä jäykkyyksiä, muun muassa: tukipalveluhenkilöstön erillinen mitoitusvaatimus poistetaan; hoitoon osallistuva henkilöstö, kuten virkistystoiminnan ja sosiaalista toimintakykyä ylläpitävä henkilöstö, sisällytetään henkilöstömitoitukseen; tehostetun palveluasumisen yksiköiltä edellytettäviä henkilöstömitoitusvaatimuksia yhdenmukaistetaan ja joustavoitetaan asiakasrakenteen mukaisiksi ja muutokset paremmin huomioiviksi kuitenkin siten, ettei 0,5:n mitoitus alitu (ml. yksityisten palveluntuottajien toimilupien osalta) ja hyödynnetään teknologian antamia mahdollisuuksia mitoituksen laskennassa. Suositusperusteet tarkistetaan siten, että uudet suositukset ovat voimassa 1.1.2017 alkaen. Uudistuksen ei arvioida tuottavan säästöä vielä vuonna 2017, minkä johdosta määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon lisäyksenä 6 310 000 euroa.

Hallitus on antanut eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laeiksi perusopetuslain 29 §:n, lukiolain, ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain 28 ja 35 a §:n, oppilas- ja opiskelijahuoltolain sekä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 24 §:n muuttamisesta (HE 206/2016 vp). Oppilas- ja opiskelijahuoltolakiin ehdotettavien muutosten arvioidaan vähentävän kuntien menoja 1,334 milj. euroa. Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon vähennyksenä 337 000 euroa.


2017 talousarvio8 597 754 000
2016 II lisätalousarvio40 848 000
2016 talousarvio8 986 803 000
2015 tilinpäätös8 485 448 061

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2016 vp (21.12.2016)

Momentille myönnetään 8 597 754 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain (1704/2009) mukaisen valtionosuuden maksamiseen

2) verotuloihin perustuvan valtionosuuksien tasauksen maksamiseen

3) enintään 25 300 000 euroa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettujen lakien (635/1998 ja 1705/2009) mukaisten ennen vuotta 2017 oppilaitosten perustamishankkeisiin myönnettyjen valtionosuuksien ja -avustusten maksamiseen

4) enintään 3 500 000 euroa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettujen lakien (635/1998 ja 1705/2009) mukaisten ennen vuotta 2017 yleisten kirjastojen perustamishankkeisiin myönnettyjen valtionosuuksien ja -avustusten maksamiseen.

 

I lisätalousarvioesitys HE 60/2017 vp (24.5.2017)

Momentille myönnetään lisäystä 9 200 000 euroa.

Selvitysosa: Lisämäärärahan tarve johtuu syrjäisyyden perusteella määräytyvän lisäosan muutoksista. Syrjäisyyden lisäosa lasketaan kunnan asukasluvun, syrjäisyyden perushinnan ja syrjäisyysluvun perusteella. Syrjäisyysluvun perusteena olevat paikallinen väestöpohjaindeksi ja seudullinen väestöpohjaindeksi päivitetään viiden vuoden välein. Tilastokeskus on tehnyt päivityksen indeksin pohjana oleviin laskentatietoihin syksyllä 2016. Varsinaista talousarviota tehdessä päivitetyt indeksit eivät olleet vielä käytettävissä.


2017 I lisätalousarvio9 200 000
2017 talousarvio8 597 754 000
2016 tilinpäätös9 024 697 225
2015 tilinpäätös8 485 448 061

 

Eduskunnan kirjelmä EK 24/2017 vp (30.6.2017)

Momentille myönnetään lisäystä 9 200 000 euroa.